Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Curtea de Conturi, după auditul…

Curtea de Conturi, după auditul asupra ÎS „Gările și stațiile auto”: Criză financiară și risc sporit privind insolvabilitatea

În rezultatul unui audit efectuat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) asupra conformității realizării parteneriatului public-privat (PPP) aferent modernizării și eficientizării activității filialelor Î.S. „Gările și stațiile auto”, au fost constatate mai multe nereguli admise în procesul de concesionare a întreprinderii, dar și în implementarea ulterioară a PPP.

Astfel, constată CCRM, până la 15 septembrie 2019, Planul investițional aprobat pentru anul 2019 (primul an investițional) a fost realizat la nivel de numai circa 19% și că în cadrul Î.S. „Gările și stațiile auto” s-a declanșat criza financiară, ceea ce generează riscul sporit privind insolvabilitatea întreprinderii în perioadele de gestiune viitoare.

Auditorii Curții de Conturi au analizat toate etapele aferente realizării parteneriatului public-privat, care includ: studiul de pre-fezabilitate, studiul de fezabilitate, atribuirea contractului de parteneriat public-privat și monitorizarea contractului de parteneriat public-privat.

ZdG a făcut o sinteză a Raportului de audit efectuat de Curtea de Conturi:

Etapa studiului de fezabilitate

Audit a relevat că implementarea parteneriatului public-privat a fost fundamentat preponderent pe rezultatele studiului de fezabilitate, concluziile și afirmațiile căruia nu au fost suficient întemeiate, și anume:

Publicitate
Publicitate
  • Î.S. „Gările și stațiile auto”, pe parcursul anilor 2015-2018, nu a solicitat nici un fel de credite de la băncile comerciale, ceea ce limitează auditul în posibilitatea de a confirma sau infirma refuzul băncilor în acordarea creditelor întreprinderilor de stat. Totodată, întreprinderea nu deține un plan de afaceri cu argumentările de rigoare pentru a obține credite bancare. Prin urmare, în viziunea auditului, nu au fost testate și identificate mai multe oportunități de atragere a mijloacelor financiare, precum și impactul acestora asupra activității întreprinderii.
  • Analiza remunerării muncii, în perioada de referință 2015-2018, efectuată de echipa de audit, relevă că salariul mediu brut al angajaților Î.S. „Gările și stațiile auto” corespunde nivelului salariului mediu brut pe economie cu unele abateri nesemnificative, iar față de cel de ramură este mai mare în toți anii de referință aproximativ cu cca 25%. Astfel, se denotă că concluziile formulate în studiul de fezabilitate aferente nivelului redus de remunerare a muncii personalului încadrat sunt unele insuficient justificate.

Totodată, auditul denotă că situațiile financiare ale Î.S. „Gările și stațiile auto” întocmite pe anii 2016-2018 nu prezintă în măsura deplină performanța financiară reală, fidelă și credibilă a entității, dat fiind că:

  • au fost identificate unele neconformități aferente recunoașterii unor cheltuieli de reparații capitale în sumă totală de 4,0 mil. lei în componența cheltuielilor curente, care urmau a fi capitalizate;
  • în anul 2017 a fost constituit un provizion în sumă totală de 1,5 mil. lei, destinat acoperirii eventualelor cheltuieli, pierderi generate urmare a derulării a unor litigii. Cheltuielile aferente provizionului în cauză sunt relevante perioadelor de gestiune anterioare, astfel, fiind afectată veridicitatea ratelor profitabilității și rentabilității comerciale pentru anul de gestiune respectiv;
  • în urma încheierii contractului de PPP personalul angajat în câmpul muncii entității a fost concediat în corespundere cu legislația în vigoare, ceea ce a atras suportarea cheltuielilor în anul 2018 în sumă de cca 2,0 mil. lei.

Etapa atribuirii contractului

La etapa atribuirea contractului de parteneriat public-privat misiunea de audit a constatat următoarele:

  • Comisia de selectare a partenerului privat instituită pe data de 25.09.2018 a activat fără a fi desemnate responsabilitățile și atribuțiile fiecărui membru.
  • Criteriile prestabilite în Documentația-standard creează premise de neatingere a scopului scontat al PPP. Deși, în Documentația-standard au fost enunțate informațiile privind valoarea totală a investițiilor (200,3 mil. lei) repartizate pe destinații respective, pe filiale, pe perioade în timp, precum și starea tehnică a filialelor întreprinderii cu specificarea corespunderii sau necorespunderii acestora cerințelor și condițiilor minime pentru autogări, informațiile în cauză nu contribuie la crearea imaginii ample asupra volumului fizic al lucrărilor și serviciilor și bunurilor relevante investițiilor.
  • În Documentația-standard aprobată au fost stabilite subiectiv unele criterii, care au condiționat riscuri aferente creării unor condiții restrictive și abuzive pentru participanții eventuali la concurs.
  • Garanția de bună execuție a contractului de PPP a fost substituită nemotivat cu Polița de asigurare facultativă a răspunderii contractuale.

Etapa monitorizării contractului

La etapa monitorizarea contractului de PPP s-a constatat că, în cadrul parteneriatului supus auditului, controlul asupra modului de realizare a parteneriatului public-privat se efectuează prin intermediul Comisiei de monitorizare, care potrivit clauzelor contractului aferent, urma a fi constituită în termen de 120 zile din data semnării contractului. De menționat, că partenerul public a instituit Comisia respectivă cu întârziere de cca 2 luni.

La situația din 15 septembrie 2019 Planul investițional aprobat pentru anul 2019 (primul an investițional) a fost realizat la nivel de circa 19%. Particularitățile expuse, denotă existența unor bariere în implementarea proiectului de PPP supus auditului, care amenință asupra atingerii obiectivelor scontate a proiectului per ansamblu.

Rezultatele auditului indică că, modul de realizare a parteneriatului public-privat aferent modernizării și eficientizării activității filialelor Î.S. „Gările și stațiile auto” nu corespunde în deplina măsură cu principiile fundamentale aplicate în domeniul parteneriatului public-privat.

În consecință, la momentul actual, în cadrul Î.S. „Gările și stațiile auto” s-a declanșat criza financiară, ceea ce generează riscul sporit privind insolvabilitatea întreprinderii în perioadele de gestiune viitoare.

ZdG a scris anterior că ÎS „Gările și stațiile Auto” au fost date în concesiune la sfârșitul anului 2018 pentru o perioadă de 25 de ani. La concurs a participat un singur agent economic – „Gările Auto Moderne”, care a şi fost desemnat câştigător. Timp de un an, firma concesionară, „Gările Auto Moderne”, și-a schimbat de câteva ori proprietarii.

Citiți și:
VIDEO/ Contract secret pentru concesionarea Gărilor şi Staţiilor Auto
Cum explică noul șef al APP contractul secret pentru concesionarea Gărilor şi Staţiilor Auto
Cine sunt noii proprietari ai companiei care administrează toate gările și stațiile auto din țară
DOC/ Firma concesionară a gărilor și stațiilor auto și-a schimbat, din nou, proprietarii
Concluziile Comisiei de anchetă după audierile privind „Gările și stațiile auto” și „Tutun-CTC”
Munteanu: „Există motive suficiente pentru a rezilia contractul parteneriatului public-privat în cazul „Gările şi Staţiile Auto”

Publicitate
Publicitate