Decizia Judecătoriei Buiucani: Stela Pahomi va sta 30 de zile în izolator

Ste­la Paho­mi, preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui de admi­nis­tra­ţie al „Mol­da­sig” și fost mem­bru al CA al MAIB, a pri­mit un man­dat de arest pre­ven­tiv pe un ter­men de 30 de zile. Deci­zia a fost lua­tă de căte magis­tra­ții Jude­că­to­ri­ei Buiu­ca­ni, la cere­rea pro­cu­ro­ri­lor.

Amin­tim că Ste­la Paho­mi a fost reți­nu­tă pe 22 mar­tie curent, fiind bănu­i­tă că, în com­pli­ci­ta­te cu alte per­soa­ne, a comis infra­cţiu­nea de dobân­di­re prin înşe­lă­ciu­ne a acţiu­ni­lor BC „Moldova-Agroindbank” SA, pre­cum şi infra­cţiu­nea de spă­la­re a bani­lor, cau­zând dau­ne în pro­porţii deo­se­bit de mari acţio­na­ri­lor insti­tu­ţi­ei, esti­ma­te la apro­xi­ma­tiv 20 000 000 de lei.

Ana­li­zând pro­be­le acu­mu­la­te, s-a sta­bi­lit că, având sco­pul de a sus­tra­ge un număr de acţiu­ni de la pro­pri­e­ta­rii aces­to­ra, bănu­i­ta a orga­ni­zat o sche­mă prin care i-a depo­se­dat pe aceş­tia de 17 189 de acţiu­ni. Pen­tru rea­li­za­rea pla­nu­lui său, feme­ia a orga­ni­zat fal­si­fi­ca­rea unor pro­cu­ri prin care s-a dat drep­tul unei terţe per­soa­ne să repre­zin­te inte­re­se­le acţio­na­rii de fac­to, fără ca acţio­na­rii să cunoas­că acest lucru. Ulte­ri­or, deţi­nă­to­rul pro­cu­rii, acţionând ile­gal din nume­le acţio­na­ri­lor, a trans­fe­rat un pachet de acţiu­ni pe con­tu­ri­le unei com­pa­nii off-shore.

Ofi­ţe­rii de urmă­ri­re pena­lă au mai con­sta­tat că, pen­tru şter­ge­rea urme­lor infra­cţiu­nii, bănu­i­ta a orga­ni­zat o altă sche­mă prin inter­me­di­ul căre­ia a tăi­nu­it docu­men­te­le care au stat la baza tranza­cţi­i­lor ile­ga­le cu acţiu­ni­le BC „Moldova-Agroindbank” SA. Din mate­ri­a­le­le anche­tei a rezul­tat că aceas­ta ar fi con­ve­nit cu câţi­va poli­ţi­ş­ti orga­ni­za­rea unei ridi­că­ri fic­ti­ve a acte­lor dubi­oa­se de la sedi­ul unui Regis­tra­tor, iar după aceas­ta docu­men­te­le au fost decla­ra­te dis­pă­ru­te.

Dacă va fi găsi­tă vino­va­tă, reţi­nu­ta ris­că până la 15 ani de închi­soa­re. Pe ace­ea­şi cau­ză, anga­ja­ţii poli­ţi­ei au sta­tut de învi­nu­it şi sunt cer­ce­ta­ţi în sta­re de liber­ta­te.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. Dracon

    Iata ca cei de la CNA de la inves­ti­rea guver­nu­lui a ince­put sa-si inde­pli­neas­ca atributiile,deja a fost reti­nu­ta si Ste­la Paho­mi si in caz ca va fi gasi­ta vino­va­ta sa fie tra­sa la ras­pun­de­re pen­tru banii spa­la­ti

  2. alex kooper

    Deci vedem Paho­mi va sta 30 de zile , sau se va da in cola­bo­ra­re cu instan­ta si va decla­ra cum a cola­bo­rat .
    Este cert un fapt ca daca ne ale­gem cu Filat jude­cat, apoi toti se vor pre­da instan­tei…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *