12443522_830227537100034_1087424161_o

(LIVE TEXT) Moldova, în alertă! Astăzi, proteste și un nou premier

Astăzi, mier­curi, 13 ianu­a­rie 2015, în cen­trul Chi­și­nă­u­lui sunt anun­țate pro­teste de amploare. În fața Guver­nu­lui, repre­zen­tan­ții Plat­for­mei DA au che­mat oame­nii să pro­tes­teze împo­triva desem­nă­rii unui can­di­dat la func­ția de pre­mier din par­tea Par­ti­du­lui Demo­crat. Tot astăzi, în scu­a­rul Tea­tru­lui de Operă și Balet, adep­ții PD vor orga­niza un marș de sus­ține în favoa­rea desem­nă­rii unui can­di­dat la func­ția de pre­mier și împo­triva ale­ge­ri­lor anti­ci­pate.

Ieri, atât în presă cât și pe rețe­lele de soci­a­li­zare, au apă­rut infor­ma­ții con­form cărora pri­ma­rii demo­crați din mai multe loca­li­tăți din țară ar mobi­liza cetă­țe­nii să vină astăzi la Chi­și­nău pen­tru a cere vota­rea unui nou Guvern și „sus­ți­ne­rea vec­to­ru­lui euro­pean al R. Mol­dova”.

Con­tac­tat de ZdG, depu­ta­tul PD Ser­giu Sârbu, ne-a comu­ni­cat că știe des­pre aceste acțiuni, dar că ini­ția­tiva apar­ține oame­ni­lor din teri­to­riu, nu par­ti­du­lui. „Eu știu doar că vor să vină oame­nii, inclu­siv mem­bri de par­tid și alți mem­bri din alte par­tide, care vor sta­bi­li­tate, vor guvern. Mai ales auto­ri­tă­țile publice locale. Pri­ma­rii sunt foarte revol­tați din cauza lip­sei buge­tu­lui, a unei sta­bi­li­tăți, ei nu au trans­fe­ruri buge­tare, se con­fruntă cu mari mari pro­bleme și vor, am înțe­les, să se orga­ni­zeze ei sin­guri cu un mesaj de sus­ți­nere a guver­nu­lui, a majo­ri­tă­ții pen­tru a avea un guvern, a avea o sta­bi­li­tate ca să poată ei mai departe să lucreze. Evi­dent că noi îi sus­ți­nem dar ei în mare parte se auto­or­ga­ni­zează. Dacă ei ne soli­cită aju­tor, atunci noi evi­dent că sun­tem gata să-i sus­ți­nem acolo unde ei ne soli­cită, dar, de fapt, ei se auto­or­ga­ni­zează.

Între­bat dacă acești oameni vor primi și o remu­ne­rare finan­ci­ară, Sârbu a decla­rat: “Eu cred că cei care vor să orga­ni­zeze pro­vo­cări, atunci evi­dent că vor da bani ca să trâm­bi­țeze ceva, dar evi­dent nu este vorba de bani. Ce putem să aju­tăm e să asi­gu­răm ceva cu trans­port”, a pre­ci­zat depu­ta­tul.

Plat­forma Dem­ni­tate și Ade­văr orga­ni­zează mier­curi, ora 10.00, un pro­test de amploare în Piața Marii Marii Adu­nări Națio­nale (PMAN). La mani­fes­ta­ție sunt che­mați toți cetă­țe­nii R. Mol­dova pen­tru a-l sus­ține pe Nico­lae Timofti, dar și pen­tru a pro­testa împo­triva desem­nă­rii unui can­di­dat al PD la func­ția de pre­mier.

Mem­brii „Plat­for­mei Dem­ni­tate și Ade­văr” afirmă că dacă pre­șe­din­tele Nico­lae Timofti va ceda pre­siu­ni­lor venite din par­tea Par­ti­du­lui Demo­crat și va desemna un can­di­dat con­tro­lat de acest par­tid, atunci țara va intra într-o stare de cap­ti­vi­tate totală.

„Facem un apel către toţi cetă­ţe­nii R. Mol­dova care-şi doresc o ţară liberă, care nu-şi doresc ca această ţară să încapă defi­ni­tiv pe labele unui cri­mi­nal, pe labele unui pro­xe­net des­pre care s-a vor­bit aici şi numele lui este Pla­ho­t­niuc. Indi­fe­rent că va fi el sau va fi o sculă de a sa pre­mier, această ţară merge către pră­pas­tie. Să nu le per­mi­tem acest lucru, deo­a­rece pe urmă o dic­ta­tură poate fi răs­tur­nată doar prin sânge. Să nu ajun­gem acolo, toate dic­ta­tu­rile cad… Pen­tru ora 10:00, mâine, 13 ianu­a­rie, che­măm toată lumea să vină în PMAN, să spri­ji­nim un demers demo­cra­tic, un demers civi­li­zat al unui preşe­dinte euro­pean”, a pre­ci­zat marți pre­șe­din­tele Plat­for­mei și Par­ti­du­lui Dem­ni­tate și Ade­văr, Andrei Năs­tase, în cadrul unei con­fe­rințe de presă.

Tot astăzi, la ora 10.00, repre­zen­tan­ții PD se vor întâlni pen­tru a dis­cuta des­pre numele can­di­da­tu­lui la func­ția de pre­mier, pe care urmează să-l pro­pună șefu­lui sta­tu­lui. În această dimi­neață, și repre­zen­tan­ții PLDM se vor întâlni în ședință, pen­tru a decide dacă votează sau nu un Guvern. La ora 12.00, ofi­cial, PD pro­mite să anunțe numele can­di­da­tu­lui la func­ția de pre­mier.

UPDATE, 10.18: Sute de oameni lângă Com­ple­xul Memo­rial “Eter­ni­tate”

UPDATE, 10.29: Mii de oameni în PMAN. Bule­var­dul, blo­cat.

UPDATE, 10.55: Pla­ho­t­niuc pre­mier?

UPDATE, 11.00: Poșta Mol­do­vei la pro­teste

UPDATE, 11.07: Scan­da­rea pre­fe­rată din PMAN: „Pla­ho­t­niuc, nu uita, pușcăria-i casa ta”

UPDATE, 11.10: Pro­tes­ta­ta­rii din PMAN le cer sus­ți­nă­to­ri­lor PD-ului să li se ală­ture împo­triva lui Pla­ho­t­niuc

UPDATE, 11.57: Ce spun pro­tes­ta­ta­rii PD des­pre Plahotniuc-premier?

UPDATE, 12.00: Ulti­mul ordin al pre­șe­din­te­lui Timofti?

UPDATE, 12.20: PD nu va face decla­ra­ții după ședința Biro­u­lui Poli­tic

UPDATE, 12.40: Jur­na­liș­tii, seches­trați în sediul Par­ti­du­lui Demo­crat

UPDATE, 12.50: Pre­șe­din­tele de onoare al PD des­pre can­di­da­tul par­ti­du­lui la func­ția de pre­mier

UPDATE, 13.00: Pla­ho­t­niuc, pro­pus pre­mier


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.