Numele INCULPAȚILOR: pentru CSJ – transparență, pentru Ministerul Justiției – date cu caracter personal?

Nume­le și pre­nu­me­le păr­ți­lor pe dosar, denu­mi­ri­le soci­e­tă­ți­lor comer­ci­a­le și ale insti­tu­ți­i­lor publi­ce vor con­ti­nua să rămâ­nă acce­si­bi­le pen­tru cău­ta­re pe pagi­na Cur­ții Supre­me de Jus­ti­ție (CSJ), iar schim­bă­ri­le ope­ra­te de Minis­te­rul Jus­ti­ți­ei pe Por­ta­lul instan­țe­lor națio­na­le de jude­ca­tă nu vor influ­en­ța conţi­nu­tul şi fun­cţio­na­rea pagi­nii web – www.csj.md. În acest sens, pre­șe­din­te­le CSJ, Mihai Poa­le­lun­gi a sem­nat o dis­po­zi­ție în care men­țio­nea­ză că „pagi­na web a Curţii Supre­me de Jus­ti­ţie a fost lan­sa­tă pen­tru a ofe­ri jus­ti­ţi­a­bi­li­lor şi publi­cu­lui larg acces liber la infor­ma­ția cu pri­vi­re la înfăp­tu­i­rea jus­ti­ți­ei și pen­tru a asi­gu­ra trans­pa­ren­ța acti­vi­tă­ții instan­ței jude­că­to­reş­ti supre­me”, se ara­tă într-un comu­ni­cat publi­cat de insti­tu­ție.

În docu­ment se pre­ci­zea­ză că emi­te­rea dis­po­zi­ţi­ei a fost dic­ta­tă de fina­li­za­rea struc­tu­rii pagi­nii web, oda­tă cu lan­sa­rea arhi­vei digi­ta­le, pre­cum şi de dis­cu­ţi­i­le recen­te în masss-media cu pri­vi­re la acti­vi­ta­tea por­ta­lu­lui instanţe­lor jude­că­to­reş­ti.

CSJ sus­ți­ne că dato­ri­tă pagi­nii web,  lis­ta cau­ze­lor fixa­te pen­tru jude­ca­tă (indicîndu-se numă­rul dosa­ru­lui, nume­le jude­că­to­ru­lui (jude­că­to­ri­lor) care exa­mi­nea­ză cau­za, data, ora şi locul desfă­şu­ră­rii şedinţei, nume­le sau denu­mi­rea părţi­lor, esenţa cau­zei civi­le, sta­di­ul pro­ce­su­al, pre­cum şi alte date refe­ri­toa­re la publi­ci­ta­tea şedinţei de jude­ca­tă), dar și înche­ie­rea de anu­la­re a ordo­nanţei jude­că­to­reş­ti se expe­di­a­ză părţi­lor nu vor mai afi­şa pe suport de hâr­tie, dar vor fi ofe­ri­te per­soa­ne­lor inte­re­sa­te doar onli­ne.

„Publi­ca­rea nume­lui, pre­nu­me­lui, denu­mi­ri­lor soci­e­tă­ţi­lor comer­ci­a­le şi insti­tu­ţi­i­lor publi­ce se va efec­tua în con­ti­nu­a­re, fără schim­bă­ri. În acest mod, de fapt, Cur­tea va con­ti­nua ace­ea­şi prac­ti­că de publi­ca­re a deci­zi­i­lor sale, fiind menţi­nu­tă neschim­ba­tă şi poli­ti­ca cu pri­vi­re la trans­pa­renţa maxi­mă a actu­lui de jus­ti­ţie în instanţa supre­mă”, se sti­pu­lea­ză într-un comu­ni­cat CSJ.

Cău­ta­rea hotă­râri­lor CSJ poa­te fi efec­tu­a­tă prin indi­ca­rea numă­ru­lui dosa­ru­lui, a datei pro­nun­ță­rii deci­zi­ei, a păr­ți­lor pe dosar, a infrac­țiu­nii, a pro­ble­mei de drept și a pro­ce­du­rii.

În acelaşi timp, instanța precizează în care cazuri nu vor fi publicate actele judecătorești pe pagina web:

  • dacă în pri­ma instanţă, apel ori recurs, s-a dis­pus exa­mi­na­rea cau­ze­lor în şedinţă închisă/secretă;
  • cele pro­nu­nţa­te în cau­ze care, potri­vit legii, tre­bu­ie exa­mi­na­te în şedinţă închisă/secretă. Dacă com­ple­tul de jude­ca­tă com­pe­tent al Curţii Supre­me de Jus­ti­ţie va deci­de că pri­ma instanţă sau instanţa de apel a dis­pus să exa­mi­ne­ze cau­za în şedinţă închisă/secretă, încăl­când  nor­me­le lega­le, deci­zia Curţii Supre­me de Jus­ti­ţie va fi publi­ca­tă;
  • cele pro­nun­ța­te în cau­ze­le cu pri­vi­re la infra­cţiu­ni­le sexu­a­le, pre­cum şi în cau­ze­le când ast­fel va deci­de com­ple­tul de jude­ca­tă, conducându-se de raţio­na­men­te­le pre­vă­zu­te de art. 18. alin. (2) din CPP şi art. 23 alin. (3) din CPC.

În cazu­ri­le de inter­di­cţie a publi­că­rii deci­zi­i­lor, pe pagi­na web se va publi­ca un docu­ment care va conţi­ne doar numă­rul dosarului/deciziei, data pro­nu­nţă­rii ei şi menţiu­nea că publi­ca­rea actu­lui jude­că­to­resc nu este posi­bi­lă în teme­iu­ri­le pre­vă­zu­te la art. 18. alin. (2) din CPP şi art. 23 alin. (3) şi (7) din CPC.

Tot­o­da­tă, prin dis­po­zi­ția sem­na­tă de Mihai Poa­le­lun­gi la 15 febru­a­rie curent, s-a dis­pus anonimizarea/depersonalizarea acte­lor jude­că­to­reş­ti prin blu­ra­rea date­lor cu pri­vi­re la locul şi data naş­te­rii, domi­ci­liu, codul per­so­nal (IDNP) şi patro­ni­mic.

De câte­va săp­tămâ­ni hotă­râri­le jude­că­to­rești de pe Por­ta­lul instan­țe­lor națio­na­le de jude­ca­tă nu mai pot fi cău­ta­te după nume­le și pre­nu­me­le incul­pa­ți­lor sau păr­ți­lor pe dosar. Agen­ția de Admi­nis­tra­re a Instan­țe­lor Jude­că­to­rești  și-a argu­men­tat deci­zia de a eli­mi­na opțiu­nea res­pec­ti­vă din moto­rul de cău­ta­re prin fap­tul că ast­fel ar pro­te­ja date­le cu carac­ter per­so­nal, deo­a­re­ce exis­tă soli­ci­tă­ri din par­tea cetă­țe­ni­lor, deși niciun repre­zen­tat al Minis­te­ru­lui Jus­ti­ți­ei nu a putut spu­ne câte plân­ge­ri au fost depu­se de cetă­țe­ni, care este numă­rul și nume­le lor. După pre­siu­ni­le din ulti­mul timp ale soci­e­tă­ții civi­le, care a cerut acces la infor­ma­ți­i­le de pe por­ta­lul instan­țe­lor națio­na­le de jude­ca­tă, pe 14 febru­a­rie la sec­țiu­nea „agen­da ședin­țe­lor” a fost intro­du­să căsu­ța de cău­ta­re în baza nume­lui și pre­nu­me­lui păr­ți­lor pe dosar. Tot­o­da­tă, acce­sa­rea hotă­râri­lor de jude­ca­tă după nume­le și pre­nu­me­le incul­pa­tu­lui con­ti­nuă să rămâ­nă inac­ce­si­bi­lă, fiind adă­u­ga­te doar căsuțe­le de cău­ta­re prin indi­ca­rea datei pro­nun­ță­rii deci­zi­ei și a tema­ti­cii dosa­ru­lui.

Acum trei zile, pe por­ta­lul instan­țe­lor a fost întoar­să opțiu­nea de cău­ta­re a datei ședin­ței după nume­le păr­ți­lor pe dosar

Hotă­râri­le însă, nu pot fi cău­ta­te după nume­le păr­ți­lor pe dosar

La 2 febru­a­rie curent, ZdG  a sem­na­lat fap­tul că Por­ta­lul instan­țe­lor a exclus cău­ta­rea dosa­re­lor după nume­le incul­pa­tu­lui.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *