De ce a ajuns Dodon în Italia?

Igor Dodon a avut recent o dis­cu­ţie mai seve­ră în fami­lie. Copi­ii, care înva­ţă la un liceu româ­ne­sc şi euro­pean, dar şi soţia, care vor­beş­te nu doar mol­do­ve­neş­te, ci şi în engle­ză, s-au scă­pat la şti­ri­le euro­pe­ne, au com­pa­rat cu decla­ra­ţi­i­le lui Igor, capul fami­li­ei, şi au con­sta­tat că e o mare con­tra­di­cţie: Igor spu­ne una, Euro­pa face alta.

”Cât se poa­te să vor­beş­ti de Uniu­nea Vama­lă, să pro­mo­vezi feri­ci­rea din aceas­tă uniu­ne, dar şi din întrea­ga Rusie, cât se poa­te să spui că în Uniu­nea Euro­pea­nă totul e putred şi că va cădea în curând? Nu vezi că în UE oame­nii tră­iesc mai mult, ara­tă mai bine, se îmbra­că mai fru­mos şi se odih­ne­sc mai scump?” i-a reproşat doam­na Gali­na şefu­lui preşe­dinţi­ei mol­do­ve­neş­ti. Igor Nico­la­e­vi­ci s-a făcut mort în păpu­şoi, spu­nând mirat: ”Păi tre­bu­ie urgent să mer­gem să vedem cu ochii noş­tri, căci poa­te oame­nii spun una, dar de fapt e alta în UE, ca şi în Rusia. Şi în Mol­do­va, doar ştii – spu­nem una, avem alta”. Dis­pu­ta a fina­li­zat doar după ce dom­nul preşe­din­te soci­a­list a pro­mis că vor ple­ca foar­te curând să vadă şi ei putre­ga­i­ul cela de Euro­pă, că de dul­cea­ţa ruseas­că li se făcu­se deja rău la sto­mac.

Oca­zia a apă­rut pe loc. Se apro­pia Ziua Inter­na­ţio­na­lă a Feme­ii şi doam­na Gali­na Dodon, contabilă-şefă la fir­ma de tele­vi­ziu­ne a par­ti­du­lui soci­a­list şi soţia şefu­lui sta­tu­lui Repu­blic (of) Mol­do­va, tre­bu­ia să săr­bă­to­reas­că aceas­tă zi nu doar cu garoa­fe sta­co­jii, ci să săr­bă­to­reas­că la nivel inter­na­ţio­nal!

Este totu­şi o zi impor­tan­tă, iar o pri­mă doam­nă nu poa­te con­sem­na ziua inter­na­ţio­na­lă a feme­i­lor ală­tu­ri de niş­te ţărăn­ci cu unghi­i­le mur­da­re de glod. Acum e pri­mă­va­ră, feme­i­le au ieşit să cureţe gră­di­ni­le, să strân­gă frun­ze­le, să împră­ş­tie băle­gar, ca să iasă măra­rul mai repe­de. Chiar dacă sea­ra ele se spa­lă cu săpun, săpu­nul lor e ieftin, unghi­i­le îs cră­pa­te, nu au aspect de săr­bă­toa­re. Şi cum să mer­gi pe stra­dă de 8 mar­tie măcar şi prin Chi­şi­nău? Dacă vre­u­na din­tre aces­te femei vrea să dea mâna, ce faci? Că doar sun­tem soci­a­li­ş­ti, n-o să le zicem ţărăn­ci­lor cu bro­bo­a­de de la stră­bu­ni­ci­le lor să nu se atingă de bro­bo­a­da ta scum­pă de la Guggi sau Abi­bas.

Mai pe scurt, săr­bă­toa­rea inter­na­ţio­na­lă tre­bu­ie săr­bă­to­ri­tă inter­na­ţio­nal, dar unde­va unde lumea înţe­le­ge ade­vă­ra­ta valoa­re a unei pri­me doam­ne. Ita­lia este foarte-foarte pri­mi­toa­re în acest sens: cur­se avia de câte­va ori pe zi, direct din Chi­şi­nău. În 2-3 ore eşti unde vrei: Roma, Vero­na, Veneţia. Uşor de ple­cat, uşor de ajuns. Iar aco­lo­o­o­o­oo, săr­bă­toa­rea are alt sens: mun­te cu zăpa­dă, mare cu soa­re, sho­pping în maga­zi­ne de lux, hotel de gla­mur, res­ta­u­ran­te cu fruc­te de mare. Doar şti­ţi că preşe­din­te­le e cu Mitro­po­li­tul, şi fruc­te­le de mare sunt tare indi­ca­te în post. Des­pre sho­pping şi desfă­ta­re de 8 mar­tie în Biblie nu se spu­ne nimic, de ace­ea luxul nu e inter­zis, or, la Mila­no nu sunt maga­zi­ne cu hai­ne Iuvars.

Hote­lul de 5 ste­le a fost plătit într-o sta­ţiu­ne monta­nă, Cer­vi­nia, la 2000 de metri dea­su­pra nive­lu­lui mării. Să mai res­pi­re şi cuplul pre­zi­denţi­al puţin aer de alti­tu­di­ne, să mai pri­veas­că lumea de sus, să mai clă­teas­că ochii cu niş­te alb pur, că le era roşie deja reti­na de atâ­ta soci­a­lism de colo­rant. Apoi, vor împa­che­ta hala­te­le albe în vali­ză şi vor cobo­rî la nive­lul ita­li­eni­lor, prin res­ta­u­ran­te şi maga­zi­ne scum­pe. Se vor întâl­ni, selec­tiv, şi cu câţi­va mol­do­ve­ni din dias­po­ra. După ce se vor mai lini­ş­ti ape­le cu votul uni­no­mi­nal, vor reve­ni, uşu­rel, şi la Con­dri­ţa.

Marian Şura-Mura

! Acest text este un pamflet şi trebuie citit ca atare

Pam­fle­tul este o scri­e­re jur­na­lis­ti­că, care vizea­ză sen­zațio­na­lul prin exploa­ta­rea rea­li­tă­ții ime­di­a­te. El își pro­pu­ne să infor­meze, să for­meze dar și să amu­ze publi­cul, capa­bil „să gus­te” din tră­să­tu­ri­le meni­te să-l defi­neas­că drept spe­cie lite­ra­ră: sati­ra, paro­dia, iro­nia și umo­rul.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *