Cum a evoluat minciuna cu sirienii: de la un site de pamflete, la cea mai urmărită televiziune din țară

Pe 22 febru­a­rie 2016, site-ul de pam­fle­te moldovandream.com publi­ca un arti­col, inti­tu­lat „10.000 de sirie­ni vor sosi in Mol­do­va”, în care se spu­nea că Par­ti­dul Nos­tru, Plat­for­ma DA și Par­ti­dul Soci­a­liș­ti­lor au hotă­rât să adu­că refu­gi­ați din Siria care vor par­ti­ci­pa la urma­toa­re­le pro­tes­te orga­ni­za­te în PMAN. Pes­te câte­va luni, pe 24 octom­brie, subiec­tul cu sirie­nii este rea­dus în actu­a­li­ta­te de guralumii.net, un site la fel de obs­cur, apă­rut în sep­tem­brie 2016 și găz­du­it de ace­lași ser­ver. Ca și în  cazul moldovandream.com, pe site-ul guralumii.net sunt publi­ca­te în cea mai mare par­te tex­te de tip pam­flet des­pre lide­rii opo­zi­ți­ei, ero­ii pre­fe­ra­ți fiind Maia San­du și Andrei Năs­ta­se.

În pos­ta­rea de pe guralumii.net, inti­tu­la­tă „(Din culi­se­le PPE) Maia San­du a pro­mis euro­pe­ni­lor că va accep­ta în Mol­do­va 30 mii de imi­gran­ți sirie­ni”, se spu­nea că Ange­la Mer­kel, can­ce­la­rul Ger­ma­niei, i-a pro­mis Maiei San­du spri­ji­nul ei și al Par­ti­du­lui Popu­lar Euro­pean, iar San­du, în schimb, dacă va ajun­ge pre­șe­din­te, ar urma să pri­meas­că în Mol­do­va 30 000 de refu­gi­ați sirie­ni. Infor­ma­ția a fost pre­lu­a­tă ime­di­at, cu indi­ca­rea sur­sei sau fără, de nume­roa­se alte site-uri prin­tre care puterea.info, actualități.md, noi.md, Ren TV Mol­do­va, mbc.md, newsru.md, vybor.md, kp.md, alfanews.md, novostimoldova.ru, moldova24.net. De ase­me­nea, infor­ma­ția a fost răs­pân­di­tă prin inter­me­di­ul zia­re­lor și pli­an­te­lor elec­to­ra­le ale Par­ti­du­lui Soci­a­liș­ti­lor.

Subiec­tul a fost pre­lu­at și de site-ul de sati­ră moldcel.com, care a scris că pri­mii 10 mii de sirie­ni au ajuns deja în Mol­do­va și au fost cazați la Sado­va, satul de baș­ti­nă a lide­ru­lui soci­a­list Igor Dodon. Mier­cu­ri, 2 noiem­brie, anga­ja­ți ai Ser­vi­ci­u­lui Pro­te­cţi­ei Civi­le şi Situ­a­ţii Exce­pţio­na­le din Călă­rași au sunat la pri­mă­ria din Sado­va să veri­fi­ce dacă în sat au ajuns, într-adevăr, imi­gran­ți sirie­ni.

Joi, 3 noiem­brie, în cadrul unor dez­ba­te­ri elec­to­ra­le tele­vi­za­te, Maia San­du l-a acu­zat pe con­tra­can­di­da­tul său, Igor Dodon, de răs­pân­di­rea infor­ma­ți­i­lor fal­se și a negat că ar avea vreo înțe­le­ge­re cu cine­va în pri­vin­ța găz­du­i­rii imi­gran­ți­lor sirie­ni.

Vine­ri, 4 noiem­brie, pe cana­lul de you­tu­be numit „Fun­da­ția Sirie­ni fără fron­ti­e­re”, cre­at în ace­eași zi, apa­re un clip video în care trei stu­den­ți sirie­ni de la Uni­ver­si­ta­tea de Medi­ci­nă și Far­ma­cie „Nico­lae Tes­te­mițea­nu” din Chi­și­nău își decla­ră sus­ți­ne­rea pen­tru Maia San­du și spun că și-ar dori ca în Mol­do­va să ajun­gă cât mai mul­ți sirie­ni. Cu excep­ția aces­tui canal de you­tu­be, proas­păt cre­at, pe inter­net nu exis­tă alte infor­ma­ții des­pre așa numi­ta fun­da­ție „Sirie­ni fără fron­ti­e­re”. În ace­eași zi cli­pul a apă­rut și pe con­tul de you­tu­be „Kat Poli­ti­ci­an”, cu sub­ti­tra­re în româ­nă și rusă. Fil­mu­le­țul cu cei 3 stu­den­ți a fost pre­lu­at ime­di­at de zeci de site-uri care titrea­ză că Maia San­du este sus­ți­nu­tă de sirie­ni. Prin­tre aces­tea: subiectulzilei.md, argumentul.info, zugo.md, democracy.md, stirimd.net sau puterea.info. Ieri, 5 noiem­brie, subiec­tul „dias­po­rei sirie­ne din Mol­do­va” a ajuns și în bule­ti­nul de ști­ri de la Pri­me TV, cea mai urmă­ri­tă tele­vi­ziu­ne de la noi și par­te din trus­tul „Gene­ral Media Gro­up” al cărui pro­pri­e­ta­re este prim-vicepreședintele Par­ti­du­lui Demo­crat, Vlad Pla­ho­t­niuc.

Pe lân­gă Pri­me TV, ști­rea a fost difu­za­tă și de mai mul­te site-uri mai puțin cunos­cu­te, dar care, în ulti­me­le luni, au reflec­tat pozi­tiv acti­vi­ta­tea Par­ti­du­lui Demo­crat și i-a cri­ti­cat con­stant pe opo­nen­ții aces­tu­ia. În marea lor majo­ri­ta­te lan­sa­te recent, mul­te din aces­te por­ta­lu­ri nu fac publi­ce nume­le pro­pri­e­ta­ri­lor şi auto­ri­lor mate­ri­a­le­lor: puterea.infostirimd.netsubiectulzilei.md, argumentul.info, democracy.md etc. Des­pre democracy.md ZdG a scris ante­ri­or că, ală­tu­ri de politics.md, apar­ți­neau „Inte­l­lect Gro­up” SRL, fir­mă al cărei fon­da­tor şi con­du­că­tor este Ian Lis­ne­vs­chi, tot el con­du­că­to­rul Aso­ci­a­ţi­ei Obş­teş­ti „Gar­lem”, cea care a orga­ni­zat mitin­gul de susţi­ne­re a lui Vlad Pla­ho­t­niuc la fun­cţia de pre­mi­er pe 13 ianu­a­rie 2016.

De ase­me­nea, fal­sul cu imi­gran­ții sirie­ni a fost intens medi­a­ti­zat de către adep­ții Par­ti­du­lui Soci­a­liș­ti­lor, atât pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re, cât mai ales la insti­tu­ți­i­le media afi­li­a­te PSRM: actualitati.md (înre­gis­tra­tă de Iuri Vit­ne­anski, con­si­li­er muni­ci­pal PSRM), Accent TV (care apar­ți­ne lui Vadim Ciu­ba­ra, un apro­pi­at al lui Igor Dodon) sau replika.md (înre­gis­tra­t de Roman Fio­do­rov, ante­ri­or mem­bru al tine­re­tu­lui comu­nist, fili­a­la Bălţi).


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

5 comentarii

 1. prostica

  Daca sin­cer si ei sunt oame­ni. Eu per­so­nal sa fi fost Rege­le Mol­do­vei as adu­ce in MD vreo 5 000 000 de imi­gran­ti si iaca voi pe veci noul Rege al Mal­da­vi­ei.

  Iaca si cu lup­ta din­tre mal­da­ve­ni si Rusi ter­mi­nam si bani vom pri­mi din toa­ta lumea si isto­ria o re scri­em cu un punct mare si ne infra­tim cu Abu Dabi Kali­fat si ben­zin eftin si vreo 13 lim­be de stat si vreo 7 reli­gii si liber­ta­te tota­la da si pro­ble­ma spo­ru­lui natu­ral o rezol­vam da si mol­do­ven­ci­le vor avea de lucru prin pala­te­le ara­bi­lor si nu va tre­bui de dus la Tur­cia sau Ita­lia.

  cres­tem mol­do­va!!!

  bere chi­si­nau 13 litri si min­tea trea­za vine

  • Geofar

   ai drep­ta­te si ei sunt oame­ni,
   pacat ca e min­ciu­na si nu vom reu­si sa le facem un bine da ar tre­bui
   noua ne pla­ce cind cine­va ne sare in aju­tor
   de ce si noi sa nu intin­dem o mina de aju­tor mai ales ca Mol­do­va e o tara agra­ra si are min­ca­re pen­tru toti da ei ne vor da Petrol si bani din Petrol
   noi popo­rul Mol­dav sun­tem un popor bun la suflet si tre­bu­ie sa aju­tam popo­rul Siri­an si sa ne infra­tim
   Sara­cii oame­ni care au fost 17 mln popu­la­tie
   Cred ca la moment daca au ramas maxim vreo 10 mln

   Sai pri­mim in vii­tor si cre­de­ti­ma nu vom mai avea o rata joa­sa la ale­ge­ri si vom cres­te popu­la­tia pes­te noap­te si lup­ta din­tre Rusi, Mol­do­ve­ni si Roma­ni se va opri pe veci.

   Vom fi toti fra­ti de IDEE

   Adi­ca o lume in pace fara arma­ta, fara hota­re, cu mult vin mol­do­ve­ne­sc si mol­do­ven­ci­le noas­tre nu se vor mai duce la Tur­key la lucru pen­tru ca va fi posi­bil de lucrat la noi aca­sa

  • utopico

   da eu inca cu 2 ani ina­in­te de raz­bo­i­ul din Syria ma uitam la o emi­siu­ne unde Van­ga spu­nea “inca Syria no cazut” dupa care va urma pra­bu­si­rea Ame­ri­cii sau al 3-lea raz­boi Mondi­al.

   Desi nu prea cred in asta da vad ca raz­bo­i­ul in Syria damu e rea­li­ta­te.

   Din alta par­te in 1914 toti ciri­peau ca acu­ma e cea mai pas­ni­ca peri­oa­da sau in 1941 toti sem­nau tra­ta­te de pace.

   Da iaca cu 3000 de ani pina la era noas­tra in India la Mahen­je­dar a fost incer­ca­ta o bom­ba ato­mi­ca mai puter­ni­ca decit Ame­ri­ca­nii o folo­sit la Hiro­shi­ma si nu se stie cite smar­pho­ne au fost atun­cea dis­tru­se.

   Cel putin o intrea­ga civi­li­za­tie o fost stear­sa unii sta­teau pe Inter­net altii pe Face­bo­o­kul lor de atun­cea comu­ni­cau si iaca asa.

   Totul e pe spi­ra­la.

   Cam asa ar putea ara­ta end of the day
   https://youtu.be/hEbZKDbn4Ko

   • spirala

    fie pace in lume

    desi in chi­si­nau ati­tia eho­vis­ti asteap­ta Arma­ge­do­nul ca nu pe degea­ba vin la sta­dio­nul zim­bru
    decit sa astep­te arma­ge­do­nul mai bine ar citi ce inseam­na radi­a­tia sau sar duce in turi­zm la cer­no­bil

    aistea cu mate­ri­a­lul de porca­rii isi bat joc de Syrie­ni da Dum­ne­zeu cing glu­mes­te apu nui glu­ma da tra­ge­die

    PINA LA URMA LUPTA SE VA DA INTRE SUA, CHINA, RUSIA, INDIA, KOREEA DE NORD

    o sa fie fier­verc de care inca nu so vazut

    damu pes­te vreo 3000 de ani cind se va cura­ta radi­a­tia oame­nii vor esi din nou de sub pamint si tot de la ince­put si unde­va pes­te vreo 5000 vor apa­rea din nous smar­phoa­ne pe urma Inter­net si in final ZDG unde iara­si vom scrie comen­tu­ri

    Ha ha ha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *