Arhiva: Politic

[sondaj] Dezvăluirile lui Filat

Acum un an, pe 15 octom­brie 2015, depu­ta­tul şi ex-premierul Vlad Filat era ares­tat sub acu­za­ţia de impli­ca­re în dosa­rul mili­ar­du­lui furat. Acu­za­ți­i­le veneau ca urma­re a denu­nţu­lui făcut de…

Cum vor vota persoanele cu nevoi speciale?

Legi­sla­ția elec­to­ra­lă obli­gă auto­ri­tă­ți­le publi­ce să ampla­se­ze sec­ți­i­le de vota­re în clă­di­ri cu intră­ri acce­si­bi­le pen­tru per­soa­ne în vâr­stă, cu diza­bi­li­tă­ți, dar și matu­ri­lor cu copii în căru­cioa­re. În situ­a­ția…

 ALO, eu unde votez?

Cetă­țe­nii care vor să se infor­meze des­pre secţi­i­le unde pot vota sau să afle alte deta­lii des­pre scru­ti­nul pre­zi­den­ți­al din 30 octom­brie, pot suna la Linia de infor­ma­re la numă­rul…

Lecţia românească de integritate

La 1 august 2016, în R. Mol­do­va a intrat în vigoa­re legea cu pri­vi­re la cre­a­rea Auto­ri­tă­ţii Naţio­na­le de Inte­gri­ta­te, insti­tu­ţie care vine să ia locul fos­tei Comi­sii Naţio­na­le de…

Averea candidatei Inna Popenco

Inna Popen­co, can­di­da­ta la fun­cţia de preşe­din­te din par­tea Par­ti­du­lui „Rav­no­pra­vie” con­dus de Ilan Şor, con­tro­ver­sa­tul pri­mar al ora­şu­lui Orhei este ori­gi­na­ră din acest oră­şel. Aceas­ta s-a impli­cat în via­ţa…

[sondaj] Preşedintele cetăţenilor

La ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le din 30 octom­brie urmea­ză să par­ti­ci­pe 16 can­di­dați, care vor încer­ca să ne mân­gâie ure­chi­le cu cele mai cal­de pro­mi­siu­ni, toc­mai lus­tru­i­te ca pan­to­fii unui bos­che­tar. Lucrul…