_A121536

Eveniment de susținere a serviciilor de prevenire a infecției HIV: „Viața noastră depinde de aceste programe”

Un grup de acti­viști din dome­niul pre­ve­ni­rii con­su­mu­lui de dro­guri și infec­ției HIV au orga­ni­zat o acţiune publică în care au cerut auto­ri­tă­ți­lor să susţină finan­ciar ser­vi­ci­ile de pre­ve­nire și redu­cere a ris­cu­ri­lor aso­ci­ate con­su­mu­lui de dro­guri în R. Mol­dova.

Sco­pul eve­ni­men­tu­lui este să atragă atenţia res­pon­sa­bi­li­lor din dome­niul Sănă­tă­ții, pre­cum și a opi­niei publice asu­pra ris­cu­ri­lor care există, dacă pro­blema finan­ță­rii va fi lăsată doar pe seama dona­to­ri­lor externi și nu va fi luată în serios de către auto­ri­tăți. În cadrul acțiu­nii soci­ale, acti­viș­tii au însce­nat o gale­rie for­mată din oameni care țineau în mâini rame, iar pe fun­dal au fost difu­zate isto­ri­ile de viață ale unor foști con­su­ma­tori de dro­guri. Aceștia au bene­fi­ciat de ser­vi­ci­ile de redu­cere a ris­cu­ri­lor, care i-au aju­tat să renunțe la con­su­mul de dro­guri.

Pre­ci­zăm că Minis­te­rul Sănă­tă­ții a sta­bi­lit deja pen­tru acest an pri­o­ri­tă­țile de finan­țare în cadrul Fon­du­lui de Pro­fi­la­xie al Com­pa­niei Națio­nale de Asi­gu­rări în Medi­cină, recomandându-le res­pon­sa­bi­li­lor de la CNAM să găsească resurse finan­ci­are pen­tru finan­ța­rea a două pro­iecte de redu­cere a ris­cu­ri­lor în țară.

Ast­fel, pen­tru a accen­tua și acce­lera ini­ți­e­rea finan­ță­rii aces­tor pro­grame, care de alt­fel sunt vitale pen­tru mii de con­su­ma­tori de dro­guri, comu­ni­ta­tea bene­fi­ci­a­ri­lor ser­vi­ci­i­lor de pre­ve­nire a con­su­mu­lui de dro­guri și infec­ției HIV din diverse regiuni ale Mol­do­vei, inclu­siv din regiu­nea trans­nis­treană, împre­ună cu Uniu­nea pen­tru pre­ve­ni­rea HIV și Redu­ce­rea Ris­cu­ri­lor din Bălți au orga­ni­zat eve­ni­men­tul în cur­tea CNAM.

R. Mol­dova este în pre­zent pe ultima linie îna­inte ca Fon­dul Glo­bal, care asi­gură finan­ciar cea mai mare parte a ser­vi­ci­i­lor pen­tru per­soane aflate în acest grup de risc, să-și retragă finan­ța­rea din regiune, inclu­siv din Repu­blica Mol­dova. Prin urmare, înce­pând cu anul 2018, sta­tul va tre­bui să preia în tota­li­tate finan­ța­rea pro­gra­me­lor de redu­cere a ris­cu­lui aso­ci­ate con­su­mu­lui de dro­guri. Este vorba des­pre ser­vi­ci­ile de schimb de seringi, asi­gu­ra­rea gra­tu­ită cu pre­zer­va­tive, ser­vi­cii medi­cale, de con­si­li­ere psi­ho­lo­gică, tra­ta­ment de sub­sti­tu­ție cu meta­donă etc.

În 2015, în R. Mol­dova, inclu­siv malul stâng al Nis­tru­lui, 13,069 mii de con­su­ma­tori de dro­guri au bene­fi­ciat de ser­vi­ci­ile Pro­gra­me­lor de Redu­cere a Ris­cu­ri­lor. Fon­dul Glo­bal asi­gură în pre­zent finan­ța­rea a peste 90% din ser­vi­ci­ile incluse în aceste pro­grame. Anul tre­cut, de exem­plu, orga­ni­za­ția a ofe­rit ofe­rit țării noas­tre un milion 150 de mii de euro pen­tru pro­gra­mele de redu­cere a ris­cu­ri­lor. Pre­ve­ni­rea unui caz de infec­tare cu HIV costă anual în jur de 50 de dolari, în timp ce tra­ta­men­tul este mult mai scump și vari­ază între câteva sute și câteva mii de dolari, în fun­cţie de gra­vi­ta­tea cazu­lui.
Uniu­nea pen­tru pre­ve­ni­rea HIV și Redu­ce­rea Ris­cu­ri­lor este o rețea de aso­ci­a­ții obș­tești care pro­mo­vează noile poli­tici de ocro­tire a sănă­tă­ții publice în țară în dome­niul HIV/SIDA și a adic­ți­i­lor.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.