Victimele violenței în familie – scutite de achitarea taxei de stat când vor apela în justiție

Cabi­ne­tul de miniș­tri a apro­bat, astăzi, câte­va modi­fi­că­ri legi­sla­ti­ve care vizea­ză cazu­ri­le de scu­ti­re de la taxa de stat pen­tru cere­ri­le de che­ma­re în jude­ca­tă. Potri­vit unui comu­ni­cat de pre­să al guver­nu­lui, com­ple­tă­ri­le ar faci­li­ta acce­sul la jus­ti­ție prin redu­ce­rea cos­tu­ri­lor și chel­tu­ie­li­lor afe­ren­te.

 Con­form noi­lor pre­ve­de­ri, vor fi scu­ti­te de pla­ta taxei de stat vic­ti­me­le vio­len­ței în fami­lie, care se adre­sea­ză în instan­ță pen­tru repa­ra­rea pre­ju­di­ci­u­lui mate­ri­al sau moral. Nu vor achi­ta pla­ta pen­tru pro­ce­sul de jude­ca­tă per­soa­ne­le care au avut de sufe­rit în urma unor infrac­țiu­ni și soli­ci­tă repa­ra­rea dau­ne­lor pro­du­se.

 Pro­iec­tul de lege mai pre­ve­de scu­ti­rea de la pla­ta taxei de stat a agen­ți­lor eco­no­mi­ci care soli­ci­tă de la instan­ța de jude­ca­tă decla­ra­rea nuli­tă­ții acte­lor emi­se de orga­ne­le admi­nis­tra­ți­ei publi­ce, de între­prin­de­ri­le și orga­ni­za­ți­le care pres­tea­ză ser­vi­cii de inte­res public. În pre­zent, aceas­tă taxă con­sti­tu­ie 200 de lei. Au mai fost ope­ra­te modi­fi­că­ri la cal­cu­la­rea taxei pen­tru exa­mi­na­rea liti­gi­i­lor eco­no­mi­ce, aceas­ta va con­sti­tui 3% din suma tota­lă a acțiu­nii civi­le.Ediția tipărită a Ziarului de Gardă apare cu sprijinul DEPARTAMENTULUI POLITICI PENTRU RELAŢIA CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI A MINISTERULUI DE EXTERNE AL ROMÂNIEI

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • runa

    13% din tota­te feme­i­le mol­do­vei is vic­ti­me asa ca sta­tul va pier­de enorm