Explicaţia averii de milioane a şefului interimar al Procuraturii Chişinău

Vita­lie Sibov, şeful inte­ri­mar al Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­şi­nău, indi­că, în ulti­ma sa decla­ra­ţie cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te, că deţi­ne două case, două spa­ţii comer­ci­a­le de mili­oa­ne şi două auto­mo­bi­le mar­ca Audi, în con­di­ţi­i­le în care decla­ră că ridi­că un sala­riu lunar de apro­xi­ma­tiv 10 mii de lei. „Bunu­ri­le res­pec­ti­ve au fost dobân­di­te de soţia mea, până la căsă­to­rie. Ei, cum să vă spun, i-a mers în via­ţă şi, aşa s-a pri­mit. Asta e rea­li­ta­tea. Ceva să explic supli­men­tar nu prea am”, susţi­ne pro­cu­ro­rul Vita­lie Sibov pen­tru ZdG.

Vita­lie Sibov a fost numit şef inte­ri­mar al Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­şi­nău în mar­tie 2017, după ce Igor Popa, procurorul-şef al Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­şi­nău, a fost insta­lat în foto­li­ul de adjunct al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral. Până atun­ci, Sibov a fost unul din­tre adjun­cţii lui Popa.

Eud­je­ne și Liud­mi­la Gad­jion – socrii pro­cu­ro­ru­lui Vita­lie Sibov

Două case, două spaţii comerciale şi două maşini Audi

În decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pen­tru 2015, noul procuror-şef inte­ri­mar al Pro­cu­ra­tu­rii Chi­şi­nău a indi­cat două case de locu­it, două spa­ţii comer­ci­a­le şi două auto­mo­bi­le mar­ca Audi (!). ZdG a con­sta­tat că bunu­ri­le decla­ra­te de pro­cu­ro­rul Vita­lie Sibov sunt înre­gis­tra­te, la Cadas­tru, pe nume­le soţi­ei sale, Iri­na, fiind cum­pă­ra­te sau pri­mi­te de aceas­ta drept dona­ţie în peri­oa­da 2003-2016.

Una din cele două case decla­ra­te de pro­cu­ro­rul Vita­lie Sibov

De exem­plu, pro­cu­ro­rul decla­ră o casă ampla­sa­tă într-un car­ti­er de eli­tă din Chi­şi­nău, pe str. Cireşi­lor. Imo­bi­lul a intrat în pose­sia actu­a­li­lor socri ai pro­cu­ro­ru­lui, Eud­je­ne şi Liud­mi­la Gad­jion, în 2004, fiind donat, câte­va luni mai târ­ziu, fii­cei lor, Iri­na, cea care, ulte­ri­or, s-a căsă­to­rit cu Vita­lie Sibov. În decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pen­tru 2015, soţii Sibov decla­ră încă o casă, cu o valoa­re cadas­tra­lă de 2,25 mili­oa­ne de lei, obţi­nu­tă, la fel ca şi imo­bi­lul din 2004, în urma unui con­tract de dona­ţie. Anul tre­cut, soţii Vita­lie şi Iri­na Sibov susţin că au vân­dut o altă casă, împre­u­nă cu tere­nul afe­rent, cu 2,7 mili­oa­ne de lei.

Cele două spa­ţii comer­ci­a­le, de 602 şi res­pec­tiv 704 m.p., indi­ca­te în decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te a pro­cu­ro­ru­lui Sibov, sunt ampla­sa­te în sect. Buiu­ca­ni, pe str. Calea Ieşi­lor, la par­te­rul unui bloc cu 5 eta­je. Cel puţin unul din­tre aces­te spa­ţii comer­ci­a­le este dat în aren­dă fir­mei „Tar­clo­id” SRL, care deţi­ne maga­zi­nul de mobi­lă „Paler­mo”, de pe ace­ea­şi adre­să.

Maga­zi­nul de mobi­lă „Paler­mo” acti­vea­ză într-un spa­țiu deți­nut de Iri­na Sibov

Fir­ma este fon­da­tă şi admi­nis­tra­tă de Liud­mi­la Gad­jion, mama-soacră a pro­cu­ro­ru­lui Sibov. SRL-ul însă a fost înre­gis­trat cu mult îna­in­te ca Vita­lie Sibov să se căsă­to­reas­că cu fii­ca Liud­mi­lei Gad­jion. Şi cele două spa­ţii comer­ci­a­le au fost pro­cu­ra­te de Iri­na îna­in­te de căsă­to­ria cu pro­cu­ro­rul Vita­lie Sibov, unul în 2003, iar altul în 2008. Maga­zi­nul Paler­mo comer­ci­a­li­zea­ză, cu zeci de mii de lei, mobi­lă ita­li­a­nă.

Sibov: „Ei, cum să vă spun, i-a mers în viaţă…”

Totu­şi, deşi deţi­ne bunu­ri de mili­oa­ne, fami­lia pro­cu­ro­ru­lui Sibov indi­că în decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pen­tru 2015 că a avut veni­tu­ri sala­ri­a­le de doar 120 mii de lei, toţi banii pro­ve­nind din sala­ri­ul de fun­cţie al lui Vita­lie Sibov. De fapt, cel puţin în ulti­mii patru ani, sala­ri­ul pro­cu­ro­ru­lui a repre­zen­tat sin­gu­ra sur­să de venit a fami­li­ei Sibov. Aces­ta mai indi­că în decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pen­tru 2015 că, prin con­trac­te de uzu­fruct, deţi­ne două auto­mo­bi­le mar­ca Audi, dobân­di­te în 2012 şi 2015, o maşi­nă fiind fabri­ca­tă în 2006, iar alta în 2014.

Vita­lie Sibov este pro­cu­ror șef inte­ri­mar al Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­și­nău din luna mar­tie. cap­tu­ră video: realitatea.md

Vita­lie Sibov susţi­ne că a ofe­rit ante­ri­or expli­ca­ţii pe mar­gi­nea ave­rii decla­ra­te Inspe­cţi­ei Pro­cu­ro­ri­lor, pre­ci­zând, aşa cum indi­că şi infor­ma­ţi­i­le de la Cadas­tru, că bunu­ri­le au fost obţi­nu­te de soţia sa îna­in­te de căsă­to­rie, fiind dona­te de părinţi. „Cla­ri­fi­că­ri­le pe caz le efec­tu­ea­ză Inspe­cţia Pro­cu­ro­ri­lor, pen­tru a elu­ci­da toa­te aces­te momen­te. Lor le-am pre­zen­tat expli­ca­ţi­i­le. Pot să vă spun că, într-adevăr, bunu­ri­le res­pec­ti­ve au fost dobân­di­te de soţia mea până la căsă­to­rie. Ei, cum să vă spun, i-a mers în via­ţă şi, aşa s-a pri­mit. Asta e rea­li­ta­tea. Ceva să explic supli­men­tar nu prea am. Toa­te bunu­ri­le care sunt în pose­sia mem­bri­lor fami­li­ei mele au fost decla­ra­te înce­pând cu anul 2009 încoa­ce, din peri­oa­da când eu deţi­neam fun­cţia de şef adjunct al Secţi­ei con­du­ce­re a urmă­ri­rii pena­le în orga­ne­le Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne şi Ser­vi­ci­ul Vamal a Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le (PG). Situ­a­ţia este abso­lut trans­pa­ren­tă, cla­ră. În una din cele două case pe care le declar locu­iesc socrii, în alta locu­im noi. Case­le şi spa­ţi­i­le comer­ci­a­le nu-mi apa­rţin. Ele sunt ale soţi­ei, dobân­di­te de ea sau socrii mei îna­in­te de căsă­to­ria noas­tră, şi sunt înre­gis­tra­te doar pe soţie, ea obţinându-le în urma unor con­trac­te de dona­ţie. Socrii au avut o peri­oa­dă fruc­tu­oa­să în afa­ce­ri. Dum­ne­a­lor se ocu­pă cu afa­ce­ri în mun. Chi­şi­nău înce­pând cu anul 1996”, expli­că pro­cu­ro­rul Vita­lie Sibov.

CV-ul procurorului

Vita­lie Sibov a ajuns la Pro­cu­ra­tu­ra Chi­şi­nău în 2015, fiind numit, con­form Ordi­nu­lui pro­cu­ro­ru­lui gene­ral din 4 decem­brie 2015, în fun­cţia de pro­cu­ror, şef al Secţi­ei exer­ci­ta­re şi con­du­ce­re a urmă­ri­rii pena­le, iar ulte­ri­or a fost pro­mo­vat în fun­cţia de adjunct al pro­cu­ro­ru­lui mun. Chi­şi­nău. Până să ajun­gă în Pro­cu­ra­tu­ra Chi­şi­nău, Sibov a fost şef adjunct al Secţi­ei con­du­ce­re a urmă­ri­rii pena­le în orga­ne­le Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne şi Ser­vi­ci­ul Vamal din cadrul PG. Până în 2009, Sibov a fost pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii sect. Râş­ca­ni, iar în decem­brie 2009, a fost dele­gat, pen­tru scurt timp, pen­tru înde­pli­ni­rea atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu în Secţia exer­ci­ta­re a urmă­ri­rii pena­le pe cau­ze exce­pţio­na­le din cadrul Dire­cţi­ei exer­ci­ta­re şi con­du­ce­re a urmă­ri­rii pena­le a PG.

În 2012, cu pri­le­jul ani­ver­să­rii a XX-a de la for­ma­rea Pro­cu­ra­tu­rii R. Mol­do­va, Vita­lie Sibov, pe atun­ci procuror-şef adjunct al Secţi­ei con­du­ce­re a urmă­ri­rii pena­le în orga­ne­le cen­tra­le ale MAI şi SV din cadrul Dire­cţi­ei exer­ci­ta­re şi con­du­ce­re a urmă­ri­rii pena­le a PG, a fost „încu­ra­jat” cu Diplo­mă de onoa­re de gra­dul I. O altă dis­tin­cţie, Sibov a primit-o în 2016. „…Luând în con­si­de­ra­ţie rezul­ta­te­le acti­vi­tă­ţii desfă­şu­ra­te, indi­ca­to­rii de per­for­manţă cali­ta­ti­vi şi can­ti­ta­ti­vi obţi­nu­ţi pe par­cur­sul anu­lui 2016, cali­tă­ţi­le pro­fe­sio­na­le şi mora­le”, Vita­lie Sibov, fiind deja adjunct inte­ri­mar al procurorului-şef al Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­şi­nău, a fost deco­rat cu Meda­lia „Pen­tru ser­vi­ciu impe­ca­bil”, cla­sa II.

Mir­cea Roşi­o­ru, preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor (CSP), menţio­nea­ză că şeful Pro­cu­ra­tu­rii Chi­şi­nău nu va fi ales „mai devre­me de august-septembrie 2017”. Vacanţa fun­cţi­ei de procuror-şef al Pro­cu­ra­tu­rii Chi­şi­nău a fost con­sta­ta­tă de CSP la înce­put de apri­lie 2017. Con­form noii Legi cu pri­vi­re la pro­cu­ra­tu­ră, pen­tru a can­di­da la fun­cţii de con­du­ce­re, toţi pro­cu­ro­rii tre­bu­ie să fie intro­du­şi în regis­trul fun­cţi­i­lor vacan­te de pro­cu­ror con­du­că­tor , iar până la 18 apri­lie, apro­xi­ma­tiv 115 pro­cu­ro­ri au soli­ci­tat inclu­de­rea în acest regis­tru. Ulte­ri­or, dosa­re­le aces­tor pro­cu­ro­ri vor fi tri­mi­se pen­tru eva­lu­a­re la Cole­gi­ul de eva­lu­a­re a per­for­manţe­lor pro­cu­ro­ri­lor.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. mdgreek

    Asa raha­tu­ri de arti­co­le pot apa­re numai la zdg, des­ti­na­te pen­tru mani­pu­la­rea opi­nii publi­ce si scri­se de oame­ni, care n-au nici dem­ni­ta­tea pro­fe­sio­na­la, nici nu pot cisti­ga pen­tru o pere­u­ta de din­ti ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *