[GALERIE FOTO] “Imperiul” imobiliar al procurorului general adjunct

Fami­lia lui Eugen Rusu, adjunc­tul pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, deţine două case de locuit par­ti­cu­lare şi un apar­ta­ment în raza mun. Chi­şi­nău, esti­mate la apro­xi­ma­tiv 10 mil. de lei. Acesta susţine că un imo­bil l-ar fi con­struit pe când era depu­tat, iar altul, după ce a vân­dut un apar­ta­ment.

Săp­tămâna tre­cută, doi acţio­nari ai Între­prin­de­rii de Pro­du­cere a Mate­ri­a­le­lor de Con­stru­cţie “Anchir” SA din satul Chirca, Ane­nii Noi, au orga­ni­zat o con­fe­rinţă de presă în care l-au acu­zat pe Eugen Rusu, adjunc­tul pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, de fap­tul că, bene­fi­ci­ind de fun­cţia pe care o deţine, le-a dis­trus firma.

Tot atunci, Con­stan­tin Sulă, acţio­nar la SA “Anchir”, fost vice­di­rec­tor al Cen­tru­lui pen­tru Com­ba­te­rea Cri­me­lor Eco­no­mice şi Coru­pţiei (CCCEC), împre­ună cu un alt acţio­nar, Nico­lae Îndo­itu, decla­rau că Eugen Rusu este pose­so­rul unei averi impre­sio­nante: două case de locuit şi un apar­ta­ment în mun. Chi­şi­nău.

Casă de lux la Buiucani

Presa care a pre­luat infor­ma­ţia nu a verificat-o, mulţumindu-se cu decla­ra­ţi­ile celor doi acţio­nari ai “Anchir” SA. La rân­dul său, pro­cu­ro­rul Eugen Rusu nega parţial cele rela­tate, pre­ci­zând că are o sin­gură casă, în sect. Buiu­cani, con­stru­ită din banii ago­ni­siţi de fami­lia sa în mai mulţi ani de muncă.

Totuşi, infor­ma­ţi­ile de la ÎS “Cadas­tru” îl con­tra­zic pe pro­cu­ror. Con­form aces­tora, Eugen Rusu, împre­ună cu soţia sa, Efi­mia Rusu, sunt pro­pri­e­tari a două case de locuit par­ti­cu­lare şi a unui apar­ta­ment în Chi­şi­nău. Una din­tre case se află la Buiu­cani, pe str. Suceava.

Casa are două nive­luri, este con­stru­ită pe un teren de 650 m.p. şi se întinde pe o supra­faţă de 162 m.p., fiind esti­mată de expe­rţi imo­bi­li­ari la un preţ de 250 — 300 mii euro (4 — 5 mil. lei). Tere­nul a intrat în pose­sia fami­liei Rusu în 2001, iar con­form date­lor de la “Cadas­tru”, în sep­tem­brie 2007, imo­bi­lul a fost dat în exploa­tare. Acesta este înscris pe numele ambi­lor soţi, Eugen şi Efi­mia Rusu.

Vilă de milioane la Dumbrava

Cea­laltă casă a fami­liei adjunc­tu­lui pro­cu­ro­ru­lui gene­ral se află la Dum­brava, loca­li­tate aflată în admi­nis­tra­rea comu­nei Tru­şeni, la câţiva kilo­me­tri de Chi­şi­nău, pe str. Buiu­cani, acolo unde se îna­lţă mai multe vile ale unor dem­ni­tari.

Şi această casă are două nive­luri, fiind con­stru­ită în ace­laşi stil cu imo­bi­lul din Buiu­cani. Datele de la “Cadas­tru” arată că tere­nul pe care este con­struit imo­bi­lul a fost pro­cu­rat de cei doi soţi Rusu în urma con­trac­tu­lui de vânzare/cumpărare din 14.09.2004, de la fami­lia Ceban­ciuc.

După ce au pro­cu­rat tere­nul, soţii Rusu au con­struit imo­bi­lul, care a fost dat ofi­cial în exploa­tare în vara anu­lui 2011, printr-un proces-verbal de rece­pţie. În acte, casa, cu o supra­faţă de 187 m.p., este înre­gis­trată pe numele lui Eugen şi Efi­mia Rusu. Imo­bi­lul de la Dum­brava este esti­mat de expe­rţi imo­bi­li­ari la 200 mii de euro (peste 3 mil. lei).

Apartament de 1 milion

La “Cadas­tru”, tot pe numele unor mem­bri ai fami­liei adjunc­tu­lui pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, este înscris şi un apar­ta­ment de pe str. Mitro­po­lit Petru Movilă din sect. Buiu­cani. Acesta are o supra­faţă de 88.4 m.p. A patra parte din acest apar­ta­ment, eva­luat la apro­xi­ma­tiv 60 mii euro (1 mil. lei), îi revine şi lui Vita­lie, fiul fami­liei Rusu, şi el pro­cu­ror.

În luna mai 2012, Eugen Rusu, care face parte din Cole­giul de Cali­fi­care din cadrul Con­si­li­u­lui Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor, s-a auto­re­cu­zat în momen­tul în care a fost orga­ni­zat con­cur­sul pen­tru supli­ni­rea fun­cţiei vacante de pro­cu­ror, adjunct al pro­cu­ro­ru­lui Bota­nica, Chi­şi­nău, pen­tru că la con­curs fuse­seră admişi fiul său, Vita­lie Rusu, pre­cum şi nepo­tul, Roman Rusu. Până la urmă, însă, nici­u­nul din­tre cei doi nu a fost ales în acea fun­cţie.

“Am ascultat poveţele părinţilor mei”

Eugen Rusu recu­noa­şte că fami­lia sa deţine trei imo­bile în Chi­şi­nău. “Dacă nu aş avea o casă, având doi copii şi trei nepoţele, aş fi bles­te­mat de ei. Mi-ar reproşa că, iată, bune­lul a trăit o viaţă, a fost depu­tat şi pro­cu­ror, dar nu a găsit posi­bi­li­tăţi să con­stru­iască cel puţin o casă pen­tru copii. Eu am ascul­tat poveţele părinţi­lor mei. Tre­buie să con­stru­ieşti o casă, să faci o fân­tână”, ne-a spus pro­cu­ro­rul gene­ral adjunct.

“Casa de pe str. Suceava am construit-o până a reveni în pro­cu­ra­tură, pe când eram depu­tat. A doua casă, cea de la Dum­brava, am finisat-o în acest an. Am construit-o după ce am vân­dut un apar­ta­ment cu trei odăi, pe care-l aveam încă de când am înce­put să lucrez în cali­tate de pro­cu­ror. Apar­ta­men­tul de pe Petru Movilă a rămas fii­cei. Eu locu­iesc la Dum­brava, împre­ună cu fami­lia fecio­ru­lui, care încă nu are casă. În casa de pe str. Suceava fac repa­ra­ţie. Acea casă e împă­rţită în două. Nu am să des­chid paran­te­zele de ce şi cum…”, a con­ti­nuat pro­cu­ro­rul Rusu expli­ca­ţi­ile.

[ngga­l­lery id=148]

Acuzat de atac raider

Luni, 4 mar­tie, doi acţio­nari ai SA “Achir”, Con­stan­tin Sulă şi Nico­lae Îndo­itu, l-au acu­zat pe Eugen Rusu de ata­curi “rai­der”. Ei susţi­neau că acesta tute­lează uzina de cără­midă “Macon” SA din Chi­şi­nău, con­cu­ren­tul prin­ci­pal al fir­mei “Anchir”, pen­tru că ar avea o rudă în con­du­cere. Ei au mai decla­rat că Rusu ar deţine chiar şi acţiuni la acea firmă. Potri­vit celor doi acţio­nari, în ulti­mii trei ani, “Anchir” SA a fost supusă la sute de veri­fi­cări, în urma cărora aceasta şi-a sus­pen­dat acti­vi­ta­tea, chiar dacă dis­pune de pro­du­cţie finită în sumă de peste 10 mil. lei. “Aceste veri­fi­cări s-au făcut la comanda lui Rusu”, au mai spus aceş­tia. Ei susţin că, de pe urma aces­tei acti­vi­tăţi, Eugen Rusu ar fi câş­ti­gat mai multe mili­oane de lei.

Cei doi acţio­nari ne-au pre­zen­tat şi câteva poze cu un auto­mo­bil cu nume­rele de înma­tri­cu­lare RM P 090, care apa­rţine lui Eugen Rusu şi care, potri­vit lor, ar fi fost făcute în 2010, la fabrica de pro­du­cere a mate­ri­a­le­lor de con­stru­cţie “Anchir” SA.

Procurorul respinge acuzaţiile

Pen­tru că, timp de o săp­tămână, orga­nele de drept nu au rea­cţio­nat la infor­ma­ţi­ile celor doi acţio­nari, zilele tre­cute, aceş­tia au făcut publice mai multe docu­mente din care reiese că Eugen Rusu a tri­mis mai multe scri­sori către Inspec­to­ra­tul Fis­cal, Camera de Licenţi­ere, Cole­giul Eco­no­mic al Curţii Supreme de Jus­ti­ţie sau Minis­te­rul Mediu­lui, prin care se soli­cita efec­tu­a­rea unor con­troale la SA “Anchir” sau chiar retra­ge­rea licenţei agen­tu­lui eco­no­mic.

Eugen Rusu res­pinge acu­za­ţi­ile. El ne-a spus că nu are nicio rudă la “Macon” SA, că nu deţine acţiuni acolo şi că Ser­giu Rusu, anga­jat al “Macon” SA, cel la care au făcut refe­rire cei doi acţio­nari de la “Anchir” SA, nu îi este frate. Rusu admite că maşina sa de ser­vi­ciu a fost pe teri­to­riul uzi­nei, însă susţine că el nu se afla în acea maşină, ci un alt cola­bo­ra­tor al pro­cu­ra­tu­rii. Pro­cu­ro­rul mai spune că şi-a făcut mese­ria corect şi că pe numele con­du­că­to­ri­lor de la “Anchir” SA au fost des­chise 10 dosare penale, din­tre care doar patru de secţia de care este res­pon­sa­bil. “Cinci dosare penale au fost des­chise de Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Interne, unde eu nu am nicio influ­enţă”, spune Rusu. “Dosa­rele au fost trans­mise deja în jude­cată, care se va pro­nu­nţa”, a con­chis acesta. Pro­cu­ro­rul nu exclude că este supus unor ata­curi cu iz poli­tic, pen­tru a-l împie­dica să can­di­deze la fun­cţia de pro­cu­ror gene­ral.

Rusu, între deputat şi procuror

Eugen Rusu acti­vează în orga­nele pro­cu­ra­tu­rii încă din anul 1977. A înce­put ca anche­ta­tor inte­ri­mar în Pro­cu­ra­tura sec­to­ru­lui Frunze din Chi­ş­nău, pen­tru ca, în 1990, să fie numit pro­cu­ror de Bălţi. Patru ani mai tâziu, ajunge şef de secţie în Pro­cu­ra­tura Gene­rală (PG).

În peri­oada 1994-2001 a renu­nţat la fun­cţia de pro­cu­ror în favoa­rea celei de depu­tat în Par­la­men­tul R. Mol­dova, unde a deţi­nut fun­cţia de preşe­dinte al Comi­siei Juri­dice, pen­tru Numiri şi Imu­ni­tăţi.

Con­form date­lor dis­po­ni­bile pe site-ul PG, pe 16 sep­tem­brie 2004, la doar două zile după ce cum­pără tere­nul unde ulte­rior con­stru­ieşte casa din Dum­brava, Rusu devine şeful Secţiei minori şi pro­te­cţia drep­tu­ri­lor omu­lui a PG. Din 2008 şi până în 2010, când este numit adjunc­tul pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, Eugen Rusu a ocu­pat fun­cţia de şef al secţiei ana­liză, prog­noză şi ela­bo­rări a PG. Eugen Rusu are 61 de ani.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Mih­nea

  Afara, XXX! Si noi vrem jus­ti­tie?

 • teles­pec­ta­tor

  De ce juma­tate din pos­tu­rile de televiziune,zise independente,n-au trans­mis repor­taj de la aceasta conferinta?Mai demult si eu am auzit lucruri foarte inte­re­sante des­pre acest pro­cu­ror care asista la sedin­tele Guver­nu­lui si zilele tre­cute era pro­pus de anu­miti pro­cu­rori la sefia PG.

 • pen­tru drep­tate

  nu stiti voi ce se face in Glodeni,unde pro­cu­ro­rul Pavel Cebo­tari, in timp de 4 ani de cind este pro­cu­ror de raion, sia cum­pa­rat 2 apar­ta­mente in Chi­si­nau, o casa in Glo­deni, o vila pen­tru vina­toare la mar­gi­nea padu­rii in s.Balatina, trei auto­mo­bile valoa­rea carora in cumul depa­seste 50 mii euro. Nimeni nul intreaba de unde are asa veni­turi. Totui foarte sim­plu, popu­la­tia de la Glo­deni este tero­ri­zata de catre acesta, si data vreo­data vei ajunge prin holu­rile pro­cu­ra­tu­rii, vei vinde tot de la casa. Iar in luna mar­tie 2013 lui Cebo­tari ii expira man­da­tul de pro­cu­ror si toti glo­de­ne­nii ne gin­deam ca vom scapa de el, dar nu demult am aflat ca cei de la pro­cu­ra­tura gene­rala, in per­soana lui Eugen Rusu si Iurie Garaba, cu care Cebo­tari este fost coleg de facul­tate, il vor pune iar sef, ast­fel ne vom mai chi­nui inca 4 ani cu acesta.

 • teles­pec­ta­tor

  Ras­pun­de­rea tre­bue sa fie impar­tita si de cei de la SIS,CCCEC,MAI si altii care prin com­pli­ci­tate sau inac­ti­vi­tate au con­tri­buit la mafi­o­ti­za­rea statului.Acum e clar de ce con­du­ca­to­rii nos­tri nu doresc intro­du­ce­rea detec­to­ru­lui de min­ciuni pen­tru con­du­ce­rea Pro­cu­ra­tu­rii Generale,Curtii Supreme de Justitie,SIS,MAI si altor organe de con­trol.

 • un om

  Cind vom vedea niste pro­cu­rori sau jude­ca­tori ares­tati si con­dam­nati pen­tru incal­ca­rea legii?Doar daca este dislo­cat musu­ro­iul .

 • rr

  dar i-l cri­tica pe Zubko acest ex-defutat al P Agrar.
  Vedeti ce casa are Ivan Dia­kov mai la vale de la Pti­cika…

 • Alex

  Daca vom vota la ale­geri Mis­ca­rea ANTIMAFIA, atun­cea noi vom vedea pe pro­cu­rori, jude­ca­tori, rai­deri, si toti idi­oti la inchi­soare.

 • sandu

  “Eu locu­iesc la Dum­brava, împre­ună cu fami­lia fecio­ru­lui, care încă nu are casă…” – Miti­telu’ si sar­ma­nelu’, lasa ca tara iti face si tie o casuta…

 • Nico­lae

  I/a XXX ce pro­cu­rori des­tepti avem. Doar cind ii vezi casa iti dai seama de inte­le­gen­tia si mora­li­ta­tea lui. Si oame­nii mai spun ca in Mol­dova nu poti trai si pleaca in Europa. Daca ai cap de pro­cu­ror tra­iesti aici mai bine ca in Europa. Acum inte­leg de ce jude­ca­to­rii si pro­cu­ro­rii vor Imu­ni­tate. Au ce pazi.

 • Nico­lae

  Da eram sa uit. Din foto se vede ca sar­ma­nul mai are un gard de con­struit. Daca devine pro­cu­ror gene­ral il va ter­mina si pe acesta.

 • Ion

  Nu are el gard de con­struit, Nico­lae. Acela e gar­dul veci­nu­lui, care nu e pro­cu­ror.

 • gigi

  Fiti atenti – mass media afi­li­ata lui filat si finan­tata de el si lucin­schi nu o sa spuna nimic, pre­cum nimic nu s-a intim­plat.
  Rusu e omul lui filat in pro­cu­ra­tura, a ace­lui care vrea ca pro­cu­ra­tura sa fie apo­li­tica, adica sa i se supuna lui, sefu­lui.

 • Colun

  sunt şi pro­cu­rori modeşti, nu zic fără pufu­şor pe boti­şor, dar , poate mai cu soveste. Majo­ri­ta­tea, însă, umblă îngîm­faţi, pre­tenţi­oşi în ale modei la maşini, nu-s departe de fos­tul şef al fiscului,au case scrise după alte per­soane . Inter­me­di­ază, coor­do­nează uci­de­rea dosa­re­lor penale, împart cuşul. Sunt prinşi în fla­grant poli­ţi­ş­tii care încearcă să facă capustă fără ei.Într,adevăr, cînd ultima dată a fost prins un pro­cu­ror cu mită? Da cum să fie prinşi dacă ei con­duc acţiu­nile de urmă­rire penală, se infor­mează şi se împart unii cu alţii. Cine îi con­tro­lează pe ei, de cine au ei teamă? Lucrul de rutină îl fac cei cin­stiţi, care nu rezistă, pleacă. Îi putred,dle, tot în pro­cu­ra­tură. Con­si­liul supe­rior, cole­giul de cali­fi­care, cole­giul dis­ci­pli­nar, toate sunt o paro­die, o unealtă pen­tru cei inco­mozi.

 • 123

  Foarte multe poze cu imo­bile în spate. Vreau și poze cu GRATII în față. Aștept!!!

 • Crudu

  Ce tip anti­pa­tic, ca si toti cei­lalti din clasa de guver­na­mint, niste hoti, care rima ca niste car­tite de pamint…

 • Dinu

  Dar eu și copiii meu nu-l vom bles­tema pe bune­lul nos­tru că nu ne-a con­struit o casă, că din sala­riul lui de pro­fe­sor șco­lar din 1969 și pînă azi nu-i ajunge nici de o odihnă la mare sau sana­to­riu o dată pe an.Dar ne va lăsa,totuși, o moș­te­nire – edu­ca­ția, stu­di­ile, cre­ie­rii, bună­cu­vi­ința și o bibli­o­tecă (în sen­sul căr­ți­lor nu a mobi­lei)!

 • Legen­da­rus

  Exo­dul mol­do­ve­ni­lor

  de Iurie Oso­ianu

  …Vezi mol­do­ve­nii cum se duc
  Pe dru­muri care parca curg
  Pe dru­muri care n*au intors
  Perdute- n albas­trii de bolti
  Vezi mol­do­ve­nii fug si fug
  De foame, sara­cii si jug
  De comu­nisti si pro­cu­rori
  ………………………
  De bruma care cade-n zori…
  Nefe­ri­ci­tul meu popor
  Nu mai incape*n tara lor
  De vin­za­tori de Dum­ne­zeu
  -Ada­u­gat la rest mereu…
  De secole ase­meni chin
  N*a fost mai mir­sav si mai fin
  -In tara doi­ne­lor de dor
  Ca musca mol­do­ve­nii mor…

  PS **BBC: Mol­dova –
  țara a cărei popu­la­ție des­crește cel
  mai rapid din lume**

  28 octom­brie Basa­ra­bia
  2011

 • Burebista

  Nu voi comenta! Totul e clar,dar de ce pentu ati expune parere,trbuie sa le spui totul despte tine?
  Foarte sim­plu! Sa nu asude cautindu-ne! Si mai vor­bim de libertatea,presei elec­tro­nice etr,etr.
  La Jus­ti­tia romana cu ei,atunci vor merge la pir­nae cu Adrian Nas­tase alaturi,sau la jus­ti­tia greaca!Traim intrun stat poli­ti­e­nes! Noi sun­tem vinoveti,ca doar noi ii alegem.Pentru a scapa de aceasta riie natio­nala e tim­pul sa modi­fi­cam lega alegerilor.Practica de 20an a demonstrat,ca alegeri-le pe liste de partid,sunt alegeri-le pen­tru hoti,mafioti,escroci, banditi!Urgent trbuie de pri­mit legea lustratiei,pina la viitoare-le ale­geri parlamentare.De inter­zis prin lege inscri­e­rea in cursa elec­to­rala per­soane ce auco­la­bo­rat cu secu­ri­ta­tea sovietica.Persoane ce au fost mem­bri PCUS.Persoane ce nu cunosc limba statului.In orga­nele procuraturii,judecatoresti,MAI,SIS,CNA,nu au ce cauta fos­tii mem­briai PCUS.Cum poate un ore­care spe­cia­list ca dom.rusu eugen care a fost sco­lit in scoala sovi­e­tica de drept sa faca drep­tate intro soci­e­tate a sec.XXI?!Lupul parul isi schimba,dar nara­vul Ba!Deaceia simati forumisti,blogheristi,sa fim pru­denti si sai depis­tam pe acesti ticalosi,prin toate migloace-le.Sa pazim tara de hoti,mafioti si de “pseudopatrhoti”.Sa nu cre­deti in povesti-le de la tele­vi­zor ca ei vor veni si ne vor imbu­na­tati viata.Ei ne mint pe noi si ne cer votul pen­tru a ne fura,indatora si a sw pri­copsi pe spate-le nostru.PAZEA!

 • Burebista

  Va fi publicat,nu va fi publicat,mii tot una! Ce grad o fi avind acest admi­nis­tra­tor ce vrea ca sa nu gin­desc LIBER!

 • O mama care a lup­tat pt ade­văr si jus­ti­ție toată viața,

  CATA DREPTATE AVEA DL MATASARU, PUNÂND IN FATA PROCURATURII SULA CU CHIPUL LUI LUPU, SI ADUNATURA DE DEPUTAȚI – CURVITI , INCUIBATI IN PARLAMENTUL FORMA ORGANULUI GENITAL DE CURVA !
  UN STUDIU AMPLU AL TUTUROR PROCURORILOR CARE ACTIVEAZĂ IN PROCURATURA , TIMP DE MULȚI ANI, DE CĂTRE CENTRELE SI ASOCIATIILE INDEPENDENTE CONTRA CORUPȚIEI SI MAFIEI DIN MOLDOVA , AR FACE SA ÎNVIE DIN MORMINTE CHIAR SI MORȚII, MARTIRII NEAMULUI!
  Impus­cati ca pe Ceau­șescu, pe piața! Alta pedeapsa pe măsura situ­a­ției de azi nu-i in Mol­dova!

 • ilii

  pro­cu­ra­tura nui al lui filat e a lui papusar.sa fie dupa mine ince­pind cu petrea lucin­schi şi ter­mi­nănd Chi­ruşa Lucin­schii şi desi­gur Volo­dea Voro­nin pe toţi la Cri­cova nu la che­fuit dar la scos dimane ca sâ con­struim case pen­tru acei care intreţin ţara

 • Dorin Rece

  Acesta susţine că un imo­bil l-ar fi con­struit pe când era depu­tat…
  Pai cum sa nu? Si sa mai zici ca pe tim­pul lui Voro­nin oame­nii lui Filat mureau de foame. Indi­vi­dul a furat cind erau rosii, a furat si amu cind erau ver­zii.
  Oameni buni, sti­mat popor,
  da cum vine asta? Ce fel de jus­ti­tie avem noi in tara asta????

 • vera

  Si-a ince­put con­struc­tia cas­te­le­lor impa­ra­testi de pe tim­pul lui Voro­nin, cand multa lume era bagata la pus­ca­rie pe nedrept, iar casele de oameni bol­navi min­tali com­plec­tate cu noi pacienti.
  Cine-l ajuta pe Voro­nin, sa faca sa sufere omul nevi­no­vat, care cauta drep­tate, nu unii din­tre aces­tea care astazi au de toate si pe inde­sate, din tim­pu­rile voro­niste – adu­nate?

  Ce sa mai astep­tam de la asa pro­cu­rori, atunci cand sunt ina­fara legii, dar tre­buie sa o res­pecte pen­tru altii? Oare omul sim­plu mai gaseste dreptate,adresindu-se la asa oli­garhi? Nu cred!!

  TICALOSI si OSINDITI

  Popo­rul mol­dav mult indura:
  Cu aju­to­rul la min­ciuna
  Acei de sus ii i-au din gura
  Si ultima fari­mi­tura,
  Legea mereu o tin in umbra
  S-acapareaza boga­tii,
  Gan­dind, doar la ai lor copiii,
  Sa aiba trai si viata lunga…

  La osin­di­tii cei de jos
  Se uita cu pri­viri pe dos,
  Facand, drep­tate la ai lor,
  Lasand, poporul:flamind,gol
  Pe dru­muri sa inghete-n jer,
  Sa sufere din vina lor.

  Ave­rea lor masura n-are;
  Pir­lo­aga nu-i ,unde nu-i lege,
  Chiar de popo­rul inte­lege,
  Cu ochii toate le petrece,
  Fiindca in tara cu corupti
  Si mafi­o­tii – la putere
  Osin­diti vor fi mai multi,
  Ori­cat de tare-ai vrea sa lupti:

  Numai UNIREA-I la putere!!

 • Nata­lia

  Nici nu tre­buie acest om sa par­ti­cipe la con­curs pen­tru pro­cu­ror gene­ral, cu ase­me­nea avere. Nimeni nici nu crede ca ascun­de­rea de ati­tia ani a mai mul­tor dosare se face doar de dra­gul zim­be­tu­lui papu­sa­ru­lui, e clar ca toti cei impli­cati au parte de o ras­plata pe masura dosa­re­lor men­ti­nute pe polita la pra­fu­ire. Daca Papa de la Roma poate trai aus­ter si cin­stit, pro­cu­ro­rul gene­ral tot tre­buie sa fie din rin­dul cola­bo­ra­to­ri­lor sim­pli, cu avere modesta, care n-ar avea lega­tura cu tai­nu­i­rea dosa­re­lor din PG. Toata sefia actu­ala e com­pro­misa din start si nisi n-au ce cauta la con­curs. Dar inca mai bine, daca s-ar angaja un pro­cu­ror onest din strai­na­tate, sa n-aiba frati, cuma­tri, nasi si fini prin Mol­dova. Nu con­teaza sala­riul lui – cred ca ave­rile con­fis­cate a cri­mi­na­li­lor si scheme mafi­o­tice lichi­date vor recom­pensa buge­tul tarii cu mult mai mult decit sala­riul lui. Pro­blema e ca ori­cum, dupa lege, par­la­men­tul tre­buie sa voteze pro­cu­ro­rul gene­ral, iar ei nu vor vota nici­o­data ase­me­nea solu­tie pen­tru tara, fiindca au “inte­rese” care ar fi puse in peri­col.

 • radu

  DEMISIA a AIE si PCRM. Con­fis­ca­rea ave­ri­lor si patri­mo­ni­u­lui furat in anii 90 si pina azi .

 • vera

  Cine sa le faca con­fis­ca­rea ave­ri­lor, daca acei care tre­buie s-o faca, sin­guri sunt impli­cati in actiuni corupte, au dosare penale ascunse; mai bine sa fie razboi,se gan­desc ei, decat sa ramina fara averi, ca au unde se duce tem­po­rar, pina s-a potoli “furt­una”.

  Cre­deti, ca acesti cu averi si patri­mo­niul furat de multi ani in urma nu au si peste hotate spa­tii loca­tive cum­pa­rate sau con­stru­ite? Au! Inca si com­pa­nii i-si fac, de unde mai capata si venit bunisor.Lor li-i tot una de cetatean:cu aju­to­rul votu­lui lui,ei si-au atins sco­pul, au de totul, le-a ramas numai sa-si faca de cap la pos­tu­rile lor de con­du­cere, dis­tru­gind pe acei, care vor sa-i descopere,sa spuna un ade­var ascuns, pe care ei – boga­tii corupti nu doresc sa afle nimeni.

  Din acest motiv se pun explo­ziv la masini si se omoara unii pe altii,s-au pun la cale pe cineva,sa-i impuste in strada,sau sa fie hraniti,din invi­die ca sa se tra­teze pe la spi­taul de oncologie.In Mol­dova sunt, se aduc,gasesti de toate, fiindca mafia e in frun­tea sta­tu­lui si nimeni nici nu banu­ieste, ca acel care parca-i mai “sfint” poate fi cel mai peri­cu­los pen­tru o Schim­bare in tara in baze demo­cra­tice.

  La acei cin­stiti din timp,cu orice even­tu­a­li­tate, li s-au intoc­mit dosare penale false ca in anu­mite momente sa-i dobo­are, sa-i inti­mi­deze, numai sa nu poata fi alesi la asa pos­turi de con­du­cere, care le-ar pri­ci­nui lor pagube diverse.

  Traim in vea­cul cand BANUL si MINCIUNA e la putere!.Din acest motiv Mol­dova nu poate sa pros­pere…

 • sido­rel

  Si ce e mai groaz­nic ca casele, masi­nele si alte bunuri ale domni­lor pro­cu­rori, jude­ca­tori, poli­tisti si alti lup­ta­tori pen­tru supre­ma­tiea legei cresc ca pe droj­dii si nu sunt afec­tate de schim­ba­rile la guver­nare. Toti guver­nan­tii de ce cu;oare nu ar fi au nevoe de ei.

 • matasaru2004

  vedeti ce fac nea­mu­rile Rusi­lor in Pro­cu­ra­tura ca in Codru

  http://curaj.tv/reportaj/neamurile-rusilor-in-procuratura-ca-in-codru/

 • Vasi­lie

  Inves­ti­gati si acti­vi­ta­tea Direc­tiei Inves­ti­ga­rea Fra­u­de­lor de la MAI, mai ales a sefu­lui Vita­lie Bri­ceag, a lui Pro­co­pii Vita­lie si a lui Candu Ion, sa vedeti cum jec­ma­nesc ei agen­tii eco­no­mici. Ce tarife seri­oase au…

 • vic­tor

  Vasi­lie,
  Scrie-ne mai multe deta­lii pe adresa reda­cţiei, dacă ştii.

 • vera

  Pro­cu­ro­rii i-si bat joc de unii ceta­teni, iar jude­ca­to­rii prin “Hota­ri­rile” lor PRADA popo­rul sarac,aflat sub tutela statului,aplicindu-le taxe de stat…

  Cheama ceta­te­nii dator­nici Ter­mo­co­mu­lui la sedin­tele de jude­cata dupa ce ele se petrec si apoi le aplica amenzi de plata pen­tru ca nu sau pre­sen­tat in ter­me­nul indi­cat in cita­ti­ile lor!
  Majo­ri­ta­tea per­soa­ne­lor – bolnave,cu o situ­a­tie mate­ri­ala grea,sunt indrep­tate la Cur­tea de Apel, pen­tru a se plinge, daca nu le con­vine “Hota­ri­rea” luata de ei.
  La pro­cu­ra­tu­rile raio­nale, cat si la cea muni­ci­pala tot au loc cazuri de a chi­nui ceta­tea­nul pe dru­muri, prin instante, pen­tru Drep­tate din diverse motive.

  CAND o sa se res­pecte Legea Jus­ti­tiei la noi in Mol­dova si anti­hristi, care sau inra­da­ci­nat prin pro­cu­ra­turi si la guver­nare o sa res­pecte Legea sau o sa-si dee demi­sia?
  Ei, pun pedici la pros­pe­ra­rea aces­tui stat, se poarta cu ceta­te­nii ca cu niste papusi;daca vor il asculta, daca nu ii alunga, trintindu-le usa in nas!
  DE CE, prin com­por­ta­men­tul lor, acei de la con­du­ce­rea aces­tui stat,procuraturi, jus­ti­tie si poli­tie se com­porta ciu­dat cu oame­nii sim­pli, care i-au votat si acum au ramas ca guno­iul – arun­cati?
  Cat timp o sa mai adune avu­tii pe min­ciuna si cand o sa se ia cu ei masuri legale de pedeapsa, fiindca e cul­mea deja:

  IN TARA OAMENILOR NULI

  Mol­do­voara noas­tra mica
  Parca este o opinca,
  Toti cu ochii o masoara,
  Picio­rul in ea i-si baga!

  Unii chiar o sara­cesc,
  Averi multe-agonisesc.
  Corup­tiei ii trebu’ flag,
  Popo­rul ei, sub fund i-l bag’

  Si-asa din an in an mereu
  Ei ne pros­tesc,
  Traim in greu,
  Punand,mai pre­sus al lor: EU…

 • Cos­tea

  Mda, fru­moase vre­muri… Pro­cu­ro­o­rii isi per­mit orice pe spi­na­rea noas­tra…

 • Cos­tea

  Case, masini…

 • vlad

  MERITĂ ÎNCHISOARE,PONEGRIRE şi totuşi ei sunt fiinţe bol­nave şi urmează să fie lecuiţi,”SĂRMANII”, de boala NESIMŢIRII…

 • vera

  FARA FRICA si OBRAZ

  In Mol­dova noas­tra mica
  Corup­tii n-au nici o frica,
  Ei con­duc caruta-ntruna,
  Iar popo­rul este sluga
  Care-mpinge carul greu;
  Ei se-mbogatesc mereu,
  Si de loc nu stiu de greu.

  In Mol­dova lui Filat
  Hotii SUPER au lucrat,
  Pina-n ceruri au cas­tele,
  Masini scumpe si luxoase,
  Obra­zul mai gras,lucios,
  Popo­rul – piele si os…

  Ce-i ce Dreptu-au apa­rat,
  Tra­iesc ca un impa­rat,
  Legea tin in maina lor,
  Aplicind-o cui ei vor
  In acest stat “demo­crat”,
  Unde totul s-a furat,
  Lasand, numai tri­co­lo­rul
  Ca se man­gaie popo­rul,
  Ce-i lasat in nepa­sare,
  In maini – cu o sapa mare,
  La o virsta-nnaintata,
  Cand se spri­gina pe sapa:

  Tine­re­tul a ple­cat
  In lume – peste hotare,
  Fiindc-aicea nu-i drep­tate:
  Copiii nu toti fac carte,
  Mor de foame si tin­gesc,
  Dupa parinti se “topesc”,

  Pe cand a celor corupti
  Au si studii,deja curti,
  De parca pe lumea asta
  Numai lor li-i data viata,
  Res­tul sa asude bine,
  Daca vrea sa aiba paine,
  Din care mai rup si ei,
  Sa dea la ai lor “catei”,

  Care latra-n felul lor,
  Fara drept l-al meu popor,
  Soco­tind ca-s oameni mari,
  Nes­ti­ind ca-s doar tilhari,
  Hoti in lege si golani
  Ce ocupa pos­turi mari –
  Cum­pa­rate pe multi bani..!

 • Fedor

  Vera, sla­buta poe­zie, mai tre­buie lucrat la rima si ritm