Arhiva: Investigaţii

tr

565-rute-stationate2

Rutele anti-protest

Dumi­nică, 24 apri­lie 2016, mai multe curse inte­rur­bane au fen­tat pro­gra­mul obi­ş­nuit şi nu au mai ajuns în Chi­şi­nău. Altele au făcut acest lucru cu încăl­ca­rea pro­gra­mu­lui, lăsând oame­nii să…

csm.md

Averea din declaraţii a membrilor CSM

Mem­brii Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii au ridi­cat sala­rii de peste 20 de mii de lei pe lună în 2015. Unii din­tre aceștia, pe lângă sala­ri­ile mult peste media buge­ta­ri­lor, au…

563-mitriuc

Relaţiile noului şef de la Moldtelecom

Dan Mitriuc, noul direc­tor al Mol­d­te­le­com, are 28 de ani. Tână­rul a lucrat până acum la Vic­to­ri­a­bank, Căile Ferate ale Mol­do­vei, Mol­do­va­gaz şi la două com­pa­nii care ges­tio­nează afa­ce­rile media…

562-vitalie-salari

(doc) Terenuri pentru tatăl primarului

În mar­tie 2015, cu doar trei luni îna­inte de expi­ra­rea man­da­tu­lui pri­ma­ru­lui şi Con­si­li­u­lui comu­nei Băcioi, con­si­li­e­rii au luat deci­zia de a auten­ti­fica drep­tul de pro­pri­e­tate asu­pra unor loturi de…

562-Panama-Papers-coperta-riseproject-ro

Panama, paradisul firmelor offshore

Panama Papers, o inves­ti­ga­ţie jur­na­lis­tică glo­bală, apă­rută acum o săp­tămână, arată cum şefi de stat, poli­ti­cieni influ­enţi, mili­ar­dari, nume mari din sport şi cele­bri­tăţi din întreaga lume folo­sesc fir­mele offshore…

271-77aprilie-7

Marile dosare ale lui 7 aprilie

Şapte ani au tre­cut de la pro­tes­tele sân­ge­roase din apri­lie 2009, atunci când zeci de tineri pro­tes­ta­tari, reţi­nuţi în plină stradă, după câteva zile petre­cute în peni­ten­ci­are, au ajuns la…