CNA

Percheziții la Primăria Chișinău

Ofi­țe­rii CNA efec­tu­ează per­che­zi­ții la Pri­mă­ria Chi­și­nău.

„18 per­che­zi­ții au loc la această oră în cadrul a 35 de cauze penale ce vizează infrac­țiuni de coru­pere pasivă și activă, în care sunt vizați anga­ja­ții Pri­mă­riei Chi­și­nău, repre­zen­tanți ai altor auto­ri­tăți ai admi­nis­tra­ției publice locale, anga­jați vamali și agenți eco­no­mici. Este vorba des­pre câteva zeci de cazuri, docu­men­tate de ofi­țe­rii CNA și pro­cu­rori, unde se con­stată ofe­ri­rea și per­ce­pe­rea dife­ri­te­lor sume de bani pen­tru urgen­ta­rea unor acțiuni ale repre­zen­tan­ți­lor pri­mă­riei pri­vind recep­ția finală a lucră­ri­lor de con­struc­ție efec­tu­ate de per­soane fizice și juri­dice”, a decla­rat Angela Sta­rin­schi, ofi­țe­rul de presă al CNA.

Din biroul Direc­ției Auto­ri­zare și Dis­ci­plină în Con­struc­ție au fost ridi­cate mai multe mape cu docu­mente. În ace­lași timp, Cen­trul Națio­nal Anti­co­rup­ție a des­fă­șu­rat per­che­zi­ții și la domi­ci­liul lui Vasile Olaru, şeful Dire­cţiei Auto­ri­zare în Con­stru­cţii a Pri­mă­riei Chi­şi­nău, iar auto­mo­bi­lul aces­tuia a fost veri­fi­cat, după care Vasile Olaru a ple­cat fiind înso­țit de ofi­țe­rii CNA.

„Nu cunosc toate deta­li­ile și nu pot infirma fap­tul că ei ar putea fi impli­cați în ast­fel de acțiuni. Nu am nicio dovadă. Tre­buie ca ancheta să aibă loc și per­soa­nele res­pon­sa­bile să se pro­nunțe. La auto­ri­za­rea con­struc­ți­i­lor poți să nu fii atent la pro­iec­tul con­struc­ției, dar la recep­ția finală nu îți poți per­mite să nu fii atent. Sunt inte­re­sat să văd unde a fost veriga slabă”, a decla­rat vice­pri­ma­rul Nis­tor Gro­zavu.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.