Armata Naţională: Cifre sumbre şi secrete de stat

R. Mol­do­va este un stat care se află în veci­nă­ta­tea unui con­flict mili­tar viru­lent, din Ucrai­na, având pe teri­to­ri­ul său o arma­tă stră­i­nă a Fede­ra­ţi­ei Ruse şi un con­flict mili­tar nere­zol­vat în regiu­nea trans­nis­trea­nă. ZdG a soli­ci­tat de la Minis­te­rul Apă­ră­rii infor­ma­ţii des­pre capa­ci­ta­tea de apă­ra­re a R. Mol­do­va în aces­te con­di­ţii, insti­tu­ţia însă a refu­zat să ne ofe­re răs­pun­su­ri la mai mul­te între­bă­ri, făcând refe­ri­re la secre­tul de stat, „a căror divul­ga­re nea­u­to­ri­za­tă poa­te duce la atin­ge­rea inte­re­se­lor şi/sau secu­ri­tă­ţii sta­tu­lui”.

Minis­te­rul Apă­ră­rii (MA) con­si­de­ră drept secret de stat atât numă­rul anga­ja­ţi­lor prin con­tract în cadrul Arma­tei Naţio­na­le, cât şi numă­rul mili­ta­ri­lor care au ple­cat în ulti­mii ani din cadrul forţe­lor arma­te. MA a refu­zat să ne spu­nă câţi bani au fost alo­ca­ţi şi chel­tui­ţi în ulti­mii cin­ci ani pen­tru pre­gă­ti­rea de lup­tă a mili­ta­ri­lor Arma­tei Naţio­na­le, de ce echi­pa­men­te de lup­tă dis­pu­ne Arma­ta, dar şi ce achi­zi­ţii s-au făcut, în acest dome­niu, în ulti­mii cin­ci ani. „Nu aţi pri­mit răs­pun­su­ri la între­bă­ri­le care dor. Or, în ulti­mii ani prac­tic s-au alo­cat sume infi­me pen­tru pre­gă­ti­rea mili­ta­ri­lor, din buge­tul de stat nu s-au alo­cat bani pen­tru pro­cu­ra­rea echi­pa­men­te­lor de lup­tă, iar sute de mili­ta­ri au ales să ple­ce din sis­tem, unii din­tre ei în stră­i­nă­ta­te, pen­tru con­di­ţii mai bune”, ne spu­ne o sur­să auto­ri­za­tă, cu refe­ri­re la răs­pun­sul ofe­rit de auto­ri­tă­ţi.

5027 de lei, salariul mediu în Armata Naţională

Nici cifre­le şi infor­ma­ţi­i­le pe care MA a con­si­de­rat nece­sar să ni le fur­ni­ze­ze nu pro­voa­că opti­mism. Cir­ca 554 mili­oa­ne de lei este buge­tul esti­mat al MA pen­tru anul 2017. Deşi cifra este cu apro­xi­ma­tiv 5 mili­oa­ne de lei mai mare decât buge­tul insti­tu­ţi­ei pen­tru anul 2016, ea repre­zin­tă doar 0,40% din Pro­du­sul Intern Brut (PIB) al R. Mol­do­va, fiind mai mică faţă de 2015 (0,41%) şi 2016 (0,42%). În ulti­mii trei ani a scă­zut şi numă­rul exer­ci­ţi­i­lor mili­ta­re, dar şi al mili­ta­ri­lor care au par­ti­ci­pat la ele în ţară sau pes­te hota­re­le ei. Dacă în 2015, nu mai puţin de 1504 mili­ta­ri ai Arma­tei Naţio­na­le par­ti­ci­pau la 18 exer­ci­ţii mili­ta­re, în 2016, în ope­ra­ţiu­ni simi­la­re au fost angre­na­ţi 1268 de mili­ta­ri. Pen­tru 2017, MA anu­nţă că la 16 exer­ci­ţii mili­ta­re vor par­ti­ci­pa 1151 de mili­ta­ri ai Arma­tei Naţio­na­le.

Între octom­brie 2016 – ianu­a­rie 2017, în ser­vi­ci­ul mili­tar obli­ga­to­riu erau înro­la­ţi 3362 de sol­da­ţi

Con­form infor­ma­ţi­i­lor fur­ni­za­te de MA, în octom­brie 2016 – ianu­a­rie 2017, în ser­vi­ci­ul mili­tar obli­ga­to­riu al R. Mol­do­va sunt încor­po­ra­ţi până la 3362 de cetă­ţe­ni, inclu­siv 1162 în Tru­pe­le de Cara­bi­ni­e­ri. Toţi anga­ja­ţii din Arma­ta Naţio­na­lă ridi­că un sala­riu lunar de cir­ca 5027 de lei pe lună. „Sala­ri­ul mili­ta­ri­lor a fost majo­rat în anul 2014, fiind intro­dus un spor care a rezul­tat într-o majo­ra­re de cir­ca 10% a veni­tu­ri­lor mili­ta­ri­lor. În anul 2017 a fost intro­du­să o indem­ni­za­ţie de 6.5%, care nu a afec­tat veni­tu­ri­le mili­ta­ri­lor, pen­tru că aceas­tă majo­ra­re a com­pen­sat suma coti­za­ţi­i­lor plăti­te de mili­ta­ri pen­tru fon­dul soci­al”, pre­ci­zea­ză MA.

Zero lei pentru pregătirea de luptă a militarilor

Un stu­diu efec­tu­at de Cen­trul Ana­li­tic Inde­pen­dent „Expert-Group” în 2015 ara­tă că, în acel an, cea mai impor­tan­tă par­te din Buge­tul apă­ră­rii o con­sti­tu­iau chel­tu­ie­li­le de per­so­nal – cir­ca 62%, chel­tu­ie­li­le de întreţi­ne­re – 35%, iar inves­ti­ţi­i­le capi­ta­le con­sti­tu­iau doar 3% din buge­tul apă­ră­rii. „Valoa­rea mică a chel­tu­ie­li­lor capi­ta­le indi­că asu­pra lip­sei pla­nu­ri­lor de pro­cu­ră­ri de echi­pa­ment, teh­ni­că de lup­tă şi arma­ment. Din modul de pre­zen­ta­re a buge­tu­lui apă­ră­rii nu este clar care este pon­de­rea chel­tu­ie­li­lor pen­tru instru­i­rea uni­tă­ţi­lor mili­ta­re, or pre­gă­ti­rea de lup­tă şi cre­a­rea capa­ci­tă­ţi­lor de apă­ra­re naţio­na­lă este de fapt misiu­nea prin­ci­pa­lă a Arma­tei Naţio­na­le pe timp de pace”, pre­ci­zau auto­rii stu­di­u­lui. Ana­li­za com­pa­ra­tă a buge­tu­lui alo­cat apă­ră­rii efec­tu­a­tă de expe­rţi ară­ta că buge­tul mili­tar al R. Mol­do­va este prin­tre cele mai mici din lume şi cel mai mic în com­pa­ra­ţie cu ţări­le neu­tre, cele veci­ne sau com­pa­ra­bi­le ca mări­me, atât în valo­ri abso­lu­te, cât şi ca pro­cent din PIB.

Date­le publi­ca­te pe site-ul MA pen­tru peri­oa­da 2009 — 2013 ara­tă că sta­tul a alo­cat și, res­pec­tiv, a chel­tu­it zero lei (!) pen­tru pre­gă­ti­rea de lup­tă a mili­ta­ri­lor sau pen­tru achi­zi­ţio­na­rea teh­ni­cii mili­ta­re. La repar­ti­za­rea buge­tu­lui pen­tru anii 2014 — 2015, aces­te cate­go­rii au fost, în gene­ral, scoa­se din raport. Şi din aces­te infor­ma­ţii se con­fir­mă fap­tul că majo­ri­ta­tea buge­tu­lui este des­ti­na­tă pen­tru „întreţi­ne­rea per­so­na­lu­lui”. Con­form infor­ma­ţi­i­lor de pe site-ul Agenţi­ei Achi­zi­ţii Publi­ce, în ulti­mul an, Depar­ta­men­tul Dotă­ri al Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii a chel­tu­it mili­oa­ne de lei doar pen­tru com­bus­ti­bil, hai­ne pen­tru mili­ta­ri în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 4 mili­oa­ne de lei, iar câte­va zeci de mili­oa­ne au fost chel­tu­i­te pen­tru achi­zi­ţio­na­rea pro­du­se­lor ali­men­ta­re şi a ser­vi­ci­i­lor de trans­port aeri­an.

Date­le publi­ce mai ara­tă că Arma­ta Naţio­na­lă a R. Mol­do­va ar avea în dota­re apro­xi­ma­tiv 200 de maşi­ni de lup­tă, iar forţe­le aerie­ne – şase avi­oa­ne uşoa­re şi tot atâ­tea eli­cop­te­re de trans­port. Tot­o­da­tă, Arma­ta ar mai avea pes­te o sută de rache­te anti­tanc, pie­se de arti­le­rie, tunu­ri obu­zi­e­re şi lan­sa­toa­re mul­ti­ple de rache­te. În timp ce R. Mol­do­va nu are niciun tanc, ace­lea­şi infor­ma­ţii publi­ce demon­strea­ză că arma­ta din regiu­nea trans­nis­trea­nă ar deţi­ne apro­xi­ma­tiv 20 de tan­cu­ri, pes­te 100 de sis­te­me de arti­le­rie, 30 de tunu­ri, 107 blin­da­te şi nu mai puţin de 15 apa­ra­te de zbor. În 2015, arma­ta din regiu­nea trans­nis­trea­nă avea un buget de apro­xi­ma­tiv 18 mili­oa­ne de euro, com­pa­ra­bil cu cel al R. Mol­do­va, fără a inclu­de însă aici aju­to­rul finan­ci­ar din par­tea Fede­ra­ţi­ei Ruse.

Leahu: „Spre deosebire de R. Moldova, ei nu fac economie de cartuşe”

Ion Lea­hu, fos­tul repre­zen­tant al Chi­şi­nă­u­lui, în anii 2002 — 2013, în Comi­sia Uni­fi­ca­tă de Con­trol, o struc­tu­ră for­ma­tă din tri­mi­şi ai R. Mol­do­va, ai regiu­nii trans­nis­tre­ne şi ai Rusi­ei, care rea­li­zea­ză imple­men­ta­rea Acor­du­lui cu pri­vi­re la prin­ci­pi­i­le de regle­men­ta­re paş­ni­că a con­flic­tu­lui armat din regiu­ne, sem­nat cu Fede­ra­ţia Rusă la 21 iulie 1992, este scep­tic în pri­vinţa capa­ci­tă­ţii de apă­ra­re a R. Mol­do­va în even­tu­a­li­ta­tea unui con­flict cu arma­ta din regiu­nea trans­nis­trea­nă.

„Recent, am fost mar­to­ri când ei au avut apli­ca­ţii, tra­ver­sând Nis­trul cu blin­da­te. E un exer­ci­ţiu com­pli­cat. Tre­bu­ie să ai maşi­ni, echi­pa­je bine pre­gă­ti­te. Ei au para­şu­ti­ş­ti. Ante­ri­or nu aveau, dar, în ulti­mii 3-4 ani, au o sub­di­vi­ziu­ne de para­şu­ti­ş­ti. Nu ştiu câţi sunt, dar sunt. Şi la noi sunt, dar se pare că mult mai puţi­ni şi, cel mai impor­tant, mult mai puţin pre­gă­ti­ţi. În stân­ga Nis­tru­lui, nu-i săp­tămâ­nă fără infor­ma­ţii des­pre fap­tul că o sub­di­vi­ziu­ne sau alta efec­tu­ea­ză apli­ca­ţii: lune­ti­ş­ti, con­du­că­to­ri de maşi­ni blin­da­te, spe­cia­li­ş­ti care ope­rea­ză cu tunu­ri, tan­cu­ri. Ei sunt per­ma­nent în pro­ces de pre­gă­ti­re. Ei per­ma­nent efec­tu­ea­ză tra­ge­ri la ţin­te rea­le. Spre deo­se­bi­re de R. Mol­do­va, ei nu eco­no­mi­sesc car­tu­şe­le. Noi sun­tem nevo­iţi să le cum­pă­răm, îs scum­pe, de asta tra­ge­ri­le sunt rare. Ei nu le cum­pă­ră, lor le dă Rusia. Cât vor, atâ­ta iau. Asta e prin­ci­pa­la deo­se­bi­re între forţe­le arma­te trans­nis­tre­ne şi cele mol­do­ve­neş­ti: ei nu duc lip­să de arma­ment, dis­po­zi­ti­ve dife­ri­te sau com­bus­ti­bil”, pre­ci­zea­ză Lea­hu.

Mai opti­mist pare exper­tul mili­tar Andrei Covrig, par­ti­ci­pant la con­flic­tul armat de la Nis­tru, din 1992. „Când vor­bim de arma­ta din stân­ga Nis­tru­lui, vor­bim de regi­mul sepa­ra­tist. Evi­dent că sun­tem capa­bi­li să le ţinem piept. Alta-i când se impli­că alte forţe. Aces­ta e copi­lul bol­nav al Euro­pei. Rusia şi ei au un potenţi­al puter­nic. Au muni­ţii care pot fi arun­ca­te pes­te mii de kilo­me­tri şi ăsta-i peri­co­lul”, zice Covrig. Igor Cutie, şeful Sta­tu­lui Major al Arma­tei Naţio­na­le, a evi­tat să dis­cu­te cu noi des­pre afir­ma­ţi­i­le lui Ion Lea­hu, invo­când că este ocu­pat şi redirecţionându-ne la Ser­vi­ci­ul de Pre­să al MA.

O bună par­te din teh­ni­ca mili­ta­ră a Arma­tei Naţio­na­le este veche de zeci de ani şi are un rol mai mult deco­ra­tiv

Şalaru: „Neutralitatea costă scump”

„Ei (trans­nis­tre­nii, n.r.) au sub­venţii de la ruşi pen­tru arma­tă. Şi sala­rii pri­mesc de la ruşi. Când am com­pa­rat buge­te­le, erau aproa­pe iden­ti­ce, dar dacă ada­u­gi aju­to­rul care vine, arma­men­tul, muni­ţia, sala­ri­i­le supli­men­ta­re pen­tru ofi­ţe­ri şi mul­te alte­le, buge­tul lor este mult mai mare. Ei au acces neli­mi­tat la arma­ment şi muni­ţie”, sub­li­ni­a­ză Ana­tol Şala­ru, ulti­mul minis­tru al Apă­ră­rii în fun­cţie pe care l-a avut R. Mol­do­va. După ce a fost demis, acum trei luni, nu a fost numit alt minis­tru. „R. Mol­do­va nu a cum­pă­rat teh­ni­că mili­ta­ră, doar a pri­mit de la ame­ri­ca­ni. De ce nu cum­pă­ră? Pen­tru că se con­si­de­ră că nu are nevo­ie de arma­tă. Asta-i men­ta­li­ta­tea cetă­ţe­ni­lor şi a guver­nanţi­lor. Pe ei nu-i inte­re­sea­ză şi ei nu gân­desc zonal, glo­bal”, punc­tea­ză fos­tul minis­tru. Deşi nu cum­pă­ră teh­ni­că mili­ta­ră, iar capa­ci­ta­tea de apă­ra­re a R. Mol­do­va pro­voa­că mul­te sem­ne de între­ba­re, auto­ri­tă­ţi­le, în spe­cial preşe­din­te­le Igor Dodon, se împo­tri­vesc unui par­te­ne­ri­at cu NATO.

„Neu­tra­li­ta­tea cos­tă scump. Ţări­le neu­tre chel­tu­ie pen­tru apă­ra­re de 5-6 ori mai mult decât o ţară nor­ma­lă, mem­bră a unui bloc mili­tar. Noi avem nevo­ie de o umbre­lă şi asta poa­te să ne-o asi­gu­re doar NATO. Neu­tra­li­ta­tea noas­tră nu este recu­nos­cu­tă de nime­ni. Ea, de fapt, nu exis­tă decât în Con­sti­tu­ţie. Neu­tra­li­ta­tea nu este rela­ţia între guvern şi popor. Neu­tra­li­ta­tea este o rela­ţie între R. Mol­do­va şi res­tul lumii. Ori ne recu­nosc, ori nu. Astăzi noi nu întru­nim cri­te­ri­i­le nece­sa­re pen­tru a ne fi recu­nos­cu­tă neu­tra­li­ta­tea, deo­a­re­ce pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va se află arma­ta rusă. Dacă o ţară este neu­tră, nu are voie să aibă o arma­tă stră­i­nă pe teri­to­ri­ul său, dar noi o avem. Atât timp cât Rusia nu vrea, Mol­do­va nu poa­te fi neu­tră”, punc­tea­ză fos­tul minis­tru.

Cri­tic faţă de mer­sul lucru­ri­lor în dome­ni­ul apă­ră­rii este şi Vio­rel Cibo­ta­ru, ex-ministru al Apă­ră­rii în febru­a­rie — iulie 2015. „Vedem cum degra­dea­ză lucru­ri­le în MA. Vedem cum, în 2016 — 2017, s-au dimi­nu­at acţiu­ni­le de con­so­li­da­re a apă­ră­rii, exer­ci­ţi­i­le care, în 2015, au avut o mare amploa­re, inclu­siv acţiu­ni de pre­gă­ti­re spo­ri­tă a uni­tă­ţi­lor. Nu văd infor­ma­ţii pri­vind exer­ci­ţii la nivel de bri­ga­dă, la nivel de bata­li­oa­ne din Arma­ta Naţio­na­lă. Exis­tă infor­ma­ţii pri­vind scă­de­rea dis­ci­pli­nei, cre­ş­te­rea cazu­ri­lor de indis­ci­pli­nă şi cazu­ri nere­gu­la­men­ta­re. Cre­ş­te numă­rul cere­ri­lor de a pără­si Arma­ta din par­tea tine­ri­lor ofi­ţe­ri, lucru care vor­beş­te des­pre o abor­da­re nega­ti­vis­tă a feno­me­nu­lui insti­tu­ţi­ei mili­ta­re. Exis­tă o dez­a­mă­gi­re tota­lă în cadrul cor­pu­lui de ofi­ţe­ri, cu care am avut oca­zia să dis­cut, lucru­ri care nu pot să nu ne îngri­jo­re­ze”, punc­tea­ză Cibo­ta­ru.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. O tara fara arma­ta este o tara la che­re­mul ori­ca­rei arma­te din zona si in pri­mul rand la cea rusa si transs­n­jis­tri­a­na care este chiar in tara,,Daca rusii ne ata­ca din inte­ri­o­rul tarii,nici nu putem spu­ne ca ne-a ata­cat cine­va din afara,ci Rusia va spu­ne ca Trans­nis­tria vrea autodeterminare,are refe­ren­dum pt,alipire la Rusia si ne ata­ca cand vrea,iar noi nu avem nici dotare,nici instru­i­re nici muni­tie si vrem sa fim linis­ti­ti ca sun­tem neu­tri,,

  2. vika

    Des­pre ce se poa­te de vor­bit, la nivel de DEMNITARI, acum când în Ţară sunt igno­ra­te şi pro­fa­na­te Legi­le …. “Pre­zen­ta lege sta­bi­leş­te prin­ci­pi­i­le fun­damen­ta­le de orga­ni­za­re a pro­te­cţi­ei civi­le în repu­bli­că, sar­ci­ni­le ei, cadrul juri­dic al acti­vi­tă­ţii în acest dome­niu a auto­ri­tă­ţi­lor publi­ce, între­prin­de­ri­lor, insti­tu­ţi­i­lor şi orga­ni­za­ţi­i­lor (denu­mi­te în con­ti­nu­a­re uni­tă­ţi eco­no­mi­ce), indi­fe­rent de tipul de pro­pri­e­ta­te şi for­ma organizaţional- juri­di­că, pre­cum şi a cetă­ţe­ni­lor.” LPM 271 din 09.11.1994.
    … Per­soa­ne mem­bri ai dife­ri­tor par­ti­de, fiind nea­bi­li­ta­te chear şi la nivel infe­ri­or, incom­pe­ten­te în mate­rie, nean­tre­na­te în dome­niu decid exis­te­nîa şi acti­vi­ta­tea dife­ri­tor ser­vi­cii, la dife­ri­te insti­tu­ţii şi uni­tă­ţi eco­no­mi­ce ale RM. Se dis­tru­ge, aceas­ta ei o fac cu iscu­sinţă şi pro­ba­bil nu fără pro­te­cţie, tot ce a fost cre­at şi dobân­dit de acest popor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *