Ce spune Victor Orândaș despre decizia CSJ

Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ție (CSJ) a anu­lat hotă­rârea Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii (CSM) prin care jude­că­to­rul Vic­tor Orân­daș, a fost decla­rat incom­pa­ti­bil cu func­ția deti­nu­tă. Deci­zia este ire­vo­ca­bi­lă și nu poa­te fi con­tes­ta­tă. Vic­tor Orân­daș, care acum se află la tra­ta­ment în SUA, spu­ne că anu­la­rea hotă­rârii CSM era evi­den­tă.

„Era logic și evi­dent ca Hotă­rârea CSM din 03.11.15 să fie anu­la­tă, deo­a­re­ce a fost adop­ta­tă cu încăl­ca­rea pro­ce­du­rii. CSM nu a acu­mu­lat numă­rul nece­sar de votu­ri pen­tru ase­me­nea hotă­râre, fapt expli­cat în Opi­nia sepa­ra­ta a magis­tra­tu­lui D.Visternicean. Acum sunt în con­ce­diu și fac un curs de tra­ta­ment. Sunt în SUA. Tre­bu­ie mai întâi să decid dacă revin în RM.”, decla­ră Vic­tor Orân­daș pen­tru ZdG.

Orân­daş a cerut şi un pre­ju­di­ciu moral de 50 mii lei „pen­tru păta­rea neîn­te­me­ia­tă a repu­ta­ţi­ei”, Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie a res­pins însă cere­rea.

Pre­ci­zăm că magis­tra­tul de la Jude­că­to­ria Comer­ci­a­lă de Cir­cum­scri­pţie, Vic­tor Orân­daş, a fost decla­rat de CSM incom­pa­ti­bil cu func­ția deti­nu­tă şi ulte­ri­or demis pe motiv că ar fi apli­cat greşit legi­sla­ția. La 3 noiem­brie 2015, ca urma­re a unui aviz con­sul­ta­tiv al Ser­vi­ci­u­lui de Infor­ma­ţii şi Secu­ri­tate (SIS), CSM a emis hotă­rârea pri­vind decla­ra­rea aces­tuia incom­pa­ti­bil cu fun­cţia deţi­nută şi a pro­pus şefu­lui sta­tu­lui eli­be­ra­rea sa din fun­cţie.

Mem­brii CSM au argu­men­tat deci­zia prin fap­tul că men­ți­ne­rea în func­ția a lui Orân­daș repre­zintă un risc pen­tru sis­te­mul jude­că­to­resc, din cau­ză că aces­ta a fost impli­cat în scan­da­loasa sche­mă de spă­lare a pes­te 18 mlr. de dola­ri din Rusia prin inter­me­diul Mol­do­vei, după ce a eli­be­rat trei ordo­nanțe prin care i-a aju­tat pe ruşi să spe­le 1,4 mili­arde de dola­ri. Tot­o­dată, pre­sa a scris des­pre Orân­daş că a fost impli­cat în ata­cu­rile rai­der de la Ban­ca de Eco­no­mii.

Mem­bru­l CSM, Dumi­tru Vis­ter­ni­ci­ean, nu a votat deci­zia din 3 noiem­brie, iar ulte­rior a pre­zen­tat opi­nia sepa­rată, în care sem­na­lează „încăl­ca­rea fla­grantă” de către ple­nul CSM a pro­ce­du­rii de adop­tare a unei hotă­râri, deo­a­rece deci­zia nu a acu­mu­lat 7 votu­ri din 12, ast­fel cum pre­vede legi­sla­ția. Mai mult, aces­ta spu­ne că hotă­rârea poa­te fi inter­pre­tată drept o  vio­lare a art. 6 CEDO pri­vind drep­tul la un pro­ces echi­ta­bil.

Cu refe­rire la fon­dul cau­zei și fac­to­rii de risc, Vis­ter­ni­cean men­țio­na că „afir­ma­ţi­ile invo­cate, lega­te de dosa­rele pena­le, în care chi­pu­rile este impli­cat jude­că­to­rul, aces­tea sunt abso­lut decla­ra­tive, necon­crete şi de ase­me­nea nu pot ser­vi temei pen­tru decla­ra­rea jude­ca­tu­lui O.V. incom­pa­ti­bil cu fun­cţia deţi­nută.”

Foto: Facebook.com


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *