UNIREA DE LA CHIȘINĂU

Împli­ni­rea a 200 de ani de la rap­tul Basa­ra­biei prin pacea ruso-turcă de la Bucu­rești a scos dumi­ni­că în stra­dă cir­ca 7 000 de per­soa­ne la Chi­și­nău. Mani­fes­tan­ți de toa­te vâr­ste­le au cerut reu­ni­rea teri­to­ri­u­lui pruto-nistrean la Româ­nia și ple­ca­rea arma­tei ruse de pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va. Pri­ma opri­re a coloa­nei a fost la Amba­sa­da Rusi­ei, unde s-a ținut un moment de recu­le­ge­re și s-a scan­dat dur împo­tri­va tru­pe­lor din Trans­nis­tria con­si­de­ra­te de ocu­pa­ție. “Toa­tă isto­ria noas­tră au făcut așa, au spus că ne eli­be­rea­ză când de fapt ne-au sub­ju­gat. Vrem să ple­ce de la Nis­tru” a spus Tatia­na Miron, veni­tă spe­cial din Ita­lia pen­tru eve­ni­ment. Mar­șul a con­ti­nu­at pe stra­zi­le capi­ta­lei Repu­bli­cii Mol­do­va, spre amba­sa­da Tur­ci­ei, cea­la­lăt sem­na­ta­ră a tra­ta­tu­lui de la 16 mai 1812. Mani­fes­ta­ția a luat sfâr­șit printr-un con­cert orga­ni­zat la Tea­trul de Vară, loca­ție folo­si­tă  dese­o­ri în tim­pul miș­că­rii de eli­be­ra­re națio­na­lă de la sfr­și­tul ani­lor ’80 din Basa­ra­bia.

Cei mai voca­li pe tot par­cur­sul mar­șu­lui au fost tine­rii. Ser­giu Gro­su, din satul Chiș­că­re­ni, raio­nul Sîn­ge­rei a decla­rat: “Nu putem aștep­ta încă o gene­ra­ție pen­tru a înfăp­tui uni­rea. Tre­bu­ie să fim împre­u­nă în sta­tul român, așa cum stră­mo­șii noș­tri au decis.”. Mani­fes­tan­ți au venit de pe întreg teri­to­ri­ul Repu­bli­cii Mol­do­va, dar și din Româ­nia, un auto­car și mul­te alte mași­ni și dele­ga­ții sosind sâm­bă­tă și dumi­ni­că.

Eve­ni­men­tul a fost orga­ni­zat de Con­si­li­ul Uni­rii și de Acțiu­nea 2012, două plat­for­me care înglo­bea­ză zeci de aso­ci­a­ții și par­ti­de de pe ambe­le malu­ri ale Pru­tu­lui.  Plat­for­ma Civi­că ACȚIUNEA 2012 este for­ma­tă din ONG-uri și per­soa­ne care sus­țin uni­rea Repu­bli­cii Mol­do­va cu Româ­nia și mili­tea­ză pen­tru rea­li­za­rea obiec­ti­vu­lui gene­ra­ți­i­lor tre­cu­te, pre­zen­te și vii­toa­re de regă­si­re a româ­ni­lor de pe cele două malu­ri ale Pru­tu­lui în cadrul ace­lu­iași stat.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

 1. Arminden

  Mare Doliu la Chi­si­nau:
  200 de ani de OCUPATIE ruseas­ca !
  1812- 16 MAI — 2012
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
  1.
  Un Marş cu Făclii Aprin­se:
  Mier­cu­ri, 16 mai, la ora 19.00,
  Con­si­li­ul Uni­rii vă invi­tă
  la Dru­mul Lumi­nii şi al Memo­ri­ei –
  care va inclu­de o retra­ge­re cu torţe şi aprin­de­re
  de lumâ­nă­ri în cin­stea îna­in­ta­şi­lor nea­mu­lui,
  a depu­ta­ţi­lor Sfa­tu­lui Ţării care, la 27 mar­tie 1918,
  au votat Uni­rea Basa­ra­biei cu Patria-Mamă Româ­nia
  şi în memo­ria vic­ti­me­lor celor două sute de ani de ocu­pa­ţie ruso-sovietică din Basa­ra­bia.

  Mani­fes­ta­ţia va înce­pe la fos­tul sediu al Sfa­tu­lui Ţării de pe stra­da Ale­xei Mate­e­vi­ci,
  va con­ti­nua prin faţa Amba­sa­dei Româ­ni­ei,
  după care marea de lumi­ni va intra
  în alta­rul Pieţii Marii Adu­nă­ri Naţio­na­le din Chi­şi­nău,
  unde, în anii 1989-1991,
  am obţi­nut cele mai mari vic­to­rii naţio­na­le.
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
  2.
  O Con­fe­rin­ta Inter­na­tio­na­la des­pre Anul Negru 1812:
   – la 14 — 15 Mai: la Chi­si­nau
   – la 16 Mai: la Iasi
  cu invi­ta­ti din Ita­lia, Ţări­le Bal­ti­ce, Fin­lan­da, Polo­nia, Tur­cia, Ucrai­na, Rusia, Aus­tria…
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
   – Aca­de­mia de Şti­inţe a Mol­do­vei
   – împre­u­nă cu Aca­de­mia Româ­nă
  au lan­sat un pro­iect comun de desfă­şu­ra­re a con­fe­rinţei,
  pe 14-16 mai 2012, la Chi­şi­nău şi Iaşi,
   – ini­ţi­a­ti­vă susţi­nu­tă de Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român «Mihai Emi­ne­scu» din Chi­şi­nău. Res­pon­sa­bi­li de buna orga­ni­za­re şi desfă­şu­ra­re a eve­ni­men­tu­lui sunt:
   – Insti­tu­tul de Isto­rie, Stat şi Drept al Aca­de­mi­ei de Şti­inţe a Mol­do­vei
   – şi Insti­tu­tul de Isto­rie «A. D. Xeno­pol» — Fili­a­la Iaşi a Aca­de­mi­ei Româ­ne.
  agen­da lucra­ri­lor:
  http://www.timpul.md/articol/agenda-conferintei-internationale-basarabia — 1812 – problema-nationala-implicatii-internationale-33715.html
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – —  —  —  —  —  —  — —
  N.B.
  NU MAI STATI ADORMITI PRIN CASE ! DESTEPTATI-VA !
  IESITI AFARA LA LUMINA, ADEVAR SI TRICOLOR !
  JOS OCUPATIA RUSEASCA CRIMINALA !
  TRAIASCA RE-UNIREA MOLDOVEI DE EST CU ROMâ­NIA !

 2. Miruna

  200 de ani de ocu­pa­tie ruseas­ca nea­gra
  in Mol­do­va de Est:
  1812 -16 mai – 2012
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
  Chi­si­nau, dumi­ni­ca 13 mai 2012:
  Sec­ven­te video/ in 6 par­ti / de la Mar­sul de Doliu
  si Dis­cur­su­ri­le patri­o­ti­ce uni­o­nis­te
  urma­te de un Con­cert la Tea­trul de Vara
  din Chi­si­nau cu Iri­na Loghin, Ghe­or­ghe Tur­da, etc.:
  http://www.youtube.com/watch?v=pCvKAsJq2OI&feature=relmfu
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *