aaaaaaaaaaa

Decizia Judecătoriei Buiucani: Stela Pahomi va sta 30 de zile în izolator

Stela Pahomi, preşe­din­tele Con­si­li­u­lui de admi­nis­tra­ţie al „Mol­da­sig” și fost mem­bru al CA al MAIB, a pri­mit un man­dat de arest pre­ven­tiv pe un ter­men de 30 de zile. Deci­zia a fost luată de căte magis­tra­ții Jude­că­to­riei Buiu­cani, la cere­rea pro­cu­ro­ri­lor.

Amin­tim că Stela Pahomi a fost reți­nută pe 22 mar­tie curent, fiind bănu­ită că, în com­pli­ci­tate cu alte per­soane, a comis infra­cţiu­nea de dobân­dire prin înşe­lă­ciune a acţiu­ni­lor BC „Moldova-Agroindbank” SA, pre­cum şi infra­cţiu­nea de spă­lare a bani­lor, cau­zând daune în pro­porţii deo­se­bit de mari acţio­na­ri­lor insti­tu­ţiei, esti­mate la apro­xi­ma­tiv 20 000 000 de lei.

Ana­li­zând pro­bele acu­mu­late, s-a sta­bi­lit că, având sco­pul de a sus­trage un număr de acţiuni de la pro­pri­e­ta­rii aces­tora, bănu­ita a orga­ni­zat o schemă prin care i-a depo­se­dat pe aceş­tia de 17 189 de acţiuni. Pen­tru rea­li­za­rea pla­nu­lui său, femeia a orga­ni­zat fal­si­fi­ca­rea unor pro­curi prin care s-a dat drep­tul unei terţe per­soane să repre­zinte inte­re­sele acţio­na­rii de facto, fără ca acţio­na­rii să cunoască acest lucru. Ulte­rior, deţi­nă­to­rul pro­cu­rii, acţionând ile­gal din numele acţio­na­ri­lor, a trans­fe­rat un pachet de acţiuni pe con­tu­rile unei com­pa­nii off-shore.

Ofi­ţe­rii de urmă­rire penală au mai con­sta­tat că, pen­tru şter­ge­rea urme­lor infra­cţiu­nii, bănu­ita a orga­ni­zat o altă schemă prin inter­me­diul căreia a tăi­nuit docu­men­tele care au stat la baza tranza­cţi­i­lor ile­gale cu acţiu­nile BC „Moldova-Agroindbank” SA. Din mate­ri­a­lele anche­tei a rezul­tat că aceasta ar fi con­ve­nit cu câţiva poli­ţi­şti orga­ni­za­rea unei ridi­cări fic­tive a acte­lor dubi­oase de la sediul unui Regis­tra­tor, iar după aceasta docu­men­tele au fost decla­rate dis­pă­rute.

Dacă va fi găsită vino­vată, reţi­nuta riscă până la 15 ani de închi­soare. Pe ace­eaşi cauză, anga­ja­ţii poli­ţiei au sta­tut de învi­nuit şi sunt cer­ce­taţi în stare de liber­tate.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • Dra­con

    Iata ca cei de la CNA de la inves­ti­rea guver­nu­lui a ince­put sa-si inde­pli­neasca atributiile,deja a fost reti­nuta si Stela Pahomi si in caz ca va fi gasita vino­vata sa fie trasa la ras­pun­dere pen­tru banii spa­lati

  • alex koo­per

    Deci vedem Pahomi va sta 30 de zile , sau se va da in cola­bo­rare cu instanta si va declara cum a cola­bo­rat .
    Este cert un fapt ca daca ne ale­gem cu Filat jude­cat, apoi toti se vor preda instan­tei…