ziua-pamantului

Apel public: să nu procurăm echipament frigorific care funcționează pe bază de freon R22

Minis­te­rul Mediu­lui vine cu un apel public către con­su­ma­tori și agenți eco­no­mici să nu pro­cure echi­pa­ment fri­go­ri­fic (apa­rate de con­di­țio­nare a aeru­lui sau fri­gi­dere) care func­țio­nează pe bază de freon R22 (HCFC-22).

Acest îndemn face parte dintr-un șir de ini­ția­tive menite să des­cu­ra­jeze sau să res­tric­țio­neze uti­li­za­rea sub­stan­țe­lor cu poten­țial polu­ant spo­rit și să înăs­prească con­tro­lul și moni­to­ri­za­rea intro­du­ce­rii pe piață și uti­li­ză­rii aces­tora.

A fost sta­bi­lit și recu­nos­cut la nivel mondial că polu­a­rea chi­mică intensă a atmosfe­rei, în spe­cial cu freon, con­duce nu numai la încă­l­zi­rea glo­bală, ci și la dis­tru­ge­rea stra­tu­lui de ozon și apa­ri­ția gău­ri­lor în stra­tul de ozon.

R. Mol­dova a rati­fi­cat ante­rior Con­ven­ția de la Viena pen­tru Pro­tec­ția stra­tu­lui de ozon și Pro­to­co­lul de la Montreal, care se referă la anga­ja­men­tul de a inter­zice sau limita con­su­mul și pro­du­ce­rea sub­stan­țe­lor care dis­trug stra­tul de ozon și de a asi­gura uti­li­za­rea de sub­stanțe și teh­no­lo­gii alter­na­tive care să evite dis­tru­ge­rea înve­li­șu­lui pro­tec­tor al Ter­rei, fără de care viața pe pământ nu este posi­bilă.

Prin Con­ven­ția și Pro­to­co­lul men­țio­nate, con­su­mul și pro­du­ce­rea de freon R22 urmează a fi eli­mi­nate la nivel glo­bal, această sub­stanță având poten­țial de dis­tru­gere a stra­tu­lui de ozon ridi­cat, atunci când este dis­per­sată în atmosferă.
Sta­tele dezvol­tate au dema­rat încă din 2004, redu­ce­rea con­su­mu­lui de freon R22, în R. Mol­dova însă con­su­mul aces­tei sub­stanțe a cres­cut con­stant, atin­gând cote maxime către anul 2009.

Înce­pând cu anul 2013, în baza anga­ja­men­te­lor față de comu­ni­ta­tea inter­națio­nală, R. Mol­dova este obli­gată să reducă eșa­lo­nat con­su­mul de R22, fiind per­mis con­su­mul doar a unei can­ti­tăți limi­tate de sub­stanță, iar în fie­care an această can­ti­tate se va reduce, trep­tat, până la cota zero.

În con­se­cință, deți­nă­to­rii de apa­rate de con­di­țio­nare a aeru­lui sau de fri­gi­dere care func­țio­nează pe bază de freon R22, nu vor mai putea uti­liza aceste bunuri în vii­to­rul apro­piat, din lipsă de freon R22 pe piață.

În altă ordine de idei, Minis­te­rul Mediu­lui aten­țio­nează popu­la­ția asu­pra fap­tu­lui că în cazul aces­tui tip de freon este spo­rit ris­cul de fisu­rare a tubu­ri­lor prin care cir­culă agen­tul refri­ge­rent și sunt posi­bile scur­geri de sub­stanță în locu­ință sau spa­țiul unde este insta­lat echi­pa­men­tul, ast­fel că pe lângă acu­mu­la­rea sub­stan­ței nocive în atmosferă,se cre­ează un poten­țial peri­col pen­tru sănă­ta­tea popu­la­ției, mai ales că există pre­mise să fim pre­ca­uți în pri­vința poten­ți­a­lul can­ce­ri­gen al aces­tei sub­stanțe.

Pen­tru a evita reper­cu­siu­nile men­țio­nate, Minis­te­rul Mediu­lui, reco­mandă pro­cu­ra­rea și uti­li­za­rea echi­pa­men­tu­lui fri­go­ri­fic care func­țio­nează pe bază de agenți fri­go­ri­fici alter­na­tivi (oferta pie­ței este mai mult decât sufi­cientă), a căror con­sum nu este res­tric­țio­nat, dar care sunt la fel de efi­cienți în asi­gu­ra­rea fri­gu­lui și nu pre­zintă ris­curi spo­rite pen­tru mediu și sănă­ta­tea cetă­țe­ni­lor.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.