19.02.2015-parlament-702x336

Astăzi se va anunța o nouă coaliție

Astăzi, 11 ianu­a­rie, urmează să se for­meze o nouă coa­li­ție, care va desemna can­di­da­tul la func­ția de prim-ministru. Potri­vit unor surse din Par­la­ment, mai mulți depu­tați PLDM ar urma să anunțe că pără­sesc par­ti­dul.

Un anunț ofi­cial în acest sens ar urma să fie făcut în urmă­toa­rele ore.

Amin­tim că, tot astăzi, expiră ter­me­nul pro­pus de Marian Lupu, lide­rul Par­ti­du­lui Demo­crat pen­tru defi­ni­ti­va­rea nego­ci­e­ri­lor în vede­rea for­mă­rii unei coa­li­ții majo­ri­tare în Par­la­ment și desem­nă­rii unui can­di­dat la func­ția de pre­mier. Marți, 12 ianu­a­rie, expiră și ulti­ma­tu­mul lui Nico­lae Timofti, care le-a acor­dat ter­men de o săp­tămâna par­ti­de­lor să vină cu un nou can­di­dat, după ce depu­ta­ții nu l-au agreat pe Ion Sturza.

Men­țio­năm că la 4 ianu­a­rie 2016 Par­la­men­tul nu a avut cvo­rum pen­tru a dis­cuta pro­gra­mul de guver­nare pro­pus de Ion Sturza, can­di­da­tul la func­ția de pre­mier desem­nat de Nico­lae Timofti.

„Ne anga­jăm într-un pro­ces de nego­ci­eri pri­vind for­ma­rea aces­tei majo­ri­tăți și pre­zen­ta­rea rezul­ta­te­lor șefu­lui sta­tu­lui până luni, 11 ianu­a­rie. În caz că reu­șim, acest rezul­tat va fi pre­zen­tat șefu­lui sta­tu­lui cu soli­ci­ta­rea de a desemna can­di­da­tul majo­ri­tă­ții. Dacă nu reu­șim, la fel vom pre­zenta acest rezul­tat șefu­lui sta­tu­lui”, declara Marian Lupu, pe 4 ianu­a­rie.

Pre­ci­zăm că, Nico­lae Timofti, pre­șe­din­tele R. Mol­dova a pur­tat marți, 5 ianu­a­rie, con­sul­tări în vede­rea desem­nă­rii unui can­di­dat la func­ția de prim-ministru.La dis­cu­ții au par­ti­ci­pat lideri ai Par­ti­du­lui Liberal-Democrat, Par­ti­du­lui Demo­crat și Par­ti­du­lui Libe­ral, pre­cum și expo­nenți ai celor două gru­puri par­la­men­tare de depu­tați nea­fi­li­ați, Popu­lar Euro­pean și Social-Democrat.

În cadrul con­sul­tă­ri­lor nu a fost pro­pus niciun can­di­dat la func­ția de prim-ministru, par­ti­dele par­la­men­tare cerând șefu­lui sta­tu­lui timp supli­men­tar pen­tru cre­a­rea unei coa­li­ții poli­tice și iden­ti­fi­ca­rea unui can­di­dat comun pen­tru această func­ție. Pre­șe­din­tele Timofti le-a soli­ci­tat par­ti­de­lor ca în pro­ce­sul de cre­are a unei coa­li­ții par­la­men­tare să țină cont de opțiu­nea majo­ri­tar pro­e­u­ro­peană a cetă­țe­ni­lor R. Mol­dova, poten­ți­a­lii can­di­dați la func­ția de prim-ministru să fie selec­tați așa încât ei să întru­nească cri­te­ri­ile de inte­gri­tate și asu­pra lor să nu pla­neze sus­pi­ciuni de corup­ție. Șeful sta­tu­lui le-a acor­dat par­la­men­ta­ri­lor în acest scop un ter­men de o săp­tămână, răs­timp în care con­sul­tă­rile ar urma să fie relu­ate. Marți, 12 ianu­a­rie, expiră acest ter­men.

De men­țio­nat că Par­la­men­tul, con­form legii, tre­buie să voteze un pre­mier pâna la data de 29 ianu­a­rie 2016. În caz con­trar, Legi­sla­ti­vul urmează a fi dizol­vat, iar în țară, orga­ni­zate ale­geri par­la­men­tare anti­ci­pate.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • tika

  Astazi va fi spus ceea ce s’a mai spus si nu ati inte­les
  Astazi vom repeta ca sin­teti igno­ranti si jocul poli­tic e o dis­trac­tie pe pelea voas­tra
  Astazi ne vom face fata ca muncim,deoarece ne pla­tim bine
  Astazi pros­ti­ile sis­te­mu­lui vor fi accentuate,pentru a ajunge la ziua de mine si a incepe tot de unde am ramas
  Astazi mama nebu­niei si pros­ti­tu­i­rii in fal­si­tate si min­ciuni va tri­umfa
  Astazi noi va demon­stram si dam dovada ca sin­tem la munca
  Pina chind doarme mama RESPECTULUI si tata DEMNITATII,balaurii de la con­du­cere sub con­tro­lul ORDINULUI MONDIAL vor bate limba,ca sa nu le se usuce in gura

 • Simion

  O, ce veste desan­tata peste Moldo-Sicilia se-arata! Trandafiri-maculatura cu-n cio­can si-o secera se gon­fla­sera si cu doi bas­tarzi PLe­prosi, mari se-mperecheasera. Urgie! Orgie! Fra­tia coto­iasca vor s-adevereasca, ca astazi Mafia naste Infa­mia pe-o Blat­ferma lata cu BUCa scu­lata.

 • Alissa A.

  Astazi poate se va anuta o deci­zie si o veste buna pen­tru popor ……spe­ram ca dl Timofti va lua deci­zia corecta ca sa avem un pre­mier si un guvern la care sa puna punct cri­zei.

  • Alex TM©

   Iar porcu-i pasăre măi­as­tră …

  • tika

   hahaha