Trecem la ora de vară. Ce ne sfătuiesc specialiștii?

Mâi­ne va fi cea mai scur­tă zi din an, pen­tru că tre­cem la ora de vară. Ast­fel, ace­le cea­sor­ni­cu­lui vor fi muta­te cu o oră îna­in­te, adi­că ora 03:00 va deve­ni ora 04:00. Sco­pul aces­tei modi­fi­că­ri este de a bene­fi­cia pe deplin de dura­ta în cre­ş­te­re a zilei şi de a redu­ce con­su­mul de ener­gie elec­tri­că.

Gioac­chino Men­nuni, expert în medi­cina som­nu­lui, afir­mă că „ora de lumi­nă în plus întâr­zie insta­la­rea fazei de somno­lență, lega­tă de pro­du­ce­rea de mela­to­nină – pro­ces favo­ri­zat toc­mai de lasa­rea întu­ne­ri­cu­lui”.

Spe­cia­lis­tul ne reco­man­dă să dimi­nuăm can­ti­ta­tea de hra­nă și bău­turi alco­o­lice con­su­mate sea­ra, faci­li­tând ast­fel adap­ta­rea orga­nis­mu­lui la noi­le con­di­tii, pre­ci­zând că în decurs de 2-3 zile, ori­ce sen­zațtie neplă­cută ar tre­bui să dis­pară cu desă­vârșire.

În ace­lași timp, un stu­diu apă­rut în Bri­tish Medi­cal Jour­nal ara­tă că tre­ce­rea la ora de vară este de fapt bene­fică pen­tru orga­nism, con­tri­bu­ind la insta­la­rea bunei-dispoziții și ati­tu­di­nii pozi­tive în gene­ral.

Potri­vit cer­ce­tă­ri­lor efec­tu­ate de alți spe­cia­liști în dome­niu, lumi­na ar con­tri­bui chiar și la creș­te­rea gra­du­lui de inte­li­gență, potri­vit con­clu­zi­i­lor unui stu­diu publi­cat în Envi­ron­men­tal Heal­th, care a cer­ce­tat evo­luția func­ți­i­lor cog­ni­tive în func­ție de expu­ne­re la lumi­na sola­ră.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *