Eveniment de susținere a serviciilor de prevenire a infecției HIV: „Viața noastră depinde de aceste programe”

Un grup de acti­viș­ti din dome­ni­ul pre­ve­ni­rii con­su­mu­lui de dro­gu­ri și infec­ți­ei HIV au orga­ni­zat o acţiu­ne publi­că în care au cerut auto­ri­tă­ți­lor să susţi­nă finan­ci­ar ser­vi­ci­i­le de pre­ve­ni­re și redu­ce­re a ris­cu­ri­lor aso­ci­a­te con­su­mu­lui de dro­gu­ri în R. Mol­do­va.

Sco­pul eve­ni­men­tu­lui este să atra­gă atenţia res­pon­sa­bi­li­lor din dome­ni­ul Sănă­tă­ții, pre­cum și a opi­ni­ei publi­ce asu­pra ris­cu­ri­lor care exis­tă, dacă pro­ble­ma finan­ță­rii va fi lăsa­tă doar pe sea­ma dona­to­ri­lor exter­ni și nu va fi lua­tă în seri­os de către auto­ri­tă­ți. În cadrul acțiu­nii soci­a­le, acti­viș­tii au însce­nat o gale­rie for­ma­tă din oame­ni care țineau în mâi­ni rame, iar pe fun­dal au fost difu­za­te isto­ri­i­le de via­ță ale unor foști con­su­ma­to­ri de dro­gu­ri. Aceștia au bene­fi­ci­at de ser­vi­ci­i­le de redu­ce­re a ris­cu­ri­lor, care i-au aju­tat să renun­țe la con­su­mul de dro­gu­ri.

Pre­ci­zăm că Minis­te­rul Sănă­tă­ții a sta­bi­lit deja pen­tru acest an pri­o­ri­tă­ți­le de finan­ța­re în cadrul Fon­du­lui de Pro­fi­la­xie al Com­pa­niei Națio­na­le de Asi­gu­ră­ri în Medi­ci­nă, recomandându-le res­pon­sa­bi­li­lor de la CNAM să găseas­că resur­se finan­ci­a­re pen­tru finan­ța­rea a două pro­iec­te de redu­ce­re a ris­cu­ri­lor în țară.

Ast­fel, pen­tru a accen­tua și acce­le­ra ini­ți­e­rea finan­ță­rii aces­tor pro­gra­me, care de alt­fel sunt vita­le pen­tru mii de con­su­ma­to­ri de dro­gu­ri, comu­ni­ta­tea bene­fi­ci­a­ri­lor ser­vi­ci­i­lor de pre­ve­ni­re a con­su­mu­lui de dro­gu­ri și infec­ți­ei HIV din diver­se regiu­ni ale Mol­do­vei, inclu­siv din regiu­nea trans­nis­trea­nă, împre­u­nă cu Uniu­nea pen­tru pre­ve­ni­rea HIV și Redu­ce­rea Ris­cu­ri­lor din Băl­ți au orga­ni­zat eve­ni­men­tul în cur­tea CNAM.

R. Mol­do­va este în pre­zent pe ulti­ma linie îna­in­te ca Fon­dul Glo­bal, care asi­gu­ră finan­ci­ar cea mai mare par­te a ser­vi­ci­i­lor pen­tru per­soa­ne afla­te în acest grup de risc, să-și retra­gă finan­ța­rea din regiu­ne, inclu­siv din Repu­bli­ca Mol­do­va. Prin urma­re, înce­pând cu anul 2018, sta­tul va tre­bui să pre­ia în tota­li­ta­te finan­ța­rea pro­gra­me­lor de redu­ce­re a ris­cu­lui aso­ci­a­te con­su­mu­lui de dro­gu­ri. Este vor­ba des­pre ser­vi­ci­i­le de schimb de serin­gi, asi­gu­ra­rea gra­tu­i­tă cu pre­zer­va­ti­ve, ser­vi­cii medi­ca­le, de con­si­li­e­re psi­ho­lo­gi­că, tra­ta­ment de sub­sti­tu­ție cu meta­do­nă etc.

În 2015, în R. Mol­do­va, inclu­siv malul stâng al Nis­tru­lui, 13,069 mii de con­su­ma­to­ri de dro­gu­ri au bene­fi­ci­at de ser­vi­ci­i­le Pro­gra­me­lor de Redu­ce­re a Ris­cu­ri­lor. Fon­dul Glo­bal asi­gu­ră în pre­zent finan­ța­rea a pes­te 90% din ser­vi­ci­i­le inclu­se în aces­te pro­gra­me. Anul tre­cut, de exem­plu, orga­ni­za­ția a ofe­rit ofe­rit țării noas­tre un mili­on 150 de mii de euro pen­tru pro­gra­me­le de redu­ce­re a ris­cu­ri­lor. Pre­ve­ni­rea unui caz de infec­ta­re cu HIV cos­tă anu­al în jur de 50 de dola­ri, în timp ce tra­ta­men­tul este mult mai scump și vari­a­ză între câte­va sute și câte­va mii de dola­ri, în fun­cţie de gra­vi­ta­tea cazu­lui.
Uniu­nea pen­tru pre­ve­ni­rea HIV și Redu­ce­rea Ris­cu­ri­lor este o rețea de aso­ci­a­ții obș­tești care pro­mo­vea­ză noi­le poli­ti­ci de ocro­ti­re a sănă­tă­ții publi­ce în țară în dome­ni­ul HIV/SIDA și a adic­ți­i­lor.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *