Arhiva: Politic

Manipularea – între dramă și artă

Mani­pu­la­rea, în lim­ba­jul comun, nu e alt­ce­va decât infor­ma­rea intenţio­nat inco­rec­tă sau minţi­rea cui­va de către alt­ci­ne­va. Acest com­por­ta­ment vici­at, expri­mat prin mij­loa­ce­le de infor­ma­re publi­că, este o încăl­ca­re a…

Embargoul şi istoria

Patru seri la rând, din 4 decem­brie 2016, cana­lul rus de tele­vi­ziu­ne RTR, acce­si­bil pe întreg teri­to­ri­ul R. Mol­do­va, a pre­zen­tat seri­a­lul „Sofia”, pro­ta­go­nis­tă fiind soţia lui Ivan al III-lea,…

Cum va fi anul 2017?

Zia­rul de Gar­dă a con­tac­tat un șir de spe­cia­liș­ti în dome­ni­i­le poli­tic, eco­no­mic, finan­țe, popu­la­ție, pen­tru a obți­ne un pro­nos­tic pro­fe­si­o­nist pri­vind sta­rea Repu­bli­cii Mol­do­va și a popu­la­ți­ei ei în…

Cum a fost? Ce va urma?

Deși sunt pes­te hota­re, îmi pasă mult de cei de aca­să, din Mol­do­va. Vreau ca țara noas­tră să pros­pe­re și să-și con­ti­nue cur­sul spre comu­ni­ta­tea celor mai dezvol­ta­te sta­te. De…