ULTIMA ORĂ! Agenda ședințelor, accesibilă căutării după numele părții pe dosar. Hotărârile rămân „secrete”

După pre­siu­ni­le din ulti­me­le zile ale soci­e­tă­ții civi­le, care a cerut acces la infor­ma­ți­i­le de pe por­ta­lul instan­țe­lor națio­na­le de jude­ca­tă, astăzi la sec­țiu­nea „agen­da ședin­țe­lor” a fost intro­du­să căsu­ța de cău­ta­re în baza nume­lui și pre­nu­me­lui păr­ți­lor pe dosar.  Soli­ci­ta­tă de ZdG, Valen­ti­na Gri­go­riș, direc­tor inte­ri­mar al Agen­ți­ei de Admi­nis­tra­te a Instan­țe­lor Jude­că­to­rești (AAIJ), sus­ți­ne că deci­zia de a extin­de instru­men­te­le de cău­ta­re a fost lua­tă încă la 10 febru­a­rie, în cadrul unei dis­cu­ții între repre­zen­tan­ții AAIJ, ai Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii CSM) și cei ai Cen­tru­lui Națio­nal pen­tru Pro­tec­ția Date­lor cu Carac­ter Per­so­nal (CNPDCP). Tot­o­da­tă, cău­ta­rea hotă­râri­lor de jude­ca­tă după nume­le și pre­nu­me­le incul­pa­tu­lui con­ti­nuă să rămâ­nă INACCESIBILĂ. Între­ba­tă des­pre rațio­na­men­te­le aces­tei deci­zii, Valen­ti­na Gri­go­riș a invo­cat pre­ve­de­ri­le Legii pri­vind orga­ni­za­rea jude­că­to­reas­că, dar a decla­rat că o deci­zie fina­lă va fi lua­tă după dis­cu­ții cu soci­e­ta­tea civi­lă. 

Așa ara­tă acum pagi­na de cău­ta­re a dosa­re­lor în agen­da ședin­țe­lor instan­țe­lor de jude­ca­tă. Este inclu­să case­ta „denu­mi­re dosar”.

Tot­o­da­tă, la sec­țiu­nea „hotă­râri­le instan­ței” lip­seș­te case­ta de cău­ta­re după denu­mi­rea dosa­ru­lui, fiind afi­șa­te doar două instru­men­te: „numă­rul dosa­ru­lui” și „tipul” aces­tu­ia.

Repre­zen­tan­ta AAIJ a decla­rat că la ședin­ța din 10 febru­a­rie s-a dis­cu­tat și des­pre inclu­de­rea nume­lui și pre­nu­me­lui la opțiu­ni­le de cău­ta­re a hotă­râri­lor, dar că o deci­zie fina­lă va fi lua­tă după con­sul­tă­ri în for­mat extins.

„S-a dis­cu­tat, dar urmea­ză, așa cum am sta­bi­lit, să avem ședin­țe în gru­pul de lucru, la care vor fi invi­ta­ți toți cei inte­re­sa­ți, inclu­siv soci­e­ta­tea civi­lă. Va fi un for­mat mai extins. Refe­ri­tor la hotă­râri­le instan­țe­lor, s-a decis adă­u­ga­rea cri­te­ri­i­lor ce țin de cău­ta­rea dosa­re­lor după obiec­tul cau­zei, pen­tru ca să fie posi­bi­lă cău­ta­rea prac­ti­cii judi­ci­a­re de către cei inte­re­sa­ți. Sun­tem în pro­ces”, a decla­rat Valen­ti­na Gri­go­riș.

Între­ba­tă des­pre rațio­na­men­te­le par­ti­ci­pan­ți­lor la ședin­ță, de a extin­de opțiu­ni­le de cău­ta­re doar la sec­țiu­nea agen­da ședin­țe­lor, nu și la cea a hotă­târi­lor instan­ței, Gri­go­riș a decla­rat că argu­men­te­le sunt baza­te pe pre­ve­de­ri­le Legii pri­vind orga­ni­za­rea jude­că­to­reas­că (art. 56, indi­ce­le 2 alin. 3), care sti­pu­lea­ză: „Lis­ta cau­ze­lor fixa­te pen­tru jude­ca­re se pla­sea­ză pe pagi­na web a instanţei jude­că­to­reş­ti, pre­cum şi pe un panou public, cu cel puţin 3 zile îna­in­te de data şedinţei de jude­ca­tă, indicîndu-se numă­rul dosa­ru­lui, nume­le jude­că­to­ru­lui (jude­că­to­ri­lor) care exa­mi­nea­ză cau­za, data, ora şi locul desfă­şu­ră­rii şedinţei, nume­le sau denu­mi­rea părţi­lor, obiec­tul cau­zei, pre­cum şi alte date refe­ri­toa­re la publi­ci­ta­tea şedinţei de jude­ca­tă”.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *