Arhiva: Politic

Sponsorii preşedintelui

Igor Dodon a chel­tu­it 8,4 mili­oa­ne de lei pen­tru a deve­ni preşe­din­te al R. Mol­do­va în cele şase săp­tămâ­ni de cam­pa­nie elec­to­ra­lă. Alţi 300 de mii de lei au fost…

„Revoluţia” independenţilor în Găgăuzia

Dumi­ni­că, 20 noiem­brie 2016, în Uni­ta­tea Teri­to­ri­a­lă Auto­no­mă Găgă­u­zia vor avea loc ale­ge­ri pen­tru Adu­na­rea Popu­la­ră a Găgă­u­zi­ei, enti­ta­te din regiu­ne cu atri­bu­ţii simi­la­re celor ale Par­la­men­tu­lui de la Chi­şi­nău….

[sondaj] Dodon, proiectul lui Plahotniuc?

Turul doi al scru­ti­nu­lui pre­zi­denţi­al s-a înche­iat. Cu fra­u­de şi scan­dal. Şi, în timp ce can­di­da­tul drep­tei, Maia San­du, a con­tes­tat rezul­ta­te­le ale­ge­ri­lor şi cere Curţii Con­sti­tu­ţio­na­le să nu le…

Legile din (Ş)Orhei

După ce a îndem­nat orhe­ie­nii să boico­te­ze ale­ge­ri­le din 30 octom­brie, pri­ma­rul Ilan Şor a emis o dis­po­zi­ţie prin care soli­ci­tă subal­ter­ni­lor să actu­a­li­ze­ze date­le din dosa­re­le anga­ja­ţi­lor Pri­mă­ri­ei, ai…

Mii de kilometri pentru un vot

În pri­mul tur al ale­ge­ri­lor pre­zi­denţi­a­le au par­ti­ci­pat la vot 66 843 de mol­do­ve­ni sta­bi­li­ţi în stră­i­nă­ta­te. Pen­tru cel de-al doi­lea tur de scru­tin aceş­tia anu­nţă o par­ti­ci­pa­re mult mai…

[SONDAJ] Relațiile lui Dodon cu vecinii R. Moldova

Scan­dal fără pre­ce­dent în rela­ţi­i­le cu Ucrai­na. Kie­vul şi-a con­vo­cat pen­tru con­sul­tă­ri amba­sa­do­rul de la Chi­şi­nău, după ce can­di­da­tul la pre­zi­denţi­a­le, Ig. Dodon, a decla­rat într-o dez­ba­te­re TV că „Cri­me­ea…

Biserica politică din Moldova

Bise­ri­ca Orto­do­xă din Mol­do­va s-a impli­cat, bru­tal, şi în cam­pa­nia elec­to­ra­lă pri­vind ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le, susţinând can­di­da­tul pro-rus, Igor Dodon, preşe­din­te­le Par­ti­du­lui Soci­a­li­ş­ti­lor din R. Mol­do­va, şi deni­grând can­di­da­tul pro-european, Maia…