Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

„Talentul nu are naţionalitate, iar arta nu are frontiere”

Pic­tu­ri­le sale sunt o filo­so­fie, o medi­ta­ţie asu­pra vieţii, îmbinând pre­zen­tul şi tre­cu­tul înde­păr­tat, con­di­men­ta­te cu sim­bo­lu­ri, ce tre­bu­ie des­ci­fra­te şi aran­ja­te ase­me­ni pie­se­lor dintr-un puz­z­le, con­tu­rând poves­tea pe care…

Telefonul pierdut

Soa­cra mea, Eli­za­be­th, sau pur şi sim­plu nana (cuvân­tul englez pen­tru buni­că), are 85 de ani. Într-o zi, ne-a amu­zat spu­nând că nu ara­tă rău la 78. Noi n-o mai…

Patru luni de regres

Era înce­put de an 2017 şi auto­ri­tă­ţi­le de la Chi­şi­nău prin­deau la curaj în legă­tu­ră cu fap­tul că, în urma unor soli­ci­tă­ri adre­sa­te insti­tu­ţi­i­lor euro­pe­ne, Comi­sia Euro­pea­nă pro­pu­nea acor­da­rea pen­tru…

Practici şi valori europene pentru Republica Moldova

În acest an, Gră­di­na Publi­că „Şte­fan cel Mare” găz­du­ieş­te a 7-a edi­ţie a Oră­şe­lu­lui Euro­pean. Pe 13 mai, a avut loc inau­gu­ra­rea eve­ni­men­tu­lui, orga­ni­zat de către Dele­ga­ţia Uniu­nii Euro­pe­ne în…

Candidați la lista Magnițki

CERERE Prin pre­zen­ta cere­re soli­cit res­pec­tu­os: Admi­te­rea pre­zen­tei cere­ri, Intro­du­ce­rea lui Dumi­tru Oba­dă în lis­ta Mag­ni­ţ­ki ca per­soa­nă cu fun­cţie de răs­pun­de­re care par­ti­ci­pă la acţiu­ni de coru­pţie cu depă­şi­rea…

Putere pe bani furaţi

Dacă sis­te­mul de vot uni­no­mi­nal şi mixt va fi imple­men­tat, cei boga­ţi vor cum­pă­ra par­la­men­tul şi sta­tul de drept… Mili­ar­dul furat din băn­ci (şi mul­te alte fur­tu­ri din fon­du­ri­le euro­pe­ne)…

[SONDAJ] Igor Dodon, tot mai „goluț”

Par­ti­dul Libe­ral con­dam­nă par­ti­ci­pa­rea mili­ta­ri­lor ruși la para­da de 9 mai la Tiras­pol şi îl acu­ză pe Igor Dodon de „tră­da­re de patrie”. Mosco­va a igno­rat demer­sul Chi­şi­nă­u­lui, iar Igor…