Mărturiile miliardarului Stati

Săp­tămâ­na tre­cu­tă, Ana­tol Sta­ti s-a pre­zen­tat în faţa jude­că­to­ri­lor pen­tru a depu­ne măr­tu­rii în pro­ce­sul de jude­ca­tă în care îl acu­ză pe Andrei Baş­to­voi, fos­tul său cola­bo­ra­tor, dar şi pe alte câte­va per­soa­ne, de furt şi ten­ta­ti­vă de omor. La soli­ci­ta­rea pro­cu­ro­ru­lui(!), şedinţa în care Sta­ti seni­or urma, în sfârşit, să spar­gă tăce­rea a avut loc cu uşi­le închi­se. Prin inter­me­di­ul diver­se­lor sur­se care au asis­tat la şedinţă, ZdG face o retros­pec­ti­vă a decla­ra­ţi­i­lor mili­ar­da­ru­lui din spa­te­le uşi­lor închi­se.

Sta­ti a fost citat de mai mul­te ori pen­tru a se pre­zen­ta în faţa jude­că­to­ri­lor, pen­tru a ofe­ri expli­ca­ţii, în spe­cial vis-a-vis de acu­za­ţi­i­le de ten­ta­ti­vă de omor la care ar fi fost supus el, Gabriel Sta­ti, şi Vea­ce­slav Glo­tov, şeful Depar­ta­men­tu­lui de Secu­ri­ta­te al fir­mei sale, ASCOM Gro­up. Pen­tru că nu se pre­zen­ta­se, prin­tre par­ti­ci­panţii la pro­ces se vehi­cu­la ide­ea că Sta­ti ar putea fi adus forţat în faţa magis­tra­ţi­lor.

Stati, cu doi bodyguarzi, fugind de presă

Nu a fost cazul, pen­tru că, vine­ri, 17 august, unul din­tre cei mai boga­ţi cetă­ţe­ni ai R. Mol­do­va (după une­le sur­se, A. Sta­ti este cel mai bogat) şi-a făcut timp pen­tru a fi pre­zent la Jude­că­to­ria Buiu­ca­ni, unde este exa­mi­nat dosa­rul.

S-a lăsat însă aştep­tat. A venit la pro­ces cu vreo 20 de minu­te mai târ­ziu, însoţit de doi body­gu­ar­zi. Îna­in­te, pe rând, au sosit învi­nui­ţii, avo­ca­ţii aces­to­ra, pro­cu­ro­rul Lili­an Cociu şi avo­ca­tul fami­li­ei Sta­ti, Vita­lie Cal­dîba. Până a ajun­ge mili­ar­da­rul, unul din­tre body­gu­ar­zi a stu­di­at tere­nul, timp în care pro­cu­ro­rul Cociu a ieşit pen­tru câte­va cli­pe din sală, pen­tru a se întreţi­ne cu aces­ta. Prin­tre alte­le, acu­za­to­rul de stat i-a spus body­gu­ar­du­lui să-i trans­mi­tă lui A. Sta­ti să nu se gră­beas­că, pen­tru că, şi com­ple­tul de jude­ca­tă se reţi­ne. Într-un final, cele două părţi au venit aproa­pe con­co­mi­tent.

A. Sta­ti a intrat lini­ş­tit în sală. S-a aşe­zat în spa­te­le fos­tu­lui său anga­jat, Andrei Baş­to­voi. Cât timp şedinţa a pur­tat un carac­ter des­chis, a pri­vit impa­si­bil deru­la­rea eve­ni­men­te­lor. A stat cu mâi­ni­le încru­ci­şa­te, dând impre­sia că este rela­xat, iar mai apoi, a dus mâna dreap­tă la frun­te, par­că plic­ti­sit. A ieşit din sală după aproa­pe trei ore, flan­cat de body­gu­ar­zi, părând ner­vos. A refu­zat cate­goric ori­ce dis­cu­ţie cu pre­sa, ba chiar a evi­tat să dea ochii cu jur­na­li­ş­tii, schimbându-şi din mers tra­se­ul. Cu paşi rapizi, a ple­cat în spa­te­le clă­di­rii jude­că­to­ri­ei, unde-l aştep­ta o maşi­nă.

Procurorul, avocatul lui Stati

Şedinţa de jude­ca­tă, ini­ţi­al des­chi­să, s-a “închis”, nu la soli­ci­ta­rea avo­ca­tu­lui lui Sta­ti, aşa cum ar fi fost nor­mal, ci a pro­cu­ro­ru­lui Cociu, care şi-a moti­vat cere­rea prin fap­tul că exis­tă o înche­ie­re jude­că­to­reas­că prin care se admi­te ca une­le momen­te din pro­ces să se exa­mi­ne­ze în şedinţă închi­să, pen­tru a nu dău­na business-ului fami­li­ei Sta­ti, admi­ţând că, la mij­loc, putea fi vor­ba şi de secre­te comer­ci­a­le.

“Secre­ti­za­rea” şedinţei l-a nemulţu­mit pe Ghe­or­ghe Susa­ren­co, avo­ca­tul lui Baş­to­voi, care avea să declare ulte­ri­or că şedinţa tre­bu­ia să fie des­chi­să şi că acest lucru nu s-a întâm­plat pen­tru că s-a vrut pro­te­ja­rea lui Sta­ti, nedorindu-se ca lumea să afle ce decla­ră el.

Cert e că şedinţa de jude­ca­tă de aproa­pe trei ore a fost dedi­ca­tă în tota­li­ta­te audi­e­rii lui A. Sta­ti. Per­soa­ne­le pre­zen­te ne-au spus că omul de afa­ce­ri a răs­puns la toa­te între­bă­ri­le adre­sa­te, având “un com­por­ta­ment corect”. Sta­ti a vor­bit des­pre rela­ţia sa cu incul­pa­ţii, rela­tând mai mul­te momen­te în care a inte­ra­cţio­nat cu aceş­tia.

A. Stati a declarat că ASCOM a pierdut 24 mln $

Soli­ci­tat de ZdG, avo­ca­tul Susa­ren­co a divul­gat răs­pun­su­ri­le lui Sta­ti la între­bă­ri­le sale. “L-am între­bat în ce rela­ţii s-a aflat cu dl Baş­to­voi până a aflat de pre­su­pu­sa ten­ta­ti­vă de asa­si­nat. A spus că se afla în rela­ţii nor­ma­le, poa­te şi pri­e­te­neş­ti. A decla­rat că Ascom Gro­up, inclu­siv prin inter­me­di­ul acţiu­ni­lor lui Baş­to­voi, a fost pre­ju­di­ci­a­tă cu apro­xi­ma­tiv 24 mln USD. A spus, tot­o­da­tă, că el, per­so­nal, nu cunoa­ş­te nimic des­pre aten­ta­tul la via­ţa sa. Ştie totul doar din spu­se­le lui Glo­tov, şeful secu­ri­tă­ţii la ASCOM, în care are încre­de­re. El a mai spus că are încre­de­re în pro­cu­ra­tu­ră şi în instanţa de jude­ca­tă”, susţi­ne Susa­ren­co.

Vita­lie Cal­dîba, avo­ca­tul fami­li­ei Sta­ti, ne-a spus că “Ana­tol Sta­ti nu şi-a schim­bat decla­ra­ţi­i­le făcu­te ante­ri­or. El şi le-a menţi­nut, dând anu­mi­te deta­lii, anu­mi­te con­cre­ti­ză­ri pe mar­gi­nea acu­za­ţi­i­lor încri­mi­na­te incul­pa­ţi­lor. S-a încer­cat din par­tea apă­ră­rii, în viziu­nea mea, a se găsi anu­mi­te golu­ri în decla­ra­ţii, dar sunt ferm con­vins că nu s-a reu­şit, pen­tru că dl Sta­ti a avut o expu­ne­re logi­că”, a pre­ci­zat Cal­dîba.

Pro­cu­ro­rul Lili­an Cociu a con­fir­mat cele spu­se de avo­cat, fiind însă mai cate­goric. “A făcut decla­ra­ţii care con­fir­mă incon­tes­ta­bil comi­te­rea de către per­soa­ne­le care au fost puse sub învi­nu­i­re a infra­cţiu­nii impu­ta­te”.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

4 comentarii

 1. RM

  pune­ti intrea­ga lis­ta a acu­za­ti­lor ca sa vedem impo­tri­va cui se raz­bu­na Sta­ti.

 2. FRONTUL RE-UNIRII

  Rep. Mol­do­va = UN STAT MAFIOT SI CORUPT !
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
  1.
  “Mol­do­va este o tara SARACA SI CORUPTA”-

  afir­ma in engle­zes­te jur­na­lis­ta Judy Demp­sey in arti­co­lul
  “Mer­kel Facing a Fro­zen Con­flict and Chi­l­ly Diplo­ma­cy”
  din 20 August 2012 din
  “Inter­na­tio­nal Herald Tri­bu­ne”
  / The Glo­bal Edi­tion of New York Times/
  in lega­tu­ra cu vizi­ta Can­ce­la­ru­lui Ger­ma­niei Ange­la Mer­kel la Chi­si­nau.

  http://rendezvous.blogs.nytimes.com/2012/08/20/merkel-facing-a-frozen-conflict-and-chilly-diplomacy/
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
  2.
  Decla­ra­ti­i­le est-germanului Dirk Schu­e­bel,
  Amba­sa­do­rul Uniu­nii Euro­pe­ne la Chi­si­nau

  “Dacă poli­ti­cie­nii nu dau un exem­plu bun,
  cum poţi să te aşte­pţi de la oame­nii obi­ş­nui­ţi să facă alt­ce­va ! ? ”
  13 August 2012:
  www eco md
  ://www.eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=6359:dirk-schuebel-dac-politicienii-nu-dau-un-exemplu-bun-cum-poi-s-te-atepi-de-la-oamenii-obinuii-s-fac-altceva-&catid=98:economie&Itemid=469
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

  – Eu văd pro­ble­ma Mol­do­vei în felul urmă­tor:
  Poli­ti­cie­ni­lor de aici le lip­seş­te o viziu­ne des­pre vii­to­rul aces­tei ţări sau,
  alt­fel spus, ei nu atrag sufi­cien­tă atenţie vii­to­ru­lui aces­tei ţări.

  Ei mai mult se con­cen­trea­ză pe pro­ble­me­le per­so­na­le,
  pe pro­ble­me­le par­ti­du­lui pe care îl repre­zin­tă.
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
  3.
  Ita­li­enii des­pre noi:

  “Mol­do­va – stat mafi­ot” !

  Jur­nal md din 21 iulie 2012
  http://www.jurnal.md/ro/news/moldova-stat-mafiot-223579/
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

  (har­ta cu tex­tul ori­gi­nal în ita­li­a­nă poa­te fi văzu­tă
  pe sai­tul revis­tei din Ita­lia “Limes”)

  – cali­fi­ca­ti­vul dat de ita­li­eni este cu atât mai demn de ana­li­zat,
  cu cât vine din par­tea unei naţiu­ni
  care a dat naş­te­re aces­tui feno­men – mafia –
  fiind o lun­gă peri­oa­dă iden­ti­fi­ca­tă cu aceas­ta.

  De rând cu Mol­do­va sta­te mafi­o­te

  sunt con­si­de­ra­te şi proas­păt cre­a­tul Mun­te­n­e­gru,
  dar şi enti­ta­tea teri­to­ri­a­lă Koso­vo.
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
  Dacă Mol­do­va e stat mafi­ot şi opt ani „naşul” a fost Voro­nin,

  cine a pre­lu­at acest titlu azi?!
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
  NOTA NOASTRA SPECIALA:

  – DE CE PRESEDINTELE NICOLAE TIMOFTI
  NU OPRESTE TERORISMUL IN RM ?

  – DE CE TERORISTUL CONDUCATOR BASCAN
  AL ZONEI GAGAUZE, FORMUZAL, NU ESTE ARESTAT
  PENTRU INCITARE LA VIOLENTA IN TIMPUL UNUI MARS PASNIC
  DE LA BALTI DIN 5 AUGUST AL RE-UNIRII NOASTRE CU ROMANIA ?

  – DE CE UN ALT TERORIST GAGAUZ TURC
  DIN CEADâR-LUNGA, CARE LA 22 AUGUST A ATENTAT LA VIATA ANGELEI MERKEL,
  CANCELARUL GERMANIEI, SI A LUI FILAT,
  DECI ACEST TERORIST NU ESTE JUDECAT PUBLIC ?

  – DE CE AUTORITATILE ASCUND FAPTELE TERORISTILOR BANDITI RUSOFONI
  CONTRA PATRIOTILOR UNIONISTI MOLDOVENI ?

 3. gita

  pune­ti intrea­ga lis­ta a per­soa­ne­lor care deja sa raz­bu­nat Stati,care ia sters din drum pen­tru a ajun­ge la bani lun­gi

 4. gita

  numai vrea sà dee la nime­ni nimic ,dea­ce­ea tine mina stin­gà in buzu­nar
  ascun­de ochii cu ochilari,deoarece nu vrea sà fie vàzut de lume in culoa­rea sa natu­ra­là
  ne ascun­dem chind avem ce ascunde,frica de realitate,de drep­ta­te
  nu se pre­zin­tà la chi­e­ma­re acel care deja regre­tà sau acel care face ce zic altii,nu din capul sàu,deaceea are nevoe de timp pen­tru a recu­noas­te ce face

  de ce zia­rul dedi­cà timp si aten­tie aces­tui indi­vid cri­mi­nal???
  dacà el và ignoreazà,aràtati un pic de dem­ni­ta­te si igno­ra­til si voi!!!
  nu este un per­so­naj public,este o rusi­ne a soci­e­tà­tii!!!

  nu cred cà apar­ti­ne oame­ni­lor geni­a­li care meri­tà aten­tia publi­cà
  for­to­ma­nia si spe­cu­la e o cale de a face bani,dar nu pen­tru a avea si opi­nia soci­e­tà­tii in buzu­nar
  are bani,ii ajun­ge

  sà vor­beas­cà cu el doar per­soa­ne­le care is plàtite-asa tra­ta­ment meri­tà
  sà vor­bi­ti cu el, doar chind va plà­ti
  el numai vrea sà dee bani la nimeni,va fi cea mai mare pedeap­sà pen­tru el

  bani si tiga­nii au,dar nu tre­ce­re

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *