Crucea Mântuirii Neamului a fost instalată la Nisporeni

Cir­ca 100 de volun­ta­ri ai Plat­for­mei civi­ce Acțiu­nea 2012 au fost pre­zen­ți dumi­ni­că la inau­gu­ra­rea Cru­cii Mân­tu­i­rii Nea­mu­lui Româ­ne­sc de la Nis­po­re­ni. Veni­ți din Bucu­rești, Băl­ți, Cluj sau Chi­și­nău, par­ti­ci­pan­ții, majo­ri­ta­tea tine­ri, au urcat dea­lul Zghi­ha­ra având dra­pe­le tri­co­lo­re în mână.

Cei mai nume­ro­și au fost chiar volun­ta­rii din Nis­po­re­ni, reu­ni­ți în gru­pul de ini­ția­ti­vă “Fap­tă nu vor­bă”. “Fla­că­ra româ­nis­mu­lui arde în Basa­ra­bia” a scris pe ban­ne­rul afi­șat de tine­ri, în spa­te făcându-și apa­ri­ția fumi­ge­ne în culo­ri­le tri­co­lo­ru­lui. Ală­tu­ri de cei­lal­ți cir­ca 800 de pele­ri­ni, ei au luat par­te la slu­j­ba de sfin­ți­re a loca­șu­lui, ofi­ci­a­tă de un sobor de pre­o­ți con­dus de îna­l­tpreasfinţi­tul Teo­fan, Mitro­po­li­tul Mol­do­vei şi Buco­vi­nei și de ÎPS Petru, Mitro­po­lit al Basa­ra­biei şi Exarh al Pla­iu­ri­lor.

Cru­cea de la Nis­po­re­ni repre­zin­tă pri­mul monu­ment din Repu­bli­ca Mol­do­va dedi­cat uni­tă­ții româ­ni­lor şi este ridi­ca­tă pe cea mai îna­l­tă cul­me de pe malul drept al Pru­tu­lui . Aflat în veci­nă­ta­tea Cimi­ti­ru­lui Ero­i­lor Româ­ni şi a Mănăs­ti­rii Văr­ză­reş­ti, com­ple­xul care va putea fi văzut pe o rază de câte­va zeci de kilo­me­tri va con­sti­tui un loc de pele­ri­naj, de oma­giu şi de rugă pen­tru mân­tu­i­rea popo­ru­lui român. Pro­iec­tul a fost deru­lat de pos­tul de Radio Vocea Basa­ra­biei şi Aso­ci­a­ţia Cul­tu­ra­lă Pro-Basarabia şi Buco­vi­na, fili­a­la Oneş­ti.

Plat­for­ma Civi­că ACȚIUNEA 2012 este o coa­li­ție de orga­ni­za­ții non-guvernamentale și gru­pu­ri de ini­ția­ti­vă care sus­țin uni­rea Repu­bli­cii Mol­do­va cu Româ­nia și mili­tea­ză pen­tru rea­li­za­rea obiec­ti­vu­lui gene­ra­ți­i­lor tre­cu­te, pre­zen­te și vii­toa­re de regă­si­re a româ­ni­lor de pe cele două malu­ri ale Pru­tu­lui în cadrul ace­lu­iași stat.

Pe par­cur­sul ani­lor 2011 și 2012, Plat­for­ma Civi­că ACȚIUNEA 2012 des­fă­șoa­ră mani­fes­tă­ri publi­ce de infor­ma­re și sen­si­bi­li­za­re a între­gii popu­la­ții din Româ­nia și Repu­bli­ca Mol­do­va cu obiec­ti­vul de a con­ști­en­ti­za nece­si­ta­tea rea­li­ză­rii uni­tă­ții națio­na­le.

Comu­ni­cat, Acţiu­nea 2012


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. costel

    UNIREA E INEVITABILA ROMANII DE PE AMBELE MALURI ALE PRUTULUI S-AU DESTEPTAT DIN SOMNUL CEL DE MOARTE ,DUPA ZECI DE DECENII DE MINCIUNA SI PROPAGANDA BOLSEVICA RUSEASCA ,TRAIASCA NEMUL ROMANESC UNIT SI PATRIA MAMA ROMANIA MARE DE LA NISTRU PIN LA TISA ,UNITATE ROMANII

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *