Ce vor provocatorii?

Mem­brii Plat­for­mei civi­ce Acțiu­nea 2012 sunt pro­fund indig­na­ți de ata­cu­ri­le deni­gra­toa­re ale unor for­ma­țiu­ni poli­ti­ce din R. Mol­do­va care  susţin că săr­bă­toa­rea de dumi­ni­că, 25 mar­tie, con­sa­cra­tă mar­că­rii zilei Uni­rii Basa­ra­biei cu Româ­nia “este o pro­vo­ca­re mur­da­ră a uni­o­ni­ş­ti­lor, meni­tă să dis­tru­gă sta­bi­li­ta­tea social-politică din ţară şi sta­ta­li­ta­tea mol­do­ve­neas­că”.

Potri­vit PCRM, bună­oa­ră, la eve­ni­men­te vor par­ti­ci­pa “per­soa­ne în sta­re de ebri­e­ta­te sau care au folo­sit pro­du­se nar­co­ti­ce” (PSD), care, bine­în­țe­les, tre­bu­ie inter­zi­să și asu­pra căre­ia tre­bu­ie să se pro­nun­țe nici mai mult nici mai puțin decât toți par­la­men­ta­rii din R. Mol­do­va (PSRM).

După cum accep­tăm opţiu­nea aces­tor acto­ri poli­ti­ci de a se iden­ti­fi­ca drept ,,mol­do­ve­ni”, ca noțiu­ne opu­să celei de ,,româ­ni”, negând sau refu­zând valoa­rea datei de 27 mar­tie, în ace­la­şi mod dorim să ne fie asi­gu­rat drep­tul firesc de a mar­ca aceas­tă zi în care Sfa­tul Țării a hotă­rât că Basa­ra­bia de azi îna­in­te şi pen­tru tot­dea­u­na se uneş­te cu mamă-sa Româ­nia.

Nu sun­tem nici la pri­ma, nici la ulti­ma acțiu­ne de cele­bra­re a date­lor isto­ri­ce din isto­ria nea­mu­lui nos­tru. Însă jig­ni­ri­le care ne-au fost adu­se, folo­si­te cu sco­pul de a crea pani­că și de a mic­șo­ra rân­du­ri­le celor dor­ni­ci să par­ti­ci­pe la săr­bă­toa­re, ne deter­mi­nă să anun­țăm pro­tes­te față de aces­te trei par­ti­de în luna apri­lie, lună sim­bol pen­tru liber­ta­tea româ­ni­lor mol­do­ve­ni.  Îi invi­tăm pe toți cetă­țe­nii libe­ri ai Repu­bli­cii Mol­do­va să o facă, indi­vi­du­al și cu res­pec­ta­rea nor­me­lor lega­le. Vom pro­tes­ta pen­tru a le adu­ce amin­te celor care au uitat din nou, deși au tre­cut doar trei ani, ce înseam­nă liber­ta­te și demo­cra­ție. În demo­cra­ţie, ges­tio­na­rea mani­fes­tă­ri­lor afec­ti­ve de tipul săr­bă­to­ri­rii unui act din isto­rie nu se rea­li­zea­ză prin îngră­di­rea lor cu mij­loa­ce vio­len­te, ci prin res­pec­ta­rea ghi­du­lui conş­ti­inţei indi­vi­du­a­le. Aces­ta poa­te pre­su­pu­ne un anu­mit pro­iect iden­ti­tar asu­mat sau un altul. Ordi­nea poli­ti­că şi soci­a­lă nu se menţi­ne prin obs­tru­cţio­na­rea liber­tă­ţii de a ale­ge, de a opta pen­tru un anu­mit tip de ati­tu­di­ne civi­că.

Deo­a­re­ce avem infor­ma­ții des­pre pro­vo­că­ri pla­ni­fi­ca­te de for­țe­le anti-naționale men­țio­na­te mai sus, Plat­for­ma civi­că Acțiu­nea 2012 invi­tă repre­zen­tanţii mass-mediei să asi­gu­re reda­rea cât mai obiec­ti­vă a eve­ni­men­te­lor, pen­tru asi­gu­ra­rea unei demon­stra­ţii paş­ni­ce, lip­si­tă de vio­len­țe. Adu­na­rea par­ti­ci­pan­ți­lor se va face în fața Aca­de­mi­ei de Ști­in­ță a Mol­do­vei la ora 16.00 iar coloa­na cu mani­fes­tan­ți va por­ni în marș la ora 16.30. Vom tre­ce prin fața Amba­sa­dei Româ­ni­ei și vom ajun­ge la scu­a­rul Tea­tru­lui de Ope­ră și Balet unde vor dan­sa hora Uni­rii și va avea loc un con­cert.
Pen­tru decla­ra­ții ofi­ci­a­le din par­tea Plat­for­mei sunt desem­na­te șap­te per­soa­ne repre­zen­ta­ti­ve pen­tru toa­te ONG-urile com­po­nen­te (lide­ri ai gru­pu­ri­lor care orga­ni­zea­ză săr­bă­toa­rea, stu­den­ți basa­ra­be­ni din Româ­nia, per­soa­ne veni­te de pes­te Prut – Iași și Bucu­rești)  care să vor­beas­că cu pre­sa în tim­pul mani­fes­ta­ți­i­lor și după aces­tea.

Plat­for­ma Civi­că ACȚIUNEA 2012 este for­ma­tă din ONG-uri și per­soa­ne care sus­țin uni­rea Repu­bli­cii Mol­do­va cu Româ­nia și mili­tea­ză pen­tru rea­li­za­rea obiec­ti­vu­lui gene­ra­ți­i­lor tre­cu­te, pre­zen­te și vii­toa­re de regă­si­re a româ­ni­lor de pe cele două malu­ri ale Pru­tu­lui în cadrul ace­lu­iași stat. Anul aces­ta se împli­ne­sc 200 de ani de la ane­xa­rea Basa­ra­biei de către Impe­ri­ul Rus.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

 1. vlad

  Fri­ca ruso­fo­ni­i­lor este fara de mar­gi­ni. De alt­fel ei sunt mul­ti oame­nii nebu­ni si pros­ti. HAI UNIRE!!! Nu vreau sa mai vad mol­do­ve­nii care se duc in Rusia. Ce cau­tam noi aco­lo? Este o alta lim­ba.

 2. VICU

  MARTIE 2012: MARSURILE RE-UNIRII CU ROMANIA !
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – —  —  —  — —
  La Chi­si­nau:
   – Dumi­ni­ca, 25 mar­tie 2012, Mar­sul Uni­rii, ini­ti­at de Actiu­nea 2012,
  care va ince­pe la ora 16.00 de la Aca­de­mia de Sti­in­te din Chi­si­nau
  cu bane­re ale par­ti­de­lor si aso­ci­a­ti­i­lor mem­bre, cu esar­fe si alte insem­ne poli­ti­ce, dar fara dra­pe­le ale par­ti­de­lor sau ale altor enti­ta­ti.
  Tra­se­ul inclu­de Bd. Şte­fan cel Mare, str.Puşkin – spre Amba­sa­da Româ­ni­ei de pe str. Bucu­reş­ti, apoi spre Banulescu-Bodoni, con­ti­nu­înd pe Bd. Şte­fan cel Matre spre punc­tul final – Scu­a­rul Ope­rei Naţio­na­le, unde se va dan­sa Hora Uni­rii.
  Ade­renţii din uni­tă­ţi­le admi­nis­tra­ti­ve ale repu­bli­cii vor fi aju­ta­ţi, în masu­ra posi­bi­li­tă­ţi­lor, de con­du­ce­rea Con­si­li­u­lui Uni­rii, să ajun­gă la Marşul din Chi­şi­nău.
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
   – la Bal­ti:
  Dumi­ni­ca, 25 mar­tie, Mis­ca­rea National-Crestina,
  des­fa­so­ra Un Miting PRO- Uni­re la Bal­ti,
  ince­pând cu ora 10.00,
  la Tea­trul de Vară, de la stra­da Inde­pen­den­tei,
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

  Dumi­ni­ca, 25 Mar­tie 2012:
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
   – Un mars la Unghe­ni, ince­pând cu ore­le 13.00,
  de la intra­rea in oras, de lin­ga sta­tia PECO
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — -
   – Un Mars la Fales­ti, ince­pând cu ore­le 12.

  – Un miting la Orhei, la ora 14.00, în faţa Monu­me­nu­lui Vasi­le Lupu

  – Un miting la Hân­ceş­ti, în faţa Monu­men­tu­lui Ero­i­lor Nea­mu­lui
  şi al Osta­şi­lor româ­ni cazu­ţi la dato­rie, pe stra­da Mihalcea-Hâncu,

  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – —  —  —  — —
   – Pe data de 24 MARTIE o dele­ga­tie a Con­si­li­u­lui Uni­rii
  va par­ti­ci­pa la mani­fes­ta­ri­le pri­le­ju­i­te de Ziua Uni­rii la Bacau, la invi­ta­tia Aso­ci­a­ti­ei Refu­gi­a­ţi­lor din Basa­ra­bia, Buco­vi­na de nord şi Ţinu­tul Herţa, con­du­se de dl Ioan Seniuc, sem­na­ta­rul Con­si­li­u­lui.
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
  Pe data de 27 mar­tie 2012
  vor avea loc mani­fes­ta­ri la bibli­o­te­ci din Chi­si­nau –
   – Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­la ”B.P.Hasdeu», ora 11.00,
   – Bibli­o­te­ca ”Alba Iulia», ora 13.00,
  cu par­ti­ci­pa­rea oas­pe­ti­lor din Româ­nia – poe­ta Ana Blan­dia­na si pri­ma­rul de Alba Iulia Mir­cea Hava, pre­cum si cu alte per­so­na­li­ta­ti.
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
   – Tot pe 27 mar­tie, la ora 17.00, va avea loc la Tea­trul ”Gin­ta Lati­na»,
  din Chi­si­nau o sedin­ta fes­ti­va si un con­cert cu par­ti­ci­pa­rea
  Foru­lui Demo­crat al Roma­ni­lor si a Con­si­li­u­lui Uni­rii.
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –—
  N.B.
  Tele­vi­ziu­nea expe­ri­men­ta­lă «Union TV»
  lansea­ză pri­mul său «talk show», «Wal Man Show».
  Dez­ba­te­re publi­că va avea loc Mar­ti, 27 mar­tie 2012 ,
  cu înce­pe­re de la ora 15.00, pe pla­to­ul impro­vi­zat
  de la «Cafe de Paris» (str. M. Emi­ne­scu 55) din Chi­si­nau.
  Tema pri­mei emi­siu­ni este ”Înco­tro mer­ge Mol­do­va?».
  Invi­tat spe­cial, ex-premierul Ion Sturza.
  / mode­ra­tor: jur­na­lis­tul Val But­na­ru /.
  Invi­tăm toți dori­to­rii.
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
  ADDENDUM spe­cial pri­ma­va­ra­tec:
  La 24 şi 25 mar­tie, ore­le 18, spec­ta­co­lul «Stră­i­ni în noap­te»
  la Tea­trul Naţio­nal «Mihai Emi­ne­scu» din Chi­si­nau
  cu acto­rii româ­ni Flo­rin Pier­sic si Mede­ea Mari­ne­scu
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
  P.S.
  Mar­ti, 27 mar­tie 2012, ore­le 11:
  des­chi­de­rea expo­zi­ți­ei «Memo­ria ca for­mă de jus­ti­ție»
  Bibli­o­te­ca Naţio­na­lă a Repu­bli­cii Mol­do­va
  (str. 31 August 1989, nr. 78 A, Chi­şi­nău)
  http://www.icr.ro/chisinau/evenimente-13/expozitia-memoria-ca-forma-de-justitie.html
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
  de
  Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român «Mihai Emi­ne­scu» la Chi­și­nău
  și Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Chi­și­nău,
  Fun­da­ţia Aca­de­mia Civi­că (Româ­nia)
  și Memo­ri­a­lul Vic­ti­me­lor Comu­nis­mu­lui și al Rezis­ten­ței,
  în cola­bo­ra­re cu Bibli­o­te­ca Națio­na­lă a Repu­bli­cii Mol­do­va
  PENTRU A MARCA ZIUA DE 27 MARTIE 1918
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
  La des­chi­de­rea expo­zi­ți­ei par­ti­ci­pă rea­li­za­to­rii aces­te­ia:
   – poe­ta Ana Blan­dia­na /România /
  (Pre­șe­din­te al Con­si­li­ul Direc­tor al Fun­da­ţi­ei Aca­de­mia Civi­că)
   – și Romu­lus Rusan
  (Direc­tor al Cen­trul Inter­na­ţio­nal de Stu­dii asu­pra Comu­nis­mu­lui).
  vor lua cuvân­tul ofi­ci­a­lii:
   – E.S. Mari­us Lazur­ca, amba­sa­do­rul Româ­ni­ei în Repu­bli­ca Mol­do­va,
   – Ion Hadâr­că, depu­tat în Par­la­men­tul Repu­bli­cii Mol­do­va,
   – Dorin Chir­toa­că, pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Chi­și­nău,
   – Ale­xe Rău, direc­to­rul Bibli­o­te­cii Națio­na­le a Repu­bli­cii Mol­do­va,
   – Ana­tol Petren­cu, direc­to­rul Insti­tu­tu­lui de Isto­rie Soci­a­lă «Pro­Me­mo­ria»
   – Petre Guran, direc­to­rul Insti­tu­tu­lui Cul­tu­ral Român «Mihai Emi­ne­scu»
  la Chi­și­nău.
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
  Con­si­li­ul Uni­rii îi chea­mă pe toţi dori­to­rii la acţiu­ni­le uni­o­nis­te
  şi îndeam­nă forţe­le de ordi­ne din Chi­şi­nău şi din alte loca­li­tă­ţi
  să asi­gu­re secu­ri­ta­tea par­ti­ci­panţi­lor la acţiu­ni
  con­tra ele­men­te­lor tero­ris­te si revan­sar­de.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *