Moldovenii, victimele deşertului

În loc să-şi vadă rea­li­zată dorinţa de a ajunge în Israel, au văzut deşer­tul şi închi­soa­rea egip­teană. “Turi­ş­tii” mol­do­veni tre­bu­iau să ajungă în Israel în două- trei zile, pen­tru a munci la negru, dar călă­to­ria lor a durat câteva luni, timp în care au trăit cele mai groaz­nice momente din viaţă, la doar câţiva kilo­me­tri de ţara râv­nită.

La înce­pu­tul toam­nei, presa inter­na­ţio­nală a scris des­pre un grup de emi­granţi ile­gali, în mare parte cetă­ţeni mol­do­veni, care ar fi ucis în Egipt un beduin. Aşa a înce­put medi­a­ti­za­rea isto­riei unor mol­do­veni, fugă­riţi de acasă de sără­cie, şi aşa a sfârşit posi­bi­li­ta­tea aces­tora de a ajunge în Israel, unde îi aştepta un loc de muncă mai bine plătit decât în ţara lor.

Risc de dragul unei case

Andrei (numele a fost schim­bat din motive de secu­ri­tate, la soli­ci­ta­rea sa) are doi copii mici, soţie stu­dentă, el fiind sin­gu­rul întreţi­nă­tor al fami­liei. Nu are un loc de muncă sta­bil, dar are o mese­rie prac­tică şi soli­ci­tată şi reu­şeşte să-şi găsească de lucru oca­zio­nal. Cu veni­tul pe care îl are, nici nu-şi poate ima­gina cum şi-ar putea cum­păra o casă, care le lip­seşte atât de mult. Locu­iesc la părinţi. Tem­po­rar, a mai fost la con­stru­cţii prin Rusia, dar banii câş­ti­gaţi nu le-au sal­vat situ­a­ţia.

La înce­pu­tul verii, un mem­bru al fami­liei sale, care are de mai mulţi ani con­tract de muncă în Israel, i-a spus că, dacă doreşte, ar fi o posi­bi­li­tate să ajungă şi el acolo. Ruda sa aflase de la alţi mol­do­veni sta­bi­liţi acolo că şi-au adus apro­pi­a­ţii cu aju­to­rul unui băr­bat. Tână­rul tată s-a gân­dit că această ple­care ar fi pen­tru fami­lia sa o solu­ţie de a se ”
“pune pe picioare”, cum spune el.

De la 2 — 3 zile, la 2 — 4 luni

Ace­eaşi deci­zie au luat-o şi alţi 12 cetă­ţeni din Mol­dova. Li s-a spus că, în 2-3 zile, vor ajunge în Israel, că nu există niciun risc şi că nu au pen­tru ce să-şi facă griji. Nu li s-a spus că ultima fron­ti­eră o vor trece ile­gal, dar din dis­cu­ţii era clar acest lucru. Ple­ca­rea în Israel, unde majo­ri­ta­tea aveau rude, urma să-i coste 4000 USD. Câte 700 au plătit la înce­put, pen­tru per­fec­ta­rea acte­lor şi pro­cu­ra­rea unei foi turis­tice până în Egipt, iar 3300 urmau să-i achite la des­ti­na­ţie.

Din luna mai până în iulie 2010, mol­do­ve­nii au fost duşi în Egipt în gru­puri a câte 2 — 4, ca turi­şti, cu docu­mente auten­tice, legal. Au ple­cat cu foi turis­tice pro­cu­rate de la trei agenţii, două din Chi­şi­nău şi una din Kiev. Tra­seul era ace­laşi: Kiev-Curgada/Egipt-Cairo/Egipt şi apoi, prin deşert, până la fron­ti­era cu Isra­e­lul. Pri­mi­lor aju­nşi li s-a spus că e nece­sar un grup mai mare, de vreo 10 per­soane. În iulie, când au ajuns ulti­mii mol­do­veni, gru­pul era mult mai mare, 13 (nu 11, câţi s-au întors acasă), şi 6 geor­gieni, din­tre care, 4 femei.

Gru­pul era păzit, ca nu cumva să fugă cineva. Erau în deşert, într-un loc izo­lat, la vreo 15 kilo­me­tri de fron­ti­eră, cel puţin aşa ştiau mol­do­ve­nii. În mare parte, se ascun­deau la umbră, căl­du­rile fiind insu­por­ta­bile, şi aştep­tau să treacă tim­pul. Lucrau şi la munci agri­cole, din obli­ga­ţie. Cei care refu­zau, erau pedep­siţi. Îngri­jo­ra­rea aces­tora a cres­cut când au fost închişi, fiind obli­gaţi să facă rost de bani pen­tru a plăti câte 2000 USD egipteanului-călăuză.

Acesta se cer­tase cu orga­ni­za­to­rul din Mol­dova din cauza bani­lor. Gru­pul a încer­cat o dată să tra­ver­seze fron­ti­era, dar nu a reu­şit. Atunci, trei mol­do­veni se pier­du­seră de grup, dar se pre­su­pune că au fugit intenţio­nat. Acest lucru l-a ener­vat pe egip­tean, care a cerut de la res­pon­sa­bi­lul din Mol­dova plată pen­tru cei dis­pă­ruţi. Acesta a refu­zat şi i-a spus să se înţe­leagă sin­gur cu mol­do­ve­nii. Ast­fel, mol­do­ve­nii au fost nevo­iţi să plă­tească cei 2000 USD, fără a avea sigu­ranţa că vor ajunge la des­ti­na­ţie.

Au evadat şi s-au predat

Pen­tru a fi con­vinşi, ei au fost ţinuţi încu­iaţi fără apă şi mân­care. Banii au fost adu­naţi de la rudele din Israel şi trans­mişi unui om de încre­dere de-al egip­tea­nu­lui. La poli­ţie, aceş­tia au ajuns după ce unul din­tre bedu­ini a fost ucis, iar ei au eva­dat şi s-au pre­dat auto­ri­tă­ţi­lor. Ini­ţial, au fost sus­pec­taţi de omor. Ulte­rior s-a demon­strat că unul din­tre geor­gieni îl asa­si­nase. Ofi­cial, mol­do­ve­nii au fost acu­zaţi de tre­cere ile­gală a fron­ti­e­rei şi de depă­şi­rea peri­oa­dei de şedere pe teri­to­riul Egip­tu­lui.

Eli­be­ra­rea aces­tora şi a unuia din­tre cei trei care se pier­duse la ten­ta­tiva de a trece fron­ti­era isra­e­li­ană a fost nego­ci­ată difi­cil de către tri­mi­sul spe­cial al R. Mol­dova în Egipt, Vea­ce­slav Filip. Auto­ri­tă­ţile de la Chi­şi­nău s-au ocu­pat de repa­tri­e­rea şi recu­pe­ra­rea aces­tora.

Grup criminal fără organizator

Per­soana care a orga­ni­zat ple­ca­rea gru­pu­lui de mol­do­veni, un locu­i­tor din Ialo­veni, în vâr­stă de 36 de ani, a fost reţi­nută, iar dosa­rul penal împo­triva aces­teia urmează a fi tri­mis în jude­cată în scurt timp.

Sus­pec­tul este învi­nuit de par­ti­ci­pare în cadrul unei gru­pări cri­mi­nale, care a orga­ni­zat migra­ţia ile­gală. „Alţi par­ti­ci­panţi nu au fost iden­ti­fi­caţi, dar se efec­tu­ează urmă­ri­rea penală, în cadrul căreia vom vedea care sunt per­soa­nele impli­cate. Niciuna din­tre cele 11 per­soane nu a făcut tri­mi­tere la alt­ci­neva decât la sus­pect”, declară pro­cu­ro­rul Vio­rel Cio­banu.

“Noi tot cre­deam că, dacă este reţea, tre­buie să fie şi o per­soană prin­ci­pală, dar nu este chiar aşa în cazul migra­ţiei ile­gale. Spre exem­plu, mol­do­vea­nul este res­pon­sa­bil de seg­men­tul său şi nu se sub­or­do­nează nimă­nui. Nu este con­dus de alt­ci­neva, ci doar ştie că este alt om, care se ocupă de seg­men­tul său de hotar, care ia banii şi pri­meşte acolo, în ţara de tranzit sau des­ti­na­ţie, aceşti oameni”, explică pro­cu­ro­rul Edu­ard Bulat, şeful secţiei Com­ba­te­rea tra­fi­cu­lui de fiinţe umane din cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale.

11 martori şi 8 victime

Toţi cei 11 mol­do­veni sunt mar­tori în cadrul aces­tui dosar. Cu trei din­tre ei, anche­ta­to­rii au avut o comu­ni­care mai difi­cilă. Aceş­tia nici nu s-au recu­nos­cut drept vic­time în dosar şi au spus că nu au nicio pre­tenţie sau reproş la adresa per­soa­nei care le faci­li­tase ple­ca­rea.

Ini­ţial, sus­pec­tul a decla­rat că, în genere, nu cunoa­şte per­soa­nele res­pec­tive şi că a fost cân­dva în Egipt la con­stru­cţii, dar nu înţe­lege din ce cauză toate per­soa­nele dau vina pe el, spune pro­cu­ro­rul, deşi întreg gru­pul l-a recu­nos­cut şi a făcut tri­mi­tere la el şi la datele sale de con­tact.

Avo­ca­tul aces­tuia, Pro­co­pie Zaha­ria, spune că cli­en­tul său nu recu­noa­şte învi­nu­i­rea. “El nu recu­noa­şte, deo­a­rece nu a avut intenţia res­pec­tivă. Ei vor să facă din el organizator/fondator al unei reţele cri­mi­nale, dar să ne uităm real cum stau lucru­rile: a dat numă­rul de tele­fon cuiva care a ple­cat în Egipt şi de acolo, în Israel la muncă”, explică avo­ca­tul pozi­ţia cli­en­tu­lui său.

Suspectul, în arest la domiciliu

Sus­pec­tul a fost timp de 15 zile în ares­tul poli­ţiei. După ce pro­cu­ro­rul a soli­ci­tat pre­lun­gi­rea ter­me­nu­lui cu încă 30 de zile, în urma recur­su­lui avo­ca­tu­lui, Cur­tea de Apel a decis sub­sti­tu­i­rea ares­tu­lui cu arest la domi­ci­liu. Argu­men­tele apă­ră­rii au fost copiii minori, pe care îi are la întreţi­nere, şi dia­be­tul zaha­rat, de care suferă.

Pro­cu­ro­rul, însă, a soli­ci­tat apli­ca­rea ares­tu­lui din motiv că ar fi posi­bil ca sus­pec­tul să se eschi­veze de la urmă­ri­rea penală şi de la jude­cată, deo­a­rece este învi­nuit de comi­te­rea unei crime deo­se­bit de grave; că va influ­enţa urmă­ri­rea penală; că va putea lua legă­tura cu com­pli­cii din stră­i­nă­tate şi că ar putea influ­enţa mar­to­rii. Chiar şi acum, pro­cu­ro­rul admite că ar fi posi­bil ca per­soa­nele să fie tele­fo­nate şi inti­mi­date. Deşi unii au refu­zat comu­ni­ca­rea cu presa anume din acest motiv, ei nu au soli­ci­tat pro­te­cţie din par­tea poli­ţiei.

Dacă este găsită vino­vată, per­soana învi­nu­ită de orga­ni­za­rea migra­ţiei ile­gale riscă o pedeapsă cu închi­soa­rea pe un ter­men de 5 — 7 ani.

În timp ce orga­nele de anchetă aşteaptă un răs­puns la inter­pe­lă­rile adre­sate ţări­lor impli­cate, pen­tru a afla ce se face acolo în legă­tură cu acest caz şi pen­tru a tri­mite dosa­rul în jude­cată, mar­to­rii, care sunt şi vic­time, caută alte solu­ţii de a pleca la muncă peste hotare. Unii deja au şi ple­cat, în Rusia, că-i mai aproape. Andrei recu­noa­şte că, după această aven­tură, nici nu vrea să mai audă de Egipt sau de Israel, des­pre cei­la­lţi doi mol­do­veni, pe care i-au pier­dut în Egipt, spune că sunt mai noro­coşi, a auzit că au ajuns cu bine acolo unde se por­ni­seră.

Tatiana EŢCOPreluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • AVRAAM

  Bine ca este RUSIA FARA VIZE,de alt fel o hol­bam de mult mizand pe fra­tele roman…

 • mara

  avraama,mare ti-i silinta,dar coadà de càine inseamnà sà te faci moartà-n popu­soi si sà nu recunosti,cà nu romà­nia ne-a blo­cat cu tan­cu­rile in tiraspol,de aia nu putem iesi in lume si te duci acolo unde te folo­seste ca pe bleagà,cà alt­ceva n-ai meritat.provocarea ta nu mai are efect.te agàti de romàni ca cea cu nasul rosu de gard,dar intr-o zi se ter­minà gar­dul si nu và mai ridicà nici dracu,nu rossia,cà nu tre­bu­iti nici ei,rusia are pusla­ma­lele sale.

 • LIDIA

  povesti,povesti ,povesti…………credeti chiar cà fie­cere ìi res­pon­sa­bil de seg­men­tul lui si nui nici o organizare?ìmi pare ràu dar sìnt ferm con­vinsà cà pro­cu­ra­to­rul nu are dreptate,ìmi mai pare ràu de per­soa­nele care au suferit,doar pen­tru cà au ìndràz­nit sà spere ìntru’n vii­tor pen­tru copii,cìt ìl pri­veste dom­nul ìn cauzà,nu l’as judeca pe 5-7,dar l-as làsa ìn mij­lo­cul deser­tu­lui fàrà nici un punct de refe­ri­ment si mi-as dori sà ràmìnà acolo cìt mai mult posi­bil.

 • AVRAAM

  mara/HERMES/bratanii,v-am intrebat,de ce nu ras­pun­deti si fugiti de pe artera pe artera?Ce face baza mili­tara USA INGINIRILING CIARLI cu 300 de tan­curi ABRAMS@MERCAVA in ROMANIA?Ce face flota mari­tima USA in MANGALIA si CONSTANTA?Hai mara,vino cu raspusuri,nu cu altre­ca­tii verbale!ADMINului SALUTARI!

 • mara

  avraama,cum de te inte­re­seazà ce face romà­nia la ea acasà si nu te inte­re­seazà ce fac la tine acasà tan­cu­rile de ocu­pa­tie ale rusiei? la mine acasà e nor­mal sà fiu eu stàpàn,nu sà mà stàpàneascà.oare nu e pen­tru cà tu nu esti la tine acasà? ceea ce tre­buia de demonstrat.dar sub­ti­li­ta­tea e cà te faci mutà,surdà,chioarà si te inte­re­seazà niste “date si cifre”,cà de aici iti iei solda ca informatoare.te uiti sub nasul tàu si la fun­dul tàu,cà-i vai de el,iar cei­lalti au tot drep­tul sà facà ce vor acasà la ei,nu-ti mànàncà pài­nea si n-au omoràt si schi­lo­dit in 1992,ci ne-a neno­ro­cit si blo­cat rusia.nu te-a invà­tat urss,cà nu-i fru­mos sà ràsco­lesti in patul altora? sau pen­tru urss nu con­teazà al cui e patul,banul sà iasà…