“Acţiunea 2012”: cerem arestarea și condamnarea liderilor organizațiilor pro-rusești care au provocat violențele de la Bălţi

Pla­fo­r­ma Civi­că “Acțiu­nea 2012”, în cali­ta­te de orga­ni­za­tor al Mar­șu­lui Uni­rii des­fă­șu­rat la Băl­ți, cere ares­ta­rea și con­dam­na­rea lide­ri­lor orga­ni­za­ți­i­lor pro-rusești care au pro­vo­cat vio­len­țe­le de dumi­ni­că.

Mark Tka­ciuc, Iurie Mun­tean, Miha­il For­mu­zal și Vic­tor Șelin sunt, în ega­lă măsu­ră, res­pon­sa­bi­li pen­tru esca­la­da­rea vio­len­țe­lor și pen­tru orga­ni­za­rea contra-manifestațiilor de la Băl­ți, căro­ra le-au căzut vic­ti­me nu doar mani­fes­tan­ții paș­ni­ci, dar și repre­zen­tan­ți ai mass-media. Unii din­tre cei enu­me­ra­ți sunt încă nepe­dep­si­ți pen­tru cri­me­le săvâr­și­te asu­pra tine­ri­lor uni­o­niș­ti în apri­lie 2009.

Pla­fo­r­ma Civi­că “Acțiu­nea 2012” cere Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne iden­ti­fi­ca­rea și con­dam­na­rea celor care prin vio­len­ța lor sub­mi­nea­ză sta­tul de drept în R. Mol­do­va, cre­ând ima­gi­nea unei țări care nu își poa­te pro­te­ja cetă­țe­nii în fața unor ele­men­te agre­si­ve, lucru care o înde­păr­tea­ză ire­ver­si­bil de ide­a­lul oame­ni­lor rațio­na­li, INTEGRAREA EUROPEANĂ.

Auto­ri­tă­ți­le sta­tu­lui nu pot da satis­fac­ție celor al căror argu­ment este pia­tra, cio­ma­gul și pum­nul. Pro­tes­tul nos­tru paș­nic, care și-a pro­pus să fie un pri­lej de adu­ce­re amin­te a tra­ge­di­i­lor pro­vo­ca­te de cele două seco­le de ocu­pa­ție rusă și, ulte­ri­or, sovi­e­ti­că, dar și o oca­zie de che­ma­re la uni­ta­te națio­na­lă, a fost garan­tat prin decla­ra­ții publi­ce, pre­lu­a­te de către mass-media, ale pre­mi­e­ru­lui Vla­di­mir Filat, cel care a afir­mat că „mar­șul va avea loc fără niciun fel de inci­den­te”. Deși erau pre­în­tâm­pi­na­ți de vio­len­țe­le pre­gă­ti­te și au dat asi­gu­ră­ri că mar­șul nos­tru va decur­ge fără inci­den­te, for­țe­le de ordi­ne au fost insu­fi­cient pre­gă­ti­te în fața orga­ni­za­ți­i­lor extre­mis­te care și-au pro­pus ca, prin vio­len­ță și agre­si­vi­ta­te, să încal­ce drep­tu­ri­le omu­lui și să inci­te la xeno­fo­bie.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

  1. vera

    Oame­nii boga­ti – par­ta­sii lui Voro­nin sunt ca nis­te “spe­ri­e­toa­re” in soci­e­ta­te, dand dova­da de dezmat, cru­zi­me sufle­teas­ca cu dis­tru­ge­re a ide­a­lu­ri­lor omenesti,care sta­ru­ie pen­tru o schim­ba­re spre ade­var si drep­ta­te in RM.
    Oare din cau­za imu­ni­ta­tii lor, iara­si nu vor fi pedep­si­ti pen­tru actiu­ni­le lor – iesi­te din ram­ca omu­lui civi­li­zat, care incur­ca mult aces­tui stat sa pros­pe­re, sa ade­re la un trai decent al popu­la­ti­ei?

  2. galaction

    Par­ti­de­le, ONG-urile nu au imu­ni­ta­te par­la­men­ta­ra! Mai sunt Selin, Ste­pa­niuc si altii “nei­mu­ni­ta­ru” Prin­ci­pa­lul e sa fie apli­ca­ta legea!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *