[GALERIE FOTO] “Imperiul” imobiliar al procurorului general adjunct

Fami­lia lui Eugen Rusu, adjunc­tul pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, deţi­ne două case de locu­it par­ti­cu­la­re şi un apar­ta­ment în raza mun. Chi­şi­nău, esti­ma­te la apro­xi­ma­tiv 10 mil. de lei. Aces­ta susţi­ne că un imo­bil l-ar fi con­stru­it pe când era depu­tat, iar altul, după ce a vân­dut un apar­ta­ment.

Săp­tămâ­na tre­cu­tă, doi acţio­na­ri ai Între­prin­de­rii de Pro­du­ce­re a Mate­ri­a­le­lor de Con­stru­cţie “Anchir” SA din satul Chir­ca, Ane­nii Noi, au orga­ni­zat o con­fe­rinţă de pre­să în care l-au acu­zat pe Eugen Rusu, adjunc­tul pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, de fap­tul că, bene­fi­ci­ind de fun­cţia pe care o deţi­ne, le-a dis­trus fir­ma.

Tot atun­ci, Con­stan­tin Sulă, acţio­nar la SA “Anchir”, fost vice­di­rec­tor al Cen­tru­lui pen­tru Com­ba­te­rea Cri­me­lor Eco­no­mi­ce şi Coru­pţi­ei (CCCEC), împre­u­nă cu un alt acţio­nar, Nico­lae Îndo­itu, decla­rau că Eugen Rusu este pose­so­rul unei ave­ri impre­sio­nan­te: două case de locu­it şi un apar­ta­ment în mun. Chi­şi­nău.

Casă de lux la Buiucani

Pre­sa care a pre­lu­at infor­ma­ţia nu a verificat-o, mulţumindu-se cu decla­ra­ţi­i­le celor doi acţio­na­ri ai “Anchir” SA. La rân­dul său, pro­cu­ro­rul Eugen Rusu nega parţi­al cele rela­ta­te, pre­ci­zând că are o sin­gu­ră casă, în sect. Buiu­ca­ni, con­stru­i­tă din banii ago­ni­si­ţi de fami­lia sa în mai mulţi ani de mun­că.

Totu­şi, infor­ma­ţi­i­le de la ÎS “Cadas­tru” îl con­tra­zic pe pro­cu­ror. Con­form aces­to­ra, Eugen Rusu, împre­u­nă cu soţia sa, Efi­mia Rusu, sunt pro­pri­e­ta­ri a două case de locu­it par­ti­cu­la­re şi a unui apar­ta­ment în Chi­şi­nău. Una din­tre case se află la Buiu­ca­ni, pe str. Sucea­va.

Casa are două nive­lu­ri, este con­stru­i­tă pe un teren de 650 m.p. şi se întin­de pe o supra­fa­ţă de 162 m.p., fiind esti­ma­tă de expe­rţi imo­bi­li­a­ri la un preţ de 250 — 300 mii euro (4 — 5 mil. lei). Tere­nul a intrat în pose­sia fami­li­ei Rusu în 2001, iar con­form date­lor de la “Cadas­tru”, în sep­tem­brie 2007, imo­bi­lul a fost dat în exploa­ta­re. Aces­ta este înscris pe nume­le ambi­lor soţi, Eugen şi Efi­mia Rusu.

Vilă de milioane la Dumbrava

Cea­lal­tă casă a fami­li­ei adjunc­tu­lui pro­cu­ro­ru­lui gene­ral se află la Dum­bra­va, loca­li­ta­te afla­tă în admi­nis­tra­rea comu­nei Tru­şe­ni, la câţi­va kilo­me­tri de Chi­şi­nău, pe str. Buiu­ca­ni, aco­lo unde se îna­lţă mai mul­te vile ale unor dem­ni­ta­ri.

Şi aceas­tă casă are două nive­lu­ri, fiind con­stru­i­tă în ace­la­şi stil cu imo­bi­lul din Buiu­ca­ni. Date­le de la “Cadas­tru” ara­tă că tere­nul pe care este con­stru­it imo­bi­lul a fost pro­cu­rat de cei doi soţi Rusu în urma con­trac­tu­lui de vânzare/cumpărare din 14.09.2004, de la fami­lia Ceban­ciuc.

După ce au pro­cu­rat tere­nul, soţii Rusu au con­stru­it imo­bi­lul, care a fost dat ofi­ci­al în exploa­ta­re în vara anu­lui 2011, printr-un proces-verbal de rece­pţie. În acte, casa, cu o supra­fa­ţă de 187 m.p., este înre­gis­tra­tă pe nume­le lui Eugen şi Efi­mia Rusu. Imo­bi­lul de la Dum­bra­va este esti­mat de expe­rţi imo­bi­li­a­ri la 200 mii de euro (pes­te 3 mil. lei).

Apartament de 1 milion

La “Cadas­tru”, tot pe nume­le unor mem­bri ai fami­li­ei adjunc­tu­lui pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, este înscris şi un apar­ta­ment de pe str. Mitro­po­lit Petru Movi­lă din sect. Buiu­ca­ni. Aces­ta are o supra­fa­ţă de 88.4 m.p. A patra par­te din acest apar­ta­ment, eva­lu­at la apro­xi­ma­tiv 60 mii euro (1 mil. lei), îi revi­ne şi lui Vita­lie, fiul fami­li­ei Rusu, şi el pro­cu­ror.

În luna mai 2012, Eugen Rusu, care face par­te din Cole­gi­ul de Cali­fi­ca­re din cadrul Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor, s-a auto­re­cu­zat în momen­tul în care a fost orga­ni­zat con­cur­sul pen­tru supli­ni­rea fun­cţi­ei vacan­te de pro­cu­ror, adjunct al pro­cu­ro­ru­lui Bota­ni­ca, Chi­şi­nău, pen­tru că la con­curs fuse­se­ră admi­şi fiul său, Vita­lie Rusu, pre­cum şi nepo­tul, Roman Rusu. Până la urmă, însă, nici­u­nul din­tre cei doi nu a fost ales în acea fun­cţie.

“Am ascultat poveţele părinţilor mei”

Eugen Rusu recu­noa­ş­te că fami­lia sa deţi­ne trei imo­bi­le în Chi­şi­nău. “Dacă nu aş avea o casă, având doi copii şi trei nepoţe­le, aş fi bles­te­mat de ei. Mi-ar reproşa că, iată, bune­lul a tră­it o via­ţă, a fost depu­tat şi pro­cu­ror, dar nu a găsit posi­bi­li­tă­ţi să con­stru­ias­că cel puţin o casă pen­tru copii. Eu am ascul­tat poveţe­le părinţi­lor mei. Tre­bu­ie să con­stru­ieş­ti o casă, să faci o fân­tâ­nă”, ne-a spus pro­cu­ro­rul gene­ral adjunct.

“Casa de pe str. Sucea­va am construit-o până a reve­ni în pro­cu­ra­tu­ră, pe când eram depu­tat. A doua casă, cea de la Dum­bra­va, am finisat-o în acest an. Am construit-o după ce am vân­dut un apar­ta­ment cu trei odăi, pe care-l aveam încă de când am înce­put să lucrez în cali­ta­te de pro­cu­ror. Apar­ta­men­tul de pe Petru Movi­lă a rămas fii­cei. Eu locu­iesc la Dum­bra­va, împre­u­nă cu fami­lia fecio­ru­lui, care încă nu are casă. În casa de pe str. Sucea­va fac repa­ra­ţie. Acea casă e împă­rţi­tă în două. Nu am să des­chid paran­te­ze­le de ce şi cum…”, a con­ti­nu­at pro­cu­ro­rul Rusu expli­ca­ţi­i­le.

[ngga­l­le­ry id=148]

Acuzat de atac raider

Luni, 4 mar­tie, doi acţio­na­ri ai SA “Achir”, Con­stan­tin Sulă şi Nico­lae Îndo­itu, l-au acu­zat pe Eugen Rusu de ata­cu­ri “rai­der”. Ei susţi­neau că aces­ta tute­lea­ză uzi­na de cără­mi­dă “Macon” SA din Chi­şi­nău, con­cu­ren­tul prin­ci­pal al fir­mei “Anchir”, pen­tru că ar avea o rudă în con­du­ce­re. Ei au mai decla­rat că Rusu ar deţi­ne chiar şi acţiu­ni la acea fir­mă. Potri­vit celor doi acţio­na­ri, în ulti­mii trei ani, “Anchir” SA a fost supu­să la sute de veri­fi­că­ri, în urma căro­ra aceas­ta şi-a sus­pen­dat acti­vi­ta­tea, chiar dacă dis­pu­ne de pro­du­cţie fini­tă în sumă de pes­te 10 mil. lei. “Aces­te veri­fi­că­ri s-au făcut la coman­da lui Rusu”, au mai spus aceş­tia. Ei susţin că, de pe urma aces­tei acti­vi­tă­ţi, Eugen Rusu ar fi câş­ti­gat mai mul­te mili­oa­ne de lei.

Cei doi acţio­na­ri ne-au pre­zen­tat şi câte­va poze cu un auto­mo­bil cu nume­re­le de înma­tri­cu­la­re RM P 090, care apa­rţi­ne lui Eugen Rusu şi care, potri­vit lor, ar fi fost făcu­te în 2010, la fabri­ca de pro­du­ce­re a mate­ri­a­le­lor de con­stru­cţie “Anchir” SA.

Procurorul respinge acuzaţiile

Pen­tru că, timp de o săp­tămâ­nă, orga­ne­le de drept nu au rea­cţio­nat la infor­ma­ţi­i­le celor doi acţio­na­ri, zile­le tre­cu­te, aceş­tia au făcut publi­ce mai mul­te docu­men­te din care reie­se că Eugen Rusu a tri­mis mai mul­te scri­so­ri către Inspec­to­ra­tul Fis­cal, Came­ra de Licenţi­e­re, Cole­gi­ul Eco­no­mic al Curţii Supre­me de Jus­ti­ţie sau Minis­te­rul Mediu­lui, prin care se soli­ci­ta efec­tu­a­rea unor con­troa­le la SA “Anchir” sau chiar retra­ge­rea licenţei agen­tu­lui eco­no­mic.

Eugen Rusu res­pin­ge acu­za­ţi­i­le. El ne-a spus că nu are nicio rudă la “Macon” SA, că nu deţi­ne acţiu­ni aco­lo şi că Ser­giu Rusu, anga­jat al “Macon” SA, cel la care au făcut refe­ri­re cei doi acţio­na­ri de la “Anchir” SA, nu îi este fra­te. Rusu admi­te că maşi­na sa de ser­vi­ciu a fost pe teri­to­ri­ul uzi­nei, însă susţi­ne că el nu se afla în acea maşi­nă, ci un alt cola­bo­ra­tor al pro­cu­ra­tu­rii. Pro­cu­ro­rul mai spu­ne că şi-a făcut mese­ria corect şi că pe nume­le con­du­că­to­ri­lor de la “Anchir” SA au fost des­chi­se 10 dosa­re pena­le, din­tre care doar patru de secţia de care este res­pon­sa­bil. “Cin­ci dosa­re pena­le au fost des­chi­se de Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne, unde eu nu am nicio influ­enţă”, spu­ne Rusu. “Dosa­re­le au fost trans­mi­se deja în jude­ca­tă, care se va pro­nu­nţa”, a con­chis aces­ta. Pro­cu­ro­rul nu exclu­de că este supus unor ata­cu­ri cu iz poli­tic, pen­tru a-l împie­di­ca să can­di­de­ze la fun­cţia de pro­cu­ror gene­ral.

Rusu, între deputat şi procuror

Eugen Rusu acti­vea­ză în orga­ne­le pro­cu­ra­tu­rii încă din anul 1977. A înce­put ca anche­ta­tor inte­ri­mar în Pro­cu­ra­tu­ra sec­to­ru­lui Frun­ze din Chi­ş­nău, pen­tru ca, în 1990, să fie numit pro­cu­ror de Bălţi. Patru ani mai tâziu, ajun­ge şef de secţie în Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă (PG).

În peri­oa­da 1994-2001 a renu­nţat la fun­cţia de pro­cu­ror în favoa­rea celei de depu­tat în Par­la­men­tul R. Mol­do­va, unde a deţi­nut fun­cţia de preşe­din­te al Comi­si­ei Juri­di­ce, pen­tru Numi­ri şi Imu­ni­tă­ţi.

Con­form date­lor dis­po­ni­bi­le pe site-ul PG, pe 16 sep­tem­brie 2004, la doar două zile după ce cum­pă­ră tere­nul unde ulte­ri­or con­stru­ieş­te casa din Dum­bra­va, Rusu devi­ne şeful Secţi­ei mino­ri şi pro­te­cţia drep­tu­ri­lor omu­lui a PG. Din 2008 şi până în 2010, când este numit adjunc­tul pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, Eugen Rusu a ocu­pat fun­cţia de şef al secţi­ei ana­li­ză, prog­no­ză şi ela­bo­ră­ri a PG. Eugen Rusu are 61 de ani.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

36 comentarii

 1. telespectator

  De ce juma­ta­te din pos­tu­ri­le de televiziune,zise independente,n-au trans­mis repor­taj de la aceas­ta conferinta?Mai demult si eu am auzit lucru­ri foar­te inte­re­san­te des­pre acest pro­cu­ror care asis­ta la sedin­te­le Guver­nu­lui si zile­le tre­cu­te era pro­pus de anu­mi­ti pro­cu­ro­ri la sefia PG.

 2. pentru dreptate

  nu sti­ti voi ce se face in Glodeni,unde pro­cu­ro­rul Pavel Cebo­ta­ri, in timp de 4 ani de cind este pro­cu­ror de raion, sia cum­pa­rat 2 apar­ta­men­te in Chi­si­nau, o casa in Glo­de­ni, o vila pen­tru vina­toa­re la mar­gi­nea padu­rii in s.Balatina, trei auto­mo­bi­le valoa­rea caro­ra in cumul depa­seste 50 mii euro. Nime­ni nul intrea­ba de unde are asa veni­tu­ri. Totui foar­te sim­plu, popu­la­tia de la Glo­de­ni este tero­ri­za­ta de catre aces­ta, si data vreo­da­ta vei ajun­ge prin holu­ri­le pro­cu­ra­tu­rii, vei vin­de tot de la casa. Iar in luna mar­tie 2013 lui Cebo­ta­ri ii expi­ra man­da­tul de pro­cu­ror si toti glo­de­ne­nii ne gin­deam ca vom sca­pa de el, dar nu demult am aflat ca cei de la pro­cu­ra­tu­ra gene­ra­la, in per­soa­na lui Eugen Rusu si Iurie Gara­ba, cu care Cebo­ta­ri este fost coleg de facul­ta­te, il vor pune iar sef, ast­fel ne vom mai chi­nui inca 4 ani cu aces­ta.

 3. telespectator

  Ras­pun­de­rea tre­bue sa fie impar­ti­ta si de cei de la SIS,CCCEC,MAI si altii care prin com­pli­ci­ta­te sau inac­ti­vi­ta­te au con­tri­bu­it la mafi­o­ti­za­rea statului.Acum e clar de ce con­du­ca­to­rii nos­tri nu doresc intro­du­ce­rea detec­to­ru­lui de min­ciu­ni pen­tru con­du­ce­rea Pro­cu­ra­tu­rii Generale,Curtii Supre­me de Justitie,SIS,MAI si altor orga­ne de con­trol.

 4. un om

  Cind vom vedea nis­te pro­cu­ro­ri sau jude­ca­to­ri ares­ta­ti si con­dam­na­ti pen­tru incal­ca­rea legii?Doar daca este dislo­cat musu­ro­i­ul .

 5. rr

  dar i-l cri­ti­ca pe Zub­ko acest ex-defutat al P Agrar.
  Vede­ti ce casa are Ivan Dia­kov mai la vale de la Pti­ci­ka…

 6. Alex

  Daca vom vota la ale­ge­ri Mis­ca­rea ANTIMAFIA, atun­cea noi vom vedea pe pro­cu­ro­ri, jude­ca­to­ri, rai­de­ri, si toti idi­o­ti la inchi­soa­re.

 7. sandu

  “Eu locu­iesc la Dum­bra­va, împre­u­nă cu fami­lia fecio­ru­lui, care încă nu are casă…” – Miti­te­lu’ si sar­ma­ne­lu’, lasa ca tara iti face si tie o casu­ta…

 8. Nicolae

  I/a XXX ce pro­cu­ro­ri des­tep­ti avem. Doar cind ii vezi casa iti dai sea­ma de inte­le­gen­tia si mora­li­ta­tea lui. Si oame­nii mai spun ca in Mol­do­va nu poti trai si plea­ca in Euro­pa. Daca ai cap de pro­cu­ror tra­ies­ti aici mai bine ca in Euro­pa. Acum inte­leg de ce jude­ca­to­rii si pro­cu­ro­rii vor Imu­ni­ta­te. Au ce pazi.

 9. Nicolae

  Da eram sa uit. Din foto se vede ca sar­ma­nul mai are un gard de con­stru­it. Daca devi­ne pro­cu­ror gene­ral il va ter­mi­na si pe aces­ta.

 10. Ion

  Nu are el gard de con­stru­it, Nico­lae. Ace­la e gar­dul veci­nu­lui, care nu e pro­cu­ror.

 11. gigi

  Fiti aten­ti – mass media afi­li­a­ta lui filat si finan­ta­ta de el si lucin­schi nu o sa spu­na nimic, pre­cum nimic nu s-a intim­plat.
  Rusu e omul lui filat in pro­cu­ra­tu­ra, a ace­lui care vrea ca pro­cu­ra­tu­ra sa fie apo­li­ti­ca, adi­ca sa i se supu­na lui, sefu­lui.

 12. Colun

  sunt şi pro­cu­ro­ri modeş­ti, nu zic fără pufu­şor pe boti­şor, dar , poa­te mai cu soves­te. Majo­ri­ta­tea, însă, umblă îngîm­fa­ţi, pre­tenţi­oşi în ale modei la maşi­ni, nu-s depar­te de fos­tul şef al fiscului,au case scri­se după alte per­soa­ne . Inter­me­di­a­ză, coor­do­nea­ză uci­de­rea dosa­re­lor pena­le, împart cuşul. Sunt prinşi în fla­grant poli­ţi­ş­tii care încear­că să facă capus­tă fără ei.Într,adevăr, cînd ulti­ma dată a fost prins un pro­cu­ror cu mită? Da cum să fie prinşi dacă ei con­duc acţiu­ni­le de urmă­ri­re pena­lă, se infor­mea­ză şi se împart unii cu alţii. Cine îi con­tro­lea­ză pe ei, de cine au ei tea­mă? Lucrul de ruti­nă îl fac cei cin­sti­ţi, care nu rezis­tă, plea­că. Îi putred,dle, tot în pro­cu­ra­tu­ră. Con­si­li­ul supe­ri­or, cole­gi­ul de cali­fi­ca­re, cole­gi­ul dis­ci­pli­nar, toa­te sunt o paro­die, o uneal­tă pen­tru cei inco­mo­zi.

 13. 123

  Foar­te mul­te poze cu imo­bi­le în spa­te. Vreau și poze cu GRATII în față. Aștept!!!

 14. Crudu

  Ce tip anti­pa­tic, ca si toti cei­lal­ti din cla­sa de guver­na­mint, nis­te hoti, care rima ca nis­te car­ti­te de pamint…

 15. Dinu

  Dar eu și copi­ii meu nu-l vom bles­te­ma pe bune­lul nos­tru că nu ne-a con­stru­it o casă, că din sala­ri­ul lui de pro­fe­sor șco­lar din 1969 și pînă azi nu-i ajun­ge nici de o odih­nă la mare sau sana­to­riu o dată pe an.Dar ne va lăsa,totuși, o moș­te­ni­re – edu­ca­ția, stu­di­i­le, cre­ie­rii, bună­cu­vi­in­ța și o bibli­o­te­că (în sen­sul căr­ți­lor nu a mobi­lei)!

 16. Legendarus

  Exo­dul mol­do­ve­ni­lor

  de Iurie Oso­ia­nu

  …Vezi mol­do­ve­nii cum se duc
  Pe dru­mu­ri care par­ca curg
  Pe dru­mu­ri care n*au intors
  Perdute- n albas­trii de bol­ti
  Vezi mol­do­ve­nii fug si fug
  De foa­me, sara­cii si jug
  De comu­nis­ti si pro­cu­ro­ri
  ………………………
  De bru­ma care cade-n zori…
  Nefe­ri­ci­tul meu popor
  Nu mai incape*n tara lor
  De vin­za­to­ri de Dum­ne­zeu
  -Ada­u­gat la rest mereu…
  De seco­le ase­me­ni chin
  N*a fost mai mir­sav si mai fin
  -In tara doi­ne­lor de dor
  Ca mus­ca mol­do­ve­nii mor…

  PS **BBC: Mol­do­va –
  țara a cărei popu­la­ție des­creș­te cel
  mai rapid din lume**

  28 octom­brie Basa­ra­bia
  2011

 17. Burebista

  Nu voi comen­ta! Totul e clar,dar de ce pen­tu ati expu­ne parere,trbuie sa le spui totul desp­te tine?
  Foar­te sim­plu! Sa nu asu­de cautindu-ne! Si mai vor­bim de libertatea,presei elec­tro­ni­ce etr,etr.
  La Jus­ti­tia roma­na cu ei,atunci vor mer­ge la pir­nae cu Adri­an Nas­ta­se alaturi,sau la jus­ti­tia greaca!Traim intrun stat poli­ti­e­nes! Noi sun­tem vinoveti,ca doar noi ii alegem.Pentru a sca­pa de aceas­ta riie natio­na­la e tim­pul sa modi­fi­cam lega alegerilor.Practica de 20an a demonstrat,ca alegeri-le pe lis­te de partid,sunt alegeri-le pen­tru hoti,mafioti,escroci, banditi!Urgent trbu­ie de pri­mit legea lustratiei,pina la viitoare-le ale­ge­ri parlamentare.De inter­zis prin lege inscri­e­rea in cur­sa elec­to­ra­la per­soa­ne ce auco­la­bo­rat cu secu­ri­ta­tea sovietica.Persoane ce au fost mem­bri PCUS.Persoane ce nu cunosc lim­ba statului.In orga­ne­le procuraturii,judecatoresti,MAI,SIS,CNA,nu au ce cau­ta fos­tii mem­bri­ai PCUS.Cum poa­te un ore­ca­re spe­cia­list ca dom.rusu eugen care a fost sco­lit in scoa­la sovi­e­ti­ca de drept sa faca drep­ta­te intro soci­e­ta­te a sec.XXI?!Lupul parul isi schimba,dar nara­vul Ba!Deaceia sima­ti forumisti,blogheristi,sa fim pru­den­ti si sai depis­tam pe aces­ti ticalosi,prin toa­te migloace-le.Sa pazim tara de hoti,mafioti si de “pseudopatrhoti”.Sa nu cre­de­ti in povesti-le de la tele­vi­zor ca ei vor veni si ne vor imbu­na­ta­ti viata.Ei ne mint pe noi si ne cer votul pen­tru a ne fura,indatora si a sw pri­cop­si pe spate-le nostru.PAZEA!

 18. Burebista

  Va fi publicat,nu va fi publicat,mii tot una! Ce grad o fi avind acest admi­nis­tra­tor ce vrea ca sa nu gin­desc LIBER!

 19. O mama care a luptat pt adevăr si justiție toată viața,

  CATA DREPTATE AVEA DL MATASARU, PUNÂND IN FATA PROCURATURII SULA CU CHIPUL LUI LUPU, SI ADUNATURA DE DEPUTAȚI – CURVITI , INCUIBATI IN PARLAMENTUL FORMA ORGANULUI GENITAL DE CURVA !
  UN STUDIU AMPLU AL TUTUROR PROCURORILOR CARE ACTIVEAZĂ IN PROCURATURA , TIMP DE MULȚI ANI, DE CĂTRE CENTRELE SI ASOCIATIILE INDEPENDENTE CONTRA CORUPȚIEI SI MAFIEI DIN MOLDOVA , AR FACE SA ÎNVIE DIN MORMINTE CHIAR SI MORȚII, MARTIRII NEAMULUI!
  Impus­ca­ti ca pe Ceau­șes­cu, pe pia­ța! Alta pedeap­sa pe măsu­ra situ­a­ți­ei de azi nu-i in Mol­do­va!

 20. ilii

  pro­cu­ra­tu­ra nui al lui filat e a lui papusar.sa fie dupa mine ince­pind cu petrea lucin­schi şi ter­mi­nănd Chi­ru­şa Lucin­schii şi desi­gur Volo­dea Voro­nin pe toţi la Cri­co­va nu la che­fu­it dar la scos dima­ne ca sâ con­struim case pen­tru acei care intreţin ţara

 21. Dorin Rece

  Aces­ta susţi­ne că un imo­bil l-ar fi con­stru­it pe când era depu­tat…
  Pai cum sa nu? Si sa mai zici ca pe tim­pul lui Voro­nin oame­nii lui Filat mureau de foa­me. Indi­vi­dul a furat cind erau rosii, a furat si amu cind erau ver­zii.
  Oame­ni buni, sti­mat popor,
  da cum vine asta? Ce fel de jus­ti­tie avem noi in tara asta????

 22. vera

  Si-a ince­put con­struc­tia cas­te­le­lor impa­ra­tes­ti de pe tim­pul lui Voro­nin, cand mul­ta lume era baga­ta la pus­ca­rie pe nedrept, iar case­le de oame­ni bol­na­vi min­ta­li com­plec­ta­te cu noi pacien­ti.
  Cine-l aju­ta pe Voro­nin, sa faca sa sufe­re omul nevi­no­vat, care cau­ta drep­ta­te, nu unii din­tre aces­tea care asta­zi au de toa­te si pe inde­sa­te, din tim­pu­ri­le voro­nis­te – adu­na­te?

  Ce sa mai astep­tam de la asa pro­cu­ro­ri, atun­ci cand sunt ina­fa­ra legii, dar tre­bu­ie sa o res­pec­te pen­tru altii? Oare omul sim­plu mai gaseste dreptate,adresindu-se la asa oli­gar­hi? Nu cred!!

  TICALOSI si OSINDITI

  Popo­rul mol­dav mult indu­ra:
  Cu aju­to­rul la min­ciu­na
  Acei de sus ii i-au din gura
  Si ulti­ma fari­mi­tu­ra,
  Legea mereu o tin in umbra
  S-acapareaza boga­tii,
  Gan­dind, doar la ai lor copi­ii,
  Sa aiba trai si via­ta lun­ga…

  La osin­di­tii cei de jos
  Se uita cu pri­vi­ri pe dos,
  Facand, drep­ta­te la ai lor,
  Lasand, poporul:flamind,gol
  Pe dru­mu­ri sa inghete-n jer,
  Sa sufe­re din vina lor.

  Ave­rea lor masu­ra n-are;
  Pir­lo­a­ga nu-i ,unde nu-i lege,
  Chiar de popo­rul inte­le­ge,
  Cu ochii toa­te le petre­ce,
  Fiind­ca in tara cu corup­ti
  Si mafi­o­tii – la pute­re
  Osin­di­ti vor fi mai mul­ti,
  Ori­cat de tare-ai vrea sa lup­ti:

  Numai UNIREA-I la pute­re!!

 23. Natalia

  Nici nu tre­bu­ie acest om sa par­ti­ci­pe la con­curs pen­tru pro­cu­ror gene­ral, cu ase­me­nea ave­re. Nime­ni nici nu cre­de ca ascun­de­rea de ati­tia ani a mai mul­tor dosa­re se face doar de dra­gul zim­be­tu­lui papu­sa­ru­lui, e clar ca toti cei impli­ca­ti au par­te de o ras­pla­ta pe masu­ra dosa­re­lor men­ti­nu­te pe poli­ta la pra­fu­i­re. Daca Papa de la Roma poa­te trai aus­ter si cin­stit, pro­cu­ro­rul gene­ral tot tre­bu­ie sa fie din rin­dul cola­bo­ra­to­ri­lor sim­pli, cu ave­re modes­ta, care n-ar avea lega­tu­ra cu tai­nu­i­rea dosa­re­lor din PG. Toa­ta sefia actu­a­la e com­pro­mi­sa din start si nisi n-au ce cau­ta la con­curs. Dar inca mai bine, daca s-ar anga­ja un pro­cu­ror one­st din strai­na­ta­te, sa n-aiba fra­ti, cuma­tri, nasi si fini prin Mol­do­va. Nu con­tea­za sala­ri­ul lui – cred ca ave­ri­le con­fis­ca­te a cri­mi­na­li­lor si sche­me mafi­o­ti­ce lichi­da­te vor recom­pen­sa buge­tul tarii cu mult mai mult decit sala­ri­ul lui. Pro­ble­ma e ca ori­cum, dupa lege, par­la­men­tul tre­bu­ie sa vote­ze pro­cu­ro­rul gene­ral, iar ei nu vor vota nici­o­da­ta ase­me­nea solu­tie pen­tru tara, fiind­ca au “inte­re­se” care ar fi puse in peri­col.

 24. radu

  DEMISIA a AIE si PCRM. Con­fis­ca­rea ave­ri­lor si patri­mo­ni­u­lui furat in anii 90 si pina azi .

 25. vera

  Cine sa le faca con­fis­ca­rea ave­ri­lor, daca acei care tre­bu­ie s-o faca, sin­gu­ri sunt impli­ca­ti in actiu­ni corup­te, au dosa­re pena­le ascun­se; mai bine sa fie razboi,se gan­desc ei, decat sa rami­na fara ave­ri, ca au unde se duce tem­po­rar, pina s-a poto­li “furt­u­na”.

  Cre­de­ti, ca aces­ti cu ave­ri si patri­mo­ni­ul furat de mul­ti ani in urma nu au si pes­te hota­te spa­tii loca­ti­ve cum­pa­ra­te sau con­stru­i­te? Au! Inca si com­pa­nii i-si fac, de unde mai capa­ta si venit bunisor.Lor li-i tot una de cetatean:cu aju­to­rul votu­lui lui,ei si-au atins sco­pul, au de totul, le-a ramas numai sa-si faca de cap la pos­tu­ri­le lor de con­du­ce­re, dis­tru­gind pe acei, care vor sa-i descopere,sa spu­na un ade­var ascuns, pe care ei – boga­tii corup­ti nu doresc sa afle nime­ni.

  Din acest motiv se pun explo­ziv la masi­ni si se omoa­ra unii pe altii,s-au pun la cale pe cineva,sa-i impus­te in strada,sau sa fie hraniti,din invi­die ca sa se tra­te­ze pe la spi­ta­ul de oncologie.In Mol­do­va sunt, se aduc,gasesti de toa­te, fiind­ca mafia e in frun­tea sta­tu­lui si nime­ni nici nu banu­ies­te, ca acel care parca-i mai “sfint” poa­te fi cel mai peri­cu­los pen­tru o Schim­ba­re in tara in baze demo­cra­ti­ce.

  La acei cin­sti­ti din timp,cu ori­ce even­tu­a­li­ta­te, li s-au intoc­mit dosa­re pena­le fal­se ca in anu­mi­te momen­te sa-i dobo­a­re, sa-i inti­mi­de­ze, numai sa nu poa­ta fi ale­si la asa pos­tu­ri de con­du­ce­re, care le-ar pri­ci­nui lor pagu­be diver­se.

  Traim in vea­cul cand BANUL si MINCIUNA e la putere!.Din acest motiv Mol­do­va nu poa­te sa pros­pe­re…

 26. sidorel

  Si ce e mai groaz­nic ca case­le, masi­ne­le si alte bunu­ri ale domni­lor pro­cu­ro­ri, jude­ca­to­ri, poli­tis­ti si alti lup­ta­to­ri pen­tru supre­ma­ti­ea legei cresc ca pe droj­dii si nu sunt afec­ta­te de schim­ba­ri­le la guver­na­re. Toti guver­nan­tii de ce cu;oare nu ar fi au nevoe de ei.

 27. Vasilie

  Inves­ti­ga­ti si acti­vi­ta­tea Direc­ti­ei Inves­ti­ga­rea Fra­u­de­lor de la MAI, mai ales a sefu­lui Vita­lie Bri­ceag, a lui Pro­co­pii Vita­lie si a lui Can­du Ion, sa vede­ti cum jec­ma­ne­sc ei agen­tii eco­no­mi­ci. Ce tari­fe seri­oa­se au…

 28. vera

  Pro­cu­ro­rii i-si bat joc de unii ceta­te­ni, iar jude­ca­to­rii prin “Hota­ri­ri­le” lor PRADA popo­rul sarac,aflat sub tute­la statului,aplicindu-le taxe de stat…

  Chea­ma ceta­te­nii dator­ni­ci Ter­mo­co­mu­lui la sedin­te­le de jude­ca­ta dupa ce ele se petrec si apoi le apli­ca amen­zi de pla­ta pen­tru ca nu sau pre­sen­tat in ter­me­nul indi­cat in cita­ti­i­le lor!
  Majo­ri­ta­tea per­soa­ne­lor – bolnave,cu o situ­a­tie mate­ri­a­la grea,sunt indrep­ta­te la Cur­tea de Apel, pen­tru a se plin­ge, daca nu le con­vi­ne “Hota­ri­rea” lua­ta de ei.
  La pro­cu­ra­tu­ri­le raio­na­le, cat si la cea muni­ci­pa­la tot au loc cazu­ri de a chi­nui ceta­tea­nul pe dru­mu­ri, prin instan­te, pen­tru Drep­ta­te din diver­se moti­ve.

  CAND o sa se res­pec­te Legea Jus­ti­ti­ei la noi in Mol­do­va si anti­hris­ti, care sau inra­da­ci­nat prin pro­cu­ra­tu­ri si la guver­na­re o sa res­pec­te Legea sau o sa-si dee demi­sia?
  Ei, pun pedi­ci la pros­pe­ra­rea aces­tui stat, se poar­ta cu ceta­te­nii ca cu nis­te papusi;daca vor il ascul­ta, daca nu ii alun­ga, trintindu-le usa in nas!
  DE CE, prin com­por­ta­men­tul lor, acei de la con­du­ce­rea aces­tui stat,procuraturi, jus­ti­tie si poli­tie se com­por­ta ciu­dat cu oame­nii sim­pli, care i-au votat si acum au ramas ca guno­i­ul – arun­ca­ti?
  Cat timp o sa mai adu­ne avu­tii pe min­ciu­na si cand o sa se ia cu ei masu­ri lega­le de pedeap­sa, fiind­ca e cul­mea deja:

  IN TARA OAMENILOR NULI

  Mol­do­voa­ra noas­tra mica
  Par­ca este o opin­ca,
  Toti cu ochii o masoa­ra,
  Picio­rul in ea i-si baga!

  Unii chiar o sara­cesc,
  Ave­ri multe-agonisesc.
  Corup­ti­ei ii tre­bu’ flag,
  Popo­rul ei, sub fund i-l bag’

  Si-asa din an in an mereu
  Ei ne pros­tesc,
  Traim in greu,
  Punand,mai pre­sus al lor: EU…

 29. Costea

  Mda, fru­moa­se vre­mu­ri… Pro­cu­ro­o­rii isi per­mit ori­ce pe spi­na­rea noas­tra…

 30. vlad

  MERITĂ ÎNCHISOARE,PONEGRIRE şi totu­şi ei sunt fiinţe bol­na­ve şi urmea­ză să fie lecuiţi,”SĂRMANII”, de boa­la NESIMŢIRII…

 31. vera

  FARA FRICA si OBRAZ

  In Mol­do­va noas­tra mica
  Corup­tii n-au nici o fri­ca,
  Ei con­duc caruta-ntruna,
  Iar popo­rul este slu­ga
  Care-mpinge carul greu;
  Ei se-mbogatesc mereu,
  Si de loc nu stiu de greu.

  In Mol­do­va lui Filat
  Hotii SUPER au lucrat,
  Pina-n ceru­ri au cas­te­le,
  Masi­ni scum­pe si luxoa­se,
  Obra­zul mai gras,lucios,
  Popo­rul – pie­le si os…

  Ce-i ce Dreptu-au apa­rat,
  Tra­iesc ca un impa­rat,
  Legea tin in mai­na lor,
  Aplicind-o cui ei vor
  In acest stat “demo­crat”,
  Unde totul s-a furat,
  Lasand, numai tri­co­lo­rul
  Ca se man­ga­ie popo­rul,
  Ce-i lasat in nepa­sa­re,
  In mai­ni – cu o sapa mare,
  La o virsta-nnaintata,
  Cand se spri­gi­na pe sapa:

  Tine­re­tul a ple­cat
  In lume – pes­te hota­re,
  Fiindc-aicea nu-i drep­ta­te:
  Copi­ii nu toti fac car­te,
  Mor de foa­me si tin­gesc,
  Dupa parin­ti se “topesc”,

  Pe cand a celor corup­ti
  Au si studii,deja cur­ti,
  De par­ca pe lumea asta
  Numai lor li-i data via­ta,
  Res­tul sa asu­de bine,
  Daca vrea sa aiba pai­ne,
  Din care mai rup si ei,
  Sa dea la ai lor “catei”,

  Care latra-n felul lor,
  Fara drept l-al meu popor,
  Soco­tind ca-s oame­ni mari,
  Nes­ti­ind ca-s doar tilha­ri,
  Hoti in lege si gola­ni
  Ce ocu­pa pos­tu­ri mari –
  Cum­pa­ra­te pe mul­ti bani..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *