Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

Schema hoţiilor cu terenuri din Chişinău

Sche­ma prin care auto­ri­tă­ţi­le publi­ce loca­le sunt depo­se­da­te de tere­nu­ri, des­pre care ZdG a scris în febru­a­rie 2015, a con­ti­nu­at şi în 2016. După lici­ta­ţi­i­le dubi­oa­se din 2014, prin care…

Pe urmele lui Ieremia Golia

Cine poa­te garan­ta că, în cali­ta­tea sa de „preşe­din­te”, inau­gu­rat mâi­ne (dacă va fi), Dodon nu va pune la băta­ie şi R. Mol­do­va, aşa cum a pro­ce­dat şi cu Voro­nin,…

Potcoava de (bal)aur şi trompetistul

Tele­vi­ziu­nea inde­pen­den­tă de PeDe, ”Noroc TeVe”, a făcut zile­le tre­cu­te un con­cert de zile mari. Adi­că, totul a por­nit de la tra­di­ţio­na­la sera­tă muzi­ca­lă ”Pot­coa­va de Aur”. Lucru­i­le se deru­lau…