Sergiu Chircă: Basarabie, libertatea şi progresul vin de peste Prut!

Este titlul unei cărţi cu spe­ci­fi­ca­rea “pen­tru toţi”, sem­nată de eco­no­mis­tul Ser­giu Chircă. În 1965 auto­rul este cata­lo­gat de con­du­ce­rea comu­nistă ca fiind per­soană “anti­so­vi­e­tică cu ten­dinţe naţio­na­liste”. În 1992 a ini­ţiat pro­pu­ne­rea ca Mol­dova să pără­sească zona rub­lei sovi­e­tice şi să adere la zona leu­lui româ­nesc. În tim­pul agre­siu­nii Rusiei la Nis­tru a creat, ini­ţial cu mij­loace finan­ci­are pro­prii, un fond spe­cial de susţi­nere a poli­ţiei şi a tru­pe­lor de cara­bi­ni­eri. În 2010 a făcut parte din “Comi­sia Cojo­caru”, care a stu­diat şi apre­ciat geno­ci­dul fizic şi spi­ri­tual declanşat în RSSM de către comu­ni­şti.

La pre­zen­ta­rea lucră­rii, care a avut loc săp­tămâna tre­cută, Ser­giu Chircă a decla­rat: “Tot tim­pul mi-am dorit să scriu pen­tru un public mai larg, nu doar pen­tru cei care cunosc eco­no­mie. Iată de ce am ales să fac şi publi­cistică. S-a rea­li­zat un vis, însă mai am o dorinţă – să-mi tra­duc cărţile în engleză şi în rusă. Cred că mi-am înde­pli­nit misiu­nea de ilu­mi­nare a nea­mu­lui”.

Din cuvântul-înainte al autorului:

Deranjaţi de redobândirea cetăţeniei

În jumă­ta­tea a doua a anu­lui 2010, mass-media din Ger­ma­nia, Franţa şi unii poli­ti­cieni din aceste ţări au acu­zat Româ­nia că faci­li­tează obţi­ne­rea cetă­ţe­niei române de către cetă­ţe­nii R. Mol­dova. Ulte­rior această ava­lanşă de învi­nu­iri a fost susţi­nută şi de unele cer­curi de inte­rese din alte ţări , mai ales din Rusia. S-ar putea ca toţi aceş­tia să nu cunoască isto­ria sau să o ignore în mod conş­ti­ent. Isto­ria însă ne amin­teşte că, într-un timp, nemţii ne-au cedat (deci­zia lui Hitler din august 1939), iar ruşii ne-au ocu­pat (deci­zia lui Sta­lin din iunie 1940).

Germania şi Rusia din nou într-un gând

O crimă uitată ar putea să se mai repete şi să ne ani­hi­leze ca neam. Cu atât mai mult că ruşii şi nemţii se apro­pie oare­cum iarăşi între ei, ca în 1939 — 1940, şi nimeni nu poate spune şi nici garanta cu ce ar putea cul­mina aceasta. Ger­ma­nia, susţi­nută de Franţa, se simte lider şi ţară a cuvân­tu­lui pri­mor­dial în UE, iar Rusia, atră­gând de par­tea sa Ger­ma­nia, se simte o supra­pu­tere, ca pe tim­pul lui Sta­lin.

George Fried­man (SUA) con­stată în acest sens: “După criza economico-financiară din 2008 — 2009, lucru­rile în Europa s-au schim­bat şi Rusia e în situ­a­ţia de a face anu­mite con­e­xiuni cu Europa, pen­tru că a obţi­nut ce voia. Ger­ma­nii, care se simt incon­for­ta­bil în NATO şi în UE, au ape­lat la par­te­ne­rul lor natu­ral – ruşii, iar aceş­tia au fost cât se poate de recep­tivi. Ruşii le dau resurse, gaze natu­rale, ger­ma­nii, la rân­dul lor, le oferă capi­tal şi teh­no­lo­gii. Ger­ma­nii tră­iesc un declin demo­gra­fic, ei nu mai vor turci, mută fabri­cile în… Rusia. După criza greacă, Ger­ma­nii s-au între­bat ce pri­mesc ei de la UE. Româ­nia întot­dea­una revine la Basa­ra­bia şi pen­tru Basa­ra­bia ea repre­zintă un fel de spa­ţiu de sepa­rare între Ger­ma­nia şi Rusia”.

Cât pri­veşte ini­ţi­a­tiva ger­mană de a aborda pro­blema trans­nis­treană, e greu de pre­su­pus că Rusia se va retrage din stânga Nis­tru­lui. Această enclavă pre­zintă pen­tru ea o bază la fron­ti­era cu NATO şi UE.

Ruşii în niciun caz nu vor ceda Trans­nis­tria. Înţe­leg acest lucru mai marii din SUA, UE şi NATO.

Speranţe, inclusiv economice

Oare Ger­ma­nia e de acord ca Rusia să decidă soarta basa­ra­be­ni­lor ca şi în 1939? Nu-mi vine a crede. Cred că nemţii îşi dau seama ce repre­zintă Basa­ra­bia pen­tru o Europă unită şi ne vor accepta în Uniu­nea Euro­peană ca români basa­ra­beni cu paşa­poarte ale UE (româ­neşti), aştep­tate de 71 de ani şi meri­tate în baza drep­tu­lui isto­ric şi natu­ral al tutu­ror basa­ra­be­ni­lor.

Fie­care basa­ra­bean în parte, de la vlă­dică până la opincă, tre­buie să-şi dea seama că sunt aşa cum i-a creat Dom­nul, români mol­do­veni şi nici­de­cum doar nişte mol­do­veni aparte, cum doreşte Rusia: un mol­do­vean într-o Mol­dovă aparte, dezmem­brată, cro­nic săracă şi insta­bilă.

Opinii:

Petru Soltan, academician:

“Este o carte nece­sară pen­tru cei care nu mai ştiu cine sunt ei. Ser­giu Chircă e un om ade­vă­rat, şi eco­no­mist, om de şti­inţă, publi­cist”.

Nicolae Dabija, scriitor:

“Prin cărţile lui Chircă des­co­pe­rim conş­ti­inţa de sine, conş­ti­inţa de basa­ra­bean, or am fost prea mult cotro­piţi de pro­pri­ile orgo­lii şi rătă­ciri. Chircă este un pro­mo­tor al valo­ri­lor şi dem­ni­tă­ţii naţio­nale”.

Alexandru Moşanu, ex-preşedinte al primului Parlament al RM:

“Chircă nu este doar un bun eco­no­mist, este şi un bun isto­ric. D-lui a făcut un act patri­o­tic. A edi­tat din cont per­so­nal peste 10.000 de exem­plare de cărţi pen­tru a face dona­ţii bibli­o­te­ci­lor din ţară, şco­li­lor şi lice­e­lor.”

Amin­tim că auto­rul a donat 3000 exem­plare de carte Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii pen­tru bibli­o­te­cile din ţară şi 4000 — Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţiei, pen­tru şcoli şi licee.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • DINU

  BRAVO SI TRAISCA MAREA ROMANIE DE LA 1918 !

 • RAZVAN

  DAR OARE CUM ACESTI TERORISTI RUSOFONI
  AU VENIT LIBERI LA CHISINAU ?
  CUM AU TRECUT EI HOTARUL DE LA NISTRU ?
  CINE LE-A DAT VOIE ?
  OARE GUVERNANTII NOSTRI DE LA CHISINAU POT OARE SA SE PLIMBE SI EI LIBERI PRIN TIRASPOL ?

 • Marina

  Recent am citit car­tea. Am gasito intam­pla­tor pe raf­tul micii bibli­o­teci dintr-un hotel din Anta­lia (Tur­cia), si am ramas pla­cut sur­prinsa, era unica carte in romana. Am citito dintr-o rasu­flare, foarte multe lucruri inte­re­sante si chiar unele noi pen­tru mine. Reco­mand tutu­ror aceasta carte, este o ade­va­rata comoara, mai ales pen­tru cei ce nu prea cunosc ade­va­rata isto­rie a nea­mu­lui nos­tru. In unele momente chiar iti dau lacrimi in ochi.