Comisia de la Veneția discută cu deputații! Ce a „simțit” Bolea și ce „șantaj” a raportat Sârbu

Între 18 și 19 mai, în R. Mol­do­va se află o nouă dele­ga­ție a Comi­si­ei de la Vene­ția, la invi­ta­ția șefu­lui sta­tu­lui Igor Dodon în vede­rea ela­bo­ră­rii unui aviz asu­pra la pro­iec­tul de lege pri­vind revi­zu­i­rea Con­sti­tu­ți­ei R. Mol­do­va prin extin­de­rea com­pe­ten­țe­lor pre­șe­din­te­lui de a dizol­va Par­la­men­tul. Comi­sia are pro­gra­ma­te dis­cu­ții cu frac­țiu­ni­le par­la­men­ta­re, repre­zen­tan­ții guver­nu­lui și alte păr­ți inte­re­sa­te.

Ini­ția­ti­va de modi­fi­ca­re a Con­sti­tu­ți­ei a fost enun­ța­tă de Igor Dodon la 28 febru­a­rie curent. Aces­ta a decla­rat că oda­tă cu ale­ge­rea direc­tă a șefu­lui sta­tu­lui, pre­șe­din­te­le deți­ne „man­da­tul între­gu­lui popor”, res­pec­tiv, tre­bu­ie să i se asi­gu­re meca­nis­me efi­cien­te de echi­li­bra­re a pute­ri­lor în stat, iar una din­tre împu­ter­ni­ci­ri­le care ar tre­bui să-i revi­nă este cea de dizol­va­re a Par­la­men­tu­lui.

Ulte­ri­or, la 28 mar­tie, aces­ta  a sem­nat un decret cu pri­vi­re la orga­ni­za­rea unui refe­ren­dum con­sul­ta­tiv pe 27 sep­tem­brie curent, care va cos­ta 75 de mil. de lei, când cetă­țe­nii sunt îndem­na­ți să se pro­nun­țe pe patru subiec­te, inv­lu­siv refe­ri­tor la înves­ti­rea pre­șe­din­te­lui cu atri­bu­ții spo­ri­te pen­tru dizol­va­rea par­la­men­tu­lui, în urmă­toa­re­le cazu­ri:

 • după con­sul­ta­rea frac­țiu­ni­lor par­la­men­ta­re;
 • dacă Par­la­men­tul nu a imple­men­tat, în ter­men de 12 luni, voin­ța popo­ru­lui expri­ma­tă prin refe­ren­du­mul con­sul­ta­tiv;
 • dacă refe­ren­du­mul repu­bli­can pri­vind demi­te­rea Pre­șe­din­te­lui R. Mol­do­va s-a sol­dat cu rezul­tat nega­tiv sau a fost con­fir­ma­tă neva­la­bi­li­ta­tea lui de către Cur­tea Con­sti­tu­țio­na­lă;
 • dacă Par­la­men­tul nu a adop­tat Legea buge­tu­lui de stat în ter­men de 2 luni de la înce­pu­tul exer­ci­ți­u­lui finan­ci­ar;
 • la ini­țiat de pre­șe­din­te­le țării.

Astăzi, frac­țiu­ni­le PDM, PSRM, PL, PCRM, PLDM și depu­ta­ții din Gru­pul par­la­men­tar Popu­lar Euro­pean s-au întâl­nit cu dele­ga­ția Comi­si­ei de la Vene­ția refe­ri­tor la acest subiect.

După dis­cu­ții, depu­ta­tul PDM, Ser­giu Sâr­bu a decla­rat că frac­țiu­nea este împo­tri­va aces­tei ini­ția­ti­ve a pre­șe­din­te­lui, calificând-o populis­tă, care „vine ca o con­ti­nu­a­re a pro­mi­siu­ni­lor din cam­pa­nia elec­to­ra­lă”.

„Este abso­lut inad­mi­si­bil acest șan­taj poli­tic din par­tea pre­șe­din­te­lui Dodon față de Par­la­ment. Expe­rien­ța inter­națio­na­lă a fost dis­to­r­sio­na­tă inten­țio­nat, deo­a­re­ce într-o repu­bli­că par­la­men­ta­ră este inad­mi­si­bil să poți dizol­va Par­la­men­tul doar din sim­plul motiv că Legea buge­tu­lui nu a fost vota­tă în ter­men de două luni. (…) Am amin­tit exper­ți­lor de la Vene­ția acea cri­ză poli­ti­că din anii 2010-2012, când Par­la­men­tul a fost dizol­vat de două ori din cau­za că nu am putut ale­ge șeful sta­tu­lui”, a decla­rat Segiu Sâr­bu, care a pre­ci­zat că din acea peri­oa­dă exis­tă mai mul­te opi­nii ale Comi­si­ei de la Vene­ția în care se vor­beș­te des­pre fap­tul că mai mul­te teme­iu­ri de dizol­va­re a Par­la­men­tu­lui înseam­nă o sur­să de des­ta­bi­li­za­re poli­ti­că și insti­tu­țio­na­lă în stat.

Depu­ta­tul PSRM, Vasi­le Bolea sus­ți­ne că în tim­pul dis­cu­ți­ei cu exper­ții Comi­si­ei „a sim­țit” că aceștia ar fi de ace­eași păre­re cu frac­țiu­nea, în sen­sul că refe­ren­du­mul con­sul­ta­tiv are un efect indi­rect: „Voin­ța popo­ru­lui expri­ma­tă prin refe­ren­dum, fie el și con­sul­ta­tiv, este obli­ga­to­riu pen­tru toa­te insit­tu­ți­i­le de stat, inclu­siv Par­la­men­tul R. Mol­do­va”.

„După ce va tre­ce acest refe­ren­dum con­sul­ta­tiv, dar noi sun­tem con­vinși că cetă­țe­nii R. Mol­do­va vor răs­pun­de pozi­tiv la toa­te ace­le între­bă­ri (…), Par­la­men­tul sau ori­ca­re alt subiect cu drept de ini­ția­ti­vă legi­sla­ti­vă va tre­bui să vină cu pro­iec­te de legi în vede­rea imple­men­tă­rii voin­ței cetă­țe­ni­lor”, a decla­rat Vasi­le Bolea.

La rân­dul său, depu­ta­tul PSRM, Andri­an Lebe­din­schi a decla­rat că exper­ții Comi­si­ei le-au reco­man­dat să modi­fi­ce legi­la­ția în sen­sul că pre­șe­din­te­le R. Mol­do­va să aibă împu­ter­ni­ci­ri de a orga­ni­za refe­ren­du­mu­ri con­sti­tu­țio­na­le, nu doar con­sul­ta­ti­ve.

„A doua între­ba­re care a fost ridi­ca­tă de către repre­zen­tan­ții Comi­si­ei: dacă nu exa­mi­năm și împu­ter­ni­ci­ri supli­men­ta­re pre­șe­din­te­lui, care au fost retra­se în anul 2000, prin care avea drep­tul să par­ti­ci­pe la ședin­țe­le Guver­nu­lui, de fapt să le con­du­că. Ceea ce, de fapt, ne suge­rea­ză că Comi­sia de la Vene­ția își sus­ți­ne avi­zul său care a fost dat încă în anul 2000 pri­vind schim­ba­rea sis­te­mu­lui poli­tic din R. Mol­do­va în unul sem­ni­pre­zi­den­ți­al. Con­si­de­răm că vom avea o con­lu­cra­re fruc­tu­oa­să cu ei ”, a pre­ci­zat Andri­an Lebe­din­schi.

Pre­șe­din­te­le PL, Mihai Ghim­pu a decla­rat că a comu­ni­cat exper­ți­lor Comi­si­ei de la Vene­ția, pozi­ția frac­țiu­nii față de pro­iec­tul de schim­ba­re a Con­si­tu­ți­ei, pro­pus de „pre­șe­din­te­le vos­tru”.

„Am spus că noi nu sus­ți­nem, că nu este pri­ma ten­ta­ti­vă de a avea un pre­șe­din­te auto­ri­tar, fiind­că lucrul aces­ta l-a dorit și Lucin­schi, prin repu­bli­că pre­zi­den­ți­a­lă, iar atun­ci, în 2000 a fost modi­fi­ca­tă și Con­sti­tu­ția în lup­ta din­tre pre­șe­din­te și Par­la­ment. Apoi, în cadrul AIE-1, după ale­ge­ri­le din 2010, fos­tul vos­tru prim-ministru de atun­ci, tot dorea repu­bli­că pre­zi­den­ți­a­lă. Acum avem al tre­i­lea exem­plu (…). Dlui (Igor Dodon – n.r.) se pre­gă­teș­te cu ce să mai amă­geas­că lumea, fiind­că în cam­pa­nia elec­to­ra­lă a pro­mis pen­sii mari, sala­rii mari, câr­naț, vot­că iefti­nă, lap­te de rân­du­ni­că și încă tot ce dori­ți. Și tre­bu­ie să vină și să spu­nă că „n-am putut să fac că nu mi-o dat voie Par­lam­ne­tul”, s-a ară­tat revol­tat Mihai Ghim­pu.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

4 comentarii

 1. Spencer

  Adi­că de fac­to, Dodon vrea pute­re necontrolată-n stat, deci spuneți-i cine­va că vrea­mea dic­ta­tu­ri­lor a rămas în tre­cut și aici nu e Fede­ra­ția Rusă.

 2. ivancelgroaznic

  Se vede trea­ba ca Comi­sia nu da ver­di­kt asha repe­de, shi par­ka ink­li­na spre Dodon.Asha pare sa fie shi nichi nu se gra­besk sa dea pare­ri. Aiche e un zhi­ok mare de tot shi inche­pu­tu­ri­le lui tre­be cau­ta­te in alta par­te, mai spre est, nu aiche.

 3. ciubuc ion

  Fie­ca­re din Par­la­ment vrea sa inte­lea­ga alt­ce­va de la Comi­sia de la Venetia,unii vrand sa il inta­reas­ca pe Presedinte,altii invers…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *