Arhiva: Politic

Campania electorală a procurorilor

Cei şase can­di­da­ţi la fun­cţia de pro­cu­ror gene­ral, pre­zen­ta­ţi de ZdG în edi­ţia tre­cu­tă, au depus la Con­si­li­ul Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor (CSP), pe lân­gă CV-uri, o scri­soa­re de moti­va­re, dar…

Garanţii şi riscuri de fraudare a alegerilor

Cu câte­va zile îna­in­te de pre­zi­denţi­a­le­le din 30 octom­brie, rămân fără răs­puns mai mul­te între­bă­ri refe­ri­toa­re la ris­cu­ri­le de fra­u­da­re a scru­ti­nu­lui: cât de sigur este Regis­trul de Stat al…

Averea candidatului Ghilețchi

Ingi­ner de radio și tele­co­mu­ni­ca­ții de mese­rie, pas­tor și epi­scop al Bise­ri­cii Bap­tis­te din Mol­do­va, depu­tat pe lis­te­le PLDM, aflat la guver­na­re în ulti­mii șap­te ani, Vale­riu Ghi­le­ț­chi figu­rea­ză pe…

Lupu s-a retras în (de)favoarea Maiei Sandu

Mari­an Lupu, can­di­da­tul Par­ti­du­lui Demo­crat din Mol­do­va (PDM) la fun­cţia de preşe­din­te al R. Mol­do­va, şi-a anu­nţat retra­ge­rea din cur­sa elec­to­ra­lă, într-o con­fe­rinţă de pre­să pe care a susţinut-o ală­tu­ri…

[SONDAJ] De ce întârzie raportul Kroll-2

Fur­tul mili­ar­du­lui rămâ­ne un subiect ascuns. După Rapor­tul Kroll-1, care îl dădea drept prin­ci­pal vino­vat pe afa­ce­ris­tul Ilan Şor, per­soa­ne­le şi  com­pa­ni­i­le „Gru­pu­lui Shor”, urma ca, în octom­brie 2016, să…

De votul fiecăruia depinde viitorul

Per­soa­ne publi­ce, artiș­ti, cetă­țe­ni sim­pli din țară sau sta­bi­li­ți cu tra­i­ul în stră­i­nă­ta­te, vor mer­ge dumi­ni­că la vota­re pen­tru a ale­ge pre­șe­din­te­le Repu­bli­cii Mol­do­va. Ei îi îndeam­nă pe toți cei­lal­ți…