ziarulnational.md

Tatiana Răducanu, unicul candidat la funcția de vicepreședinte al CSJ

Magis­trata Tatiana Rădu­canu este sin­gura care s-a înscris con­cur­sul pen­tru supli­ni­rea func­ției de vice­pre­șe­dinte al Cur­ții Supreme de Jus­ti­ție, pre­șe­dinte al Cole­gi­u­lui civil, comer­cial și de con­ten­cios admi­nis­tra­tiv. Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii urmează să pună în dis­cu­ție can­di­da­tura aces­teia în ședința de mâine, 26 ianu­a­rie.

În Hotă­rârea Cole­gi­u­lui pen­tru selec­ția și cariera jude­că­to­ri­lor al CSM, din 12 noiem­brie 2015, se men­țio­nează că acti­vi­ta­tea de magis­trat a Tatia­nei Rădu­canu este apre­ciată prin cali­fi­ca­ti­vul „exce­lent”. Jude­că­toa­rea acti­vează în sis­tem de 27 de ani, iar în 2013 i s-a con­fe­rit Ordi­nul „Glo­ria Mun­cii”. În 2003, Tatiana Rădu­canu este numită jude­că­toare la Cur­tea de Apel Chi­și­nău, iar din 2005, magis­trata a exer­ci­tat func­ția de jude­că­tor la CSJ. Din noiem­brie 2014 este mem­bru al CSM, pen­tru asi­gu­ra­rea acti­vi­tă­ții orga­nu­lui de autoad­mi­nis­trare jude­că­to­rească. Deși în sep­tem­brie 2014 a depus cere­rea de demi­sie din func­ția de jude­că­tor al Cur­ții Supreme de Jus­ti­ție (CSJ) din motive de sănă­tate, în mai puțin de o lună, Tatiana Rădu­canu a soli­ci­tat CSM-ului anu­la­rea aces­teia. ZdG a scris ante­rior des­pre casa în care locu­iește Tatiana Rădu­canu.

Pre­ci­zăm că func­ția vice­pre­șe­dinte al Cur­ții Supreme de Jus­ti­ție a rămas vacantă după ce  în decem­brie 2014, Vic­tor Micu, preşe­din­tele CSM, a expe­diat CNA o scri­soare care conţine mai multe acu­za­ţii în pri­vinţa unor anga­jaţi ai CSJ, prin­tre care şi Sve­tlana Filin­cova, vice­preşe­dinta de atunci a instanţei. „În câteva dosare, toţi jude­că­to­rii au fost scoşi din pro­gram, rămânând dna Filin­cova sin­gu­rul jude­că­tor care putea exa­mina acel dosar. Ast­fel, dosa­rele au ajuns la ea. În alte câteva cazuri, dna vice­preşe­dintă, prin inter­me­diul paro­lei sale, a repar­ti­zat unele dosare altor jude­că­tori”, explica Vic­tor Micu. Pro­cu­ro­rii Anti­co­rup­ție au por­nit un dosar penal, trei anga­jați ai CSJ fiind bănu­iți în acest caz, nu și magis­trata care peste câteva luni și-a anun­țat demi­sia din această func­ție.

Foto: ziarulnational.md


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.