Flori peste Prut, la 21 de ani după Podul de Flori

Aso­ci­a­ţia Tine­ri­lor Româ­ni din Afa­ra Gra­ni­ţe­lor (ATRAG) a orga­ni­zat, pe 6 mai, un flash-mob,
la Prut, cu oca­zia împli­ni­rii a 21 de ani de la Podul de Flo­ri (1990). Eve­ni­men­tul şi-a pro­pus per­pe­tu­a­rea visu­lui tutu­ror româ­ni­lor – liber­ta­tea naţio­na­lă româ­neas­că, rea­min­tind ide­ea exis­tenţei unei sin­gu­re naţiu­ni româ­neş­ti pe ambe­le malu­ri de Prut.

Tine­rii româ­ni basa­ra­be­ni au arun­cat, în mod sim­bo­lic, flo­ri pe apa Pru­tu­lui şi au into­nat melo­dii româ­neş­ti. Un colaj de poze de la eve­ni­ment poa­te fi văzut la adre­sa:
http://www.youtube.com/watch?v=JIWE2AcF76U. Cola­jul are pe fun­dal melo­dia Rupe fron­ti­e­ra inter­pre­ta­tă de Kryp (cân­tă­reț de hip-hop din Vaslui).

Ale­xan­dru Pas­cal, coor­do­na­to­rul aces­tei acţiu­ni a decla­rat: ”Podul de Flo­ri este o acţiu­ne memo­ra­bi­lă. Dacă am uita acest eve­ni­ment, înseam­nă că uităm de cei mai impor­tanţi oame­ni ai nea­mu­lui româ­ne­sc care au lup­tat pen­tru alfa­be­tul latin, pen­tru isto­ria noas­tră româ­neas­că. Este impo­si­bil să uiţi de Doi­na şi Ion Aldea-Teodorovici, Gri­go­re Vie­ru, Tudor Ghe­or­ghe şi toţi româ­nii care au dat mână cu mână cu 21 de ani în urmă.”
Dumi­tru Lazăr, un tânăr licean din Iaşi a punc­tat: ” Româ­ni sun­tem din­tot­dea­u­na, Hora Uni­rii o ştiu de mic copil, iar Podul de Flo­ri este sim­bo­lul dăi­nu­rii veş­ni­ce a dorinţei de uni­fi­ca­re naţio­na­lă.”

Flash-mobul face par­te din cam­pa­nia ADEVĂRATA BASARABIE, care repre­zin­tă cel mai impor­tant pro­iect ATRAG și doreş­te să cre­e­ze noi cola­bo­ră­ri între tine­rii româ­ni de pe ambe­le malu­ri de Prut. Eve­ni­men­te­le aces­tei cam­pa­niei sunt par­te inte­gran­tă a Plat­for­mei civi­ce ACȚIUNEA 2012, care des­fă­șoa­ră, pe par­cur­sul ani­lor 2011 și 2012, mani­fes­tă­ri publi­ce de infor­ma­re și sen­si­bi­li­za­re pen­tru reu­ni­rea Repu­bli­cii Mol­do­va cu Româ­nia.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. costel

    FOARTE FRUMOS, ASA FRATILOR ,VA IUBESC SI VA SUSTIN SI CA MINE MAJORITATEA ROMANILOR ,TOT INAINTE PT INDEPLINIREA VISULUI TUTUROR ROMANILOR REUNIFICAREA NEAMULUI ROMANESC SI A PATRIEI MAMA ROMANIA MARE ,DESTEAPTATE ROMANE DIN SOMNUL CEL DE MOARTE SI DOAMNE AJUTA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *