Arhiva: Investigaţii

tr

IMG_6996

Licitații subterane

Într-un sis­tem bân­tuit de coru­pţie şi „otka­turi”, în ulti­mii doi ani, doar un sin­gur pri­mar a fost prins în fla­grant, iar ulte­rior con­dam­nat la închi­soare cu sus­pen­dare, fiind învi­nuit că…

553-centrul-de-sanatate-publica

Cum se obțin autorizațiile în Moldova

Ofi­cial, obţi­ne­rea unei auto­ri­za­ţii de fun­cţio­nare pen­tru orice per­soană care doreşte să ini­ţieze o afa­cere este o pro­ce­dură gra­tu­ită, care durează maxi­mum 20 de zile. Aşa spune legea. În rea­li­tate,…

553-coffe-times

(AUDIO) Gheretele din apartamentul soacrei: Între „proprietari” care nu cunosc nimic și decizii judecătorești irevocabile care nu sunt executate

Pri­mă­ria Chi­și­nău oferă decla­ra­ții con­tra­dic­to­rii și con­fuze la subiec­tul ghe­re­te­lor fir­mei „Edera Trio”, cu sediul în apar­ta­men­tul soa­crei fra­te­lui pri­ma­ru­lui Dorin Chir­toacă. Deși există deja două deci­zii jude­că­to­rești defi­ni­tive, care…

551-judecatorie

Închisoare pentru ex-judecătorul Nichitov

Zece ani de închi­soare cu pri­va­rea de drep­tul de a des­fă­șura acti­vi­tăți ce țin de ges­tio­na­rea bunu­ri­lor imo­bile pe un ter­men de doi ani, este pedeapsa apli­cată fos­tu­lui jude­că­tor de…