Mărturiile miliardarului Stati

Săp­tămâna tre­cută, Ana­tol Stati s-a pre­zen­tat în faţa jude­că­to­ri­lor pen­tru a depune măr­tu­rii în pro­ce­sul de jude­cată în care îl acuză pe Andrei Baş­to­voi, fos­tul său cola­bo­ra­tor, dar şi pe alte câteva per­soane, de furt şi ten­ta­tivă de omor. La soli­ci­ta­rea pro­cu­ro­ru­lui(!), şedinţa în care Stati senior urma, în sfârşit, să spargă tăce­rea a avut loc cu uşile închise. Prin inter­me­diul diver­se­lor surse care au asis­tat la şedinţă, ZdG face o retros­pec­tivă a decla­ra­ţi­i­lor mili­ar­da­ru­lui din spa­tele uşi­lor închise.

Stati a fost citat de mai multe ori pen­tru a se pre­zenta în faţa jude­că­to­ri­lor, pen­tru a oferi expli­ca­ţii, în spe­cial vis-a-vis de acu­za­ţi­ile de ten­ta­tivă de omor la care ar fi fost supus el, Gabriel Stati, şi Vea­ce­slav Glo­tov, şeful Depar­ta­men­tu­lui de Secu­ri­tate al fir­mei sale, ASCOM Group. Pen­tru că nu se pre­zen­tase, prin­tre par­ti­ci­panţii la pro­ces se vehi­cula ideea că Stati ar putea fi adus forţat în faţa magis­tra­ţi­lor.

Stati, cu doi bodyguarzi, fugind de presă

Nu a fost cazul, pen­tru că, vineri, 17 august, unul din­tre cei mai bogaţi cetă­ţeni ai R. Mol­dova (după unele surse, A. Stati este cel mai bogat) şi-a făcut timp pen­tru a fi pre­zent la Jude­că­to­ria Buiu­cani, unde este exa­mi­nat dosa­rul.

S-a lăsat însă aştep­tat. A venit la pro­ces cu vreo 20 de minute mai târ­ziu, însoţit de doi body­gu­arzi. Îna­inte, pe rând, au sosit învi­nui­ţii, avo­ca­ţii aces­tora, pro­cu­ro­rul Lilian Cociu şi avo­ca­tul fami­liei Stati, Vita­lie Cal­dîba. Până a ajunge mili­ar­da­rul, unul din­tre body­gu­arzi a stu­diat tere­nul, timp în care pro­cu­ro­rul Cociu a ieşit pen­tru câteva clipe din sală, pen­tru a se întreţine cu acesta. Prin­tre altele, acu­za­to­rul de stat i-a spus body­gu­ar­du­lui să-i trans­mită lui A. Stati să nu se gră­bească, pen­tru că, şi com­ple­tul de jude­cată se reţine. Într-un final, cele două părţi au venit aproape con­co­mi­tent.

A. Stati a intrat lini­ş­tit în sală. S-a aşe­zat în spa­tele fos­tu­lui său anga­jat, Andrei Baş­to­voi. Cât timp şedinţa a pur­tat un carac­ter des­chis, a pri­vit impa­si­bil deru­la­rea eve­ni­men­te­lor. A stat cu mâi­nile încru­ci­şate, dând impre­sia că este rela­xat, iar mai apoi, a dus mâna dreaptă la frunte, parcă plic­ti­sit. A ieşit din sală după aproape trei ore, flan­cat de body­gu­arzi, părând ner­vos. A refu­zat cate­goric orice dis­cu­ţie cu presa, ba chiar a evi­tat să dea ochii cu jur­na­li­ş­tii, schimbându-şi din mers tra­seul. Cu paşi rapizi, a ple­cat în spa­tele clă­di­rii jude­că­to­riei, unde-l aştepta o maşină.

Procurorul, avocatul lui Stati

Şedinţa de jude­cată, ini­ţial des­chisă, s-a “închis”, nu la soli­ci­ta­rea avo­ca­tu­lui lui Stati, aşa cum ar fi fost nor­mal, ci a pro­cu­ro­ru­lui Cociu, care şi-a moti­vat cere­rea prin fap­tul că există o înche­iere jude­că­to­rească prin care se admite ca unele momente din pro­ces să se exa­mi­neze în şedinţă închisă, pen­tru a nu dăuna business-ului fami­liei Stati, admi­ţând că, la mij­loc, putea fi vorba şi de secrete comer­ci­ale.

“Secre­ti­za­rea” şedinţei l-a nemulţu­mit pe Ghe­or­ghe Susa­renco, avo­ca­tul lui Baş­to­voi, care avea să declare ulte­rior că şedinţa tre­buia să fie des­chisă şi că acest lucru nu s-a întâm­plat pen­tru că s-a vrut pro­te­ja­rea lui Stati, nedorindu-se ca lumea să afle ce declară el.

Cert e că şedinţa de jude­cată de aproape trei ore a fost dedi­cată în tota­li­tate audi­e­rii lui A. Stati. Per­soa­nele pre­zente ne-au spus că omul de afa­ceri a răs­puns la toate între­bă­rile adre­sate, având “un com­por­ta­ment corect”. Stati a vor­bit des­pre rela­ţia sa cu incul­pa­ţii, rela­tând mai multe momente în care a inte­ra­cţio­nat cu aceş­tia.

A. Stati a declarat că ASCOM a pierdut 24 mln $

Soli­ci­tat de ZdG, avo­ca­tul Susa­renco a divul­gat răs­pun­su­rile lui Stati la între­bă­rile sale. “L-am între­bat în ce rela­ţii s-a aflat cu dl Baş­to­voi până a aflat de pre­su­pusa ten­ta­tivă de asa­si­nat. A spus că se afla în rela­ţii nor­male, poate şi pri­e­te­neşti. A decla­rat că Ascom Group, inclu­siv prin inter­me­diul acţiu­ni­lor lui Baş­to­voi, a fost pre­ju­di­ci­ată cu apro­xi­ma­tiv 24 mln USD. A spus, tot­o­dată, că el, per­so­nal, nu cunoa­şte nimic des­pre aten­ta­tul la viaţa sa. Ştie totul doar din spu­sele lui Glo­tov, şeful secu­ri­tă­ţii la ASCOM, în care are încre­dere. El a mai spus că are încre­dere în pro­cu­ra­tură şi în instanţa de jude­cată”, susţine Susa­renco.

Vita­lie Cal­dîba, avo­ca­tul fami­liei Stati, ne-a spus că “Ana­tol Stati nu şi-a schim­bat decla­ra­ţi­ile făcute ante­rior. El şi le-a menţi­nut, dând anu­mite deta­lii, anu­mite con­cre­ti­zări pe mar­gi­nea acu­za­ţi­i­lor încri­mi­nate incul­pa­ţi­lor. S-a încer­cat din par­tea apă­ră­rii, în viziu­nea mea, a se găsi anu­mite goluri în decla­ra­ţii, dar sunt ferm con­vins că nu s-a reu­şit, pen­tru că dl Stati a avut o expu­nere logică”, a pre­ci­zat Cal­dîba.

Pro­cu­ro­rul Lilian Cociu a con­fir­mat cele spuse de avo­cat, fiind însă mai cate­goric. “A făcut decla­ra­ţii care con­firmă incon­tes­ta­bil comi­te­rea de către per­soa­nele care au fost puse sub învi­nu­ire a infra­cţiu­nii impu­tate”.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • RM

  puneti intreaga lista a acu­za­ti­lor ca sa vedem impo­triva cui se raz­buna Stati.

 • FRONTUL RE-UNIRII

  Rep. Mol­dova = UN STAT MAFIOT SI CORUPT !
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
  1.
  “Mol­dova este o tara SARACA SI CORUPTA”-

  afirma in engle­zeste jur­na­lista Judy Demp­sey in arti­co­lul
  “Mer­kel Facing a Fro­zen Con­flict and Chi­lly Diplo­macy”
  din 20 August 2012 din
  “Inter­na­tio­nal Herald Tri­bune”
  / The Glo­bal Edi­tion of New York Times/
  in lega­tura cu vizita Can­ce­la­ru­lui Ger­ma­niei Angela Mer­kel la Chi­si­nau.

  http://rendezvous.blogs.nytimes.com/2012/08/20/merkel-facing-a-frozen-conflict-and-chilly-diplomacy/
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
  2.
  Decla­ra­ti­ile est-germanului Dirk Schu­e­bel,
  Amba­sa­do­rul Uniu­nii Euro­pene la Chi­si­nau

  “Dacă poli­ti­cie­nii nu dau un exem­plu bun,
  cum poţi să te aşte­pţi de la oame­nii obi­ş­nuiţi să facă alt­ceva ! ? ”
  13 August 2012:
  www eco md
  ://www.eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=6359:dirk-schuebel-dac-politicienii-nu-dau-un-exemplu-bun-cum-poi-s-te-atepi-de-la-oamenii-obinuii-s-fac-altceva-&catid=98:economie&Itemid=469
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

  – Eu văd pro­blema Mol­do­vei în felul urmă­tor:
  Poli­ti­cie­ni­lor de aici le lip­seşte o viziune des­pre vii­to­rul aces­tei ţări sau,
  alt­fel spus, ei nu atrag sufi­cientă atenţie vii­to­ru­lui aces­tei ţări.

  Ei mai mult se con­cen­trează pe pro­ble­mele per­so­nale,
  pe pro­ble­mele par­ti­du­lui pe care îl repre­zintă.
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
  3.
  Ita­li­enii des­pre noi:

  “Mol­dova – stat mafiot” !

  Jur­nal md din 21 iulie 2012
  http://www.jurnal.md/ro/news/moldova-stat-mafiot-223579/
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

  (harta cu tex­tul ori­gi­nal în ita­li­ană poate fi văzută
  pe sai­tul revis­tei din Ita­lia “Limes”)

  – cali­fi­ca­ti­vul dat de ita­li­eni este cu atât mai demn de ana­li­zat,
  cu cât vine din par­tea unei naţiuni
  care a dat naş­tere aces­tui feno­men – mafia –
  fiind o lungă peri­oadă iden­ti­fi­cată cu aceasta.

  De rând cu Mol­dova state mafi­ote

  sunt con­si­de­rate şi proas­păt cre­a­tul Mun­te­n­e­gru,
  dar şi enti­ta­tea teri­to­ri­ală Kosovo.
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
  Dacă Mol­dova e stat mafiot şi opt ani „naşul” a fost Voro­nin,

  cine a pre­luat acest titlu azi?!
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
  NOTA NOASTRA SPECIALA:

  – DE CE PRESEDINTELE NICOLAE TIMOFTI
  NU OPRESTE TERORISMUL IN RM ?

  – DE CE TERORISTUL CONDUCATOR BASCAN
  AL ZONEI GAGAUZE, FORMUZAL, NU ESTE ARESTAT
  PENTRU INCITARE LA VIOLENTA IN TIMPUL UNUI MARS PASNIC
  DE LA BALTI DIN 5 AUGUST AL RE-UNIRII NOASTRE CU ROMANIA ?

  – DE CE UN ALT TERORIST GAGAUZ TURC
  DIN CEADâR-LUNGA, CARE LA 22 AUGUST A ATENTAT LA VIATA ANGELEI MERKEL,
  CANCELARUL GERMANIEI, SI A LUI FILAT,
  DECI ACEST TERORIST NU ESTE JUDECAT PUBLIC ?

  – DE CE AUTORITATILE ASCUND FAPTELE TERORISTILOR BANDITI RUSOFONI
  CONTRA PATRIOTILOR UNIONISTI MOLDOVENI ?

 • gita

  puneti intreaga lista a per­soa­ne­lor care deja sa raz­bu­nat Stati,care ia sters din drum pen­tru a ajunge la bani lungi

 • gita

  numai vrea sà dee la nimeni nimic ,dea­ceea tine mina stingà in buzu­nar
  ascunde ochii cu ochilari,deoarece nu vrea sà fie vàzut de lume in culoa­rea sa natu­ralà
  ne ascun­dem chind avem ce ascunde,frica de realitate,de drep­tate
  nu se pre­zintà la chi­e­mare acel care deja regretà sau acel care face ce zic altii,nu din capul sàu,deaceea are nevoe de timp pen­tru a recu­noaste ce face

  de ce zia­rul dedicà timp si aten­tie aces­tui indi­vid cri­mi­nal???
  dacà el và ignoreazà,aràtati un pic de dem­ni­tate si igno­ra­til si voi!!!
  nu este un per­so­naj public,este o rusine a soci­e­tà­tii!!!

  nu cred cà apar­tine oame­ni­lor geni­ali care merità aten­tia publicà
  for­to­ma­nia si spe­cula e o cale de a face bani,dar nu pen­tru a avea si opi­nia soci­e­tà­tii in buzu­nar
  are bani,ii ajunge

  sà vor­beascà cu el doar per­soa­nele care is plàtite-asa tra­ta­ment merità
  sà vor­biti cu el, doar chind va plàti
  el numai vrea sà dee bani la nimeni,va fi cea mai mare pedeapsà pen­tru el

  bani si tiga­nii au,dar nu tre­cere