Cum sunt confiscate averile ilegale în Europa și cum (nu) sunt – în Moldova

Per­soa­ne­le cu func­ții publi­ce din Repu­bli­ca Mol­do­va, care nu își vor putea jus­ti­fi­ca ave­ri­le, ar putea rămâ­ne fără ele. Cel puțin, așa spu­ne actu­a­la  legi­sla­ție națio­na­lă în dome­ni­ul con­fis­că­rii ave­rii dobân­di­te ili­cit, a cărei imple­men­ta­re mai tre­nea­ză însă. Între timp, une­le țări euro­pe­ne deja folo­sesc banii obți­nu­ți din vin­de­rea bunu­ri­lor, con­fis­ca­te de la per­soa­ne­le care nu le-au putut jus­ti­fi­ca.

Teoretic, la noi…

În pre­zent, cadrul legi­sla­tiv națio­nal pre­ve­de că aceas­tă con­fis­ca­re poa­te fi ceru­tă de pro­cu­ro­ri, dar și de inspec­to­rii de inte­gri­ta­te din cadrul Auto­ri­tă­ții Națio­na­le de Inte­gri­ta­te (ANI), o struc­tu­ră nouă care înlo­cu­ieș­te Comi­sia Națio­na­lă de Inte­gri­ta­te.

Potri­vit Legii cu pri­vi­re la Auto­ri­ta­tea Națio­na­lă de Inte­gri­ta­te, intra­tă în vigoa­re la 1 august 2016, ANI va veri­fi­ca ave­ri­le subiec­ți­lor decla­ră­rii. În cazul în care insti­tu­ția va sta­bi­li că per­soa­na supu­să con­tro­lu­lui are veni­tu­ri și bunu­ri scum­pe, acu­mu­la­te în peri­oa­da când deți­ne o func­ție publi­că, dar nu poa­te jus­ti­fi­ca pro­ve­nien­ța aces­to­ra, va fi întoc­mit un act ce va sta­bi­li exis­ten­ța unei ave­ri nejus­ti­fi­ca­te. După care, cere­rea pri­vind con­fis­ca­rea valo­rii bunu­ri­lor va fi depu­să la jude­că­to­ria de cir­cum­scrip­ție. În cazul în care instan­ța de jude­ca­tă emi­te o deci­zie defi­ni­ti­vă prin care se con­sta­tă carac­te­rul nejus­ti­fi­cat al ave­rii, este infor­mat Minis­te­rul Finan­țe­lor spre exe­cu­ta­re.

Potri­vit legii, „con­fis­ca­rea se poa­te refe­ri la întrea­ga valoa­re a ave­rii deți­nu­te de subiec­tul decla­ră­rii, la valoa­rea unei păr­ți din aceas­ta sau a unui bun/unor bunu­ri deter­mi­na­te”. De ase­me­nea, „în cazul în care se dis­pu­ne con­fis­ca­rea valo­rii ave­rii nejus­ti­fi­ca­te, a unei păr­ți din ave­re sau a unor bunu­ri deter­mi­na­te, aces­tea vor fi valo­ri­fi­ca­te prin vân­za­re la lici­ta­ție, în con­for­mi­ta­te cu pro­ce­du­ra sta­bi­li­tă de Guvern sau, după caz, vor fi trans­mi­se în pro­pri­e­ta­tea sta­tu­lui”, se ara­tă în actul legi­sla­tiv.

Practic, la ei…

Dacă Repu­bli­ca Mol­do­va este novi­ce la capi­to­lul con­fis­că­rii ave­ri­lor nejus­ti­fi­ca­te, une­le țări ale Uniu­nii Euro­pe­ne apli­că aceas­tă pro­ce­du­ră de mai mul­ți ani, fiind o prac­ti­că de suc­ces. Potri­vit stu­di­u­lui Dis­po­sal of con­fis­ca­ted assets in the EU Mem­ber Sta­tes (Dis­pu­ne­rea de bunu­ri­le con­fis­ca­te în sta­te­le mem­bre UE, n.a.), rea­li­zat de Cen­trul pen­tru Stu­dii Demo­cra­ti­ce din Euro­pa, în majo­ri­ta­tea sta­te­lor comu­ni­ta­re, bunu­ri­le dobân­di­te ili­cit sunt con­fis­ca­te fie prin pro­ce­du­ră civi­lă, fie prin cea pena­lă.

  • În Repu­bli­ca Cehă, per­soa­ne­lor publi­ce le pot fi con­fis­ca­te bunu­ri­le doar dacă aces­tea sunt cer­ce­ta­te penal. Codul de pro­ce­du­ră pena­lă ceh per­mi­te con­fis­ca­rea atât a pro­pri­e­tă­ți­lor, cât și a bunu­ri­lor finan­ci­a­re. Și în Dane­mar­ca, pro­ce­du­ra de con­fis­ca­re a ave­rii nejus­ti­fi­ca­te urmea­ză, de regu­lă, după o con­dam­na­re pena­lă. O prac­ti­că frec­ven­tă în aceas­tă țară scan­di­na­vă este cea de vân­za­re a bunu­ri­lor con­fis­ca­te, iar banii obți­nu­ți sunt trans­fe­ra­ți în vis­te­ria sta­tu­lui.
  • În Fin­lan­da, la fel, con­fis­ca­rea este posi­bi­lă numai în cadrul unei pro­ce­du­ri pena­le și este regle­men­ta­tă de Codul penal. O regu­lă apli­ca­tă în aceas­tă țară este că bunu­ri­le, care urmea­ză să fie con­fis­ca­te, sunt ges­tio­na­te foar­te bine, pen­tru a mini­mi­za dete­ri­o­ra­rea aces­to­ra. În Fin­lan­da pro­pri­e­tă­ți­le con­fis­ca­te fie se vând, fie sunt uti­li­za­te de către insti­tu­ți­i­le sau auto­ri­tă­ți­le publi­ce loca­le.
  • Con­dam­na­rea pena­lă ser­veș­te drept argu­ment pen­tru con­fis­ca­rea ave­ri­lor și în Litu­a­nia. În acest stat bal­tic, drep­tul de pro­pri­e­ta­te ale unei per­soa­ne poa­te fi res­tric­țio­nat tem­po­rar prin deci­zia pro­cu­ro­ru­lui de a asi­gu­ra con­fis­ca­rea.
  • Spre deo­se­bi­re de țări­le men­țio­na­te mai sus, în Irlan­da con­fis­ca­rea ave­rii nejus­ti­fi­ca­te este posi­bi­lă și într-un pro­ces penal, și în unul civil. De regu­lă, pro­pri­e­tă­ți­le sunt vân­du­te la lici­ta­ție, iar mași­ni­le – prin inter­me­di­ul dea­le­ri­lor auto. Meto­da de vân­za­re este apro­ba­tă de instan­ță, atun­ci când este pro­nun­ța­tă deci­zia defi­ni­ti­vă de con­fis­ca­re. Prac­ti­ca pre­ve­de vân­za­rea cât mai rapi­dă a bunu­ri­lor, banii câști­ga­ți fiind direc­țio­na­ți ime­di­at către Minis­te­rul Finan­țe­lor.

Noua Directivă UE vizează și persoanele-terțe

În ulti­mii ani, sta­te­le UE și insti­tu­ți­i­le euro­pe­ne și-au unit efor­tu­ri­le pen­tru a com­ba­te îmbo­gă­ți­rea ili­ci­tă. Pen­tru ca să exis­te nor­me legi­sla­ti­ve uni­ce în acest sens, în 2014, Par­la­men­tul Euro­pean a adop­tat o Direc­ti­vă ce pre­ve­de că, în cazul în care valoa­rea bunu­ri­lor dobân­di­te de per­soa­na con­dam­na­tă, rapor­ta­tă la veni­tul per­soa­nei, nu poa­te fi jus­ti­fi­ca­tă, țări­le comu­ni­ta­re vor putea apli­ca pro­ce­du­ra de con­fis­ca­re extin­să.

O altă pre­ve­de­re impor­tan­tă a Direc­ti­vei UE este că se va per­mi­te con­fis­ca­rea de la ter­ți, în con­di­ți­i­le în care cei care își dobân­desc ave­ri­le în mod fra­u­du­los înre­gis­trea­ză de mul­te ori con­tu­ri­le ban­ca­re și bunu­ri­le pe nume­le altor per­soa­ne. „Numai dacă luăm ave­ri­le infrac­to­ri­lor vom putea îndrăz­ni a cre­de că redu­cem marea cri­mi­na­li­ta­te. Tri­mi­te­rea unor oame­ni la închi­soa­re, dar lăsa­rea bani­lor mur­da­ri în cir­cu­la­ție nu mai poa­te fi tole­ra­tă”, decla­ra acum doi ani euro­par­la­men­ta­ra Moni­ca Maco­vei, fos­tă minis­tră a Jus­ti­ți­ei din Româ­nia și co-raportoarea și pro­mo­toa­rea aces­tei Direc­ti­ve.

Anul 2016 a repre­zen­tat termenul-limită până când țări­le mem­bre UE urmau să-și adap­te­ze cadrul legi­sla­tiv națio­nal la Direc­ti­va pri­vind înghe­ța­rea și con­fis­ca­rea instru­men­te­lor și pro­du­se­lor infrac­țiu­ni­lor săvâr­și­te în Uniu­nea Euro­pea­nă.

Deși, în ulti­mii ani, și pre­sa, și soci­e­ta­tea civi­lă din Repu­bli­ca Mol­do­va au sem­na­lat nenu­mă­ra­te cazu­ri de posi­bi­le ave­ri dobân­di­te ili­cit, nici până la adop­ta­rea Legii cu pri­vi­re la Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă de Inte­gri­ta­te, nici după intra­rea în vigoa­re a aces­te­ia în ţara noas­tră nu au exis­tat cazu­ri de con­fis­ca­re a bunu­ri­lor ile­ga­le. Între timp, ori­ce guver­na­re vor­beș­te des­pre apro­pi­e­rea și pre­lu­a­rea stan­dar­de­lor și prac­ti­ci­lor euro­pe­ne.

Lilia Zaharia
Articol realizat de Asociaţia Presei Independente (API) cu suportul financiar al National Endowment for Democracy (NED). Citiţi „Obiectiv European” pe pagina web www.api.md

 

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. ivan cel groaznic

    Shi nici nu vor fi con­fis­ca­te ku she­le puto­ri shi hot­si de la guver­na­re …
    Tre­be sa ne apro­pi­em mult de euro­pa ka sa se intam­ple shi la noi ashe ceva …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *