Apel public: să nu procurăm echipament frigorific care funcționează pe bază de freon R22

Minis­te­rul Mediu­lui vine cu un apel public către con­su­ma­to­ri și agen­ți eco­no­mi­ci să nu pro­cu­re echi­pa­ment fri­go­ri­fic (apa­ra­te de con­di­țio­na­re a aeru­lui sau fri­gi­de­re) care func­țio­nea­ză pe bază de fre­on R22 (HCFC-22).

Acest îndemn face par­te dintr-un șir de ini­ția­ti­ve meni­te să des­cu­ra­je­ze sau să res­tric­țio­ne­ze uti­li­za­rea sub­stan­țe­lor cu poten­ți­al polu­ant spo­rit și să înăs­preas­că con­tro­lul și moni­to­ri­za­rea intro­du­ce­rii pe pia­ță și uti­li­ză­rii aces­to­ra.

A fost sta­bi­lit și recu­nos­cut la nivel mondi­al că polu­a­rea chi­mi­că inten­să a atmosfe­rei, în spe­cial cu fre­on, con­du­ce nu numai la încă­l­zi­rea glo­ba­lă, ci și la dis­tru­ge­rea stra­tu­lui de ozon și apa­ri­ția gău­ri­lor în stra­tul de ozon.

R. Mol­do­va a rati­fi­cat ante­ri­or Con­ven­ția de la Vie­na pen­tru Pro­tec­ția stra­tu­lui de ozon și Pro­to­co­lul de la Montre­al, care se refe­ră la anga­ja­men­tul de a inter­zi­ce sau limi­ta con­su­mul și pro­du­ce­rea sub­stan­țe­lor care dis­trug stra­tul de ozon și de a asi­gu­ra uti­li­za­rea de sub­stan­țe și teh­no­lo­gii alter­na­ti­ve care să evi­te dis­tru­ge­rea înve­li­șu­lui pro­tec­tor al Ter­rei, fără de care via­ța pe pământ nu este posi­bi­lă.

Prin Con­ven­ția și Pro­to­co­lul men­țio­na­te, con­su­mul și pro­du­ce­rea de fre­on R22 urmea­ză a fi eli­mi­na­te la nivel glo­bal, aceas­tă sub­stan­ță având poten­ți­al de dis­tru­ge­re a stra­tu­lui de ozon ridi­cat, atun­ci când este dis­per­sa­tă în atmosfe­ră.
Sta­te­le dezvol­ta­te au dema­rat încă din 2004, redu­ce­rea con­su­mu­lui de fre­on R22, în R. Mol­do­va însă con­su­mul aces­tei sub­stan­țe a cres­cut con­stant, atin­gând cote maxi­me către anul 2009.

Înce­pând cu anul 2013, în baza anga­ja­men­te­lor față de comu­ni­ta­tea inter­națio­na­lă, R. Mol­do­va este obli­ga­tă să redu­că eșa­lo­nat con­su­mul de R22, fiind per­mis con­su­mul doar a unei can­ti­tă­ți limi­ta­te de sub­stan­ță, iar în fie­ca­re an aceas­tă can­ti­ta­te se va redu­ce, trep­tat, până la cota zero.

În con­se­cin­ță, deți­nă­to­rii de apa­ra­te de con­di­țio­na­re a aeru­lui sau de fri­gi­de­re care func­țio­nea­ză pe bază de fre­on R22, nu vor mai putea uti­li­za aces­te bunu­ri în vii­to­rul apro­pi­at, din lip­să de fre­on R22 pe pia­ță.

În altă ordi­ne de idei, Minis­te­rul Mediu­lui aten­țio­nea­ză popu­la­ția asu­pra fap­tu­lui că în cazul aces­tui tip de fre­on este spo­rit ris­cul de fisu­ra­re a tubu­ri­lor prin care cir­cu­lă agen­tul refri­ge­rent și sunt posi­bi­le scur­ge­ri de sub­stan­ță în locu­in­ță sau spa­ți­ul unde este insta­lat echi­pa­men­tul, ast­fel că pe lân­gă acu­mu­la­rea sub­stan­ței noci­ve în atmosferă,se cre­ea­ză un poten­ți­al peri­col pen­tru sănă­ta­tea popu­la­ți­ei, mai ales că exis­tă pre­mi­se să fim pre­ca­uți în pri­vin­ța poten­ți­a­lul can­ce­ri­gen al aces­tei sub­stan­țe.

Pen­tru a evi­ta reper­cu­siu­ni­le men­țio­na­te, Minis­te­rul Mediu­lui, reco­man­dă pro­cu­ra­rea și uti­li­za­rea echi­pa­men­tu­lui fri­go­ri­fic care func­țio­nea­ză pe bază de agen­ți fri­go­ri­fi­ci alter­na­ti­vi (ofer­ta pie­ței este mai mult decât sufi­cien­tă), a căror con­sum nu este res­tric­țio­nat, dar care sunt la fel de efi­cien­ți în asi­gu­ra­rea fri­gu­lui și nu pre­zin­tă ris­cu­ri spo­ri­te pen­tru mediu și sănă­ta­tea cetă­țe­ni­lor.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *