(foto) Averea deputatului Reşetnicov: două case în Chişinău, apartament, spaţii comerciale, maşină de un milion şi o soţie cu afaceri de succes

Artur Reşe­t­ni­cov, fost frun­taş comu­nist, deve­nit recent, după cre­a­rea Plat­for­mei Social-Democrate „Pen­tru Mol­dova”, pro-european, se bucu­ră de un trai de lux. Ale­sul popo­ru­lui con­duce un Land Rover Disco­very Sport, care valo­rează aproa­pe 1 mili­on de lei, deţi­ne două case de lux în Chi­şi­nău, un apar­ta­ment şi două spa­ţii comer­ci­ale în cen­trul Capi­ta­lei, care cos­tă alte câte­va mili­oane. Fami­lia Reşe­t­ni­cov locu­ieşte în unul din cele două imo­bile luxoa­se pe care depu­ta­tul le-a ridi­cat până la vâr­sta de 35 de ani, înre­gis­trat, însă, pe nume­le soa­crei sale, care, de fapt, locu­ieşte într-un apar­ta­ment modest, în apro­pi­ere. Toa­tă ave­rea fami­liei Reşe­t­ni­cov a fost obţi­nută de cei doi soţi până în 2009, când Artur era unul din­tre apro­pi­a­ţii fos­tu­lui preşe­dinte, Vla­di­mir Voro­nin.

556-casa-resetnicovReşetnicov, deputatul din casa de lux a soacrei

Depu­ta­tul Reşe­t­ni­cov evi­tă să declare casa de lux din str. Dru­mul Vii­lor, în care, de fapt, locu­ieş­te de mai mulţi ani, împre­u­nă cu soţia şi fiul lor. Tere­nul şi casa în care stă fami­lia Reşe­t­ni­cov sunt înre­gis­tra­te pe nume­le Liud­mi­lei Daţ­co, mama Alei Reşetnicov-Daţco, soţia depu­ta­tu­lui. Imo­bi­lul a fost con­stru­it, potri­vit loca­ta­ri­lor din zonă, în 2007 — 2009, când Artur Reşe­t­ni­cov era direc­tor SIS. Date­le de la Cadas­tru con­fir­mă acest fapt.

Tere­nul pe care se îna­lţă casa a fost cum­pă­rat de Liud­mi­la Daţ­co pe 26 sep­tem­brie 2007, cu doar o lună îna­in­te ca Reşe­t­ni­cov să fie numit direc­tor SIS. La scurt timp, bunul imo­bil de pe acel teren a fost demo­lat, iar în 2008 — 2009, aco­lo a apă­rut o casă moder­nă, cu două nive­lu­ri, supra­ve­ghe­a­tă video. Procesul-verbal de rece­pţie fina­lă a imo­bi­lu­lui datea­ză din 31 decem­brie 2009, la trei luni de la demi­te­rea lui Reşe­t­ni­cov de la SIS. Aces­ta valo­rea­ză, cadas­tral, 1,9 mili­oa­ne de lei. Valoa­rea sa de pia­ţă este însă de pes­te 300 de mii de euro (6-7 mili­oa­ne de lei).

556-masinaLiud­mi­la Daţ­co, pe nume­le căre­ia este înre­gis­trat imo­bi­lul fami­li­ei Reşe­t­ni­cov, locu­ieş­te, de fapt, într-un apar­ta­ment modest, de 54,7 m.p., tot de pe Dru­mul Vii­lor, aflat la câte­va sute de metri de casă, fapt con­fir­mat inclu­siv de veci­nii săi de bloc.

Într-o dimi­nea­ţă, l-am sur­prins pe Artur Reşe­t­ni­cov ieşind din casa de pe nume­le soa­crei, la vola­nul unui Land Rover Disco­ve­ry Sport, maşi­nă care valo­rea­ză, con­form preţu­lui de pia­ţă, apro­xi­ma­tiv un mili­on de lei. Auto­mo­bi­lul, cel mai pro­ba­bil, se va regă­si în decla­ra­ţia de ave­re a poli­ti­cia­nu­lui pe anul 2015, fiind una din achi­zi­ţi­i­le sale recen­te.

556-casa-resetnicov-soacraÎncă în 2011, foto­gra­ful Con­stan­tin Gri­go­ri­ţă îl sur­prin­dea pe Reşe­t­ni­cov intrând în acest imo­bil, care, potri­vit acte­lor, apa­rţi­ne soa­crei sale, la vola­nul vechii sale maşi­ni, un Land Rover Fre­e­lan­der, cu ace­lea­şi nume­re de înma­tri­cu­la­re ca şi noua sa „biju­te­rie” pe patru roţi.

Casa cu trei niveluri, din declaraţii

Casa ce se regă­seş­te în decla­ra­ţi­i­le de ave­re ale poli­ti­cia­nu­lui nu este deloc mai modes­tă decât cea în care aces­ta locu­ieş­te. Afla­tă pe o stra­de­lă dintr-o zonă rezi­denţi­a­lă din or. Codru, mun. Chi­şi­nău, ea are trei nive­lu­ri, iar la poar­tă, mai stă o cabi­nă pen­tru paz­ni­ci, cel mai pro­ba­bil, ampla­sa­tă încă pe când Reşe­t­ni­cov era şef la SIS şi bene­fi­cia de pază de stat.

556-casa-resetnicov-codruTere­nul şi casa au intrat în pose­sia fami­li­ei Reşe­t­ni­cov în 2003, atun­ci când, la doar 28 de ani, Artur era con­si­li­er juri­dic al lui Voro­nin. Veci­nii afir­mă că fami­lia Reşe­t­ni­cov a cum­pă­rat casa nefi­ni­sa­tă, iar la scurt timp a dat-o în exploa­ta­re şi s-a mutat în ea. Astăzi, potri­vit celor din zonă, imo­bi­lul înre­gis­trat pe nume­le soţi­lor Reşe­t­ni­cov este dat de aceş­tia în chi­rie, după ce a fost scos, fără suc­ces, la vân­za­re. Imo­bi­lul, con­form date­lor cadas­tra­le, are o supra­fa­ţă de 189 m.p. şi valo­rea­ză 660 mii de lei. În pre­zent, însă, preţul său de pia­ţă depă­şeş­te suma de 200 mii de euro (4-5 mili­oa­ne de lei).

556-casa-resetnicov2Pe când Reşe­t­ni­cov era în staff-ul preşe­din­te­lui Voro­nin, fami­lia sa a inves­tit şi într-un apar­ta­ment de pes­te 100 m. p. din str. Gre­no­ble. Con­trac­tul de inves­ti­ţie a fost sem­nat pe 31 octom­brie 2006, blo­cul fiind dat în exploa­ta­re în iulie 2009. Fami­lia Reşe­t­ni­cov, însă, a înre­gis­trat imo­bi­lul la orga­ne­le cadas­tra­le abia pes­te doi ani, în decem­brie 2011.

Tot în acea peri­oa­dă, mai exact pe 12 febru­a­rie 2007, soţii Reşe­t­ni­cov aleg să inves­teas­că şi în două spa­ţii comer­ci­a­le din str. Bucu­reş­ti, 90, unul de 71 m.p. şi altul de 36 m.p.. Valoa­rea cadas­tra­lă a aces­tor două încă­pe­ri este de pes­te 2,3 mili­oa­ne de lei.

556-resetnicov-notarFirma soţiei şi a soacrei, vânzări de 10 milioane

La aceas­tă adre­să, str. Bucu­reş­ti, 90, se află sedi­ul biro­u­lui nota­ri­al deţi­nut de Ala Reşe­t­ni­cov, cea care deţi­ne licenţă de notar din decem­brie 2003. În 2014, soţia poli­ti­cia­nu­lui a avut veni­tu­ri ofi­ci­a­le din aceas­tă acti­vi­ta­te de 900 mii de lei. Tot la aceas­tă adre­să, Ala Reşe­t­ni­cov a înre­gis­trat, în iunie 2003, fir­ma „Cansur-Com” SRL, care ges­tio­nea­ză agenţia de turism „Time Tra­vel”, cu acti­vi­tă­ţi de voiaj. Ala Reşe­t­ni­cov deţi­ne 50% din capi­ta­lul soci­al al SRL-ului, pe care-l împar­te cu Vic­to­ria Boro­di­na. În 2012, con­form date­lor de la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat, fir­ma a rapor­tat veni­tu­ri din vân­ză­ri de 8,66 mili­oa­ne de lei. Dar, în decla­ra­ţi­i­le de ave­re ale depu­ta­tu­lui Reşe­t­ni­cov pen­tru 2010-2014 nu se regă­sesc infor­ma­ţii des­pre pro­fi­tul obţi­nut de fami­lia sa în urma acti­vi­tă­ţii aces­tei fir­me. În decla­ra­ţi­i­le din ulti­mii cin­ci ani, fami­lia Reşe­t­ni­cov ara­tă că a avut veni­tu­ri supli­men­ta­re, în afa­ra celor din sala­rii, doar din darea în aren­dă a unor încă­pe­ri, fără a menţio­na dacă este vor­ba des­pre aren­da casei din Codru, a apar­ta­men­tu­lui de pe str. Gre­no­ble sau a încă­pe­ri­lor nelo­ca­ti­ve de pe str. Bucu­reş­ti, aco­lo unde se află fir­ma şi biro­ul nota­ri­al ale soţi­ei.

Şi Liud­mi­la Daţ­co, soa­cra depu­ta­tu­lui Reşe­t­ni­cov, este fon­da­toa­re de fir­mă. Cel puţin în acte aceas­ta deţi­ne 50% din capi­ta­lul soci­al al SRL „Geam­prest Grup”, spe­cia­li­zat în pro­du­ce­rea arti­co­le­lor din mate­ri­al plas­tic pen­tru con­stru­cţii. În 2012, fir­ma a rapor­tat un venit din vân­ză­ri de 1,6 mili­oa­ne de lei. În 2015, aceas­ta a câş­ti­gat şi două lici­ta­ţii publi­ce, de aproa­pe 120 mii de lei, orga­ni­za­te de Spi­ta­lul Mili­tar Cen­tral pen­tru monta­rea uşi­lor şi feres­tre­lor. Par­te­ne­rul soa­crei lui Reşe­t­ni­cov în aceas­tă afa­ce­re este Igor Tara­siuc, un pri­e­ten de fami­lie, care deţi­ne şi o cotă-parte din fir­ma SRL „Tar­di­as”, pro­pri­e­ta­ra clă­di­rii din str. Arme­neas­că 33/1, unde acti­vea­ză şi fir­ma „Geam­prest Grup”. Par­te­ne­rul lui Tara­siuc în aceas­tă afa­ce­re este Ser­giu Dia­co­nu, fost vice­mi­nis­tru de Inter­ne, iar ulte­ri­or, con­si­li­er al pre­mi­e­ru­lui Chi­ril Gabu­ri­ci.

556-sotii-resetnicov„Toate declaraţiile sunt publice. Nu încercaţi să…”

Artur Reşe­t­ni­cov a evi­tat să dis­cu­te des­pre ave­ri­le sale, pre­ci­zând însă că a indi­cat toa­te bunu­ri­le care-i apa­rţin în decla­ra­ţi­i­le cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te. „Toa­te decla­ra­ţi­i­le sunt pe site-ul Par­la­men­tu­lui. Alte comen­ta­rii, mai ales la tele­fon, nu ofer. În decla­ra­ţii sunt indi­ca­te toa­te pro­pri­e­tă­ţi­le pe care tre­bu­ie să le declar”, ne-a zis aces­ta. „Decla­ra­ţi­i­le sunt publi­ce. Nu încer­ca­ţi să…”, a con­ti­nu­at Reşe­t­ni­cov. „Tot ce am de decla­rat, inte­re­se­le per­so­na­le, pro­pri­e­tă­ţi­le, sunt în decla­ra­ţie”. Pen­tru că a evi­tat dis­cu­ţia des­pre locu­inţa în care tră­ieş­te, am încer­cat să aflăm dacă a con­tri­bu­it la con­stru­cţia casei de pe Dru­mul Vii­lor, ridi­ca­tă pe când era şef la SIS. „Aşa dis­cu­ţii nu sunt pen­tru tele­fon”. I-am pro­pus să ne întâl­nim. „Când va fi momen­tul oport­un, o să ne întâl­nim”, a repli­cat el. L-am între­bat şi des­pre maşi­na sa, achi­zi­ţio­na­tă recent, la care făcea refe­ri­re şi Vla­di­mir Voro­nin. „Cu câte roţi? Faceţi un inte­ro­ga­to­riu? Decla­ra­ţi­i­le pe 2015 se depun până la 31 mar­tie 2016”, a menţio­nat Reşe­t­ni­cov, dând de înţe­les că auto­mo­bi­lul de lux se va regă­si în decla­ra­ţia de ave­re pe 2015. Des­pre fir­ma soţi­ei şi vân­ză­ri­le de 8,6 mili­oa­ne, Reşe­t­ni­cov, la fel, a evi­tat să dis­cu­te. „Acti­vi­ta­tea comer­ci­a­lă con­sti­tu­ie secret pro­te­jat, la care acce­sul este res­tri­cţio­nat. Vă doresc o sea­ră fru­moa­să”, ne-a urat depu­ta­tul, punând punct dis­cu­ţi­ei.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. tarasov ion

    Rese­t­ni­kov sef la SIS o fi avut un sala­riu mare ,dar mi se pare usor ile­gal ca un notar public sa aiba acti­vi­ta­ti comerciale,in UE este inter­zis asa ceva,dar daca noua plat­for­ma social-democrata-PSD i-a adus si noua masina,cum va fi decla­ra­tia sau se mai umfla afa­ce­ri­le la firme,dar tana­rul ruso­fon este un mol­do­vean de succes,care voia cu Rusia cand era la PCRM si la SIS,iar acum este cu UE si poa­te vrea cu NATO ca dl,Salaru,de era sa fie dat jos de tov,fost coleg,acum socialist-Dodon din minis­tru al apararii,dar nu ar face la fel daca Sala­ru ar vrea cu Rusia,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *