Două feţe ale „medaliei Putin”

Tot fiind cu ochii pe Dodon, s-ar putea să ne sca­pe lucru­ri mult mai seri­oa­se, decât decla­ra­ți­i­le beli­coa­se ale „pre­șe­din­te­lui”. În pri­mul rând, e vor­ba de jocul de-a „datul la bot”, însce­nat de Pla­ho­t­niuc și Dodon… Expo­nen­ții prin­ci­pa­le­lor insti­tu­ții de stat s-au pos­tat în opo­zi­ție for­ma­lă unii față de alții și, în loc să se ocu­pe de pro­ble­me­le țării, se dau în spec­ta­col și se fac că „se bat cu pie­tre”, dar de fapt…

Am impre­sia că noi, cei din pre­să, sun­tem de mul­te ori prea gene­ro­și cu Igor Dodon, acordându-i prea mul­tă aten­ție și spa­țiu, iar pe alo­cu­ri și plă­ce­rea de a se desfă­ta în fudu­li­i­le (decla­ra­ți­i­le) sale bine căci­uli­te, dar goa­le, fără să ne dăm sea­ma că ne sca­pă lucru­ri mult mai impor­tan­te decât el și cei care îi pre­pa­ră decla­ra­ți­i­le și îi mân­gâie orgo­li­i­le. Nu zic, ar putea exis­ta o expli­ca­ție a aten­ți­ei pen­tru Dodon. Nu putem să nu ținem cont că Igor Niko­la­e­vi­ci a avut de mers până acum în două, cele mai impor­tan­te vizi­te ale sale în stră­i­nă­ta­te, una la Mosco­va și alta la Bru­xe­l­les, pri­ma pen­tru a i se închi­na și a expri­ma supușe­nie lui Putin și a doua, pen­tru a face dam­bla­ua Mosco­vei și a încer­ca să pună în cui rela­ți­i­le R. Mol­do­va cu Euro­pa și cu SUA. În pri­mul caz, a reu­șit, după cum era și de aștep­tat, mai mul­te, în al doi­lea, prac­tic – nimic, chiar dacă Igor Dodon a încer­cat să le dea de înțe­les și celor de la UE, și celor de la NATO că el nu va tole­ra o rela­ție stra­te­gi­că din­tre R. Mol­do­va și spa­ți­ul euro-atlantic și că (lua­ți sea­ma!) „io, pre­șe­din­te­le Dodon”, nu voi fi un al doi­lea Sne­gur, Lucin­schi, Voro­nin și, cu atât mai mult, un al doi­lea Timofti. Deși Dodon, de fapt, e nimic. După Mosco­va și Bru­xe­l­les, puțin pro­ba­bil să mai pri­meas­că Dodon invi­ta­ții în vizi­te ofi­ci­a­le. Cer­cul unor vizi­te seri­oa­se în stră­i­nă­ta­te (nu ca cea din Iran sau alte­le, pe care ar putea să i le aran­je­ze, neo­fi­ci­al, minis­te­rul rus de Exter­ne) s-a cam închis. Alte două vizi­te, cru­ci­a­le pen­tru un nou pre­șe­din­te și pen­tru des­ti­ne­le R. Mol­do­va – e vor­ba de Româ­nia și Ucrai­na, posi­bil să rămâ­nă în sus­pans pen­tru mai mul­tă vre­me. Apu­că­tu­ri­le anti­ro­mâ­nești și antiu­crai­ne­ne, pe care și le-a per­mis Dodon în cam­pa­nia elec­to­ra­lă și, mai ales, în cadrul vizi­tei sale în Rusia, nu-i vor fi iera­ta­te foar­te ușor. Decla­ra­ții de genul Româ­nia se face vino­va­tă de răz­bo­i­ul de la Nis­tru ori Cri­me­ea este pământ rusesc, sau să mer­gi în Rusia și să pui pro­ble­ma tra­ta­tu­lui de fron­ti­e­ră cu Româ­nia, când acest subiect (dacă, cum­va, exis­tă) e de dis­cu­tat cu Bucu­rești­ul și nu cu Mosco­va (ca să nu mai amin­tim și de alte lucru­ri), îl vor face sau deja l-au făcut pe Igor Dodon absent pen­tru mai mul­tă vre­me în rela­ți­i­le cu Româ­nia și Ucrai­na. Vizi­te­le sale la Mosco­va și la Bru­xe­l­les l-au decon­spi­rat total. Dodon e un președinte-jucărie. Una como­dă, pe care o joa­că Putin la Mosco­va și Pla­ho­t­niuc la Chi­și­nău sau, de ce nu, ar putea fi și o jucă­rie comu­nă a celor doi. Scri­am într-un alt edi­to­ri­al că în rela­ți­i­le Plahotniuc-Dodon (deși foar­te mul­te lucru­ri bat la ochi și nime­ni, în afa­ră de Dodon, nu mai nea­gă că Pla­ho­t­niuc l-a făcut pre­șe­din­te ) e nevo­ie de mai mul­tă cla­ri­ta­te, iar pen­tru asta e cazul să aflăm și să știm al cui „doc­tor Zor­ge” este V. Pla­ho­t­niuc? (E vor­ba de renu­mi­tul spi­on sovi­e­tic Richard Zor­ge, legen­da spi­o­na­ju­lui seco­lu­lui XX, care se pre­su­pu­ne că ar fi lucrat și pen­tru alte ser­vi­cii secre­te, decât cel sovi­e­tic). Sta­tu­tul lui Pla­ho­t­niuc, sub aspec­tul „vasa­li­tă­ții” sau „Por­ții” pe care o slu­jeș­te (nu e o regu­lă scri­să, dar sta­te­le mici sunt con­dam­na­te la asta), e foar­te neclar. Prac­tic, de la inde­pen­den­ță încoa­ce, este sin­gu­rul per­so­naj din poli­ti­cul mol­do­ve­ne­sc al celor aju­nși la pute­re (și modul în care a ajuns la pute­re e și asta o subîn­tre­ba­re din ace­eași între­ba­re) des­pre care nu se știe sau des­pre care nu putem spu­ne, așa cum am putut-o face des­pre alții, ce „caftan” poar­tă și sub al cui „scep­tru” este. Al Mosco­vei? Ori sub mai mul­te? În cer­cul diplo­ma­ți­lor stră­i­ni de la Chi­și­nău s-a întâm­plat să auzim de mai mul­te ori că pre­șe­din­te­le R. Mol­do­va tre­bu­ie să fie al Mol­do­vei. Dar într-o lume bipo­la­ră, pene­tra­tă în lung și în lat de încă­ie­ră­ri și lup­te (vizi­bi­le sau abso­lut invi­zi­bi­le) pen­tru domi­na­ție și reîm­păr­ți­re a sfe­re­lor de influ­en­ță în lume, e greu sau aproa­pe impo­si­bil să fii doar al Mol­do­vei, un stat mic și acci­den­tal, care nu poa­te nici supra­vie­țui de unul sin­gur, nici se apă­ra. Iar o inde­pen­den­ță decla­ra­tă, dar nea­pă­ra­tă, e poves­te. Nimic mai mult. Și mă întorc aici din nou la între­ba­rea: al cui „Zor­ge” este Pla­ho­t­niuc, ce cin poar­tă și ce va fi, dacă mâine-poimâine sau după ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re, anti­ci­pa­te sau ordi­na­re, asu­pra căro­ra „vră­jesc” în doi Pla­ho­t­niuc și Dodon, ca să le câști­ge, se demon­strea­ză că Dodon și Pla­ho­t­niuc poar­tă ace­eași „cru­ce” și sunt două fețe ale ace­le­iași meda­lii, cu Putin pe ea? E posi­bil? De ce nu? E catas­tro­fă? S-ar putea. Ziceam la înce­put că, tot fiind cu ochii pe Dodon, s-ar putea să ne sca­pe lucru­ri mult mai seri­oa­se, decât decla­ra­ți­i­le beli­coa­se ale „pre­șe­din­te­lui”. În pri­mul rând, e vor­ba de jocul de-a „datul la bot”, însce­nat de Pla­ho­t­niuc și Dodon, pe care îl joa­că, de la înves­ti­rea lui Dodon încoa­ce, Par­la­men­tul, Guver­nul și Pre­șe­din­ția (per­so­nal pre­șe­din­te­le). Expo­nen­ții prin­ci­pa­le­lor insti­tu­ții de stat s-au pos­tat în opo­zi­ție for­ma­lă unii față de alții și, în loc să se ocu­pe de pro­ble­me­le țării, se dau în spec­ta­col, joa­că tea­tru și se fac că „se bat cu pie­tre”, dar de fapt își fac reci­proc ima­gi­ne elec­to­ra­lă și se pre­gă­tesc de anti­ci­pa­te. Ce face Dodon? Arun­că în guver­na­re (PDM) cu „pie­tre­le” care-i con­vin lui elec­to­ral: „nu” mili­ar­du­lui furat, tre­cut pe sea­ma popu­la­ți­ei, „nu” pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, „nu” Biro­u­lui NATO la Chi­și­nău, „nu” Acor­du­lui RM-UE, „da” Uniu­nii Eura­si­a­ti­ce, „da” pre­zen­ței mili­ta­re ruse la Nis­tru, „da” fede­ra­li­ză­rii R. Mol­do­va, „da” ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le din stân­ga Nis­tru­lui și tot așa. Ce face Par­la­men­tul și Guver­nul? Arun­că, prin Filip, Can­du și Pla­ho­t­niuc, în Dodon cu „pie­tre­le” lor (un alt șir de „da” și „nu”): „nu” fede­ra­li­ză­rii, „nu” arma­tei ruse la Nis­tru, „nu” sepa­ra­tis­mu­lui trans­nis­trean, „nu” Uniu­nii Eura­si­a­ti­ce, „da” Biro­u­lui NATO la Chi­și­nău, „da” Acor­du­lui cu UE etc. Deci, joa­că min­gea între ei, își dau pasă unul altu­ia și bat golu­ri. În poar­ta cui? Desi­gur, a elec­to­ra­tu­lui, care cre­de că ei chiar lup­tă pen­tru bine­le lui. Că de făcut, Dodon încă nu a făcut nimic (decla­ra­ți­i­le nu sunt fap­te). Și nici de pe urma guver­nă­rii nu se văd urme.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. ciubuc ion

    Mi se pare buna analiza,dar daca acum ar fi ale­ge­ri sau un referendum,Dodon ar cas­ti­ga total si banii euro­pe­ni se vor stopa,de ace­ea Pla­ho nu ii va da lui Dodon ce cere,dar in timp Pla­ho cre­de ca poa­te sa cas­ti­ge in ochii elec­to­ra­tu­lui si incear­ca sa-l uze­ze pe Dodon ca sa sca­da in sondaje,dar Dodon tra­ge cu Rusia si cu Trans­nis­tria si fede­ra­li­za­rea pt,a lun­gi cu dato­ria la gaz,iar noul direc­tor la /moldogaz are rolul de a sti ,con­tro­la si rapor­ta lui Plaho,dar si sa se tra­ga sfo­ri si cu Rusia si cu Transnistria,deci Dodon este cu rusii si cu gazul,iar Pla­ho­t­niuk cu Europa,Romania si cu banii europeni,asa ca stam la mijloc,daca mer­gem numai cu UE si cu NATO avem pro­ble­me cu gazul si cu Rusia,daca mer­gem cu Rusia avem pro­ble­me cu vecinii/Ukraina si Romania,dar si cu UE,liberul schimb si libe­ra circulatie,asa ca mone­da numi­ta Mol­do­va nu are fata sau spate,ci sta pe un cant sub­ti­re in echi­li­bru sen­si­bil si periculos,unde corup­tia si afa­ce­ri­le dubi­oa­se merg bine,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *