Cum se închid uşile grădiniţelor şi cine decide

Regu­la­men­tul care pre­ve­de sis­ta­rea acti­vi­tă­ţii gră­di­ni­ţe­lor nu a intrat în vigoa­re, insti­tu­ţi­i­le preş­co­la­re însă vor ieşi în vacanţă în aceas­tă vară. Auto­ri­tă­ţi­le dau asi­gu­rări că acest lucru se va întâm­pla de comun acord cu părinţii, iar toţi copi­ii vor fi asi­gu­ra­ţi cu locuri în alte insti­tu­ţii. De cea­lal­tă par­te, mai mulţi părinţi sem­na­lea­ză că nu au fost con­sul­ta­ţi des­pre peri­oa­da vacanţei, ci doar au fost infor­ma­ţi, în alte cazuri fiind anu­nţa­ţi că nu exis­tă posi­bi­li­tă­ţi de trans­fer al copi­i­lor în alte gră­di­ni­ţe, invocându-se lip­sa locu­ri­lor.

Insti­tu­ţi­i­le preş­co­la­re din R. Mol­do­va acti­vea­ză în teme­iul unui regu­la­ment care nu pre­ve­de, sub nicio for­mă, sis­ta­rea acti­vi­tă­ţii. Dar, la Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei (ME), de mai bine de un an, se află „Regulamentul-tip de orga­ni­za­re şi fun­cţio­na­re a insti­tu­ţi­ei de edu­ca­ţie tim­pu­rie” care admi­te aceas­tă posi­bi­li­ta­te. După mai bine de opt luni în care nume­roşi părinţi au pro­tes­tat şi au scris peti­ţii, ME a accep­tat să facă public docu­men­tul, în care era scris că timp de 42 de zile gră­di­ni­ţe­le pot să-şi sis­te­ze acti­vi­ta­tea în peri­oa­da de vară. Acest lucru a revol­tat mulţi părinţi, care au decla­rat că nu au posi­bi­li­ta­te, dar nici legea nu le per­mi­te, să-şi ia con­ce­diu pen­tru a sta aca­să cu odra­sle­le lor. În aprilie-mai, Minis­te­rul a anu­nţat con­sul­tări publi­ce, iar la 20 mai a decla­rat că a ajuns la un numi­tor comun, care sti­pu­lea­ză:

„Vacanţa în insti­tu­ţi­i­le de edu­ca­ţie tim­pu­rie va fi sta­bi­li­tă de APL (auto­ri­tă­ţi­le publi­ce loca­le, n.r.), admi­nis­tra­ţia insti­tu­ţi­ei, după con­sul­tări cu părinţii/reprezentanţii legali ai copi­i­lor sau ai comi­te­tu­lui de părinţi, după caz, până la 1 decem­brie, anul în curs, şi va fi adu­să la cunoş­tinţa părinţi­lor, cu afi­şa­rea, la loc vizi­bil, cu cel puţin 30 de zile îna­in­te de înce­pe­rea aces­te­ia.

În peri­oa­da vacanţei, APL şi con­du­ce­rea insti­tu­ţi­ei, la nece­si­ta­te, vor asi­gu­ra copi­ii neîn­ca­dra­ţi, con­tac­tând insti­tu­ţii apro­pi­a­te, din raza uni­tă­ţii administrativ-teritoriale, care vor găz­dui copi­ii sau vor oferi părinţi­lor alte alter­na­ti­ve: cen­tre comu­ni­ta­re, tabe­re cu sejur de zi, gru­pe de ser­vi­ciu”.

ME: „Lucrurile nu sunt noi”

Valen­tin Cru­du, şeful Dire­cţi­ei învă­ţământ pre­u­ni­ver­si­tar a ME, afir­mă că „toa­te gră­di­ni­ţe­le în R. Mol­do­va se află în ges­tiu­nea APL, care sunt fon­da­tori şi cei care anga­jea­ză direc­to­rii. Aces­tea împre­u­nă tre­bu­ie să deci­dă. Dacă nu au nevo­ie de vacanţă, înseam­nă că, după un anu­mit orar, să ple­ce peda­go­gii în con­ce­dii sau să efec­tu­e­ze repa­ra­ţii. Lucrul aces­ta tre­bu­ie coor­do­nat cu părinţii”.

Res­pec­tiv, ora­rul de vacanţe al gră­di­ni­ţe­lor pen­tru 2018 tre­bu­ie coor­do­nat cu părinţii şi sta­bi­lit până în decem­brie 2017, ast­fel încât aceş­tia să-l cunoas­că din timp şi să-şi poa­tă coor­do­na peri­oa­da de con­ce­diu. Tot­o­da­tă, ter­me­nul de 42 de zile nu va mai figu­ra, spu­ne Valen­tin Cru­du, pre­ci­zând că nu va fi sta­bi­li­tă o anu­mi­tă dura­tă a vacanţei, acest aspect fiind lăsat la dis­creţia con­du­ce­rii gră­di­ni­ţe­lor.

Valen­tin Cru­du mai spu­ne că nu deţi­ne infor­ma­ţii des­pre cazuri în care părinţi­lor li s-ar fi spus că nu exis­tă locuri pen­tru trans­fe­rul copi­lu­lui în altă insti­tu­ţie, dar zice că subiec­tul va fi dis­cu­tat în curând, deo­a­re­ce pe inter­net sunt sem­na­la­te mai mul­te situ­a­ţii în acest sens.

Până la apli­ca­rea nou­lui Regu­la­ment, expli­că şeful de la ME, vacanţe­le vor fi orga­ni­za­te ca şi ante­ri­or. „Insti­tu­ţi­i­le din Chi­şi­nău, în peri­oa­da de vară, în ulti­mii cinci ani, s-au închis, câte 100 din 150. Au fost închi­se şi în septembrie-octombrie. Asta nu înseam­nă că părinţii nu şi-au dus copi­ii în altă par­te. De 20 de ani, în Chi­şi­nău se închid gră­di­ni­ţe, fie inte­gral, fie după un calen­dar”, spu­ne Cru­du, pre­ci­zând că ME a încer­cat doar să regle­men­te­ze vacanţe­le în inter­va­lul 1 iunie-31 august.

Cât des­pre loca­li­tă­ţi­le rura­le, aco­lo unde este doar o gră­di­ni­ţă, Cru­du afir­mă că ME a pro­pus APL mai mul­te alter­na­ti­ve, reieşind din infras­truc­tu­ra loca­li­tă­ţii.
„Dacă loca­li­ta­tea are Casă de Cul­tu­ră sau un cen­tru pen­tru copii, să orga­ni­ze­ze edu­ca­ţie pe o anu­mi­tă peri­oa­dă, mai scur­tă, 3-4 ore, ast­fel încât copi­ii să fie sub supra­ve­ghe­re. Poa­te în şcoa­lă să ame­na­je­ze un loc în care copi­ii ar putea să vină pe peri­oa­de res­trân­se de timp”, expli­că fun­cţio­na­rul.

21 de grădiniţe şi-au luat deja vacanţă

De cea­lal­tă par­te, Ange­la Mona­co, şefa ser­vi­ci­u­lui mana­ge­ment preş­co­lar din cadrul DETS, afir­mă că, la nivel de fie­ca­re gru­pă din gră­di­ni­ţe, se orga­ni­zea­ză şedinţe cu părinţii, în cadrul căro­ra aceş­tia sunt infor­ma­ţi la subiect şi li se soli­ci­tă să indi­ce dacă au nevo­ie sau nu de trans­fer în altă insti­tu­ţie în peri­oa­da res­pec­ti­vă, toţi copi­ii fiind asi­gu­ra­ţi cu locuri în alte gră­di­ni­ţe. Fun­cţio­na­ra spu­ne că, de la 1 iunie, nu a exis­tat nicio adre­sa­re a părinţi­lor în care să sem­na­le­ze lip­sa locu­ri­lor.

La acest moment, din cele 158 de insti­tu­ţii preş­co­la­re din Chi­şi­nău, 21 şi-au sus­pen­dat deja acti­vi­ta­tea, iar luni, 19 iunie, alte trei gră­di­ni­ţe ies în vacanţă. Peri­oa­de­le dife­ră, susţi­ne Ange­la Mona­co, în fun­cţie de nece­si­tă­ţi­le insti­tu­ţi­ei.

Sunt argu­men­te pre­cum: igie­ni­za­re, repa­ra­ţie capi­ta­lă a blo­cu­lui ali­men­tar, intro­du­ce­re în pro­iec­tul FISM, adi­că nece­si­tă repa­ra­ţie capi­ta­lă, deci şi sus­pen­da­re, lip­sa cadre­lor didac­ti­ce, etc. Fie­ca­re insti­tu­ţie are argu­men­te­le sale. La nivel de gru­pă sau insti­tu­ţie se ia o deci­zie, iar pache­tul de docu­men­te, însoţit de sem­nă­tu­ri­le părinţi­lor, este trans­mis spre exa­mi­na­re şi apro­ba­re la DGETS.

„Dacă este vor­ba des­pre repa­ra­ţia capi­ta­lă a blo­cu­lui ali­men­tar, evi­dent, se închid pen­tru o peri­oa­dă nede­ter­mi­na­tă, deo­a­re­ce nu se ştie cât va dura”, expli­că Ange­la Mona­co.

„Abia la sfârşit de mai a fost apro­bat buge­tul. Acum insti­tu­ţi­i­le tre­bu­ie să anu­nţe desfă­şu­ra­rea lici­ta­ţi­i­lor pen­tru con­trac­ta­rea ser­vi­ci­i­lor de repa­ra­ţii. Pro­ce­du­ra durea­ză 45 de zile până la ale­ge­rea câş­ti­gă­to­ru­lui, stabilindu-se peri­oa­da de repa­ra­ţie. Câş­ti­gă­to­rul nu poa­te fi desem­nat mai devre­me de jumă­ta­tea verii. Deci, cum să închizi la data de 17 gră­di­ni­ţa, dacă nu ştii când vei înce­pe repa­ra­ţia? Aceas­tă ches­tie se face intenţio­nat pen­tru a pre­lungi ter­me­nul. Lucră­ri­le ar putea înce­pe în august, dar gră­di­ni­ţa va fi închi­să din iulie, pe motiv că „tre­bu­ie să facem repa­ra­ţie”, susţi­ne Ala Reven­co, lide­ra gru­pu­lui părinţi­lor soli­dari, cu refe­ri­re la situ­a­ţia dintr-o gră­di­ni­ţă din Chi­şi­nău.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *