Principală  —  IMPORTANTE   —   Curtea de Conturi, despre „Termoelectrica”:…

Curtea de Conturi, despre „Termoelectrica”: „se relevă o abordare neconformă asupra procesului de gestionare a datoriilor, imobilizărilor corporale, activelor în curs de execuție și a stocurilor învechite și neutilizate”

Managementul S.A. „Termoelectrica” este axat preponderent pe activitatea curentă, ceea ce în consecință denotă nesoluționarea unor carențe istorice care afectează administrarea conformă a patrimoniului deținut. La o asemenea concluzie a ajuns Curtea de Conturi a R. Moldova (CCRM), după examinarea, la 30 noiembrie curent, a Raportului auditului conformității gestionării patrimoniului public de către S.A. „Termoelectrica” în anul 2020.

Misiunea de audit, evaluând conformitatea gestionării patrimoniului public de către S.A. „Termoelectrica” în anul 2020, a concluzionat că ansamblul activităților cuprinse în aria de audit nu corespund pe deplin exigențelor cadrului normativ în vigoare, precum și reglementărilor interne existente.

La baza formării concluziei generale au stat constatările de audit:

  • Reflectarea neconformă a datoriilor pe termen lung în valoare de 2 036 332 mii lei față de furnizorul de gaze naturale, ceea ce nu prezintă poziția patrimonial-financiară reală și creează incertitudini privind înțelegerea ratei de lichiditate curentă a Societății. La fel, se denotă o divergență de 574 223 mii lei între datoria înregistrată de S.A. „Termoelectrica” și cea recunoscută de Furnizorul de gaze naturale.
  • Nerespectarea prevederilor legale aferente gestionării unor imobilizări corporale cu valoarea inițială de 543 858 mii lei, ceea ce nu reflectă corespunzător valoarea reală a activelor deținute și utilizate de Societate.
  • Neajustarea valorii pentru stocurile învechite și cu mișcare lentă, în valoare de circa 107 851 mii lei ceea ce nu contribuie la prezentarea veridică și conformă a informațiilor aferente patrimoniului gestionat.
  • Lipsa unor acțiuni în privința activelor în curs de execuție cu valoarea de 85 147 mii lei, ceea ce denotă o gestionare ineficientă a resurselor financiare alocate anterior pentru unele obiective care nu au fost realizate până la moment.
  • Admiterea erorilor în modul de prezentare a situațiilor financiare consolidate și a raportului conducerii prin diminuarea veniturilor și cheltuielilor cu 10 184 mii lei, ceea ce nu oferă informații reale privind performanța financiară pe tipuri de activități.
  • Neelaborarea unor criterii echitabile de remunerare a personalului S.A. „Termoelectrica” ceea ce afectează transparența alocării și utilizării resurselor financiare în acest sens.

S.A. „Termoelectrica” în anul 2020 a raportat venituri în valoare de 2 308 641 mii lei și cheltuieli în sumă de 2 317 112 mii lei înregistrând, în așa fel, o pierdere de 4 798 mii lei.

Întreprinderea a obținut din vânzarea agentului termic și energiei electrice 94% din totalul resurselor financiare acumulate în anul de gestiune. Potrivit CCRM, costul vânzărilor reprezintă 86% din totalul cheltuielilor, iar valoarea materiei prime utilizată în anul 2020 a constituit 65% din costul total al producției sau circa 56% din totalul cheltuielilor înregistrate. Alte componente semnificative ale cheltuielilor sunt cele de remunerare a personalului – 15% și cheltuielile privind amortizarea/uzura imobilizărilor deținute – 13%.

În anul 2020, S.A. „Termoelectrica” a preluat 24 de bunuri de la SA „Termocom” în procedură de faliment, dintre care 18 au fost ulterior comercializate la licitații cu strigare și reducere.

Se atestă că, nouă bunuri au fost comercializate cu 50 la sută din prețul de expunere, în toate cazurile participând doar doi operatori economici. Deși, în linii generale, Societatea a desfășurat procesul de comercializare a activelor neutilizate în mod regulamentar, se atestă existența unor lacune ale cadrului normativ aferent care pot compromite eficiența și transparența procesului dat.

Astfel, în condițiile în care reglementările actuale, în cazul participării a doi sau mai mulți potențiali cumpărători, permit de a  reduce prețul până la 50 la sută se denotă riscul de participare formală, printr-o înțelegere prealabilă, doar pentru posibilitatea obținerii reducerii menționate.

Prin prisma constatărilor expuse, se relevă o abordare neconformă asupra procesului de gestionare a datoriilor, imobilizărilor corporale, activelor în curs de execuție, precum și a stocurilor învechite și neutilizate ceea ce contravine  principiilor bunei guvernări, iar neaplicarea și neinstituirea unor politici, proceduri și reguli interne afectează procesul de remunerare a personalului, generând în așa fel și alte riscuri în raport și aspect de regularitate, susțin reprezentanții CCRM.

Curtea de Conturi relevă necesitatea urgentă de asumare a unor decizii manageriale întru elucidarea situațiilor expuse, consolidarea sistemului de control intern care să asigure gestionarea eficientă a riscurilor de conformitate.

CITIȚI ȘI:  
Publicitate
Publicitate