Datele cu caracter personal – scutul folosit de funcționarii publici pentru protecţia demnitarilor cu probleme de integritate

Jur­na­li­ş­tii pri­mesc tot mai mul­te răs­pun­su­ri la soli­ci­tă­ri­le ofi­ci­a­le în care fun­cţio­na­rii publi­ci invo­că date­le cu carac­ter per­so­nal, refu­zând ast­fel să ofe­re infor­ma­ţii de inte­res public.

Cen­trul pen­tru Jur­na­lism Inde­pen­dent (CJI) a pre­zen­tat astăzi, 16 mai, stu­di­ul inti­tu­lat „Pro­tec­ția date­lor cu carac­ter per­so­nal vs liber­ta­tea de expri­ma­re și infor­ma­re”. Stu­di­ul ofe­ră o ana­li­ză deta­li­a­tă a legi­sla­ți­ei națio­na­le și inter­națio­na­le cu pri­vi­re la acce­sul la infor­ma­ția cu carac­ter per­so­nal, modul de pre­lu­cra­re a date­lor cu carac­ter per­so­nal în raport cu liber­ta­tea de expri­ma­re și de infor­ma­re, ofe­ră expli­ca­ții refe­ri­tor la modul de pre­lu­cra­re a date­lor cu carac­ter per­so­nal în sco­pu­ri jur­na­lis­ti­ce etc.

Nadi­ne Gogu, direc­toa­re exe­cu­ti­vă a Cen­tru­lui pen­tru Jur­na­lism Inde­pen­dent, sus­ți­ne că acest stu­diu vine după ce sunt tot mai mul­te cazu­ri în care func­țio­na­rii publi­ci refu­ză să ofe­re infor­ma­ție, moti­vând că ar fi date cu carac­ter per­so­nal.

„Tot mai des, auto­ri­tă­ți­le ofe­ră răs­pun­su­ri foar­te gene­ra­le sau nu răs­pund la timp. Mai nou, mul­ți func­țio­na­ri au refu­zat să ofe­re jur­na­liș­ti­lor CV-urile unor dem­ni­ta­ri, moti­vând că ar fi date cu carac­ter per­so­nal” a men­țio­nat Nadi­ne Gogu.

Avo­ca­ta Tatia­na Puiu sus­ți­ne func­țio­na­rii nu tre­bu­ie să soli­ci­te supli­men­tar de la jur­na­list moti­vul pen­tru care soli­ci­tă infor­ma­ția des­pre un func­țio­nar public, pen­tru că sco­pul unui jur­na­list este de a adu­na, redac­ta și pre­zen­ta soci­e­tă­ții infor­ma­ția de inte­res public. „Actul legi­sla­tiv care per­mi­te sau limi­tea­ză acce­sul la infor­ma­ție tre­bu­ie îmbu­nă­tă­țit, pen­tru că are o serie de necla­ri­tă­ți”, a sub­li­ni­at avo­ca­ta.

„În fie­ca­re an trans­mi­tem sute de soli­ci­tă­ri pen­tru a obți­ne de la auto­ri­tă­ți infor­ma­ție de inte­res public”, a remar­cat jur­na­lis­ta Anas­ta­sia Nani.

Ilie Chir­toa­că, con­si­li­er juri­dic de la Cen­trul de Resur­se Juri­di­ce din Mol­do­va, sus­ți­ne că nu pot fi deper­so­na­li­za­te date­le des­pre jude­că­to­ri și func­țio­na­ri publi­ci, pen­tru că sunt de inte­res public. „Atun­ci când func­țio­na­rii refu­ză să ne dea date­le soli­ci­ta­te refe­ri­tor la un dem­ni­tar plătit din banii publi­ci, atun­ci inte­re­sul pen­tru aceas­tă infor­ma­ție creș­te”, men­țio­nea­ză jur­na­lis­tul Vasi­le Bot­na­ru.

„Mai mul­te pre­ve­de­ri lega­le sunt înve­chi­te și auto­ri­tă­ți­le uită că mass-media inde­pen­den­tă este un impe­ra­tiv într-un stat demo­cra­tic”, opi­nea­ză Ser­giu Bozia­nu, şef adjunct al Dire­cţi­ei evi­denţă şi con­trol al Cen­tru­lui Naţio­nal pen­tru Pro­te­cţia Date­lor cu Carac­ter Per­so­nal (CNPDCP). „Drep­tul de pro­tec­ție a date­lor cu carac­ter per­so­nal este un drept comun. Nu inter­pre­ta­ți pro­tec­ția date­lor cu carac­ter per­so­nal ca o bâtă. Sun­tem prea puți­ni ca să reu­șim să infor­măm pe func­țio­na­rii publi­ci pri­vind ofe­ri­rea date­lor cu carac­ter per­so­nal”, a adă­u­gat Bozia­nu.

Men­țio­năm că acce­sul la infor­ma­ția de inte­res public este prin­ci­pa­la pro­ble­mă a jur­na­lis­mu­lui de inves­ti­ga­ție din R. Mol­do­va. În timp ce par­la­men­ta­rii afir­mă că legi­sla­ția asi­gu­ră jur­na­liș­ti­lor toa­te pâr­ghi­i­le pen­tru a moni­to­ri­za acti­vi­ta­tea guver­nă­rii, a func­țio­na­ri­lor și a dem­ni­ta­ri­lor de stat, la modul prac­tic, repor­te­rii sunt nevo­iți să scrie sute de soli­ci­tă­ri de infor­ma­ție pen­tru a afla răs­pun­su­ri la cele mai sim­ple între­bă­ri sau a afla date care ar tre­bui să fie dis­po­ni­bi­le pe pagi­ni­le web ale insti­tu­ți­i­lor de stat.

Citiți mai mult despre limitarea accesului la informație:

(video) Acce­sul la infor­ma­ție între kilo­gra­me de scri­so­ri și gra­me de răs­pun­su­ri

(foto/video) Pre­șe­din­te­le Par­la­men­tu­lui vis-a-vis de „cuș­ca” în care este ținu­tă pre­sa libe­ră

Limi­ta­rea acce­su­lui la DOSARE, o „solu­ție pre­li­mi­na­ră”? Ce argu­men­te are Minis­te­rul Jus­ti­ți­ei și Cen­trul pen­tru Pro­tec­ția Date­lor cu Carac­ter Per­so­nal

Minis­te­rul Jus­ti­ți­ei întâi LIMITEAZĂ acce­sul la dosa­re, apoi dis­cu­tă pro­ble­ma date­lor cu carac­ter per­so­nal


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *