Portalul instanțelor a exclus căutarea unui dosar după numele inculpatului pentru a PROTEJA datele cu caracter personal

Asi­gu­ra­rea pro­tec­ți­ei date­lor cu carac­ter per­so­nal este moti­vul pen­tru care pe Por­ta­lul instan­țe­lor națio­na­le de jude­ca­tă din R. Mol­do­va nu mai pot fi cău­ta­te hotă­râri­le jude­că­to­rești după nume­le și pre­nu­me­le incul­pa­ți­lor. După ce ZdG a sem­na­lat că prin modi­fi­că­ri­le res­pec­ti­ve este îngră­dit acce­sul jur­na­liș­ti­lor, dar și al tut­u­tor cetă­țe­ni­lor care doresc să afle deta­lii des­pre pro­ce­se­le și hotă­râri­le jude­că­to­rești în care figu­rea­ză func­țio­na­rii jude­ca­ți, Agenţia de Admi­nis­tra­re a Instanţe­lor Jude­că­to­reş­ti (AAIJ) a venit cu un comu­ni­cat de pre­să pe site-ul Minis­te­ru­lui Jus­ti­ți­ei în care invo­că fap­tul că exclu­de­rea posi­bi­li­tă­ții de cău­ta­re după nume și pre­nu­me este o măsu­ră ceru­tă de cetă­țe­ni care ar fi adre­sat „obiec­ții pri­vind încăl­ca­rea drep­tu­ri­lor lega­le prin publi­ca­rea nume­lor aces­to­ra pe por­ta­lul instan­țe­lor de jude­ca­tă”.

Cetă­țe­nii invo­că pre­ve­de­ri­le Legii de pro­tec­ție a date­lor cu carac­ter per­so­nal care, în opi­nia aces­to­ra, le sunt încăl­ca­te atun­ci când nume­le lor, sunt publi­ca­te în cali­ta­te de jus­ti­ția­bi­li, în docu­men­te­le publi­ca­te pe por­ta­lul instan­țe­lor de jude­ca­tăPor­ta­lul instan­țe­lor națio­na­le de jude­ca­tă www.instante.justice.md conţi­ne com­par­ti­men­tul „Hotă­râri­le instan­tei” unde vor putea fi publi­ca­te­ho­tă­rî­ri­le jude­că­to­reş­ti ale instanţe­lor naţio­na­le. La nece­si­ta­te, cău­ta­rea aces­to­ra va putea fi rea­li­za­tă în depen­denţă de numă­rul dosa­ru­lui atri­bu­it în instanţă şi pro­ce­du­ra de exa­mi­na­re. Com­par­ti­men­tul nu per­mi­te cău­ta­rea în depen­denţă de nume­le şi pre­nu­me­le părţi­lor în pro­ces, în sco­pul asi­gu­ră­rii pro­tec­ți­ei date­lor cu carac­ter per­so­nal. ”, se ara­tă în comu­ni­ca­tul publi­cat pe site-ul Minis­te­ru­lui Jus­ti­ți­ei, care deno­tă fap­tul că deci­zia, de a exclu­de cău­ta­rea după nume­le și pre­nu­me­le incul­pa­tu­lui, ar fi una defi­ni­ti­vă.

Până la sfâr­și­tul anu­lui, toți dori­to­rii puteau cău­ta impli­ca­rea unei per­soa­ne în cadrul unui pro­ces civil sau penal după nume­le și pre­nu­me­le aces­tu­ia. Mai mult de o săp­tămâ­nă, opțiu­nea de cău­ta­re după nume a dis­pă­rut din instru­men­te­le de cău­ta­re, fiind posi­bil de acce­sat un dosar doar după numă­rul său elec­tro­nic. 

„Cu refe­ri­re la nemul­țu­mi­rea unor jur­na­liș­ti pri­vind îngră­di­rea acce­su­lui la infor­ma­ții pri­vind pro­ce­se­le și Hotă­râri­le jude­că­to­rești în care ar figu­ra func­țio­na­ri jude­ca­ți, infor­măm că asi­gu­ra­rea dis­po­ni­bi­li­tă­ţii infor­ma­ți­i­lor pri­vind situ­a­ţia în care pre­lu­cra­rea date­lor cu carac­ter per­so­nal se face în sco­pu­ri jur­na­lis­ti­ce, artis­ti­ce sau lite­ra­re, dacă aceas­ta se refe­ră la date care au fost făcu­te publi­ce în mod volun­tar şi mani­fest de către subiec­tul date­lor cu carac­ter per­so­nal sau la date care sînt strâns lega­te de cali­ta­tea de per­soa­nă publi­că a subiec­tu­lui sau de carac­te­rul public al fap­te­lor în care aces­ta este impli­cat, în con­di­ţi­i­le Legii cu pri­vi­re la liber­ta­tea de expri­ma­re nu ar tre­bui sa adu­că atin­ge­re drep­tu­lui de pro­te­cţie a date­lor jus­ti­ția­bi­li­lor care nu au cali­ta­te de per­soa­ne publi­ce”, sus­ți­ne Agenţia de Admi­nis­tra­re a Instanţe­lor Jude­că­to­reş­ti (AAIJ) în comu­ni­ca­tul publi­cat pe site-ul Minis­te­ru­lui Jus­ti­ți­ei.

De cea­lal­tă par­te, AAIJ se apă­ră prin fap­tul că oda­tă cu lan­sa­rea fina­lă a nou­lui por­tal, la com­par­ti­men­tul „Trans­pa­ren­ța” va fi dis­po­ni­bi­lă o rubri­că nouă, unde vor putea fi acce­sa­te hotă­râri jude­că­to­reş­ti pri­vind con­dam­na­rea repre­zen­tan­ți­lor sec­to­ru­lui jus­ti­ți­ei pen­tru acte de corup­ție.

Tot­o­da­tă, Agen­ția de Admi­nis­tra­re a Instan­țe­lor Jude­că­to­rești anun­ță că intenţio­nea­ză să orga­ni­ze­ze o ședin­ță în comun cu Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii şi Cen­trul Națio­nal pen­tru Pro­tec­ția Date­lor cu Carac­ter Per­so­nal în vede­rea abor­dă­rii pro­ble­ma­ti­cii publi­că­rii hotă­râri­lor ce vizea­ză per­soa­ne­le publi­ce.

În ulti­me­le luni, ONG-urile de media au sem­na­lat mai mul­te încer­că­ri de a îngră­di acce­sul jur­na­liș­ti­lor la infor­ma­ții de inte­res public, toa­te ascun­se după slo­ga­nul că aces­tea repre­zin­tă date cu carac­ter per­so­nal.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *