545-pavliiuc2

(doc)Cariera, studiile, dosarele controversate şi averea judecătorului Pavliuc

Jude­că­to­rul Ghen­a­die Pav­liuc a deve­nit, în ulti­mele luni, prin­ci­pala figură din jus­ti­ţia R. Mol­dova. În luna mai i-a apli­cat lui Ilan Şor, actu­a­lul pri­mar de Orhei un man­dat de arest la domi­ci­liu, deşi pro­cu­ro­rii soli­ci­tau arest pre­ven­tiv în regim de peni­ten­ciar. Peste trei săp­tămâni, l-a eli­be­rat şi din ares­tul la domi­ci­liu. În octom­brie, la soli­ci­ta­rea pro­cu­ro­ri­lor, l-a tri­mis după gra­tii pe Vlad Filat, iar recent, l-a sal­vat de puş­că­rie pe fos­tul depu­tat Vale­riu Guma, con­dam­nat în Româ­nia la 4 ani de închi­soare cu exe­cu­tare. În tre­cut, acesta a par­ti­ci­pat şi pe alte dosare de rezo­nanţă. În unul din ele, a fost con­dam­nat la ani grei de puş­că­rie Andrei Baş­to­voi, om de afa­ceri şi depu­tat în pri­mul Par­la­ment. Într-un alt dosar, în 2014, Pav­liuc l-a sal­vat de puş­că­rie pe avo­ca­tul Dorin Melin­teanu, fiul unui jude­că­tor de la Cur­tea de Apel Chi­şi­nău prins cu mită.

Ghen­a­die Pav­liuc are 41 de ani. El este jude­că­tor de instru­cţie la Jude­că­to­ria sect. Buiu­cani din Chi­şi­nău. A fost numit jude­că­tor de instru­cţie pe 8 apri­lie 2014, având man­dat până în apri­lie 2017. La Jude­că­to­ria sect. Buiu­cani a ajuns în luna mai 2011, fiind deta­şat tem­po­rar de la Jude­că­to­ria Don­du­şeni, printr-o hotă­râre a Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii (CSM). Atunci, CSM, con­dus de actu­a­lul şef de stat, Nico­lae Timofti, a admis cere­rea lui Pav­liuc şi a altor doi jude­că­tori care soli­ci­tau trans­fe­rul la o instanţă din Chi­şi­nău pe motiv că „jude­că­to­rii res­pec­tivi sunt asi­gu­raţi cu spa­ţiu loca­tiv în mun. Chi­şi­nău, unde locu­iesc per­ma­nent mem­brii fami­liei, că au la întreţi­nere copii minori şi că depla­sa­rea zilnică/săptămânală influ­enţează nega­tiv asu­pra buge­tu­lui fami­liei şi asu­pra edu­ca­ţiei copi­i­lor”.

545-casa-pavliucJudecător – la doar un an de la terminarea studiilor „cu frecvenţă redusă”

Ini­ţial, Ghen­a­die Paviuc a fost deta­şat la Jude­că­to­ria sect. Buiu­cani până la anu­la­rea sus­pen­dă­rii din fun­cţie a jude­că­to­ru­lui Maria Muru­ianu. Con­form site-ului magistrat.md, aceasta fusese numită în fun­cţie în febru­a­rie 2011, iar peste o lună, în mar­tie, pleca subit în con­ce­diu „parţial plătit pen­tru îngri­ji­rea copi­lu­lui”, până în 2013. Nu a fost însă nevoie de aştep­tat până în 2013, ca Pav­liuc să-şi obţină drep­tul de a fi jude­că­tor cu acte în regulă la Jude­că­to­ria Buiu­cani, pen­tru că, în iulie 2012, la un an de la trans­fe­rul tem­po­rar, Nico­lae Timofti, ajuns de la CSM la Preşe­dinţie, a accep­tat numi­rea lui Pav­liuc în fun­cţia de jude­că­tor la Jude­că­to­ria Buiu­cani, transferându-l defi­ni­tiv de la Don­du­şeni la Chi­şi­nău. Până în apri­lie 2014, Ghen­a­die Pav­liuc a fost jude­că­tor pe cauze penale, iar de atunci a fost desem­nat jude­că­tor de instru­cţie, urmând, până în 2017, să eli­be­reze man­date de arest şi să auto­ri­zeze per­che­zi­ţii, aces­tea fiind majo­ri­ta­tea soli­ci­tă­ri­lor venite în instanţă de la Cen­trul Naţio­nal Anti­co­ru­pţie şi Pro­cu­ra­tura Anti­co­ru­pţie, în a căror rază teri­to­ri­ală se află Jude­că­to­ria sect. Buiu­cani.

Pav­liuc îmbracă robă de magis­trat la 31 de ani, în 2005, fiind numit prin decre­tul preşe­din­te­lui de atunci, Vla­di­mir Voro­nin, jude­că­tor la Jude­că­to­ria Don­du­şeni. În 2008, este desem­nat vice­preşe­dinte al Jude­că­to­riei Don­du­şeni, iar în 2010, este numit în fun­cţia de magis­trat până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă. Îna­inte de asta, Pav­liuc a acti­vat în cali­tate de con­sul­tant juri­dic, exe­c­u­tor jude­că­to­resc şi şef-adjunct al DEDJ, în sec­toa­rele Cio­cana şi Râş­cani. Stu­di­ile uni­ver­si­tare, con­form CV-ului său, le-a făcut în peri­oada 1999 — 2004, deci pe când avea 25 — 30 de ani, la facul­ta­tea de drept a ULIM, secţia „cu frec­venţă redusă”. A fina­li­zat stu­di­ile cu doar un an îna­inte de a deveni jude­că­tor. În anii 2004 — 2007, fiind deja jude­că­tor, a făcut stu­dii de mas­te­rat la Aca­de­mia de Admi­nis­trare Publică de pe lângă preşe­din­tele R. Mol­dova.

Pav­liuc, în drum spre Cur­tea de Apel Chi­şi­nău
Ghen­a­die Pav­liuc ar putea ajunge, în curând, jude­că­tor la Cur­tea de Apel Chi­şi­nău. Pe 18 iunie 2014, Cole­giul pen­tru Sele­cţia şi Cariera Jude­că­to­ri­lor a admis can­di­da­tura sa la con­cur­sul pen­tru numi­rea în fun­cţia de jude­că­tor la CA Chi­şi­nău. În urma eva­luă­rii, acesta a acu­mu­lat 64 de puncte, iar mem­brii Cole­gi­u­lui au ajuns la con­clu­zia că Pav­liuc merită să fie jude­că­tor la CA Chi­şi­nău. Ulte­rior, el a par­ti­ci­pat la un ase­me­nea con­curs, însă nu a fost ales de mem­brii CSM. Urmează, însă, alte şanse. Tot­o­dată, în apri­lie 2014, Cole­giul de Eva­lu­are a Per­for­manţe­lor Jude­că­to­ri­lor din cadrul CSM l-a eva­luat pe Pav­liuc, acordându-i cali­fi­ca­ti­vul „foarte bine” şi prezentându-l drept un jude­că­tor model. Cole­giul a pre­ci­zat că, în peri­oada 2011-2013, pe numele său au fost depuse 8 peti­ţii (plân­geri), însă toate s-au dove­dit a fi neîn­te­me­iate.

Studiile de la şcoala profesională şi relaţia de rudenie cu Marian Lupu

Ghen­a­die Pav­liuc a uitat, pro­ba­bil, să includă în CV-ul său depus la CSM peri­oada în care şi-a făcut stu­di­ile la şcoala pro­fe­sio­nală din s. Corbu, Don­du­şeni. O pro­fe­soară de la acea şcoală îşi amin­teşte că Pav­liuc învăţa de elec­tri­cian şi era un elev „medi­o­cru”. El pro­ve­nea dintr-o fami­lie social-vulnerabilă, iar atunci când a ajuns în s. Corbu, nu avea nici măcar unde locui. „El, prin 1992, a fina­li­zat stu­di­ile la şcoala pro­fe­sio­nală. A învă­ţat de elec­tri­cian. Nu prea îi plă­cea să înveţe. Avea note de 2, 3 şi, une­ori, 4. După ce a ter­mi­nat şcoala pro­fe­sio­nală, a rămas la Corbu. Aici a făcut cunoş­tinţă cu actu­ala soţie, fiică de pri­mar şi cu mamă pro­fe­soară de fran­ceză. Cât a stat aici, Ghena nu avea unde trăi. A dus-o des­tul de greu. A dor­mit şi în club (casa de cul­tură) o peri­oadă. Acolo a fost şi un incen­diu… La şcoală îi plă­cea să cânte la trom­petă, însă era un elev medi­o­cru. Nu-i prea plă­cea car­tea. Când l-am văzut la tele­vi­zor că judecă aşa oameni impor­tanţi, am rămas uimiţi, noi, pro­fe­so­rii. Cum e posi­bil aşa ceva? Ştiu că a învă­ţat ulte­rior la ULIM, prin cores­pon­denţă. Nu ştiu cum a ajuns acolo. Pro­ba­bil l-au aju­tat socrii”, ne spune o fostă pro­fe­soară de-a lui Pav­liuc. Alta o com­ple­tează: „El putea cânta la trom­petă. Car­tea însă nu-i plă­cea. Nu cre­dea cu sigu­ranţă că va ajunge vreo­dată mare jude­că­tor şi să judece aşa oameni impor­tanţi. Când îl văd, mă îngro­zesc. Eu îmi închi­pui că jude­că­tori tre­buie să ajungă cei tre­cuţi prin sită. Tre­buie oameni deş­te­pţi, com­pe­tenţi. Dar cum a deve­nit el aşa om mare, nu ştiu. De fapt, la noi, în Mol­dova, totul e posi­bil”, zice, indig­nată, o altă pro­fe­soară de la Şcoala Pro­fe­sio­nală din Corbu.

În ulti­mii trei ani, de când este jude­că­tor la Jude­că­to­ria Buiu­cani din Chi­şi­nău, Ghen­a­die Pav­liuc a par­ti­ci­pat la exa­mi­na­rea mai mul­tor dosare de rezo­nanţă. Deci­zi­ile pe care le-a luat acesta au pro­vo­cat mai multe con­tro­verse şi i-au adus acu­za­ţii des­pre exe­cu­ta­rea unor comenzi poli­tice. În câteva cazuri, părţile au cerut recu­za­rea lui Pav­liuc pen­tru că acesta ar fi rudă cu lide­rul PD, Marian Lupu. Poli­ti­cia­nul a res­pins aceste legă­turi de rude­nie, pre­ci­zând că nu are cum să fie cum­nat cu Pav­liuc pen­tru că el nu are, nici frate, nici soră. El a menţio­nat că nu l-a văzut nici­o­dată pe Ghen­a­die Pav­liuc. Ante­rior, însă, fiind audiat de mem­brii CSM, Pav­liuc a admis că are o legă­tură de rude­nie, ce-i drept înde­păr­tată, cu lide­rul demo­cra­ţi­lor. „Undeva, al patru­lea grad, din par­tea soţiei”, puncta Pav­liuc. ZdG a aflat că soţia sa, Caro­lina Cordulean-Pavliuc este ori­gi­nară din s. Corbu, r. Don­du­şeni. Aici, oame­nii din loca­li­tate con­firmă gra­dul înde­păr­tat de rude­nie din­tre fami­li­ile Lupu şi Pav­liuc. Ast­fel, aceş­tia ne-au spus că sora Caro­li­nei Pav­liuc, Lilia, este căsă­to­rită cu Mihail Lupu, cel care, spun oame­nii din sat, ar fi rudă, cel mai pro­ba­bil văr, cu lide­rul PD.

545-pavliuccc2Deciziile dubioase din cariera magistratului Pavliuc

Pe 21 noiem­brie 2015, Ghen­a­die Pav­liuc a emis una din­tre cele mai dubi­oase deci­zii înre­gis­trată în ultima peri­oadă în jus­ti­ţia din R. Mol­dova. Acesta, având spre exa­mi­nare o cerere a Minis­te­ru­lui Jus­ti­ţiei R. Mol­dova pri­vind recu­noa­ş­te­rea sen­tinţei de con­dam­nare pe numele ex-deputatului Vale­riu Guma, con­dam­nat în Româ­nia la patru ani de închi­soare cu exe­cu­tare pen­tru tra­fic de influ­enţă, dare şi luare de mită, a recu­nos­cut sen­tinţa, însă, printr-un gest cali­fi­cat de juri­şti şi pro­cu­rori „de neînţe­les”, a dis­pus sus­pen­da­rea exe­cu­tă­rii pedep­sei. Alt­fel spus, din patru ani de închi­soare cu exe­cu­tare, Pav­liuc a dis­pus con­dam­na­rea lui Vale­riu Guma, ex-deputat pe lis­tele PD în Par­la­ment, la patru ani de închi­soare cu sus­pen­dare, salvându-l prac­tic pe acesta de puş­că­rie. ZdG, în timp ce magis­tra­tul „deli­bera” pe acest caz, a sur­prins cum din biroul său a ieşit Adri­ana Beţi­şor, pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie. Cei doi au spus repor­te­ru­lui ZdG că au auto­ri­zat „măsuri spe­ci­ale”. Ima­gi­nile, însă, au cau­zat ini­ţi­e­rea unei anchete din par­tea Inspe­cţiei Judi­ci­are a CSM. Ulte­rior, pro­cu­ro­rii, miraţi de deci­zia lui Pav­liuc, au atacat-o la Cur­tea de Apel Chi­şi­nău. „Instanţa a igno­rat pre­ve­de­rile legi­sla­ţiei inter­na­ţio­nale şi a apli­cat în mod ero­nat pre­ve­de­rile Codu­lui penal şi Codu­lui de pro­ce­dură penală”, zic pro­cu­ro­rii. Prin recur­sul decla­rat de Pro­cu­ra­tura Gene­rală se soli­cită casa­rea hotă­rârii jude­că­to­reşti în par­tea ce ţine de sus­pen­da­rea con­di­ţio­nată a exe­cu­tă­rii pedep­sei şi dis­pu­ne­rea con­co­mi­tentă a reţi­ne­rii con­dam­na­tu­lui Guma din sala de jude­cată.

VEDEȚI VIDEO cu pronunțarea încheierii lui Pavliuc în cazul Guma și DETALII din dosar

Adri­ana Beţi­şor, cea care a fost sur­prinsă în biroul jude­că­to­ru­lui Pav­liuc în timp ce acesta, con­form anga­ja­ţi­lor Jude­că­to­riei Buiu­cani, se afla în deli­be­rare, este pro­cu­ror în alte două dosare penale impor­tante, cel în care sunt vizaţi Ilan Şor, ex-preşedinte al Băn­cii de Eco­no­mii, actual pri­mar de Orhei, şi Vlad Filat, depu­tat şi lider al PLDM. Ghen­a­die Pav­liuc, în luna mai 2015, a dis­pus pla­sa­rea lui Ilan Şor, învi­nuit în dosa­rul pri­vind fra­u­da­rea sis­te­mu­lui ban­car, în arest la domi­ci­liu, deşi pro­cu­ro­rii, cel puţin ofi­cial, au cerut pla­sa­rea lui Şor în izo­la­to­rul de detenţie pre­ven­tivă. Tot Pav­liuc, peste aproape trei săp­tămâni, i-a per­mis aces­tuia să iasă din ares­tul la domi­ci­liu pen­tru a putea can­dida la fun­cţia de pri­mar al ora­şu­lui Orhei, asta deşi, Şor este învi­nuit într-un dosar de rezo­nanţă şi, după cum afirmă mai mulţi juri­şti, fiind în liber­tate, poate influ­enţa mar­to­rii sau ancheta. În luna octom­brie 2015, Ghen­a­die Pav­liuc, într-un dosar instru­men­tat, la fel, de Adri­ana Beţi­şor, l-a tri­mis în arest pen­tru 30 de zile pe Vlad Filat, depu­tat şi lider al PLDM, la soli­ci­ta­rea pro­cu­ro­ri­lor. Ulte­rior, el a pre­lun­git man­da­tul de arest pe numele par­la­men­ta­ru­lui cu alte 30 de zile.

În decem­brie 2013, Pav­liuc a făcut parte din com­ple­tul de jude­că­tori care l-a con­dam­nat pe Andrei Baş­to­voi, depu­tat în pri­mul Par­la­ment, la nouă ani de închi­soare cu exe­cu­tare. Des­pre acest dosar, mai multe per­soane, inclu­siv con­dam­na­tul Baş­to­voi, afir­mau că ar fi fost des­chis la comandă. Tot Pav­liuc, în mai 2014, a dis­pus „libe­ra­rea de răs­pun­dere penală cu tra­ge­rea la răs­pun­dere con­tra­venţio­nală” şi amen­da­rea avo­ca­tu­lui Dorin Melin­teanu, fiul jude­că­to­ru­lui CA Chi­şi­nău, Iurie Melin­teanu, cu doar 3000 de lei, după ce, ante­rior, acesta a fost prins cu mită în valoare de 800 de euro, bani cu care pro­mi­tea să cum­pere influ­enţă în insti­tu­ţia unde acti­vează tatăl său. Pro­cu­ro­rii au ata­cat sen­tinţa. Recent, magis­tra­ţii de la Cur­tea de Apel Bălţi au mărit amenda pe numele lui Melin­teanu până la 22 mii de lei. Acum, Pav­liuc exa­mi­nează şi un dosar în care figu­rează omul de afa­ceri Vio­rel Ţopa. În mai multe rân­duri, Andrei Năs­tase, avo­ca­tul aces­tuia, a cerut recu­za­rea lui Pav­liuc, motivându-şi soli­ci­ta­rea prin fap­tul că magis­tra­tul este influ­enţa­bil şi face jocuri poli­tice. De mai multe ori, însă, CSJ a dis­pus res­pin­ge­rea cere­ri­lor avo­ca­tu­lui.

545-casa-pavliuc22Averea unei familii formată dintr-un judecător şi un medic

Ghen­a­die Pav­liuc şi soţia sa, Caro­lina Pav­liuc, sunt anga­jaţi la stat. El este jude­că­tor, iar ea – medic. Cei doi, din 2011, locu­iesc însă într-o casă par­ti­cu­lară aflată într-o zonă de elită din sec­to­rul Cio­cana, mun. Chi­şi­nău. Casa, con­stru­ită în anii 2008 — 2011, pe când Pav­liuc era jude­că­tor şi vice­preşe­dinte la Jude­că­to­ria Don­du­şeni, are, în actele cadas­trale, o supra­faţă de doar 72 m.p., deşi, în rea­li­tate, pare mult mai mare. Tot­o­dată, în decla­ra­ţia sa cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate, magis­tra­tul susţine că imo­bi­lul are o supra­faţă dublă, de 155 m.p. Casa valoa­rează cel puţin patru mili­oane de lei, în timp ce acesta scrie în acea decla­ra­ţie că ea are o valoare cadas­trală de doar jumă­tate de milion, preţ cu care nu cum­peri, astăzi, nici măcar un apar­ta­ment de 50 m.p. în Chi­şi­nău. În 2011, când era deja fina­li­zată, casa a fost pusă în gaj la Vic­to­ri­a­bank pen­tru un cre­dit de 150 mii de lei, pe care fami­lia Pav­liuc urmează să-l ram­bu­r­seze până în 2021. În 2013, soţia sa, Caro­lina, a con­trac­tat un alt cre­dit de 30 mii de lei, tot de la Vic­to­ri­a­bank.

În 2014, Caro­lina Pav­liuc a pri­mit drept moş­te­nire de la părinţii săi casa aces­tora din s. Corbu, în care, în momen­tul de faţă, locu­iesc cei doi pen­sio­nari. Tot anul tre­cut, deşi deţine o casă de lux din 2011 în Chi­şi­nău, Pav­liuc a ajuns în lista jude­că­to­ri­lor care urmează să pri­mească o locu­inţă soci­ală, mai exact un apar­ta­ment într-un bloc care se con­stru­ieşte acum în Chi­şi­nău, spe­cial pen­tru jude­că­tori. Preţul pen­tru un m.p. plătit de Pav­liuc este mult sub cel de piaţă, de doar 360 de euro. Ast­fel, pen­tru un apar­ta­ment de 67 m.p., Pav­liuc plă­teşte doar 24 mii de euro. Cei doi soţi, anga­jaţi la stat, con­duc o Skoda Superb Hat­ch­back, cum­pă­rată şi fabri­cată în 2013, în urma unui con­tract de lea­sing în valoare de 14 mii de euro cu Vic­to­ria Lea­sing, dar şi o Mazda 3 Hat­ch­back, fabri­cată în 2007 şi cum­pă­rată în 2012. Maşina are numere per­so­na­li­zate, K PG 777.

I-am tele­fo­nat lui Ghen­a­die Pav­liuc în biroul său de ser­vi­ciu, doar că, pe tot par­cur­sul zilei de mier­curi, nici el, nici gre­fi­era aces­tuia, nu a răs­puns la tele­fon. În toată această peri­oadă, tele­fo­nul mobil al aces­tuia a fost deco­nec­tat, robo­tul anunţându-ne în con­ti­nuu că „abo­na­tul este ocu­pat”. Reda­cţia rămâne des­chisă pen­tru a publica răs­pun­su­rile jude­că­to­ru­lui Pav­liuc la între­bă­rile ZdG refe­ri­toare la banii din care şi-a con­struit casa, la stu­di­ile sale, dar şi la dosa­rele con­tro­ver­sate pe care le-a exa­mi­nat.

Acest arti­col este rea­li­zat în cadrul pro­iec­tu­lui „Con­so­li­da­rea Sta­tu­lui de drept şi asi­gu­ra­rea trans­pa­renţei sis­te­mu­lui jude­că­to­resc”, imple­men­tat de către A.O. “Juri­ş­tii pen­tru drep­tu­rile omu­lui” cu supor­tul Civil Rights Defen­ders şi Natio­nal Endow­ment for Demo­cracy, care nu influ­enţează în niciun fel subiec­tul şi conţi­nu­tul inves­ti­ga­ţi­i­lor publi­cate.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Simon Chan

  Mol­do­van ade­vă­rat! Om gos­po­dari! Da voi îl invidiaţi!!1

 • Vla­di­mir Morari

  Ii prinde bine lui vafliuc sa cînte la trom­peda lui Plosca

 • Eca­te­rina Bos­ta­nica

  Elec­tric și Fizi­cian nici nu tre­buie să fie bun, atunci când tre­buie să fie legiu­i­tor. De parcă Filat nu tot fugea de la lec­ții ca să se ocupe cu con­tra­banda de țigări.

  • Mihail Che­trosu

   Filea în gene­ral nu mer­gea la lec­ții.
   Cică se spune că șeful PLDM a învă­țat de jurist la Uni­ver­si­ta­tea din Iași. Aha, pre­cis! La acea uni­ver­si­tate se pre­zenta doar de câteva ori pe an și doar cu o con­di­ție: îi mituia pe pro­fe­sori cu banii pe care-i îi făcea din con­tra­banda cu țigări.

 • Has­deu Has­deu

  Dacă dosa­rele le dis­tri­buie ”com­pu­ta­to­rul” alea­to­riu, cum s-a întâm­plat că dosa­rele de mai sus i-au reve­nit aces­tui ”dvo­iș­nic”? Sim­plu, jude­că­to­rii buni erau împot­mo­liți în dosa­rele cu fur­turi de găini, iar acesta, ”dvo­iș­nic” din năs­care, fiindcă abia de le des­curca pe cele cu găini, nu prea era împo­vă­rat, de aceea era mai liber când venea vorba des­pre vreun dosar cu ”inte­res”.