De ce a venit din Antalya Igor Dodon

La scurt timp după ce, a recu­nos­cut chiar el, și-a dus fami­lia la odih­nă, la mare, în Anta­lya, șeful sta­tu­lui într-adevăr a reve­nit la Chi­și­nău, unde, după cum sus­ți­ne por­ta­vo­cea sa, Iv Cio­ba­nu, are mereu mult de lucru. Da, este ade­vă­rat, după ce și-a lăsat fami­lia la odih­nă într-un hotel de lux, des­pre care, spu­ne tot el, nu a cos­tat toc­mai pes­te 4000 de euro, după cum a scris pre­sa, șeful sta­tu­lui a reve­nit.

Este ade­vă­rat că Dodon a reve­nit din Anta­lya, pre­cum este ade­vă­rat și fap­tul că pri­mul lucru pe care l-a făcut, ajun­gând la Chi­și­nău, a fost să expe­die­ze o tele­gra­mă. Luni dimi­nea­ța, pe 12 iunie, la 7.47, tele­gra­ma res­pec­ti­vă fuse­se deja pos­ta­tă pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re.

„Suc­ce­se­le rea­li­za­te de Fede­ra­ția Rusă în anii de inde­pen­den­ță mi-au ofe­rit feri­ci­tul pri­lej de a da o îna­l­tă apre­ci­e­re cali­tă­ți­lor Dum­ne­a­voas­tră de mare om de stat cu un simț al res­pon­sa­bi­li­tă­ții exem­plar. Dum­ne­a­voas­tră ați reu­șit, în decur­sul man­da­tu­lui pre­zi­den­ți­al, să redați popo­ru­lui rus încre­de­rea în ziua de mâi­ne și res­pec­tul de sine și ați întă­rit auto­ri­ta­tea țării pe întreg mapa­mondul, pro­mo­vând o poli­ti­că inter­națio­na­lă paş­ni­că, con­sec­ven­tă şi echi­li­bra­tă”, – se spu­ne în tele­gra­ma de feli­ci­ta­re, adre­sa­tă de Igor Dodon lui Vla­di­mir Putin, cu pri­le­jul Zilei Rusi­ei.

De fapt, nu doar aceas­tă tele­gra­mă a con­sti­tu­it un motiv de a reve­ni aca­să din vacan­ța de lux. Prin­ci­pa­la cau­ză e ace­ea că Dodon nu și-a putut per­mi­te să nu par­ti­ci­pe la recep­ția ofi­ci­a­lă, dată de Amba­sa­do­rul Rusi­ei la Chi­și­nău, Farit Muha­me­t­șin. Luni sea­ra, a venit la recep­ție ca la el aca­să, strân­ge­ri­le de mâini fiind înso­ți­te de mesa­jul: „Все будет хорошо”, vrând par­că să asi­gu­re gaz­de­le și oas­pe­ții de îna­l­te­le sale capa­ci­tăți de a face și mai bune rela­ți­i­le moldo-ruse.

Dacă tele­gra­ma de feli­ci­ta­re, adre­sa­tă lui Vla­di­mir Putin, ar fi putut fi tri­mi­să și de pe lito­ra­lul medi­te­ra­nean din Anta­lya, lip­sa sa de la recep­ția ofi­ci­a­lă ar fi fost de neîn­țe­les pen­tru diplo­ma­ții ruși de la Chi­și­nău. De asta s-a gră­bit să revi­nă și cre­de că nu a greșit. A fost sin­gu­ra recep­ție a unei misiuni diplo­ma­ti­ce stră­i­ne la care pre­șe­din­te­le Dodon a stat pe sce­nă, ală­tu­ri de amba­sa­dor, ros­tind și un mesaj spe­cial. Până acum, într-un ast­fel de mod, nu a mai ono­rat nicio misiu­ne diplo­ma­ti­că, a niciu­nei țări, deși a fost invi­tat de fie­ca­re dată.

La eve­ni­ment, Dodon și-a per­mis ca, „din nume­le popo­ru­lui R. Mol­do­va”, să feli­ci­te gaz­de­le cu „aceas­tă săr­bă­toa­re mare”. Nu mă voi opri aici în mod spe­cial la fap­tul că întreg popo­rul R. Mol­do­va nu l-a abi­li­tat pe pre­șe­din­te să vor­beas­că în nume­le său. Doar vreo jumă­ta­te din­tre cei cu drept de vot l-au ales pe Dodon ca să vor­beas­că în nume­le lor. Cei­lalți – au alte opțiuni, alte mesa­je, alte pre­fe­rin­țe.

La recep­ția de la Amba­sa­da Rusi­ei, Igor Dodon, în cali­ta­tea sa de patri­ot al sta­tu­lui mol­do­ve­nesc, pre­cum se decla­ră cu ori­ce pri­lej, nu a des­chis cel puțin o dată gura, atunci când era into­nat Imnul de Stat al R. Mol­do­va, în schimb, în mesa­jul său ofi­ci­al, el a asi­gu­rat pre­zen­ța că Rusia și Mol­do­va au o isto­rie comu­nă, datând încă din seco­lul XV, au un pre­zent, dar și un vii­tor comun. „Popo­rul R. Mol­do­va întot­dea­u­na a ști­ut că Rusia e ală­tu­ri și ne va aju­ta”, a decla­rat Dodon de la tri­bu­na fes­ti­vă. El a adus ale­se cuvin­te de lau­dă misiu­nii rusești de paci­fi­ca­re la Nis­tru, pro­mițând că, în con­ti­nu­a­re, come­mo­ra­rea vic­ti­me­lor răz­bo­i­u­lui din 1992 ar putea fi una comu­nă, atât în dreap­ta, cât și în stân­ga Nis­tru­lui.

Nu ar fi fost, poa­te, atât de supă­ră­toa­re elo­gi­i­le adu­se Rusi­ei de șeful sta­tu­lui R. Mol­do­va, dacă aces­tea ar fi fost ros­ti­te în nume­le său, per­so­nal, și nu în nume­le între­gu­lui popor.

De ce ar fi cre­zut că cei care repre­zin­tă popo­rul R. Mol­do­va pot fi la fel de elo­gi­oși în raport cu acest stat chiar în ziua în care, apli­când for­ța, struc­turi mili­ta­re din Fede­ra­ția Rusă au repri­mat pro­tes­te­le anti­co­rup­ție, orga­ni­za­te de repre­zen­tan­ții opo­zi­ți­ei din acest stat? De ce ar fi cre­zut Dodon că întreg popo­rul R. Mol­do­va ar fi de acord cu ares­tă­ri­le masi­ve, inclu­siv a sute­lor de ado­les­cenți, care par­ti­ci­pau la pro­tes­te?

La urma urmei, de ce ar fi cre­zut că majo­ri­ta­tea din­tre noi ar sus­ți­ne acțiu­ni­le de spi­o­naj, des­fă­șu­ra­te în R. Mol­do­va sub aco­pe­ri­re diplo­ma­ti­că? De ce ar fi cre­zut că am fi de acord ca cei din pre­a­j­ma noas­tră să fie înro­lați ca să lup­te în zone­le de răz­boi din Ucrai­na?


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. nic

    tipul asta ne calomni­a­za constant,e o pacos­te pe capul nos­tru ,par­ca am mai sca­pat de voron si iata altul mai scir­bos p capul nos­tru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *