Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

INTERVIU: Sărăcia naşte sărăcie în creier

Inter­viu cu Ruslan Sochir­că, for­ma­tor de edu­ca­ţie alter­na­ti­vă — Sun­teţi un for­ma­tor de edu­ca­ţie alter­na­ti­vă. Ce pre­su­pu­ne acest lucru şi de unde a apă­rut nece­si­ta­tea apa­ri­ţi­ei unei ast­fel de edu­ca­ţii?…

Cu ochii pe ei

Mă plimb prin Pia­ţa Vic­to­ri­ei din Bucu­reş­ti împre­u­nă cu un alt jur­na­list. Aerul e mai cald decât în seri­le tre­cu­te – sun­tem în cea de-a patra noap­te de pro­tes­te în toa­tă ţara…

Tot Europa, numai că de „(Afacerea) Est”

– Cum tră­im azi? – Rău. – Cum vom trăi mâi­ne? – Și mai rău. Aici e răs­pun­sul la între­ba­rea des­pre ce încear­că să facă cei din „Afa­ce­rea Est”: să se des­cur­ce…

Meniuri noi, copii flămânzi

Meni­ul în gră­di­ni­ţe nu este nici adap­tat pen­tru vâr­sta copi­i­lor, nici sufi­cient de diver­si­fi­cat, iar cei 22,95 lei nu asi­gu­ră raţia zil­ni­că nece­sa­ră preş­co­la­ri­lor, de ace­ea părinţii sunt deter­mi­na­ţi să…