Astăzi se va anunța o nouă coaliție

Astăzi, 11 ianu­a­rie, urmea­ză să se for­meze o nouă coa­li­ție, care va desem­na can­di­da­tul la func­ția de prim-ministru. Potri­vit unor sur­se din Par­la­ment, mai mul­ți depu­ta­ți PLDM ar urma să anun­țe că pără­sesc par­ti­dul.

Un anunț ofi­ci­al în acest sens ar urma să fie făcut în urmă­toa­re­le ore.

Amin­tim că, tot astăzi, expi­ră ter­me­nul pro­pus de Mari­an Lupu, lide­rul Par­ti­du­lui Demo­crat pen­tru defi­ni­ti­va­rea nego­ci­e­ri­lor în vede­rea for­mă­rii unei coa­li­ții majo­ri­ta­re în Par­la­ment și desem­nă­rii unui can­di­dat la func­ția de pre­mi­er. Mar­ți, 12 ianu­a­rie, expi­ră și ulti­ma­tu­mul lui Nico­lae Timofti, care le-a acor­dat ter­men de o săp­tămâ­na par­ti­de­lor să vină cu un nou can­di­dat, după ce depu­ta­ții nu l-au agre­at pe Ion Sturza.

Men­țio­năm că la 4 ianu­a­rie 2016 Par­la­men­tul nu a avut cvo­rum pen­tru a dis­cu­ta pro­gra­mul de guver­na­re pro­pus de Ion Sturza, can­di­da­tul la func­ția de pre­mi­er desem­nat de Nico­lae Timofti.

„Ne anga­jăm într-un pro­ces de nego­ci­e­ri pri­vind for­ma­rea aces­tei majo­ri­tă­ți și pre­zen­ta­rea rezul­ta­te­lor șefu­lui sta­tu­lui până luni, 11 ianu­a­rie. În caz că reu­șim, acest rezul­tat va fi pre­zen­tat șefu­lui sta­tu­lui cu soli­ci­ta­rea de a desem­na can­di­da­tul majo­ri­tă­ții. Dacă nu reu­șim, la fel vom pre­zen­ta acest rezul­tat șefu­lui sta­tu­lui”, decla­ra Mari­an Lupu, pe 4 ianu­a­rie.

Pre­ci­zăm că, Nico­lae Timofti, pre­șe­din­te­le R. Mol­do­va a pur­tat mar­ți, 5 ianu­a­rie, con­sul­tă­ri în vede­rea desem­nă­rii unui can­di­dat la func­ția de prim-ministru.La dis­cu­ții au par­ti­ci­pat lide­ri ai Par­ti­du­lui Liberal-Democrat, Par­ti­du­lui Demo­crat și Par­ti­du­lui Libe­ral, pre­cum și expo­nen­ți ai celor două gru­pu­ri par­la­men­ta­re de depu­ta­ți nea­fi­li­ați, Popu­lar Euro­pean și Social-Democrat.

În cadrul con­sul­tă­ri­lor nu a fost pro­pus niciun can­di­dat la func­ția de prim-ministru, par­ti­de­le par­la­men­ta­re cerând șefu­lui sta­tu­lui timp supli­men­tar pen­tru cre­a­rea unei coa­li­ții poli­ti­ce și iden­ti­fi­ca­rea unui can­di­dat comun pen­tru aceas­tă func­ție. Pre­șe­din­te­le Timofti le-a soli­ci­tat par­ti­de­lor ca în pro­ce­sul de cre­a­re a unei coa­li­ții par­la­men­ta­re să țină cont de opțiu­nea majo­ri­tar pro­e­u­ro­pea­nă a cetă­țe­ni­lor R. Mol­do­va, poten­ți­a­lii can­di­dați la func­ția de prim-ministru să fie selec­ta­ți așa încât ei să întru­neas­că cri­te­ri­i­le de inte­gri­ta­te și asu­pra lor să nu pla­ne­ze sus­pi­ciu­ni de corup­ție. Șeful sta­tu­lui le-a acor­dat par­la­men­ta­ri­lor în acest scop un ter­men de o săp­tămâ­nă, răs­timp în care con­sul­tă­ri­le ar urma să fie relu­a­te. Mar­ți, 12 ianu­a­rie, expi­ră acest ter­men.

De men­țio­nat că Par­la­men­tul, con­form legii, tre­bu­ie să vote­ze un pre­mi­er pâna la data de 29 ianu­a­rie 2016. În caz con­trar, Legi­sla­ti­vul urmea­ză a fi dizol­vat, iar în țară, orga­ni­za­te ale­ge­ri par­la­men­ta­re anti­ci­pa­te.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

5 comentarii

 1. tika

  Asta­zi va fi spus ceea ce s’a mai spus si nu ati inte­les
  Asta­zi vom repe­ta ca sin­te­ti igno­ran­ti si jocul poli­tic e o dis­trac­tie pe pelea voas­tra
  Asta­zi ne vom face fata ca muncim,deoarece ne pla­tim bine
  Asta­zi pros­ti­i­le sis­te­mu­lui vor fi accentuate,pentru a ajun­ge la ziua de mine si a ince­pe tot de unde am ramas
  Asta­zi mama nebu­ni­ei si pros­ti­tu­i­rii in fal­si­ta­te si min­ciu­ni va tri­um­fa
  Asta­zi noi va demon­stram si dam dova­da ca sin­tem la mun­ca
  Pina chind doar­me mama RESPECTULUI si tata DEMNITATII,balaurii de la con­du­ce­re sub con­tro­lul ORDINULUI MONDIAL vor bate limba,ca sa nu le se usu­ce in gura

 2. Simion

  O, ce ves­te desan­ta­ta pes­te Moldo-Sicilia se-arata! Trandafiri-maculatura cu-n cio­can si-o sece­ra se gon­fla­se­ra si cu doi bas­tar­zi PLe­pro­si, mari se-mperecheasera. Urgie! Orgie! Fra­tia coto­ias­ca vor s-adevereasca, ca asta­zi Mafia nas­te Infa­mia pe-o Blat­fer­ma lata cu BUCa scu­la­ta.

 3. Alissa A.

  Asta­zi poa­te se va anu­ta o deci­zie si o ves­te buna pen­tru popor ……spe­ram ca dl Timofti va lua deci­zia corec­ta ca sa avem un pre­mi­er si un guvern la care sa puna punct cri­zei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *