Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

[sondaj] Votul uninominal poate naște monștri

PDM şi-a anu­nţat, luni, intenţia de a schim­ba sis­te­mul elec­to­ral, prin înlo­cu­i­rea votu­lui pe lis­te de par­tid cu votul uni­no­mi­nal (depu­ta­ţi ale­și pe cir­cum­scri­pţii). Argu­men­te­le PDM: „oame­nii tre­bu­ie să îşi…

De 25 de ani, „buni cu Rusia”

Kie­vul, în 3 ani de la inva­zia Rusi­ei împo­tri­va Ucrai­nei, a ajuns în Tri­bu­na­lul Inter­națio­nal de la Haga, iar noi în 25 de ani de la inva­da­rea Trans­nis­tri­ei de către…

Gaze gratuite pentru pensionarii transnistreni

În timp ce Guver­nul de la Chi­şi­nău este îngri­jo­rat de dato­ri­i­le la gaze­le ruseş­ti în valoa­re de 6,5 mili­ar­de USD, din­tre care 5,7 mili­ar­de apa­rţin regiu­nii trans­nis­tre­ne, în Trans­nis­tria, pen­sio­na­rii…

Legea lui Shor, introdusă în Codul Penal

Zile­le tre­cu­te, Edu­ard Haru­n­jen, pro­cu­ror gene­ral de trei luni neîm­pli­ni­te, a acor­dat un inter­viu în care a expli­cat cum stau lucru­ri­le cu jus­ti­ţia, apli­ca­rea legii, anche­te­le, pedep­si­rea vino­va­ţi­lor şi dosa­re­le…

Frauda „de succes”. ETAPE

În 2005, într-o notă infor­ma­ti­vă, con­si­li­e­rul pre­zi­denţi­al de atun­ci, Oleg Reid­man, a des­cris cu lux de amă­nu­n­te con­cep­tul „spă­lă­to­ri­ei” de bani de pro­ve­nienţă sus­pec­tă. Potri­vit ex-ministrului Finanţe­lor, Vea­ce­slav Negru­ţă, cele…

Bilanțul justiției, între laude și critici dure

Cali­ta­tea actu­lui de jus­ti­ție s-a îmbu­nă­tă­țit. Aceas­ta este una din con­clu­zi­i­le expu­se de capii jus­ti­ți­ei din R. Mol­do­va în cadrul Adu­nă­rii Gene­ra­le a Jude­că­to­ri­lor, care a avut loc la sfâr­și­tul…