colaj resetnicov

(foto) Averea deputatului Reşetnicov: două case în Chişinău, apartament, spaţii comerciale, maşină de un milion şi o soţie cu afaceri de succes

Artur Reşe­t­ni­cov, fost frun­taş comu­nist, deve­nit recent, după cre­a­rea Plat­for­mei Social-Democrate „Pen­tru Mol­dova”, pro-european, se bucură de un trai de lux. Ale­sul popo­ru­lui con­duce un Land Rover Disco­very Sport, care valo­rează aproape 1 milion de lei, deţine două case de lux în Chi­şi­nău, un apar­ta­ment şi două spa­ţii comer­ci­ale în cen­trul Capi­ta­lei, care costă alte câteva mili­oane. Fami­lia Reşe­t­ni­cov locu­ieşte în unul din cele două imo­bile luxoase pe care depu­ta­tul le-a ridi­cat până la vâr­sta de 35 de ani, înre­gis­trat, însă, pe numele soa­crei sale, care, de fapt, locu­ieşte într-un apar­ta­ment modest, în apro­pi­ere. Toată ave­rea fami­liei Reşe­t­ni­cov a fost obţi­nută de cei doi soţi până în 2009, când Artur era unul din­tre apro­pi­a­ţii fos­tu­lui preşe­dinte, Vla­di­mir Voro­nin.

556-casa-resetnicovReşetnicov, deputatul din casa de lux a soacrei

Depu­ta­tul Reşe­t­ni­cov evită să declare casa de lux din str. Dru­mul Vii­lor, în care, de fapt, locu­ieşte de mai mulţi ani, împre­ună cu soţia şi fiul lor. Tere­nul şi casa în care stă fami­lia Reşe­t­ni­cov sunt înre­gis­trate pe numele Liud­mi­lei Daţco, mama Alei Reşetnicov-Daţco, soţia depu­ta­tu­lui. Imo­bi­lul a fost con­struit, potri­vit loca­ta­ri­lor din zonă, în 2007 — 2009, când Artur Reşe­t­ni­cov era direc­tor SIS. Datele de la Cadas­tru con­firmă acest fapt.

Tere­nul pe care se îna­lţă casa a fost cum­pă­rat de Liud­mila Daţco pe 26 sep­tem­brie 2007, cu doar o lună îna­inte ca Reşe­t­ni­cov să fie numit direc­tor SIS. La scurt timp, bunul imo­bil de pe acel teren a fost demo­lat, iar în 2008 — 2009, acolo a apă­rut o casă modernă, cu două nive­luri, supra­ve­ghe­ată video. Procesul-verbal de rece­pţie finală a imo­bi­lu­lui datează din 31 decem­brie 2009, la trei luni de la demi­te­rea lui Reşe­t­ni­cov de la SIS. Acesta valo­rează, cadas­tral, 1,9 mili­oane de lei. Valoa­rea sa de piaţă este însă de peste 300 de mii de euro (6-7 mili­oane de lei).

556-masinaLiud­mila Daţco, pe numele căreia este înre­gis­trat imo­bi­lul fami­liei Reşe­t­ni­cov, locu­ieşte, de fapt, într-un apar­ta­ment modest, de 54,7 m.p., tot de pe Dru­mul Vii­lor, aflat la câteva sute de metri de casă, fapt con­fir­mat inclu­siv de veci­nii săi de bloc.

Într-o dimi­neaţă, l-am sur­prins pe Artur Reşe­t­ni­cov ieşind din casa de pe numele soa­crei, la vola­nul unui Land Rover Disco­very Sport, maşină care valo­rează, con­form preţu­lui de piaţă, apro­xi­ma­tiv un milion de lei. Auto­mo­bi­lul, cel mai pro­ba­bil, se va regăsi în decla­ra­ţia de avere a poli­ti­cia­nu­lui pe anul 2015, fiind una din achi­zi­ţi­ile sale recente.

556-casa-resetnicov-soacraÎncă în 2011, foto­gra­ful Con­stan­tin Gri­go­riţă îl sur­prin­dea pe Reşe­t­ni­cov intrând în acest imo­bil, care, potri­vit acte­lor, apa­rţine soa­crei sale, la vola­nul vechii sale maşini, un Land Rover Fre­e­lan­der, cu ace­leaşi numere de înma­tri­cu­lare ca şi noua sa „biju­te­rie” pe patru roţi.

Casa cu trei niveluri, din declaraţii

Casa ce se regă­seşte în decla­ra­ţi­ile de avere ale poli­ti­cia­nu­lui nu este deloc mai modestă decât cea în care acesta locu­ieşte. Aflată pe o stra­delă dintr-o zonă rezi­denţi­ală din or. Codru, mun. Chi­şi­nău, ea are trei nive­luri, iar la poartă, mai stă o cabină pen­tru paz­nici, cel mai pro­ba­bil, ampla­sată încă pe când Reşe­t­ni­cov era şef la SIS şi bene­fi­cia de pază de stat.

556-casa-resetnicov-codruTere­nul şi casa au intrat în pose­sia fami­liei Reşe­t­ni­cov în 2003, atunci când, la doar 28 de ani, Artur era con­si­lier juri­dic al lui Voro­nin. Veci­nii afirmă că fami­lia Reşe­t­ni­cov a cum­pă­rat casa nefi­ni­sată, iar la scurt timp a dat-o în exploa­tare şi s-a mutat în ea. Astăzi, potri­vit celor din zonă, imo­bi­lul înre­gis­trat pe numele soţi­lor Reşe­t­ni­cov este dat de aceş­tia în chi­rie, după ce a fost scos, fără suc­ces, la vân­zare. Imo­bi­lul, con­form date­lor cadas­trale, are o supra­faţă de 189 m.p. şi valo­rează 660 mii de lei. În pre­zent, însă, preţul său de piaţă depă­şeşte suma de 200 mii de euro (4-5 mili­oane de lei).

556-casa-resetnicov2Pe când Reşe­t­ni­cov era în staff-ul preşe­din­te­lui Voro­nin, fami­lia sa a inves­tit şi într-un apar­ta­ment de peste 100 m. p. din str. Gre­no­ble. Con­trac­tul de inves­ti­ţie a fost sem­nat pe 31 octom­brie 2006, blo­cul fiind dat în exploa­tare în iulie 2009. Fami­lia Reşe­t­ni­cov, însă, a înre­gis­trat imo­bi­lul la orga­nele cadas­trale abia peste doi ani, în decem­brie 2011.

Tot în acea peri­oadă, mai exact pe 12 febru­a­rie 2007, soţii Reşe­t­ni­cov aleg să inves­tească şi în două spa­ţii comer­ci­ale din str. Bucu­reşti, 90, unul de 71 m.p. şi altul de 36 m.p.. Valoa­rea cadas­trală a aces­tor două încă­peri este de peste 2,3 mili­oane de lei.

556-resetnicov-notarFirma soţiei şi a soacrei, vânzări de 10 milioane

La această adresă, str. Bucu­reşti, 90, se află sediul biro­u­lui nota­rial deţi­nut de Ala Reşe­t­ni­cov, cea care deţine licenţă de notar din decem­brie 2003. În 2014, soţia poli­ti­cia­nu­lui a avut veni­turi ofi­ci­ale din această acti­vi­tate de 900 mii de lei. Tot la această adresă, Ala Reşe­t­ni­cov a înre­gis­trat, în iunie 2003, firma „Cansur-Com” SRL, care ges­tio­nează agenţia de turism „Time Tra­vel”, cu acti­vi­tăţi de voiaj. Ala Reşe­t­ni­cov deţine 50% din capi­ta­lul social al SRL-ului, pe care-l împarte cu Vic­to­ria Boro­dina. În 2012, con­form date­lor de la Camera Înre­gis­tră­rii de Stat, firma a rapor­tat veni­turi din vân­zări de 8,66 mili­oane de lei. Dar, în decla­ra­ţi­ile de avere ale depu­ta­tu­lui Reşe­t­ni­cov pen­tru 2010-2014 nu se regă­sesc infor­ma­ţii des­pre pro­fi­tul obţi­nut de fami­lia sa în urma acti­vi­tă­ţii aces­tei firme. În decla­ra­ţi­ile din ulti­mii cinci ani, fami­lia Reşe­t­ni­cov arată că a avut veni­turi supli­men­tare, în afara celor din sala­rii, doar din darea în arendă a unor încă­peri, fără a menţiona dacă este vorba des­pre arenda casei din Codru, a apar­ta­men­tu­lui de pe str. Gre­no­ble sau a încă­pe­ri­lor nelo­ca­tive de pe str. Bucu­reşti, acolo unde se află firma şi biroul nota­rial ale soţiei.

Şi Liud­mila Daţco, soa­cra depu­ta­tu­lui Reşe­t­ni­cov, este fon­da­toare de firmă. Cel puţin în acte aceasta deţine 50% din capi­ta­lul social al SRL „Geam­prest Grup”, spe­cia­li­zat în pro­du­ce­rea arti­co­le­lor din mate­rial plas­tic pen­tru con­stru­cţii. În 2012, firma a rapor­tat un venit din vân­zări de 1,6 mili­oane de lei. În 2015, aceasta a câş­ti­gat şi două lici­ta­ţii publice, de aproape 120 mii de lei, orga­ni­zate de Spi­ta­lul Mili­tar Cen­tral pen­tru monta­rea uşi­lor şi feres­tre­lor. Par­te­ne­rul soa­crei lui Reşe­t­ni­cov în această afa­cere este Igor Tara­siuc, un pri­e­ten de fami­lie, care deţine şi o cotă-parte din firma SRL „Tar­dias”, pro­pri­e­tara clă­di­rii din str. Arme­nească 33/1, unde acti­vează şi firma „Geam­prest Grup”. Par­te­ne­rul lui Tara­siuc în această afa­cere este Ser­giu Dia­conu, fost vice­mi­nis­tru de Interne, iar ulte­rior, con­si­lier al pre­mi­e­ru­lui Chi­ril Gabu­rici.

556-sotii-resetnicov„Toate declaraţiile sunt publice. Nu încercaţi să…”

Artur Reşe­t­ni­cov a evi­tat să dis­cute des­pre ave­rile sale, pre­ci­zând însă că a indi­cat toate bunu­rile care-i apa­rţin în decla­ra­ţi­ile cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate. „Toate decla­ra­ţi­ile sunt pe site-ul Par­la­men­tu­lui. Alte comen­ta­rii, mai ales la tele­fon, nu ofer. În decla­ra­ţii sunt indi­cate toate pro­pri­e­tă­ţile pe care tre­buie să le declar”, ne-a zis acesta. „Decla­ra­ţi­ile sunt publice. Nu încer­caţi să…”, a con­ti­nuat Reşe­t­ni­cov. „Tot ce am de decla­rat, inte­re­sele per­so­nale, pro­pri­e­tă­ţile, sunt în decla­ra­ţie”. Pen­tru că a evi­tat dis­cu­ţia des­pre locu­inţa în care tră­ieşte, am încer­cat să aflăm dacă a con­tri­buit la con­stru­cţia casei de pe Dru­mul Vii­lor, ridi­cată pe când era şef la SIS. „Aşa dis­cu­ţii nu sunt pen­tru tele­fon”. I-am pro­pus să ne întâl­nim. „Când va fi momen­tul oportun, o să ne întâl­nim”, a repli­cat el. L-am între­bat şi des­pre maşina sa, achi­zi­ţio­nată recent, la care făcea refe­rire şi Vla­di­mir Voro­nin. „Cu câte roţi? Faceţi un inte­ro­ga­to­riu? Decla­ra­ţi­ile pe 2015 se depun până la 31 mar­tie 2016”, a menţio­nat Reşe­t­ni­cov, dând de înţe­les că auto­mo­bi­lul de lux se va regăsi în decla­ra­ţia de avere pe 2015. Des­pre firma soţiei şi vân­ză­rile de 8,6 mili­oane, Reşe­t­ni­cov, la fel, a evi­tat să dis­cute. „Acti­vi­ta­tea comer­ci­ală con­sti­tuie secret pro­te­jat, la care acce­sul este res­tri­cţio­nat. Vă doresc o seară fru­moasă”, ne-a urat depu­ta­tul, punând punct dis­cu­ţiei.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • tara­sov ion

    Rese­t­ni­kov sef la SIS o fi avut un sala­riu mare ,dar mi se pare usor ile­gal ca un notar public sa aiba acti­vi­tati comerciale,in UE este inter­zis asa ceva,dar daca noua plat­forma social-democrata-PSD i-a adus si noua masina,cum va fi decla­ra­tia sau se mai umfla afa­ce­rile la firme,dar tana­rul ruso­fon este un mol­do­vean de succes,care voia cu Rusia cand era la PCRM si la SIS,iar acum este cu UE si poate vrea cu NATO ca dl,Salaru,de era sa fie dat jos de tov,fost coleg,acum socialist-Dodon din minis­tru al apararii,dar nu ar face la fel daca Salaru ar vrea cu Rusia,,