Tatiana Răducanu, unicul candidat la funcția de vicepreședinte al CSJ

Magis­tra­ta Tatia­na Rădu­ca­nu este sin­gu­ra care s-a înscris con­cur­sul pen­tru supli­ni­rea func­ți­ei de vice­pre­șe­din­te al Cur­ții Supre­me de Jus­ti­ție, pre­șe­din­te al Cole­gi­u­lui civil, comer­ci­al și de con­ten­cios admi­nis­tra­tiv. Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii urmea­ză să pună în dis­cu­ție can­di­da­tu­ra aces­te­ia în ședin­ța de mâi­ne, 26 ianu­a­rie.

În Hotă­rârea Cole­gi­u­lui pen­tru selec­ția și carie­ra jude­că­to­ri­lor al CSM, din 12 noiem­brie 2015, se men­țio­nea­ză că acti­vi­ta­tea de magis­trat a Tatia­nei Rădu­ca­nu este apre­cia­tă prin cali­fi­ca­ti­vul „exce­lent”. Jude­că­toa­rea acti­vea­ză în sis­tem de 27 de ani, iar în 2013 i s-a con­fe­rit Ordi­nul „Glo­ria Mun­cii”. În 2003, Tatia­na Rădu­ca­nu este numi­tă jude­că­toa­re la Cur­tea de Apel Chi­și­nău, iar din 2005, magis­tra­ta a exer­ci­tat func­ția de jude­că­tor la CSJ. Din noiem­brie 2014 este mem­bru al CSM, pen­tru asi­gu­ra­rea acti­vi­tă­ții orga­nu­lui de autoad­mi­nis­tra­re jude­că­to­reas­că. Deși în sep­tem­brie 2014 a depus cere­rea de demi­sie din func­ția de jude­că­tor al Cur­ții Supre­me de Jus­ti­ție (CSJ) din moti­ve de sănă­ta­te, în mai puțin de o lună, Tatia­na Rădu­ca­nu a soli­ci­tat CSM-ului anu­la­rea aces­te­ia. ZdG a scris ante­ri­or des­pre casa în care locu­ieș­te Tatia­na Rădu­ca­nu.

Pre­ci­zăm că func­ția vice­pre­șe­din­te al Cur­ții Supre­me de Jus­ti­ție a rămas vacan­tă după ce  în decem­brie 2014, Vic­tor Micu, preşe­din­tele CSM, a expe­diat CNA o scri­soare care conţi­ne mai mul­te acu­za­ţii în pri­vinţa unor anga­jaţi ai CSJ, prin­tre care şi Sve­tlana Filin­cova, vice­preşe­dinta de atun­ci a instanţei. „În câte­va dosa­re, toţi jude­că­to­rii au fost scoşi din pro­gram, rămânând dna Filin­cova sin­gu­rul jude­că­tor care putea exa­mina acel dosar. Ast­fel, dosa­rele au ajuns la ea. În alte câte­va cazu­ri, dna vice­preşe­dintă, prin inter­me­diul paro­lei sale, a repar­ti­zat une­le dosa­re altor jude­că­tori”, expli­ca Vic­tor Micu. Pro­cu­ro­rii Anti­co­rup­ție au por­nit un dosar penal, trei anga­ja­ți ai CSJ fiind bănu­iți în acest caz, nu și magis­tra­ta care pes­te câte­va luni și-a anun­țat demi­sia din aceas­tă func­ție.

Foto: ziarulnational.md


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *