Moldovenii, victimele deşertului

În loc să-şi vadă rea­li­za­tă dorinţa de a ajun­ge în Isra­el, au văzut deşer­tul şi închi­soa­rea egip­tea­nă. “Turi­ş­tii” mol­do­ve­ni tre­bu­iau să ajun­gă în Isra­el în două- trei zile, pen­tru a mun­ci la negru, dar călă­to­ria lor a durat câte­va luni, timp în care au tră­it cele mai groaz­ni­ce momen­te din via­ţă, la doar câţi­va kilo­me­tri de ţara râv­ni­tă.

La înce­pu­tul toam­nei, pre­sa inter­na­ţio­na­lă a scris des­pre un grup de emi­granţi ile­ga­li, în mare par­te cetă­ţe­ni mol­do­ve­ni, care ar fi ucis în Egipt un bedu­in. Aşa a înce­put medi­a­ti­za­rea isto­ri­ei unor mol­do­ve­ni, fugă­ri­ţi de aca­să de sără­cie, şi aşa a sfârşit posi­bi­li­ta­tea aces­to­ra de a ajun­ge în Isra­el, unde îi aştep­ta un loc de mun­că mai bine plătit decât în ţara lor.

Risc de dragul unei case

Andrei (nume­le a fost schim­bat din moti­ve de secu­ri­ta­te, la soli­ci­ta­rea sa) are doi copii mici, soţie stu­den­tă, el fiind sin­gu­rul întreţi­nă­tor al fami­li­ei. Nu are un loc de mun­că sta­bil, dar are o mese­rie prac­ti­că şi soli­ci­ta­tă şi reu­şeş­te să-şi găseas­că de lucru oca­zio­nal. Cu veni­tul pe care îl are, nici nu-şi poa­te ima­gi­na cum şi-ar putea cum­pă­ra o casă, care le lip­seş­te atât de mult. Locu­iesc la părinţi. Tem­po­rar, a mai fost la con­stru­cţii prin Rusia, dar banii câş­ti­ga­ţi nu le-au sal­vat situ­a­ţia.

La înce­pu­tul verii, un mem­bru al fami­li­ei sale, care are de mai mulţi ani con­tract de mun­că în Isra­el, i-a spus că, dacă doreş­te, ar fi o posi­bi­li­ta­te să ajun­gă şi el aco­lo. Ruda sa afla­se de la alţi mol­do­ve­ni sta­bi­li­ţi aco­lo că şi-au adus apro­pi­a­ţii cu aju­to­rul unui băr­bat. Tână­rul tată s-a gân­dit că aceas­tă ple­ca­re ar fi pen­tru fami­lia sa o solu­ţie de a se ”
“pune pe picioa­re”, cum spu­ne el.

De la 2 — 3 zile, la 2 — 4 luni

Ace­ea­şi deci­zie au luat-o şi alţi 12 cetă­ţe­ni din Mol­do­va. Li s-a spus că, în 2-3 zile, vor ajun­ge în Isra­el, că nu exis­tă niciun risc şi că nu au pen­tru ce să-şi facă gri­ji. Nu li s-a spus că ulti­ma fron­ti­e­ră o vor tre­ce ile­gal, dar din dis­cu­ţii era clar acest lucru. Ple­ca­rea în Isra­el, unde majo­ri­ta­tea aveau rude, urma să-i cos­te 4000 USD. Câte 700 au plătit la înce­put, pen­tru per­fec­ta­rea acte­lor şi pro­cu­ra­rea unei foi turis­ti­ce până în Egipt, iar 3300 urmau să-i achi­te la des­ti­na­ţie.

Din luna mai până în iulie 2010, mol­do­ve­nii au fost duşi în Egipt în gru­pu­ri a câte 2 — 4, ca turi­ş­ti, cu docu­men­te auten­ti­ce, legal. Au ple­cat cu foi turis­ti­ce pro­cu­ra­te de la trei agenţii, două din Chi­şi­nău şi una din Kiev. Tra­se­ul era ace­la­şi: Kiev-Curgada/Egipt-Cairo/Egipt şi apoi, prin deşert, până la fron­ti­e­ra cu Isra­e­lul. Pri­mi­lor aju­nşi li s-a spus că e nece­sar un grup mai mare, de vreo 10 per­soa­ne. În iulie, când au ajuns ulti­mii mol­do­ve­ni, gru­pul era mult mai mare, 13 (nu 11, câţi s-au întors aca­să), şi 6 geor­gie­ni, din­tre care, 4 femei.

Gru­pul era păzit, ca nu cum­va să fugă cine­va. Erau în deşert, într-un loc izo­lat, la vreo 15 kilo­me­tri de fron­ti­e­ră, cel puţin aşa şti­au mol­do­ve­nii. În mare par­te, se ascun­deau la umbră, căl­du­ri­le fiind insu­por­ta­bi­le, şi aştep­tau să trea­că tim­pul. Lucrau şi la mun­ci agri­co­le, din obli­ga­ţie. Cei care refu­zau, erau pedep­si­ţi. Îngri­jo­ra­rea aces­to­ra a cres­cut când au fost închi­şi, fiind obli­ga­ţi să facă rost de bani pen­tru a plăti câte 2000 USD egipteanului-călăuză.

Aces­ta se cer­ta­se cu orga­ni­za­to­rul din Mol­do­va din cau­za bani­lor. Gru­pul a încer­cat o dată să tra­ver­se­ze fron­ti­e­ra, dar nu a reu­şit. Atun­ci, trei mol­do­ve­ni se pier­du­se­ră de grup, dar se pre­su­pu­ne că au fugit intenţio­nat. Acest lucru l-a ener­vat pe egip­tean, care a cerut de la res­pon­sa­bi­lul din Mol­do­va pla­tă pen­tru cei dis­pă­ru­ţi. Aces­ta a refu­zat şi i-a spus să se înţe­lea­gă sin­gur cu mol­do­ve­nii. Ast­fel, mol­do­ve­nii au fost nevo­iţi să plă­teas­că cei 2000 USD, fără a avea sigu­ranţa că vor ajun­ge la des­ti­na­ţie.

Au evadat şi s-au predat

Pen­tru a fi con­vinşi, ei au fost ţinu­ţi încu­ia­ţi fără apă şi mân­ca­re. Banii au fost adu­na­ţi de la rude­le din Isra­el şi trans­mi­şi unui om de încre­de­re de-al egip­tea­nu­lui. La poli­ţie, aceş­tia au ajuns după ce unul din­tre bedu­i­ni a fost ucis, iar ei au eva­dat şi s-au pre­dat auto­ri­tă­ţi­lor. Ini­ţi­al, au fost sus­pec­ta­ţi de omor. Ulte­ri­or s-a demon­strat că unul din­tre geor­gie­ni îl asa­si­na­se. Ofi­ci­al, mol­do­ve­nii au fost acu­za­ţi de tre­ce­re ile­ga­lă a fron­ti­e­rei şi de depă­şi­rea peri­oa­dei de şede­re pe teri­to­ri­ul Egip­tu­lui.

Eli­be­ra­rea aces­to­ra şi a unu­ia din­tre cei trei care se pier­du­se la ten­ta­ti­va de a tre­ce fron­ti­e­ra isra­e­li­a­nă a fost nego­ci­a­tă difi­cil de către tri­mi­sul spe­cial al R. Mol­do­va în Egipt, Vea­ce­slav Filip. Auto­ri­tă­ţi­le de la Chi­şi­nău s-au ocu­pat de repa­tri­e­rea şi recu­pe­ra­rea aces­to­ra.

Grup criminal fără organizator

Per­soa­na care a orga­ni­zat ple­ca­rea gru­pu­lui de mol­do­ve­ni, un locu­i­tor din Ialo­ve­ni, în vâr­stă de 36 de ani, a fost reţi­nu­tă, iar dosa­rul penal împo­tri­va aces­te­ia urmea­ză a fi tri­mis în jude­ca­tă în scurt timp.

Sus­pec­tul este învi­nu­it de par­ti­ci­pa­re în cadrul unei gru­pă­ri cri­mi­na­le, care a orga­ni­zat migra­ţia ile­ga­lă. „Alţi par­ti­ci­panţi nu au fost iden­ti­fi­ca­ţi, dar se efec­tu­ea­ză urmă­ri­rea pena­lă, în cadrul căre­ia vom vedea care sunt per­soa­ne­le impli­ca­te. Niciu­na din­tre cele 11 per­soa­ne nu a făcut tri­mi­te­re la alt­ci­ne­va decât la sus­pect”, decla­ră pro­cu­ro­rul Vio­rel Cio­ba­nu.

“Noi tot cre­deam că, dacă este reţea, tre­bu­ie să fie şi o per­soa­nă prin­ci­pa­lă, dar nu este chiar aşa în cazul migra­ţi­ei ile­ga­le. Spre exem­plu, mol­do­vea­nul este res­pon­sa­bil de seg­men­tul său şi nu se sub­or­do­nea­ză nimă­nui. Nu este con­dus de alt­ci­ne­va, ci doar ştie că este alt om, care se ocu­pă de seg­men­tul său de hotar, care ia banii şi pri­meş­te aco­lo, în ţara de tranzit sau des­ti­na­ţie, aceş­ti oame­ni”, expli­că pro­cu­ro­rul Edu­ard Bulat, şeful secţi­ei Com­ba­te­rea tra­fi­cu­lui de fiinţe uma­ne din cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le.

11 martori şi 8 victime

Toţi cei 11 mol­do­ve­ni sunt mar­to­ri în cadrul aces­tui dosar. Cu trei din­tre ei, anche­ta­to­rii au avut o comu­ni­ca­re mai difi­ci­lă. Aceş­tia nici nu s-au recu­nos­cut drept vic­ti­me în dosar şi au spus că nu au nicio pre­tenţie sau reproş la adre­sa per­soa­nei care le faci­li­ta­se ple­ca­rea.

Ini­ţi­al, sus­pec­tul a decla­rat că, în gene­re, nu cunoa­ş­te per­soa­ne­le res­pec­ti­ve şi că a fost cân­d­va în Egipt la con­stru­cţii, dar nu înţe­le­ge din ce cau­ză toa­te per­soa­ne­le dau vina pe el, spu­ne pro­cu­ro­rul, deşi întreg gru­pul l-a recu­nos­cut şi a făcut tri­mi­te­re la el şi la date­le sale de con­tact.

Avo­ca­tul aces­tu­ia, Pro­co­pie Zaha­ria, spu­ne că cli­en­tul său nu recu­noa­ş­te învi­nu­i­rea. “El nu recu­noa­ş­te, deo­a­re­ce nu a avut intenţia res­pec­ti­vă. Ei vor să facă din el organizator/fondator al unei reţe­le cri­mi­na­le, dar să ne uităm real cum stau lucru­ri­le: a dat numă­rul de tele­fon cui­va care a ple­cat în Egipt şi de aco­lo, în Isra­el la mun­că”, expli­că avo­ca­tul pozi­ţia cli­en­tu­lui său.

Suspectul, în arest la domiciliu

Sus­pec­tul a fost timp de 15 zile în ares­tul poli­ţi­ei. După ce pro­cu­ro­rul a soli­ci­tat pre­lun­gi­rea ter­me­nu­lui cu încă 30 de zile, în urma recur­su­lui avo­ca­tu­lui, Cur­tea de Apel a decis sub­sti­tu­i­rea ares­tu­lui cu arest la domi­ci­liu. Argu­men­te­le apă­ră­rii au fost copi­ii mino­ri, pe care îi are la întreţi­ne­re, şi dia­be­tul zaha­rat, de care sufe­ră.

Pro­cu­ro­rul, însă, a soli­ci­tat apli­ca­rea ares­tu­lui din motiv că ar fi posi­bil ca sus­pec­tul să se eschi­veze de la urmă­ri­rea pena­lă şi de la jude­ca­tă, deo­a­re­ce este învi­nu­it de comi­te­rea unei cri­me deo­se­bit de gra­ve; că va influ­enţa urmă­ri­rea pena­lă; că va putea lua legă­tu­ra cu com­pli­cii din stră­i­nă­ta­te şi că ar putea influ­enţa mar­to­rii. Chiar şi acum, pro­cu­ro­rul admi­te că ar fi posi­bil ca per­soa­ne­le să fie tele­fo­na­te şi inti­mi­da­te. Deşi unii au refu­zat comu­ni­ca­rea cu pre­sa anu­me din acest motiv, ei nu au soli­ci­tat pro­te­cţie din par­tea poli­ţi­ei.

Dacă este găsi­tă vino­va­tă, per­soa­na învi­nu­i­tă de orga­ni­za­rea migra­ţi­ei ile­ga­le ris­că o pedeap­să cu închi­soa­rea pe un ter­men de 5 — 7 ani.

În timp ce orga­ne­le de anche­tă aşteap­tă un răs­puns la inter­pe­lă­ri­le adre­sa­te ţări­lor impli­ca­te, pen­tru a afla ce se face aco­lo în legă­tu­ră cu acest caz şi pen­tru a tri­mi­te dosa­rul în jude­ca­tă, mar­to­rii, care sunt şi vic­ti­me, cau­tă alte solu­ţii de a ple­ca la mun­că pes­te hota­re. Unii deja au şi ple­cat, în Rusia, că-i mai aproa­pe. Andrei recu­noa­ş­te că, după aceas­tă aven­tu­ră, nici nu vrea să mai audă de Egipt sau de Isra­el, des­pre cei­la­lţi doi mol­do­ve­ni, pe care i-au pier­dut în Egipt, spu­ne că sunt mai noro­coşi, a auzit că au ajuns cu bine aco­lo unde se por­ni­se­ră.

Tatiana EŢCOPreluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

5 comentarii

 1. mara

  avraama,mare ti-i silinta,dar coa­dà de cài­ne inseam­nà sà te faci moartà-n popu­soi si sà nu recunosti,cà nu romà­nia ne-a blo­cat cu tan­cu­ri­le in tiraspol,de aia nu putem iesi in lume si te duci aco­lo unde te folo­seste ca pe bleagà,cà alt­ce­va n-ai meritat.provocarea ta nu mai are efect.te agà­ti de romà­ni ca cea cu nasul rosu de gard,dar intr-o zi se ter­minà gar­dul si nu và mai ridi­cà nici dracu,nu rossia,cà nu tre­bu­i­ti nici ei,rusia are pusla­ma­le­le sale.

 2. LIDIA

  povesti,povesti ,povesti…………credeti chiar cà fie­ce­re ìi res­pon­sa­bil de seg­men­tul lui si nui nici o organizare?ìmi pare ràu dar sìnt ferm con­vin­sà cà pro­cu­ra­to­rul nu are dreptate,ìmi mai pare ràu de per­soa­ne­le care au suferit,doar pen­tru cà au ìndràz­nit sà spe­re ìntru’n vii­tor pen­tru copii,cìt ìl pri­ves­te dom­nul ìn cauzà,nu l’as jude­ca pe 5-7,dar l-as làsa ìn mij­lo­cul deser­tu­lui fàrà nici un punct de refe­ri­ment si mi-as dori sà ràmìnà aco­lo cìt mai mult posi­bil.

 3. AVRAAM

  mara/HERMES/bratanii,v-am intrebat,de ce nu ras­pun­de­ti si fugi­ti de pe arte­ra pe artera?Ce face baza mili­ta­ra USA INGINIRILING CIARLI cu 300 de tan­cu­ri ABRAMS@MERCAVA in ROMANIA?Ce face flo­ta mari­ti­ma USA in MANGALIA si CONSTANTA?Hai mara,vino cu raspusuri,nu cu altre­ca­tii verbale!ADMINului SALUTARI!

 4. mara

  avraama,cum de te inte­re­sea­zà ce face romà­nia la ea aca­sà si nu te inte­re­sea­zà ce fac la tine aca­sà tan­cu­ri­le de ocu­pa­tie ale rusi­ei? la mine aca­sà e nor­mal sà fiu eu stàpàn,nu sà mà stàpàneascà.oare nu e pen­tru cà tu nu esti la tine aca­sà? ceea ce tre­bu­ia de demonstrat.dar sub­ti­li­ta­tea e cà te faci mutà,surdà,chioarà si te inte­re­sea­zà nis­te “date si cifre”,cà de aici iti iei sol­da ca informatoare.te uiti sub nasul tàu si la fun­dul tàu,cà-i vai de el,iar cei­lal­ti au tot drep­tul sà facà ce vor aca­sà la ei,nu-ti mànàn­cà pài­nea si n-au omoràt si schi­lo­dit in 1992,ci ne-a neno­ro­cit si blo­cat rusia.nu te-a invà­tat urss,cà nu-i fru­mos sà ràsco­les­ti in patul alto­ra? sau pen­tru urss nu con­tea­zà al cui e patul,banul sà iasà…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *