Fără concurs și fără argumente: Compania „Teleradio-Moldova” a desemnat fundația lui Vlad Plahotniuc „fundația anului”

În pri­ma zi din acest an, trm.md anun­ța, printr-un comu­ni­cat, că „16 per­so­na­li­tă­ţi din R. Mol­do­va sunt pre­mi­a­te de Mol­do­va 1 în cadrul Galei Pre­mi­i­lor TRM”, cu titlu­ri ono­ri­fi­ce alegându-se „mai mul­te com­pa­nii, dar şi per­so­na­li­tă­ţi din dife­ri­te dome­nii: medi­ci­nă, şti­inţă, eco­no­mie, edu­ca­ţie sau soci­e­ta­tea civi­lă”.

În con­text, TRM îl citea­ză pe direc­to­rul Radio Mol­do­va, Vea­ce­slav Ghe­or­ghi­şen­co, care spu­ne că „Teleradio-Moldova are o misiu­ne impor­tan­tă, să infor­meze ce se întâm­plă în ţară. Dar, vrem să facem mai mult,să menţio­năm ceea ce se face bine în R. Mol­do­va”.

„De ce dvs. con­si­de­ra­ți că ar tre­bui să exis­te un con­curs?”

Ast­fel, în cadrul Galei, au fost pre­mi­ați Eva Gudu­mac – titlul „Chi­rur­gul anu­lui”, Ion Tighi­nea­nu – titlul „Inven­ta­to­rul anu­lui”, Mari­na Baban – titlul „Cam­pi­o­nii anu­lui”, pre­cum și fun­da­ția lui Vlad Pla­ho­t­niuc, „Ede­lwe­i­ss” cu titlul ono­ri­fic pen­tru „Renaș­te Mol­do­va” – „Cabi­net pedia­tric mobil, cea mai efi­cien­tă cam­pa­nie de ocro­ti­re a sănă­tă­ții copi­i­lor din medi­ul rural des­fă­șu­ra­tă vreo­da­tă în R. Mol­do­va”.
ZdG a contactat-o pe preşe­din­ta IPNA „Teleradio-Moldova”, Olga Bor­de­ia­nu, pen­tru a pre­ci­za care au fost cri­te­ri­i­le de selec­ta­re în urma căro­ra anu­me fun­da­ția lui Vlad Pla­ho­t­niuc a fost alea­să pen­tru a fi dis­tin­să cu aceas­tă diplo­mă. Bor­de­ia­nu nu a putut expli­ca acest lucru, deși diplo­me­le, inclu­siv cea acor­da­tă fun­da­ți­ei „Ede­lwe­i­ss”, sunt sem­na­te de pre­șe­din­ta Com­pa­niei.

Publi­căm în con­ti­nu­a­re un frag­ment din dia­lo­gul cu pre­șe­din­ta „Teleradio-Moldova”.
„ – Eu nu am ast­fel de infor­ma­ții. Deci a înmâ­nat niș­te diplo­me o com­pa­nie, da? Care este între­ba­rea dvs.?/ – De ce anu­me aceas­tă com­pa­nie (Ede­lwe­i­ss, n.r.)?/  – Așa a decis com­pa­nia (TRM, n.r)./ – A exis­tat un con­curs, ce alte enti­tă­ți au concurat?/ – De ce dvs. con­si­de­ra­ți că ar tre­bui să exis­te un concurs?/  – A ales TRM, așa, pur și simplu?/  – Da, pur și sim­plu. Deci da, Com­pa­nia „Tele­ra­dio Mol­do­va” a ales o lis­tă de par­te­ne­ri sau o lis­tă care a considerat-o ok pen­tru emi­siu­nea dată. Nu înțe­leg între­ba­rea dvs./ – Întreb dacă a exis­tat o lis­tă de alte enti­tă­ți și pe ce cri­te­rii a fost alea­să fun­da­ția „Edelweiss”?/  – A fost o lis­tă și, după câte eu știu, pe diplo­mă scrie con­cret pen­tru ce ea a fost înmâ­na­tă. Deci eve­ni­men­tul, sau pozi­ția, sau mai știu eu ce. Deci, este un text care este prin­tat și pe care pute­ți să citiți răs­pun­sul la între­ba­rea dvs.”.

Exper­ta media, Nadi­ne Gogu, apre­cia­ză că lip­sa de argu­men­ta­re în pri­vin­ța acor­dă­rii titlu­lui ono­ri­fic fun­da­ți­ei „Ede­lwe­i­ss” ara­tă că nu au exis­tat niș­te cri­te­rii cla­re de desem­na­re a lau­rea­ți­lor și deci­zi­i­le lua­te au fost subiec­ti­ve. Exper­ta sub­li­ni­a­ză că „este regre­ta­bil pen­tru că este vor­ba de o tele­vi­ziu­ne publi­că, până la urmă. Ori­cum, ar tre­bui să exis­te con­cur­su­ri, potri­vit cri­te­ri­i­lor căro­ra, o anu­mi­tă enti­ta­te să poa­tă fi alea­să. Posi­bil, au mai fost și sunt și alte com­pa­nii care fac anu­mi­te acte de cari­ta­te, dar nu sunt atât de vizi­bi­le, pen­tru că nu au spa­ți­ul lor în mass-media”, a opi­nat Gogu.

Acu­za­ții de pla­gi­at și necla­ri­tă­ți în CV

Olga Bor­de­ia­nu a fost alea­să pre­șe­din­tă a Com­pa­niei publi­ce „Tele­ra­dio Mol­do­va” în iunie 2015 cu votu­ri­le a 5 din 9 mem­bri ai Con­si­li­u­lui de Obser­va­to­ri. Atun­ci, opi­nia publi­că a fost aler­ta­tă în pri­vinţa unor necla­ri­tă­ţi din CV-ul ei, inclu­siv în legă­tu­ră cu fap­tul că ar fi intro­dus în el date fal­se pre­cum și că ar fi pla­gi­at atun­ci când a scris pro­iec­tul său de inten­ții pre­zen­tat la Con­si­li­ul de Obser­va­to­ri în cadrul con­cur­su­lui de supli­ni­re a func­ți­ei de pre­șe­din­tă a aces­tei insti­tu­ții. „Des­pre ce fel de pla­gi­at e vor­ba? Nici nu mai înțe­leg de unde vin acu­za­ți­i­le, că autoa­rea nu a făcut nicio decla­ra­ție. Dacă se întâl­ne­sc câte­va frag­men­te, ce, se con­si­de­ră pla­gi­at? Eu am citit foar­te mult, pregătindu-mă de con­curs și nu exclud că am pre­lu­at niș­te expre­sii, dar ceea ce ține de stra­te­gie, e a mea, de la înce­put până la sfâr­șit”, a spus atun­ci Bor­de­ia­nu.

Pe de altă par­te, o anche­tă publi­ca­tă de anticoruptie.md a ară­tat că în mul­te din­tre cam­pa­ni­i­le Fun­da­ți­ei lui Vlad Pla­ho­t­niuc „Ede­lwe­i­ss” au fost antre­na­te resur­se admi­nis­tra­ti­ve, puse la dis­po­zi­ție de insti­tu­ți­i­le de stat admi­nis­tra­te de repre­zen­tan­ți ai Par­ti­du­lui Demo­crat: Minis­te­rul Sănă­tă­ții și cel al Mun­cii, Pro­tec­ți­ei Soci­a­le și Fami­li­ei. Toa­te aces­te acțiu­ni au fost și con­ti­nuă să fie oglin­di­te în deta­lii la Com­pa­nia publi­că „Tele­ra­dio Mol­do­va”.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

12 comentarii

 1. Simion

  Ede­lwe­i­SS, floare…de colti/ de cil­ti. A lui asta, Pla­ho­it poten­ta­tul, jefu­i­to­rul care o face pe bin­e­fac­to­rul, cucer­ni­cul. Buruiana-de-ceas-rau, din cau­za ca toa­te pome­ne­le pro­vin din bani negri, spa­la­ti prin toa­te spa­la­to­ri­i­le obs­cu­re. Iar Mil­do­va 1 nu este decat o sti­cla pla­ho­t­niu­k­ka­ra care vilo­lea­za con­sti­in­te­le.

  • Dracon

   Ce con­tea­za a cui este aceas­ta fun­da­tie, con­tea­za doar ceea ca per­soa­ne­le care au avut nevo­ie de aju­tor a fost aju­ta­te, afladu-se in locu­ri unde nime­ni din ser­vi­ci­i­le medi­ca­le nu a ajuns pina la moment.

   • faraon

    Intra­de­var ce con­trea­za daca Sta­lin a facut Gula­gul pen­tru ca dato­ri­ta lui ati­tea lucru­ri bune sau facut si URSS a deve­nit o pute­rea extrem de mare.

    Dar tot spus e asa de rela­tiv si ati­ta timp pina cind nu devii mem­bru a Gula­gu­lui.

    Sunt doar 2 extre­me dife­ri­te si o min­te pur mol­do­ve­neas­ca.

    Ati­ta timp cit nu ti-o murit vaca e bine chiar daca cirea­da de vaci a veci­nu­lui a fost min­ca­ta de lupi.

    Per­so­nal nu ma doa­re capul de fun­da­tie si nici a cui este.

    Sunt total intris­tat de min­tea mol­do­va­nu­lui care e total dife­ri­ta la ace­ea­si per­soa­na si se schim­ba in depen­den­ta de ano­ti­mmp si loca­tie.

    Stiu un Mol­do­van sau mai mul­ti care isi schim­ba min­tea la sezon in depen­den­ta de unde plea­ca in Rusia sau Euro­pa.

    Adi­ca dimi­e­a­ta e parin­te la bise­ri­ca, la ammi­a­za e calau si sea­ra se duce la mansti­re da noap­te la bor­de­lu­ri­le din Frant­sa pen­tru ca aco­lo mol­do­ven­ci­le cer pre­tu­ri ome­ne­s­ti nu ca cele din Ita­lia.

  • Teodor

   Esti prost sau esti mai prost ca pros­tii??? Daca ai apa­rut pe aceas­ta lume in urma unui viol, atun­ci con­for­mea­za­te si revi­no pe pamint. Ce con­curs poa­te fi orga­ni­zat, daca nu mai exis­ta in tara asta un ONG care sa se ocu­pe de bin­e­fa­ce­ri, cam­pa­nii pen­tru copii si fami­lii????

   • Ionel Porumbel

    Mi se pare ca toti mol­do­ve­nii au apa­rut pe lume asa cum spui. Sti­in­dui pe Daci cum mureau nu cred ca feme­i­le din Dacia erau DAVALCI. Mai mult ca au fost vio­la­te per­vers de sol­da­tii din Impe­ri­ul Roman, Asa ca ai tra­s­nit deo­da­ta toti mol­do­ve­nii ade­va­ra­ti in ceea ce tine cine si cum a apa­rut mul­te seco­le in urma.

    Ha ha ha

  • slava

   1. nu exis­ta o alta fun­da­tie care ar face ati­ta cari­ta­te, mai ales sa ini­ti­e­ze un ase­me­nea pro­iect
   2. ce fel de con­curs, daca a fost dis­tinc­tie spe­cial pen­tru pro­iec­tul Renas­te Mol­do­va. Mai are cine­va vre­un pro­iect ase­ma­na­tor in Mol­do­va? Ori sun­te­ti pros­ti cu totul, ori sun­te­ti spa­la­ti pe cre­ie­ri rau de tot.

   • oculus

    dai sobo­la­nu­lui olea­ca de cas­ca­val cam e ace­e­si isto­rie.

    pro­ble­ma nui in fun­da­tie da in zia­ris­ti sau in pre­sa daca cine­va e orb.

    daca pre­sa ar scrie des­pre pros­ti­tu­a­te­le de eli­ta voi ce ati face?
    da da ati comen­ta si vati lau­da care si cit de bune per­for­man­te are

    daca ar fi un arti­col des­pre beti­van­ni sau fuma­to­ri la fel

    hai sa scri­em des­pre Kir­toa­ca sau des­pre vede­te­le pro­tv cu nesci­as­tie v lici­noi jiz­ni ca sunt cu dui­u­mul

    INTREBAREA E DACA FIECARE DIN NOI ARE PROPRIA VIATA SAU NOI NU AVEA VIATA NOASTRA SAU VIATA NOASTRA E VIATA ALTCUIVA

    oare nu inte­le­ge­ti ca cine­va tra­ies­te ca in fil­me si savu­rea­za fil­mul da voi sun­te­ti teles­pec­ta­to­ri

    asta ca si cum cine­va manin­ca da cine­va se uita la celalt cum manin­ca si ce manin­ca si inca mai scrie comen­tu­ri murind de foa­me

 2. Sandu Miron

  Asa un val de dis­cu­tii sa ridi­cat din cau­za unui tro­feu, de par­ca a fost luat pre­mi­ul Nobel. Fun­da­tia Ede­lwe­i­ss la luat pe meri­te, nu cred ca mai exis­ta in tara o ast­fel de orga­ni­za­tie ce poa­te sa se man­dreas­ca de suc­ce­se­le inde­pli­ni­te. Daca jur­na­lis­ti­lor ii pasa real de acest tro­feu si schim­ba cu asta ceva, suc­ces!

 3. paduki

  tra­li vali trei san­da­li

  urma­resc si eu mass media si din cite vad in MD cam nu este des­pre ce de scris

  bine ca o mai nins ca se poa­te de scris des­pre asta toa­ta iar­na

  mai depar­te mer­ge reac­tia in lants: daca o nins nu mer­ge trans­por­tul si mol­do­ve­nii vor pe lume cit mai repe­de sa vada si ei zapa­da si iaca se nasc mol­do­ve­ni si in taxi si nu numai si noi toti ca teles­pec­ta­to­ri ade­va­ra­ti facem show de zile mari

  o mai ramas mol­do­ve­nii nos­tri sa fie edu­ca­ti de ani­ma­le­le de casa si iara un repor­taj de sar­ba­to­ri

  desi 80% din sti­ri is des­pre asa numi­te­le vede­te de sat cu buze mari si gura adin­ca

  un taran de la sat nu ar inte­le­ge la ce bun ar folo­si o gura adin­ca si buze mari dar majo­ri­ta­tea per­ver­se­lor au ras­puns la toa­te

  asta e por­tre­tul gene­ral al soci­e­ta­tii atun­ci cind sta la cald pe sca­un

  daca sa stei in tro­lei­bus la frig sau pe drum sa inghe­ti fri­gul repe­de iti cura­ta gin­du­ri­le

  totul e rela­tiv si direct pro­por­tio­nal cu tem­pe­ra­tu­ra de afa­ra

  vara capu­so­rul miti­tel asa numit rima se mai depla­sea­za da iar­na miti­te­lul e inghe­tat si asta e natu­ra.

  la fel si min­tea mol­do­va­nu­lui o ia raz­na in depen­den­ta de ce manin­ca

 4. furia

  nu stiu cum voi da eu am un mare res­pect fat­sa de omul ista care tace si face da nu bate capul ca alti bala­bo­li

  si nu in ulti­mul rind vor­bes­te o Roma­na care intre­ce de 10 ori mol­do­ve­neas­ca lu don­don

 5. para

  Ame­ri­ca­nii pre­ga­tesc expe­di­tii pe Mar­tie da mol­do­ve­nii inca rine­sc oma­tul cu dege­tul

 6. Uncleded

  Cand a fost acor­da­te pre­mi­i­le anu­lui din par­tea Tribuna.md de ce nu v-ati exci­tat asa rau? Ati stat ca mutii pen­tru ca v-au con­ve­nit rezul­ta­te­le, v-a fost numit lin­ga­ul Misin mode­ra­to­rul anu­lui, asa de bine o mai ducea­ti. Dar acum ce va doa­re?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *