8 martie la spital

Vine ziua de 8 mar­tie şi feme­i­le din R.Moldova se vor simţi răz­bu­na­te. Da, în con­di­ţii de aus­te­ri­ta­te, cado­u­ri­le vor fi tot mai modes­te, par­fu­mu­ri­le tot mai iefti­ne, buche­te­le vor fi dintr-o sin­gu­ră lalea cu mult celo­fan, mese­le mai sără­cu­ţe, cu alco­ol mai mult şi car­ne mai puţi­nă, dar să fim sin­ce­ri: 8 mar­tie e încă o săr­bă­toa­re des­tul de pal­pa­bi­lă pe fun­da­lul zilei Arma­tei Roşii, care aproa­pe că nu a mai fost con­sem­na­tă ofi­ci­al.

Deci, 8 mar­tie e zi libe­ră, ast­fel încât feme­i­le se vor simţi în ape­le lor la bucă­tă­rie, să găteas­că în voie buca­te de care pot mai bine ca să nu-ţi sca­pe băr­ba­ţii să se îmbe­te. Sin­cer vor­bind, băr­ba­ţii nu se îmba­tă pur şi sim­plu, ci din cau­za feme­i­lor – ori ele nu fac mân­ca­rea bună, ori vor­besc ce nu tre­bu­ie, ori se îmbra­că nu prea sexy, ori prea sexy, ori lucrea­ză prea mult, ori prea puţin, or greşesc alt­ce­va şi îi aduc la dis­pe­ra­re.

Şti­ind că băr­ba­ţii nu-şi apre­cia­ză feme­i­le la depli­na valoa­re în fami­lie, băr­ba­ţii de stat au decis să facă săr­bă­toa­rea de 8 mar­tie abso­lut memo­ra­bi­lă pen­tru femei. Ast­fel, unii admi­nis­tra­to­ri de insti­tu­ţii au mers mai depar­te de lalea­ua înve­li­tă în celo­fan mult şi au orga­ni­zat con­cur­su­ri.

Muni­ci­pi­ul Chi­şi­nău se mân­dreş­te în acest an cu un con­curs foar­te ori­gi­nal: ”Gala feme­i­lor din sis­te­mul de sănă­ta­te din muni­ci­pi­ul Chi­şi­nău 2016”. Dire­cţia muni­ci­pa­lă de Sănă­ta­te orga­ni­zea­ză un mare şou la Filar­mo­ni­ca ”Ser­ghei Lun­che­vi­ci” pe data de 2 mar­tie. La şou par­ti­ci­pă feme­i­le din insti­tu­ţi­i­le medi­ca­le din capi­ta­lă, feme­i­le în halat alb.

E 8 mar­tie, şi ele tre­bu­ie să iasă în faţă şi să ara­te bine. Pe sce­nă vor urca doar cele mai des­to­i­ni­ce, cele care cores­pund cri­te­ri­i­lor. Iar cri­te­ri­i­le sunt pre­vă­zu­te într-un regu­la­ment apro­bat de către Con­si­li­ul muni­ci­pal în 2004!

Preşe­din­te­le Comi­si­ei de con­curs, Mihai Mol­do­va­nu, şeful dire­cţi­ei Muni­ci­pa­le Sănă­ta­te, a remis insti­tu­ţi­i­lor medi­ca­le regu­la­men­tul de par­ti­ci­pa­re, care conţi­ne şi pro­be­le de con­curs, cităm: ”Feme­ia la înce­put de carie­ră; Feme­ia care deci­de; Feme­ia dedi­ca­tă medi­ci­nei; Feme­ia păre­rea căre­ia con­tea­ză”. Pen­tru a par­ti­ci­pa la aceas­tă com­pe­ti­ţie, con­cu­ren­te­le ”tre­bu­ie să tri­mi­tă publi­ca­ţii, mate­ri­a­le foto, video, audio”.

Con­cur­sul fiind anu­nţat, s-au şi înce­put dis­pu­te­le. Cum tre­bu­ie să fie feme­ia la înce­put de carie­ră? Ce fel de video să remi­tă ele la con­curs? Dar audio – ce să se audă aco­lo? Iar feme­ia care deci­de – ce dovezi să adu­că că ea cu ade­vă­rat deci­de? Şi cât de mult tre­bu­ie ea să deci­dă, ca feme­ie, dacă şeful sis­te­mu­lui în care lucrea­ză pre­pon­de­rent femei este un băr­bat, care este şi preşe­din­te­le juri­u­lui? Tre­bu­ie ea oare să demon­stre­ze că poa­te deci­de sau doar să se facă că deci­de, ca să nu sară calul? La cate­go­ria ”Feme­ia dedi­ca­tă medi­ci­nei” s-a lăsat chiar cu scan­dal – care din­tre cele care lucrea­ză actu­al­men­te în sis­te­mul medi­cal o face din alte con­si­de­ren­te decât din dedi­ca­ţie? De ce vine o asis­ten­tă medi­ca­lă la ser­vi­ciu, dacă aco­lo are de îngri­jit bol­na­vi, de spă­lat intes­ti­ne, sto­ma­ce, cor­pu­ri transpi­ra­te, de făcut per­fu­zii, inje­cţii, de ascul­tat răc­ne­te şi dure­ri? Şi toa­te pen­tru 1400 de lei la înce­put de carie­ră sau 2500 de lei la final. Cu 1400 de lei nici pâi­ne soci­a­lă nu-ţi ajun­ge să-ţi cum­pe­ri, dar­mi­te să ai un abo­na­ment la bazin, ca să mer­gi să-ţi spe­li cre­ie­rii de atâ­ta spi­tal. În final, cate­go­ria ”Feme­ia, păre­rea căre­ia con­tea­ză” e chiar dubi­oa­să. Or, nu con­tea­ză oare păre­rea fie­că­rei femei? Că nu pot fi pre­mi­a­te toa­te, este evi­dent. Deci a cărei păre­re va con­ta cel mai mult? Noroc că exis­tă juri­ul, con­sti­tu­it din şi con­dus de băr­ba­ţi. Ei pot să deci­dă aşa ceva. ”Con­tro­lul exe­cu­tă­rii pre­zen­tu­lui ordin mi-l asum”, mai scrie Mihai Mol­do­va­nu în ordi­nul cu pri­vi­re la orga­ni­za­rea ”Galei feme­i­lor din sis­te­mul de sănă­ta­te din muni­ci­pi­ul Chi­şi­nău 2016”.

Marian Şura-Mura
! Acest text este un pamflet şi trebuie citit ca atare

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *