(doc) Milioanele chișinăuienilor „parchează” în Cipru și Malta

Nis­tor Gro­va­zu, vice­pri­ma­rul mun. Chi­și­nău, a sem­nat con­trac­tul de par­te­ne­ri­at public-privat pen­tru imple­men­ta­rea sis­te­mu­lui de par­că­ri cu pla­tă în capi­ta­lă, fără ca aces­ta să fie apro­bat, mai întâi, de Con­si­li­ul Muni­ci­pal Chi­și­nău, așa cum pre­ve­dea o deci­zie a Con­si­li­u­lui apro­ba­tă ante­ri­or, la acest subiect. Între timp, pe rolul instan­țe­lor de jude­ca­tă din R. Mol­do­va sunt deja două liti­gii cu impli­ca­rea com­pa­niei care ar urma să per­cea­pă pes­te o sută de lei pen­tru o zi de par­ca­re pe stră­zi­le din Chi­și­nău. Tot­o­da­tă, fir­me­le din Cipru și Mal­ta, care figu­rea­ză în cali­ta­te de fon­da­to­ri ai com­pa­niei, pro­voa­că mai mul­te sem­ne de între­ba­re vis-a-vis de inte­gri­ta­tea aces­tui pro­iect.

La 2 octom­brie 2014, Con­si­li­ul Muni­ci­pal Chi­și­nău (CMC) a luat o deci­zie „cu pri­vi­re la apro­ba­rea Stu­di­u­lui pri­vind stra­te­gia de par­ca­re în mun. Chi­și­nău”. În actul votat de con­si­li­e­rii muni­ci­pa­li se anun­ța ini­ți­e­rea unui par­te­ne­ri­at public-privat în sco­pul imple­men­tă­rii „stra­te­gi­ei pe ter­men lung de par­ca­re cu pla­tă în Chi­și­nău”, care a fost ela­bo­ra­tă în cadrul pro­iec­tu­lui „Chi­și­nău – Pro­iect Sec­to­ri­al Dru­mu­ri Urba­ne”, finan­țat de Ban­ca Euro­pea­nă pen­tru Recon­struc­ție și Dezvol­ta­re (BERD). Docu­men­tul pre­ve­dea ca, la pri­ma eta­pă, zona de par­ca­re cu pla­tă să cuprin­dă peri­me­trul stră­zi­lor din cen­trul capi­ta­lei, iar ulte­ri­or, aceas­ta să se extin­dă pe întreg teri­to­ri­ul ora­șu­lui.

Nistor Grozavu, președintele Comisiei care a selectat câștigătorul

Atun­ci s-a apro­bat și com­po­nen­ța Comi­si­ei de selec­ta­re a par­te­ne­ru­lui pri­vat, din ea urmând să facă par­te șap­te per­soa­ne: vice­pri­ma­rul Nis­tor Gro­za­vu, pre­șe­din­te­le Comi­si­ei, con­si­li­e­rii muni­ci­pa­li Ghen­a­die Ivaș­cen­co, Iurie Topa­lă, Ser­ghei Zavo­rot­co și Vea­ce­slav Bulat, dar și Vita­lie Butu­cel, șef adjunct al Direc­ți­ei gene­ra­le trans­port public și căi de comu­ni­ca­ție împre­u­nă cu un repre­zen­tant al Agen­ți­ei Pro­pri­e­tă­ții Publi­ce. Con­cur­sul de selec­ta­re a par­te­ne­ru­lui pri­vat urma să se des­fă­șoa­re până la 20 decem­brie 2014. Tot în deci­zia CMC din 2 octom­brie 2014 se pre­ci­za că Pri­mă­ria Chi­și­nău, în cali­ta­tea sa de par­te­ner public, va pre­zen­ta CMC pro­iec­tul con­trac­tu­lui în for­ma nego­ci­a­tă pen­tru apro­ba­re, și doar ulte­ri­or, va sem­na con­trac­tul (!).

Refe­ri­tor la „cerin­țe­le gene­ra­le pri­vind selec­ta­rea par­te­ne­ru­lui pri­vat”, s-a decis că ofer­tan­ții vor pre­zen­ta o rede­ven­ță par­te­ne­ru­lui public „de nu mai puțin de 5% din suma înca­să­ri­lor”, pre­țul mediu pen­tru ser­vi­ci­i­le de par­ca­re nu va fi mai mare de 10 lei, cu drep­tul majo­ră­rii anu­a­le pro­por­țio­nal nive­lu­lui infla­ți­ei și că, la pri­ma eta­pă, ofer­tan­tul câști­gă­tor va crea „nu mai puțin de 2500 de locu­ri de par­ca­re”, cu extin­de­rea ulte­ri­oa­ră la „cel puțin 25 de mii”. Pen­tru a par­ti­ci­pa la con­curs, par­te­ne­rul pri­vat urma să întru­neas­că mai mul­te con­di­ții: să poa­tă asi­gu­ra posi­bi­li­ta­tea achi­tă­rii plă­ții pen­tru par­ca­re prin inter­me­di­ul tele­fo­nu­lui mobil, să aibă o cifră de afa­ce­ri de cel puțin 100 mili­oa­ne de lei în ulti­mii 2 ani de acti­vi­ta­te în dome­ni­ul par­că­ri­lor, să aibă capa­ci­ta­tea de a asi­gu­ra un mini­mum de 6 mili­oa­ne de tranzac­ții pe an, lega­te de per­ce­pe­rea plă­ți­lor pen­tru par­ca­re și să dis­pu­nă de cer­ti­fi­ca­te de cali­ta­te (ISO 9001:2009 și ISO/IEC 27001:2006).

Anunțul de pe site-ul BERD și graba autorităților locale

În cadrul pro­iec­tu­lui de recon­struc­ție a dru­mu­ri­lor din mun. Chi­și­nău în cadrul con­trac­tu­lui cu BERD sunt ame­na­ja­te și locu­ri­le de par­ca­re care ar urma să fie ges­tio­na­te de agen­tul eco­no­mic pri­vat care a câști­gat ten­de­rul orga­ni­zat de Pri­mă­rie. Per­soa­ne din dome­niu afir­mă că acest aspect ar repre­zen­ta o încăl­ca­re a con­trac­tu­lui, din moment ce aces­ta pre­ve­de că agen­tul eco­no­mic pri­vat ar tre­bui să ame­na­je­ze locu­ri­le de par­ca­re.

„Din câte țin min­te, la con­curs au par­ti­ci­pat trei com­pa­nii. A fost un ten­der inter­națio­nal. Se pare că infor­ma­ția fuse­se pos­ta­tă și pe site-ul BERD. Atun­ci când muni­ci­pa­li­ta­tea a sem­nat con­trac­tul de cre­dit cu BERD, refe­ri­tor la rea­bi­li­ta­rea a șase străzi, un punct al con­trac­tu­lui pre­ve­dea orga­ni­za­rea par­că­ri­lor cu pla­tă și ges­tio­na­rea lor de sec­to­rul pri­vat”, își amin­teș­te Ghen­a­die Ivaș­cen­co, fost con­si­li­er muni­ci­pal și mem­bru al Comi­si­ei de selec­ta­re a câști­gă­to­rul con­cur­su­lui. „În acest temei, a fost ofe­rit un grant pen­tru rea­li­za­rea unui stu­diu de feza­bi­li­ta­te cu pri­vi­re la par­că­ri­le cu pla­tă în Chi­și­nău. Cei care au făcut stu­di­ul au și pre­gă­tit lici­ta­ția. Nu-mi amin­tesc deta­lii, dar, cu cer­ti­tu­di­ne, ofer­ta com­pa­niei care a câști­gat con­trac­tul a fost, de depar­te, cea mai bună. Com­pa­nia părea seri­oa­să, la fel și cei care o repre­zen­tau”, spu­ne Ivaș­cen­co, amin­tind că, în peri­oa­da ten­de­ru­lui, s-a dis­cu­tat mult des­pre cri­te­ri­i­le pe care tre­bu­ie să le întru­neas­că fir­me­le care urmau să se impli­ce în pro­iect. La final, s-a decis să se dea pri­o­ri­ta­te unei com­pa­nii cu expe­rien­ță în stră­i­nă­ta­te, deci­zie lua­tă și la pro­pu­ne­rea dona­to­ri­lor exter­ni.

La 31 iulie 2015, Pri­mă­ria Chi­și­nău a publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al un comu­ni­cat infor­ma­tiv cu pri­vi­re la con­cur­sul pen­tru selec­ta­rea unui par­te­ner pri­vat pen­tru imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui. Pes­te câte­va zile, și pe site-ul BERD este pla­sat un anunț des­pre pro­iec­tul din Chi­și­nău, fiind ofe­ri­te și date­le de con­tact ale Direc­ți­ei gene­ra­le trans­port public și căi de comu­ni­ca­ție, ast­fel încât agen­ții eco­no­mi­ci să poa­tă depu­ne ofer­te­le. În anun­țul de pe site-ul BERD se pre­ci­zea­ză data închi­de­rii con­cur­su­lui – 30 iulie 2016. Doar că, deja pes­te cin­ci luni, în ordi­nea de zi a ședin­ței CMC din 10 decem­brie 2015, publi­ca­tă pe site-ul insti­tu­ți­ei cu o săp­tămâ­nă mai devre­me, se anun­ța subiec­tul „cu pri­vi­re la apro­ba­rea Con­trac­tu­lui de par­te­ne­ri­at public-privat din­tre Pri­mă­ria Chi­și­nău și Com­pa­nia „EME Par­k­le­it­sys­tem GmbH” pri­vind ame­na­ja­rea, orga­ni­za­rea şi ges­tio­na­rea par­că­ri­lor şi par­ca­je­lor con­tro­la­te cu pla­tă în mun. Chi­şi­nău”. La scurt timp, subiec­tul a fost scos de pe ordi­nea de zi, nea­jun­gând a fi dis­cu­tat sau apro­bat de CMC, așa cum pre­ve­dea deci­zia din 2 octom­brie 2014, prin care s-a dat star­tul pro­iec­tu­lui. Con­trac­tul din­tre Pri­mă­rie și „EME Par­k­le­it­sys­tem GmbH” fuse­se sem­nat la 3 decem­brie 2015 de Nis­tor Gro­za­vu din par­tea Pri­mă­ri­ei Chi­și­nău și Pal Ivanc­sics – direc­tor gene­ral al agen­tu­lui eco­no­mic cu sedi­ul în Vie­na, Aus­tria. Infor­ma­ția des­pre sem­na­rea con­trac­tu­lui apa­re în Moni­to­rul Ofi­ci­al din 18 decem­brie 2015.

Procesul și deciziile contradictorii ale instanțelor de judecatăâ

La înce­put de ianu­a­rie 2016, acti­vis­tul Adri­an Filat se adre­sea­ză cu o cere­re la Pri­mă­ria Chi­și­nău, soli­ci­tând anu­la­rea con­trac­tu­lui de par­te­ne­ri­at public-privat. Răs­pun­sul pri­mit nu l-a mul­țu­mit și, la 18 febru­a­rie 2016, Filat se adre­sea­ză în jude­ca­tă. La scurt timp, cu o cere­re în jude­ca­tă vine și un grup de con­si­li­e­ri muni­ci­pa­li soci­a­liș­ti, care soli­ci­tau anu­la­rea con­trac­tu­lui, pre­ci­zând, ca și Adri­an Filat, că acel con­tract nu fuse­se apro­bat de CMC. La 20 sep­tem­brie 2016, Jude­că­to­ria Cen­tru din Chi­și­nău, după ce a coma­sat cere­ri­le, a decis s-o res­pingă pe cea a lui Filat și să admi­tă cere­rea con­si­li­e­ri­lor soci­a­liș­ti, anulând con­trac­tul din 3 decem­brie 2015.

Pri­ma­rul de Chi­și­nău, Dorin Chir­toa­că, a con­tes­tat hotă­rârea instan­ței de fond, repre­zen­tan­tul său men­ționând că, de fapt, con­si­li­e­rii ar fi depus cere­rea de che­ma­re în jude­ca­tă tar­div și că legea nu le acor­dă drep­tul de a con­tes­ta acte­le res­pec­ti­ve. „Atât timp cât actul con­tes­tat nu adu­ce atin­ge­ri drep­tu­ri­lor con­si­li­e­ri­lor, acțiu­nea urma să fie res­pin­să”, spu­nea repre­zen­tan­tul pri­ma­ru­lui. La scurt timp, prin avo­ca­tul Andrei Bri­ceag, și „EME Par­k­le­it­sys­tem GmbH” a con­tes­tat deci­zia pri­mei instan­țe, pre­ci­zând că acel con­tract s-a sem­nat pe 3 decem­brie 2015, deo­a­re­ce „expi­ra ter­me­nul legal pen­tru sem­na­re. Așa, a fost res­pec­ta­tă pro­ce­du­ra, com­pe­ten­ța și teme­iu­ri­le lega­le la înche­ie­rea con­trac­tu­lui”. La 20 decem­brie 2016, jude­că­to­rii Nina Cer­nat, Lidia Bul­gac și Ana­tol Paho­pol au anu­lat hotă­rârea pri­mei instan­țe, argu­men­tând că aceas­ta, ero­nat, a accep­tat cere­rea depu­să de con­si­li­e­rii soci­a­liș­ti. Jude­că­to­rii de la Cur­tea de Apel (CA) au mai pre­ci­zat că, deși con­si­li­e­rii ști­au des­pre sem­na­rea con­trac­tu­lui la 10 decem­brie 2015, au depus o cere­re de con­tes­ta­re abia la 18 ianu­a­rie 2016, „prin urma­re, acțiu­ni­le de con­tes­ta­re a actu­lui admi­nis­tra­tiv au fost efec­tu­a­te cu depă­și­rea ter­me­nu­lui legal, sunt tar­di­ve și nu se pre­tin­de res­ta­bi­li­rea ter­me­nu­lui de pro­ce­du­ră. Cu toa­te aces­tea, Cole­gi­ul civil nu se poa­te expu­ne asu­pra fon­du­lui cau­zei, în con­di­ți­i­le în care însăși cere­rea de che­ma­re în jude­ca­tă a fost îna­in­ta­tă cu încăl­ca­rea pro­ce­du­rii și a limi­te­lor împu­ter­ni­ci­ri­lor deți­nu­te de către con­si­li­e­rii loca­li – recla­man­ții”, sus­țin magis­tra­ții.

Adri­an Filat și con­si­li­e­rii soci­a­liș­ti au con­tes­tat deci­zia CA Chi­și­nău la CSJ, cere­rea fiind înre­gis­tra­tă la sfâr­șit de mar­tie, fără sta­bi­li­rea datei exa­mi­nă­rii.

Regulamentul privind funcționarea parcărilor, respins de CMC

Între timp, Pri­mă­ria Chi­și­nău a ela­bo­rat și un regu­la­ment pri­vind func­țio­na­rea par­că­ri­lor și par­ca­je­lor auto cu pla­tă. Aces­ta sta­bi­leș­te pre­țu­ri­le, dar și amen­zi­le pe care le vor pri­mi șofe­rii care vor par­ca nere­gu­la­men­tar. „Regu­la­men­tul a fost pro­pus spre apro­ba­re la ulti­ma ședin­ță a CMC, dar a fost res­pins, fiind remis pen­tru audi­e­ri publi­ce. În acțiu­ni­le dlui Gro­za­vu, care a sem­nat con­trac­tul din par­tea Pri­mă­ri­ei, fără apro­ba­rea CMC, sunt ele­men­te de depă­și­re a atri­bu­ți­i­lor de ser­vi­ciu. Știu că soci­a­liș­tii au depus cere­ri și la CNA”, spu­ne con­si­li­e­rul muni­ci­pal Ruslan Codrea­nu. Ange­la Sta­rin­schi, pur­tă­toa­rea de cuvânt a CNA, a con­fir­mat că insti­tu­ția exa­mi­nea­ză lega­li­ta­tea înche­ie­rii con­trac­tu­lui din­tre Pri­mă­ria Chi­și­nău și „EME Par­k­le­it­sys­tem GmbH”. Nis­tor Gro­za­vu, cel care a sem­nat docu­men­tul din par­tea Pri­mă­ri­ei nu a răs­puns la ape­lu­ri­le tele­fo­ni­ce ale ZdG.

Totuși, îna­in­te ca regu­la­men­tul des­pre func­țio­na­rea par­că­ri­lor să fie pro­pus con­si­li­e­ri­lor spre apro­ba­re, „EME Par­k­le­it­sys­tem GmbH” s-a adre­sat în jude­ca­tă, cerând obli­ga­rea auto­ri­tă­ți­lor să-l apro­be. În acest dosar au avut loc trei ședin­țe de jude­ca­tă, fără ca instan­ța să se pro­nun­țe. Cris­ti­na Dobro­jan , repre­zen­tan­ta CMC în acest pro­ces, ne-a decla­rat că-i ocu­pa­tă și nu poa­te dis­cu­ta la subiect. Andrei Bri­ceag, avo­ca­tul fir­mei „EME Par­k­le­it­sys­tem GmbH” a pre­ci­zat pen­tru ZdG că în pro­ce­sul de la Jude­că­to­ria Chi­și­nău, com­pa­nia cere doar să fie exe­cu­tat con­trac­tul sem­nat de cele două păr­ți la 3 decem­brie 2015.

Firma de la Chișinău și moldoveanul-administrator care a refuzat să discute

La 27 octom­brie 2015, cu 5 săp­tămâ­ni îna­in­te ca Nis­tor Gro­za­vu și Pal Ivanc­sics să sem­ne­ze con­trac­tul de par­te­ne­ri­at public-privat, „EME Par­k­le­it­sys­tem GmbH” fon­dea­ză la Chi­și­nău fir­ma „PLS Par­ca­re” SRL. Ulte­ri­or, admi­nis­tra­tor al fir­mei devi­ne mol­do­vea­nul Ser­ghei Islen­ti­ev. Fon­da­rea fir­mei din R. Mol­do­va este, de fapt, o pre­ve­de­re a con­trac­tu­lui, sem­nat de păr­ți însă abia în decem­brie 2015. Deci, fir­ma din R. Mol­do­va a fost fon­da­tă îna­in­te ca cele două păr­ți să sem­ne­ze un con­tract.  În docu­men­te­le de la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat se men­țio­nea­ză că fir­ma „EME Par­k­le­it­sys­tem GmbH” are un capi­tal soci­al de doar 446 de mii de lei și adre­sa juri­di­că pe str. Gre­no­ble 259/10 din Chi­și­nău. 

ZdG a încer­cat să dis­cu­te cu Islen­ti­ev, care a admis că este admi­nis­tra­to­rul com­pa­niei, dar ne-a cerut să-i remi­tem între­bă­ri­le prin ema­il. Ulte­ri­or, aces­ta nu a mai răs­puns la ape­lu­ri, dar nici la între­bă­ri­le pe care le-am remis prin poș­ta elec­tro­ni­că. Fir­ma se pre­gă­teș­te intens pen­tru a intra pe pia­ță, lucrându-se acum la cre­a­rea unui site, www.parcarepls.md. 

Fir­ma aus­tr­i­a­că „EME Par­k­le­it­sys­tem GmbH”, cu care auto­ri­tă­ți­le din Chi­și­nău au sem­nat con­trac­tul de par­te­ne­ri­at public-privat, și care a fon­dat la Chi­și­nău „PLS Par­ca­re” SRL, la rându-i, este fon­da­tă de alte trei fir­me stră­i­ne: „WCA Hol­ding Com­pany” Ltd, înre­gis­tra­tă în Mal­ta (44,4%), „Deso­nia Invest­ments Ltd” din Cipru (26%) și „EME Hol­ding GmbH” din Aus­tria, cu o cotă de 29,6%.

Recent, acti­vis­tul civic Vic­tor Chi­ron­da a fost la adre­sa juri­di­că a fir­mei „EME Par­k­le­it­sys­tem GmbH”, din Vie­na, Aus­tria, unde a des­co­pe­rit că la adre­sa indi­ca­tă în acte, com­pa­nia nu ar exis­ta. De pre­ci­zat însă că, o ase­me­nea fir­mă exis­tă totuși în regis­tre­le aus­trie­ce, iar ea face par­te dintr-un hol­ding impli­cat în afa­ce­ri­le cu par­că­ri din mai mul­te ora­șe euro­pe­ne.

Totuși, din­tre cele trei com­pa­nii care au fon­dat fir­ma  „EME Par­k­le­it­sys­tem GmbH” cu care auto­ri­tă­ți­le au sem­nat con­trac­tul, doar „EME Hol­ding GmbH” apar­ți­ne com­pa­niei „mamă” „EME Hol­ding KFT” din Unga­ria, care deți­ne fir­ma „EME Zrt”, cea care ges­tio­nea­ză mai mul­te pro­iec­te cu par­că­ri din ora­șe euro­pe­ne. Cele­lal­te două com­pa­nii din Mal­ta și Cipru, cel puțin la pri­ma vede­re, nu par lega­te de „EME Par­k­le­it­sys­tem GmbH” și de afa­ce­ri­le cu par­că­ri. „WCA Hol­ding Com­pany” Ltd a fost înre­gis­tra­tă în Mal­ta în iunie 2011, iar „Deso­nia Invest­ments” din Cipru a fost fon­da­tă și mai recent, în august 2015, coin­ci­den­ță sau nu, la scurt timp după ce Pri­mă­ria Chi­și­nău a anun­țat con­cur­sul pen­tru selec­ta­rea par­te­ne­ru­lui pri­vat pen­tru imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui cu par­că­ri (!)

„Riscurile investiției în acest proiect au trebuit să fie împărțite cu alți investitori”

Pal Ivanc­sics (al doi­lea din stân­ga) direc­to­rul gene­ral „EME-Parkleitsystem-GmbH” vor­beș­te des­pre com­pa­nia câști­gă­toa­re a con­cur­su­lui de ges­tio­na­re a par­că­ri­lor cu pla­tă din Chi­și­nău

În decem­brie 2015, după sem­na­rea con­trac­tu­lui între Pri­mă­rie și „EME Par­k­le­it­sys­tem GmbH”, direc­to­rul gene­ral al fir­mei, Pal Ivanc­sics, a sus­ți­nut o con­fe­rin­ță de pre­să, pre­zen­tând con­sor­ți­ul câști­gă­tor ca fiind „unul din cei mai impor­tan­ți jucă­to­ri de pe pia­ța par­că­ri­lor cu pla­tă din Euro­pa”. Ivanc­sics afir­ma că acest con­sor­țiu, for­mat din trei fir­me, are con­trac­te cu pes­te 40 de muni­ci­pa­li­tă­ți și că, în 2013, ar fi pro­ce­sat pes­te 12 mili­oa­ne de plă­ți pen­tru par­că­ri, fiind lider în Euro­pa la acest capi­tol.

Între­bat atun­ci des­pre fir­me­le din Mal­ta și Cipru, Ivanc­sics a decla­rat că aces­tea nu ar fi de tip off-shore și că ar fi fost coop­ta­te ca par­te­ne­ri pen­tru a împăr­ți ris­cu­ri­le. În dis­curs, aces­ta  s-a refe­rit însă mai mult la com­pa­nia din Mal­ta, fără a face prac­tic refe­ri­ri la fir­ma din Cipru, fon­da­tă în august 2015.  „Mol­do­va e o țară des­tul de ris­can­tă pen­tru busi­ne­ss, având în vede­re infla­ția, pute­rea de pla­tă. De asta, ris­cu­ri­le inves­ti­ți­ei în acest pro­iect au tre­bu­it să fie împăr­ți­te cu alți inves­ti­to­ri”, decla­ra atun­ci Ivanc­sics, adă­u­gând că atra­ge­rea altor inves­ti­to­ri e o pro­ce­du­ră stan­dard pen­tru ei. Aces­ta nu a pre­ci­zat cine sunt inves­ti­to­rii atrași în pro­iect și dacă aceștia au legă­tu­ri cu ofi­ci­a­li din R. Mol­do­va. ZdG va con­ti­nua să inves­ti­ghe­ze acest subiect și va reve­ni cu deta­lii în edi­ți­i­le vii­toa­re.

15 lei pentru o oră de parcare

Con­form regu­la­men­tu­lui pri­vind func­țio­na­rea par­că­ri­lor cu pla­tă în Chi­și­nău, fir­ma câști­gă­toa­re ar urma să ame­na­je­ze cel puțin 1000 de locu­ri de par­ca­re cu pla­tă în zona cen­tra­lă a ora­șu­lui, iar ulte­ri­or să extin­dă locu­ri­le de par­ca­re în toa­te sec­toa­re­le capi­ta­lei, în total pes­te 30 de mii. Con­form con­trac­tu­lui sem­nat de păr­ți în decem­brie 2015 însă, par­te­ne­rul pri­vat va ame­na­ja însă nu mai puțin de 2500 de locu­ri de par­ca­re în cen­trul capi­ta­lei, iar ulte­ri­or, nu mai puțin de 25 de mii de locu­ri pe tot teri­to­ri­ul ora­șu­lui.

Pro­iec­tul pre­ve­de sta­bi­li­rea a 3 zone pen­tru par­că­ri, cu dife­ri­te tari­fe. Pen­tru cen­trul capi­ta­lei, numi­tă zona 1, între ore­le 8 și 20 din zile­le lucră­toa­re, tari­ful va fi de 15 lei pe oră, pen­tru zona 2 – 10 lei, iar în zona 3 – 5 lei. Pen­tru mași­ni­le ce depă­șesc 3,5 tone tari­ful va fi tri­plu. Con­form unor cal­cu­le gene­ra­le, dacă vor fi ame­na­ja­te par­că­ri­le esti­ma­te în con­trac­tul din­tre auto­ri­tă­ți și fir­ma pri­va­tă pot fi obți­nu­ți între 600 și 900 de mili­oa­ne de lei într-un sin­gur an, și apro­xi­ma­tiv 20 de mili­ar­de de lei în cei 25 de ani de par­te­ne­ri­at public-privat, ter­men pen­tru care a fost sem­na­tă înțe­le­ge­rea.

Fir­ma ges­tio­na­ră a par­că­ri­lor va avea drep­tul să apli­ce amen­zi șofe­ri­lor care nu au achi­tat taxa și să blo­che­ze auto­mo­bi­lul sau chiar să-l eva­cu­e­ze, apli­când supra­ta­xe. Ast­fel, deblo­ca­rea roți­lor mași­nii îi va cos­ta pe şofe­ri între 750 și 950 de lei, iar pen­tru auto­mo­bi­le­le eva­cu­a­te amen­da va fi de 1600 de lei la care se vor adă­u­ga câte 150 de lei pen­tru fie­ca­re zi de nea­chi­ta­re. Potri­vit con­trac­tu­lui, Pri­mă­ria dă în ges­tiu­nea agen­tu­lui eco­no­mic par­că­ri­le ame­na­ja­te în tim­pul rea­bi­li­tă­rii stră­zi­lor în schim­bul unei rede­ven­țe de 10% din suma rula­ju­lui, cu exclu­de­rea din rulaj a sumei TVA. Pen­tru ziua de 21 apri­lie 2017, în pri­ma vine­re de după Paști, auto­ri­tă­ți­le au pre­gă­tit o dez­ba­te­re publi­că la subiec­tul regu­la­men­tu­lui pri­vind par­că­ri­le cu pla­tă în mun. Chi­și­nău


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

  1. CETATEAN

    DE CE NU SE EFECTUEAZA ACESTE LUCRARI DE CATRE COMPANIILE DIN RM? DE CE PRIMARIA NU ARE CONTROL DIRECT PENTRU A PUTEA ADMINISTRA ACESTI BAI URIASI DIN PLATA PARCARILOR – SA FIE TOTI VARSATI IN BUZUNARUL PRIMARIEI? 

    DE CE? DE CE? SE STIE DE CE?

  2. Trale Vale

    Apropo,de aces­te com­pa­nii cipri­o­te si mal­te­ze: citeam intr-un ziar occi­den­tal ca anu­mi­te Aso­ci­a­tii cul­tu­ra­le occidental-rusesti,au locu­ri spe­ci­a­le de intil­ni­ri (loi­sir ),alt­fel spus, chiar in tari­le date.Unii oame­ni de afa­ce­ri rusi pre­fe­ra ban­ci­le cipri­o­te pen­tru depuneri.Sa fie vreo laga­tu­ra intre pro­ble­ma abor­da­ta in arti­col si aces­te intim­pla­toa­re locuri,tari si aso­ci­a­tii?….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *