556-spuital

8 martie la spital

Vine ziua de 8 mar­tie şi feme­ile din R.Moldova se vor simţi răz­bu­nate. Da, în con­di­ţii de aus­te­ri­tate, cado­u­rile vor fi tot mai modeste, par­fu­mu­rile tot mai ieftine, buche­tele vor fi dintr-o sin­gură lalea cu mult celo­fan, mesele mai sără­cuţe, cu alcool mai mult şi carne mai puţină, dar să fim sin­ceri: 8 mar­tie e încă o săr­bă­toare des­tul de pal­pa­bilă pe fun­da­lul zilei Arma­tei Roşii, care aproape că nu a mai fost con­sem­nată ofi­cial.

Deci, 8 mar­tie e zi liberă, ast­fel încât feme­ile se vor simţi în apele lor la bucă­tă­rie, să gătească în voie bucate de care pot mai bine ca să nu-ţi scape băr­ba­ţii să se îmbete. Sin­cer vor­bind, băr­ba­ţii nu se îmbată pur şi sim­plu, ci din cauza feme­i­lor – ori ele nu fac mân­ca­rea bună, ori vor­besc ce nu tre­buie, ori se îmbracă nu prea sexy, ori prea sexy, ori lucrează prea mult, ori prea puţin, or greşesc alt­ceva şi îi aduc la dis­pe­rare.

Şti­ind că băr­ba­ţii nu-şi apre­ciază feme­ile la deplina valoare în fami­lie, băr­ba­ţii de stat au decis să facă săr­bă­toa­rea de 8 mar­tie abso­lut memo­ra­bilă pen­tru femei. Ast­fel, unii admi­nis­tra­tori de insti­tu­ţii au mers mai departe de laleaua înve­lită în celo­fan mult şi au orga­ni­zat con­cur­suri.

Muni­ci­piul Chi­şi­nău se mân­dreşte în acest an cu un con­curs foarte ori­gi­nal: ”Gala feme­i­lor din sis­te­mul de sănă­tate din muni­ci­piul Chi­şi­nău 2016”. Dire­cţia muni­ci­pală de Sănă­tate orga­ni­zează un mare şou la Filar­mo­nica ”Ser­ghei Lun­che­vici” pe data de 2 mar­tie. La şou par­ti­cipă feme­ile din insti­tu­ţi­ile medi­cale din capi­tală, feme­ile în halat alb.

E 8 mar­tie, şi ele tre­buie să iasă în faţă şi să arate bine. Pe scenă vor urca doar cele mai des­to­i­nice, cele care cores­pund cri­te­ri­i­lor. Iar cri­te­ri­ile sunt pre­vă­zute într-un regu­la­ment apro­bat de către Con­si­liul muni­ci­pal în 2004!

Preşe­din­tele Comi­siei de con­curs, Mihai Mol­do­vanu, şeful dire­cţiei Muni­ci­pale Sănă­tate, a remis insti­tu­ţi­i­lor medi­cale regu­la­men­tul de par­ti­ci­pare, care conţine şi pro­bele de con­curs, cităm: ”Femeia la înce­put de carieră; Femeia care decide; Femeia dedi­cată medi­ci­nei; Femeia păre­rea căreia con­tează”. Pen­tru a par­ti­cipa la această com­pe­ti­ţie, con­cu­ren­tele ”tre­buie să tri­mită publi­ca­ţii, mate­ri­ale foto, video, audio”.

Con­cur­sul fiind anu­nţat, s-au şi înce­put dis­pu­tele. Cum tre­buie să fie femeia la înce­put de carieră? Ce fel de video să remită ele la con­curs? Dar audio – ce să se audă acolo? Iar femeia care decide – ce dovezi să aducă că ea cu ade­vă­rat decide? Şi cât de mult tre­buie ea să decidă, ca femeie, dacă şeful sis­te­mu­lui în care lucrează pre­pon­de­rent femei este un băr­bat, care este şi preşe­din­tele juri­u­lui? Tre­buie ea oare să demon­streze că poate decide sau doar să se facă că decide, ca să nu sară calul? La cate­go­ria ”Femeia dedi­cată medi­ci­nei” s-a lăsat chiar cu scan­dal – care din­tre cele care lucrează actu­al­mente în sis­te­mul medi­cal o face din alte con­si­de­rente decât din dedi­ca­ţie? De ce vine o asis­tentă medi­cală la ser­vi­ciu, dacă acolo are de îngri­jit bol­navi, de spă­lat intes­tine, sto­mace, cor­puri transpi­rate, de făcut per­fu­zii, inje­cţii, de ascul­tat răc­nete şi dureri? Şi toate pen­tru 1400 de lei la înce­put de carieră sau 2500 de lei la final. Cu 1400 de lei nici pâine soci­ală nu-ţi ajunge să-ţi cum­peri, dar­mite să ai un abo­na­ment la bazin, ca să mergi să-ţi speli cre­ie­rii de atâta spi­tal. În final, cate­go­ria ”Femeia, păre­rea căreia con­tează” e chiar dubi­oasă. Or, nu con­tează oare păre­rea fie­că­rei femei? Că nu pot fi pre­mi­ate toate, este evi­dent. Deci a cărei părere va conta cel mai mult? Noroc că există juriul, con­sti­tuit din şi con­dus de băr­baţi. Ei pot să decidă aşa ceva. ”Con­tro­lul exe­cu­tă­rii pre­zen­tu­lui ordin mi-l asum”, mai scrie Mihai Mol­do­vanu în ordi­nul cu pri­vire la orga­ni­za­rea ”Galei feme­i­lor din sis­te­mul de sănă­tate din muni­ci­piul Chi­şi­nău 2016”.

Marian Şura-Mura
! Acest text este un pamflet şi trebuie citit ca atare

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.