victor orindas

Ce spune Victor Orândaș despre decizia CSJ

Cur­tea Supremă de Jus­ti­ție (CSJ) a anu­lat hotă­rârea Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii (CSM) prin care jude­că­to­rul Vic­tor Orân­daș, a fost decla­rat incom­pa­ti­bil cu func­ția deti­nută. Deci­zia este ire­vo­ca­bilă și nu poate fi con­tes­tată. Vic­tor Orân­daș, care acum se află la tra­ta­ment în SUA, spune că anu­la­rea hotă­rârii CSM era evi­dentă.

„Era logic și evi­dent ca Hotă­rârea CSM din 03.11.15 să fie anu­lată, deo­a­rece a fost adop­tată cu încăl­ca­rea pro­ce­du­rii. CSM nu a acu­mu­lat numă­rul nece­sar de voturi pen­tru ase­me­nea hotă­râre, fapt expli­cat în Opi­nia sepa­rata a magis­tra­tu­lui D.Visternicean. Acum sunt în con­ce­diu și fac un curs de tra­ta­ment. Sunt în SUA. Tre­buie mai întâi să decid dacă revin în RM.”, declară Vic­tor Orân­daș pen­tru ZdG.

Orân­daş a cerut şi un pre­ju­di­ciu moral de 50 mii lei „pen­tru păta­rea neîn­te­me­iată a repu­ta­ţiei”, Cur­tea Supremă de Jus­ti­ţie a res­pins însă cere­rea.

Pre­ci­zăm că magis­tra­tul de la Jude­că­to­ria Comer­ci­ală de Cir­cum­scri­pţie, Vic­tor Orân­daş, a fost decla­rat de CSM incom­pa­ti­bil cu func­ția deti­nută şi ulte­rior demis pe motiv că ar fi apli­cat greşit legi­sla­ția. La 3 noiem­brie 2015, ca urmare a unui aviz con­sul­ta­tiv al Ser­vi­ci­u­lui de Infor­ma­ţii şi Secu­ri­tate (SIS), CSM a emis hotă­rârea pri­vind decla­ra­rea aces­tuia incom­pa­ti­bil cu fun­cţia deţi­nută şi a pro­pus şefu­lui sta­tu­lui eli­be­ra­rea sa din fun­cţie.

Mem­brii CSM au argu­men­tat deci­zia prin fap­tul că men­ți­ne­rea în func­ția a lui Orân­daș repre­zintă un risc pen­tru sis­te­mul jude­că­to­resc, din cauză că acesta a fost impli­cat în scan­da­loasa schemă de spă­lare a peste 18 mlr. de dolari din Rusia prin inter­me­diul Mol­do­vei, după ce a eli­be­rat trei ordo­nanțe prin care i-a aju­tat pe ruşi să spele 1,4 mili­arde de dolari. Tot­o­dată, presa a scris des­pre Orân­daş că a fost impli­cat în ata­cu­rile rai­der de la Banca de Eco­no­mii.

Mem­bru­l CSM, Dumi­tru Vis­ter­ni­ci­ean, nu a votat deci­zia din 3 noiem­brie, iar ulte­rior a pre­zen­tat opi­nia sepa­rată, în care sem­na­lează „încăl­ca­rea fla­grantă” de către ple­nul CSM a pro­ce­du­rii de adop­tare a unei hotă­râri, deo­a­rece deci­zia nu a acu­mu­lat 7 voturi din 12, ast­fel cum pre­vede legi­sla­ția. Mai mult, acesta spune că hotă­rârea poate fi inter­pre­tată drept o  vio­lare a art. 6 CEDO pri­vind drep­tul la un pro­ces echi­ta­bil.

Cu refe­rire la fon­dul cau­zei și fac­to­rii de risc, Vis­ter­ni­cean men­ționa că „afir­ma­ţi­ile invo­cate, legate de dosa­rele penale, în care chi­pu­rile este impli­cat jude­că­to­rul, aces­tea sunt abso­lut decla­ra­tive, necon­crete şi de ase­me­nea nu pot servi temei pen­tru decla­ra­rea jude­ca­tu­lui O.V. incom­pa­ti­bil cu fun­cţia deţi­nută.”

Foto: Facebook.com


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.