(LIVE TEXT) Moldova, în alertă! Astăzi, proteste și un nou premier

Astăzi, mier­cu­ri, 13 ianu­a­rie 2015, în cen­trul Chi­și­nă­u­lui sunt anun­ța­te pro­tes­te de amploa­re. În fața Guver­nu­lui, repre­zen­tan­ții Plat­for­mei DA au che­mat oame­nii să pro­tes­te­ze împo­tri­va desem­nă­rii unui can­di­dat la func­ția de pre­mi­er din par­tea Par­ti­du­lui Demo­crat. Tot astăzi, în scu­a­rul Tea­tru­lui de Ope­ră și Balet, adep­ții PD vor orga­ni­za un marș de sus­ți­ne în favoa­rea desem­nă­rii unui can­di­dat la func­ția de pre­mi­er și împo­tri­va ale­ge­ri­lor anti­ci­pa­te.

Ieri, atât în pre­să cât și pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re, au apă­rut infor­ma­ții con­form căro­ra pri­ma­rii demo­cra­ți din mai mul­te loca­li­tă­ți din țară ar mobi­li­za cetă­țe­nii să vină astăzi la Chi­și­nău pen­tru a cere vota­rea unui nou Guvern și „sus­ți­ne­rea vec­to­ru­lui euro­pean al R. Mol­do­va”.

Con­tac­tat de ZdG, depu­ta­tul PD Ser­giu Sâr­bu, ne-a comu­ni­cat că știe des­pre aces­te acțiu­ni, dar că ini­ția­ti­va apar­ți­ne oame­ni­lor din teri­to­riu, nu par­ti­du­lui. „Eu știu doar că vor să vină oame­nii, inclu­siv mem­bri de par­tid și alți mem­bri din alte par­ti­de, care vor sta­bi­li­ta­te, vor guvern. Mai ales auto­ri­tă­ți­le publi­ce loca­le. Pri­ma­rii sunt foar­te revol­ta­ți din cau­za lip­sei buge­tu­lui, a unei sta­bi­li­tă­ți, ei nu au trans­fe­ru­ri buge­ta­re, se con­frun­tă cu mari mari pro­ble­me și vor, am înțe­les, să se orga­ni­ze­ze ei sin­gu­ri cu un mesaj de sus­ți­ne­re a guver­nu­lui, a majo­ri­tă­ții pen­tru a avea un guvern, a avea o sta­bi­li­ta­te ca să poa­tă ei mai depar­te să lucre­ze. Evi­dent că noi îi sus­ți­nem dar ei în mare par­te se auto­or­ga­ni­zea­ză. Dacă ei ne soli­ci­tă aju­tor, atun­ci noi evi­dent că sun­tem gata să-i sus­ți­nem aco­lo unde ei ne soli­ci­tă, dar, de fapt, ei se auto­or­ga­ni­zea­ză.

Între­bat dacă acești oame­ni vor pri­mi și o remu­ne­ra­re finan­ci­a­ră, Sâr­bu a decla­rat: “Eu cred că cei care vor să orga­ni­ze­ze pro­vo­că­ri, atun­ci evi­dent că vor da bani ca să trâm­bi­țe­ze ceva, dar evi­dent nu este vor­ba de bani. Ce putem să aju­tăm e să asi­gu­răm ceva cu trans­port”, a pre­ci­zat depu­ta­tul.

Plat­for­ma Dem­ni­ta­te și Ade­văr orga­ni­zea­ză mier­cu­ri, ora 10.00, un pro­test de amploa­re în Pia­ța Marii Marii Adu­nă­ri Națio­na­le (PMAN). La mani­fes­ta­ție sunt che­ma­ți toți cetă­țe­nii R. Mol­do­va pen­tru a-l sus­ți­ne pe Nico­lae Timofti, dar și pen­tru a pro­tes­ta împo­tri­va desem­nă­rii unui can­di­dat al PD la func­ția de pre­mi­er.

Mem­brii „Plat­for­mei Dem­ni­ta­te și Ade­văr” afir­mă că dacă pre­șe­din­te­le Nico­lae Timofti va ceda pre­siu­ni­lor veni­te din par­tea Par­ti­du­lui Demo­crat și va desem­na un can­di­dat con­tro­lat de acest par­tid, atun­ci țara va intra într-o sta­re de cap­ti­vi­ta­te tota­lă.

„Facem un apel către toţi cetă­ţe­nii R. Mol­do­va care-şi doresc o ţară libe­ră, care nu-şi doresc ca aceas­tă ţară să înca­pă defi­ni­tiv pe labe­le unui cri­mi­nal, pe labe­le unui pro­xe­net des­pre care s-a vor­bit aici şi nume­le lui este Pla­ho­t­niuc. Indi­fe­rent că va fi el sau va fi o scu­lă de a sa pre­mi­er, aceas­tă ţară mer­ge către pră­pas­tie. Să nu le per­mi­tem acest lucru, deo­a­re­ce pe urmă o dic­ta­tu­ră poa­te fi răs­tur­na­tă doar prin sân­ge. Să nu ajun­gem aco­lo, toa­te dic­ta­tu­ri­le cad… Pen­tru ora 10:00, mâi­ne, 13 ianu­a­rie, che­măm toa­tă lumea să vină în PMAN, să spri­ji­nim un demers demo­cra­tic, un demers civi­li­zat al unui preşe­din­te euro­pean”, a pre­ci­zat mar­ți pre­șe­din­te­le Plat­for­mei și Par­ti­du­lui Dem­ni­ta­te și Ade­văr, Andrei Năs­ta­se, în cadrul unei con­fe­rin­țe de pre­să.

Tot astăzi, la ora 10.00, repre­zen­tan­ții PD se vor întâl­ni pen­tru a dis­cu­ta des­pre nume­le can­di­da­tu­lui la func­ția de pre­mi­er, pe care urmea­ză să-l pro­pu­nă șefu­lui sta­tu­lui. În aceas­tă dimi­nea­ță, și repre­zen­tan­ții PLDM se vor întâl­ni în ședin­ță, pen­tru a deci­de dacă votea­ză sau nu un Guvern. La ora 12.00, ofi­ci­al, PD pro­mi­te să anun­țe nume­le can­di­da­tu­lui la func­ția de pre­mi­er.

UPDATE, 10.18: Sute de oame­ni lân­gă Com­ple­xul Memo­ri­al “Eter­ni­ta­te”

UPDATE, 10.29: Mii de oame­ni în PMAN. Bule­var­dul, blo­cat.

UPDATE, 10.55: Pla­ho­t­niuc pre­mi­er?

UPDATE, 11.00: Poș­ta Mol­do­vei la pro­tes­te

UPDATE, 11.07: Scan­da­rea pre­fe­ra­tă din PMAN: „Pla­ho­t­niuc, nu uita, pușcăria-i casa ta”

UPDATE, 11.10: Pro­tes­ta­ta­rii din PMAN le cer sus­ți­nă­to­ri­lor PD-ului să li se ală­tu­re împo­tri­va lui Pla­ho­t­niuc

UPDATE, 11.57: Ce spun pro­tes­ta­ta­rii PD des­pre Plahotniuc-premier?

UPDATE, 12.00: Ulti­mul ordin al pre­șe­din­te­lui Timofti?

UPDATE, 12.20: PD nu va face decla­ra­ții după ședin­ța Biro­u­lui Poli­tic

UPDATE, 12.40: Jur­na­liș­tii, seches­tra­ți în sedi­ul Par­ti­du­lui Demo­crat

UPDATE, 12.50: Pre­șe­din­te­le de onoa­re al PD des­pre can­di­da­tul par­ti­du­lui la func­ția de pre­mi­er

UPDATE, 13.00: Pla­ho­t­niuc, pro­pus pre­mi­er


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *