(doc) Cariera, studiile, dosarele controversate şi averea judecătorului Pavliuc

Jude­că­to­rul Ghen­a­die Pav­liuc a deve­nit, în ulti­me­le luni, prin­ci­pa­la figu­ră din jus­ti­ţia R. Mol­do­va. În luna mai i-a apli­cat lui Ilan Şor, actu­a­lul pri­mar de Orhei un man­dat de arest la domi­ci­liu, deşi pro­cu­ro­rii soli­ci­tau arest pre­ven­tiv în regim de peni­ten­ci­ar. Pes­te trei săp­tămâ­ni, l-a eli­be­rat şi din ares­tul la domi­ci­liu. În octom­brie, la soli­ci­ta­rea pro­cu­ro­ri­lor, l-a tri­mis după gra­tii pe Vlad Filat, iar recent, l-a sal­vat de puş­că­rie pe fos­tul depu­tat Vale­riu Guma, con­dam­nat în Româ­nia la 4 ani de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re. În tre­cut, aces­ta a par­ti­ci­pat şi pe alte dosa­re de rezo­nanţă. În unul din ele, a fost con­dam­nat la ani grei de puş­că­rie Andrei Baş­to­voi, om de afa­ce­ri şi depu­tat în pri­mul Par­la­ment. Într-un alt dosar, în 2014, Pav­liuc l-a sal­vat de puş­că­rie pe avo­ca­tul Dorin Melin­tea­nu, fiul unui jude­că­tor de la Cur­tea de Apel Chi­şi­nău prins cu mită.

Ghen­a­die Pav­liuc are 41 de ani. El este jude­că­tor de instru­cţie la Jude­că­to­ria sect. Buiu­ca­ni din Chi­şi­nău. A fost numit jude­că­tor de instru­cţie pe 8 apri­lie 2014, având man­dat până în apri­lie 2017. La Jude­că­to­ria sect. Buiu­ca­ni a ajuns în luna mai 2011, fiind deta­şat tem­po­rar de la Jude­că­to­ria Don­du­şe­ni, printr-o hotă­râre a Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii (CSM). Atun­ci, CSM, con­dus de actu­a­lul şef de stat, Nico­lae Timofti, a admis cere­rea lui Pav­liuc şi a altor doi jude­că­to­ri care soli­ci­tau trans­fe­rul la o instanţă din Chi­şi­nău pe motiv că „jude­că­to­rii res­pec­ti­vi sunt asi­gu­ra­ţi cu spa­ţiu loca­tiv în mun. Chi­şi­nău, unde locu­iesc per­ma­nent mem­brii fami­li­ei, că au la întreţi­ne­re copii mino­ri şi că depla­sa­rea zilnică/săptămânală influ­enţea­ză nega­tiv asu­pra buge­tu­lui fami­li­ei şi asu­pra edu­ca­ţi­ei copi­i­lor”.

545-casa-pavliucJudecător – la doar un an de la terminarea studiilor „cu frecvenţă redusă”

Ini­ţi­al, Ghen­a­die Paviuc a fost deta­şat la Jude­că­to­ria sect. Buiu­ca­ni până la anu­la­rea sus­pen­dă­rii din fun­cţie a jude­că­to­ru­lui Maria Muru­ia­nu. Con­form site-ului magistrat.md, aceas­ta fuse­se numi­tă în fun­cţie în febru­a­rie 2011, iar pes­te o lună, în mar­tie, ple­ca subit în con­ce­diu „parţi­al plătit pen­tru îngri­ji­rea copi­lu­lui”, până în 2013. Nu a fost însă nevo­ie de aştep­tat până în 2013, ca Pav­liuc să-şi obţi­nă drep­tul de a fi jude­că­tor cu acte în regu­lă la Jude­că­to­ria Buiu­ca­ni, pen­tru că, în iulie 2012, la un an de la trans­fe­rul tem­po­rar, Nico­lae Timofti, ajuns de la CSM la Preşe­dinţie, a accep­tat numi­rea lui Pav­liuc în fun­cţia de jude­că­tor la Jude­că­to­ria Buiu­ca­ni, transferându-l defi­ni­tiv de la Don­du­şe­ni la Chi­şi­nău. Până în apri­lie 2014, Ghen­a­die Pav­liuc a fost jude­că­tor pe cau­ze pena­le, iar de atun­ci a fost desem­nat jude­că­tor de instru­cţie, urmând, până în 2017, să eli­be­re­ze man­da­te de arest şi să auto­ri­ze­ze per­che­zi­ţii, aces­tea fiind majo­ri­ta­tea soli­ci­tă­ri­lor veni­te în instanţă de la Cen­trul Naţio­nal Anti­co­ru­pţie şi Pro­cu­ra­tu­ra Anti­co­ru­pţie, în a căror rază teri­to­ri­a­lă se află Jude­că­to­ria sect. Buiu­ca­ni.

Pav­liuc îmbra­că robă de magis­trat la 31 de ani, în 2005, fiind numit prin decre­tul preşe­din­te­lui de atun­ci, Vla­di­mir Voro­nin, jude­că­tor la Jude­că­to­ria Don­du­şe­ni. În 2008, este desem­nat vice­preşe­din­te al Jude­că­to­ri­ei Don­du­şe­ni, iar în 2010, este numit în fun­cţia de magis­trat până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă. Îna­in­te de asta, Pav­liuc a acti­vat în cali­ta­te de con­sul­tant juri­dic, exe­c­u­tor jude­că­to­resc şi şef-adjunct al DEDJ, în sec­toa­re­le Cio­ca­na şi Râş­ca­ni. Stu­di­i­le uni­ver­si­ta­re, con­form CV-ului său, le-a făcut în peri­oa­da 1999 — 2004, deci pe când avea 25 — 30 de ani, la facul­ta­tea de drept a ULIM, secţia „cu frec­venţă redu­să”. A fina­li­zat stu­di­i­le cu doar un an îna­in­te de a deve­ni jude­că­tor. În anii 2004 — 2007, fiind deja jude­că­tor, a făcut stu­dii de mas­te­rat la Aca­de­mia de Admi­nis­tra­re Publi­că de pe lân­gă preşe­din­te­le R. Mol­do­va.

Pav­liuc, în drum spre Cur­tea de Apel Chi­şi­nău
Ghen­a­die Pav­liuc ar putea ajun­ge, în curând, jude­că­tor la Cur­tea de Apel Chi­şi­nău. Pe 18 iunie 2014, Cole­gi­ul pen­tru Sele­cţia şi Carie­ra Jude­că­to­ri­lor a admis can­di­da­tu­ra sa la con­cur­sul pen­tru numi­rea în fun­cţia de jude­că­tor la CA Chi­şi­nău. În urma eva­luă­rii, aces­ta a acu­mu­lat 64 de punc­te, iar mem­brii Cole­gi­u­lui au ajuns la con­clu­zia că Pav­liuc meri­tă să fie jude­că­tor la CA Chi­şi­nău. Ulte­ri­or, el a par­ti­ci­pat la un ase­me­nea con­curs, însă nu a fost ales de mem­brii CSM. Urmea­ză, însă, alte şanse. Tot­o­da­tă, în apri­lie 2014, Cole­gi­ul de Eva­lu­a­re a Per­for­manţe­lor Jude­că­to­ri­lor din cadrul CSM l-a eva­lu­at pe Pav­liuc, acordându-i cali­fi­ca­ti­vul „foar­te bine” şi prezentându-l drept un jude­că­tor model. Cole­gi­ul a pre­ci­zat că, în peri­oa­da 2011-2013, pe nume­le său au fost depu­se 8 peti­ţii (plân­ge­ri), însă toa­te s-au dove­dit a fi neîn­te­me­ia­te.

Studiile de la şcoala profesională şi relaţia de rudenie cu Marian Lupu

Ghen­a­die Pav­liuc a uitat, pro­ba­bil, să inclu­dă în CV-ul său depus la CSM peri­oa­da în care şi-a făcut stu­di­i­le la şcoa­la pro­fe­sio­na­lă din s. Cor­bu, Don­du­şe­ni. O pro­fe­soa­ră de la acea şcoa­lă îşi amin­teş­te că Pav­liuc învă­ţa de elec­tri­ci­an şi era un elev „medi­o­cru”. El pro­ve­nea dintr-o fami­lie social-vulnerabilă, iar atun­ci când a ajuns în s. Cor­bu, nu avea nici măcar unde locui. „El, prin 1992, a fina­li­zat stu­di­i­le la şcoa­la pro­fe­sio­na­lă. A învă­ţat de elec­tri­ci­an. Nu prea îi plă­cea să înveţe. Avea note de 2, 3 şi, une­o­ri, 4. După ce a ter­mi­nat şcoa­la pro­fe­sio­na­lă, a rămas la Cor­bu. Aici a făcut cunoş­tinţă cu actu­a­la soţie, fii­că de pri­mar şi cu mamă pro­fe­soa­ră de fran­ce­ză. Cât a stat aici, Ghe­na nu avea unde trăi. A dus-o des­tul de greu. A dor­mit şi în club (casa de cul­tu­ră) o peri­oa­dă. Aco­lo a fost şi un incen­diu… La şcoa­lă îi plă­cea să cân­te la trom­pe­tă, însă era un elev medi­o­cru. Nu-i prea plă­cea car­tea. Când l-am văzut la tele­vi­zor că jude­că aşa oame­ni impor­tanţi, am rămas uimi­ţi, noi, pro­fe­so­rii. Cum e posi­bil aşa ceva? Ştiu că a învă­ţat ulte­ri­or la ULIM, prin cores­pon­denţă. Nu ştiu cum a ajuns aco­lo. Pro­ba­bil l-au aju­tat socrii”, ne spu­ne o fos­tă pro­fe­soa­ră de-a lui Pav­liuc. Alta o com­ple­tea­ză: „El putea cân­ta la trom­pe­tă. Car­tea însă nu-i plă­cea. Nu cre­dea cu sigu­ranţă că va ajun­ge vreo­da­tă mare jude­că­tor şi să jude­ce aşa oame­ni impor­tanţi. Când îl văd, mă îngro­zesc. Eu îmi închi­pui că jude­că­to­ri tre­bu­ie să ajun­gă cei tre­cu­ţi prin sită. Tre­bu­ie oame­ni deş­te­pţi, com­pe­tenţi. Dar cum a deve­nit el aşa om mare, nu ştiu. De fapt, la noi, în Mol­do­va, totul e posi­bil”, zice, indig­na­tă, o altă pro­fe­soa­ră de la Şcoa­la Pro­fe­sio­na­lă din Cor­bu.

În ulti­mii trei ani, de când este jude­că­tor la Jude­că­to­ria Buiu­ca­ni din Chi­şi­nău, Ghen­a­die Pav­liuc a par­ti­ci­pat la exa­mi­na­rea mai mul­tor dosa­re de rezo­nanţă. Deci­zi­i­le pe care le-a luat aces­ta au pro­vo­cat mai mul­te con­tro­ver­se şi i-au adus acu­za­ţii des­pre exe­cu­ta­rea unor comen­zi poli­ti­ce. În câte­va cazu­ri, părţi­le au cerut recu­za­rea lui Pav­liuc pen­tru că aces­ta ar fi rudă cu lide­rul PD, Mari­an Lupu. Poli­ti­cia­nul a res­pins aces­te legă­tu­ri de rude­nie, pre­ci­zând că nu are cum să fie cum­nat cu Pav­liuc pen­tru că el nu are, nici fra­te, nici soră. El a menţio­nat că nu l-a văzut nici­o­da­tă pe Ghen­a­die Pav­liuc. Ante­ri­or, însă, fiind audi­at de mem­brii CSM, Pav­liuc a admis că are o legă­tu­ră de rude­nie, ce-i drept înde­păr­ta­tă, cu lide­rul demo­cra­ţi­lor. „Unde­va, al patru­lea grad, din par­tea soţi­ei”, punc­ta Pav­liuc. ZdG a aflat că soţia sa, Caro­li­na Cordulean-Pavliuc este ori­gi­na­ră din s. Cor­bu, r. Don­du­şe­ni. Aici, oame­nii din loca­li­ta­te con­fir­mă gra­dul înde­păr­tat de rude­nie din­tre fami­li­i­le Lupu şi Pav­liuc. Ast­fel, aceş­tia ne-au spus că sora Caro­li­nei Pav­liuc, Lilia, este căsă­to­ri­tă cu Miha­il Lupu, cel care, spun oame­nii din sat, ar fi rudă, cel mai pro­ba­bil văr, cu lide­rul PD.

545-pavliuccc2Deciziile dubioase din cariera magistratului Pavliuc

Pe 21 noiem­brie 2015, Ghen­a­die Pav­liuc a emis una din­tre cele mai dubi­oa­se deci­zii înre­gis­tra­tă în ulti­ma peri­oa­dă în jus­ti­ţia din R. Mol­do­va. Aces­ta, având spre exa­mi­na­re o cere­re a Minis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei R. Mol­do­va pri­vind recu­noa­ş­te­rea sen­tinţei de con­dam­na­re pe nume­le ex-deputatului Vale­riu Guma, con­dam­nat în Româ­nia la patru ani de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re pen­tru tra­fic de influ­enţă, dare şi lua­re de mită, a recu­nos­cut sen­tinţa, însă, printr-un gest cali­fi­cat de juri­ş­ti şi pro­cu­ro­ri „de neînţe­les”, a dis­pus sus­pen­da­rea exe­cu­tă­rii pedep­sei. Alt­fel spus, din patru ani de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re, Pav­liuc a dis­pus con­dam­na­rea lui Vale­riu Guma, ex-deputat pe lis­te­le PD în Par­la­ment, la patru ani de închi­soa­re cu sus­pen­da­re, salvându-l prac­tic pe aces­ta de puş­că­rie. ZdG, în timp ce magis­tra­tul „deli­be­ra” pe acest caz, a sur­prins cum din biro­ul său a ieşit Adri­a­na Beţi­şor, pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie. Cei doi au spus repor­te­ru­lui ZdG că au auto­ri­zat „măsu­ri spe­ci­a­le”. Ima­gi­ni­le, însă, au cau­zat ini­ţi­e­rea unei anche­te din par­tea Inspe­cţi­ei Judi­ci­a­re a CSM. Ulte­ri­or, pro­cu­ro­rii, mira­ţi de deci­zia lui Pav­liuc, au atacat-o la Cur­tea de Apel Chi­şi­nău. „Instanţa a igno­rat pre­ve­de­ri­le legi­sla­ţi­ei inter­na­ţio­na­le şi a apli­cat în mod ero­nat pre­ve­de­ri­le Codu­lui penal şi Codu­lui de pro­ce­du­ră pena­lă”, zic pro­cu­ro­rii. Prin recur­sul decla­rat de Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă se soli­ci­tă casa­rea hotă­rârii jude­că­to­reş­ti în par­tea ce ţine de sus­pen­da­rea con­di­ţio­na­tă a exe­cu­tă­rii pedep­sei şi dis­pu­ne­rea con­co­mi­ten­tă a reţi­ne­rii con­dam­na­tu­lui Guma din sala de jude­ca­tă.

VEDEȚI VIDEO cu pronunțarea încheierii lui Pavliuc în cazul Guma și DETALII din dosar

Adri­a­na Beţi­şor, cea care a fost sur­prin­să în biro­ul jude­că­to­ru­lui Pav­liuc în timp ce aces­ta, con­form anga­ja­ţi­lor Jude­că­to­ri­ei Buiu­ca­ni, se afla în deli­be­ra­re, este pro­cu­ror în alte două dosa­re pena­le impor­tan­te, cel în care sunt viza­ţi Ilan Şor, ex-preşedinte al Băn­cii de Eco­no­mii, actu­al pri­mar de Orhei, şi Vlad Filat, depu­tat şi lider al PLDM. Ghen­a­die Pav­liuc, în luna mai 2015, a dis­pus pla­sa­rea lui Ilan Şor, învi­nu­it în dosa­rul pri­vind fra­u­da­rea sis­te­mu­lui ban­car, în arest la domi­ci­liu, deşi pro­cu­ro­rii, cel puţin ofi­ci­al, au cerut pla­sa­rea lui Şor în izo­la­to­rul de detenţie pre­ven­ti­vă. Tot Pav­liuc, pes­te aproa­pe trei săp­tămâ­ni, i-a per­mis aces­tu­ia să iasă din ares­tul la domi­ci­liu pen­tru a putea can­di­da la fun­cţia de pri­mar al ora­şu­lui Orhei, asta deşi, Şor este învi­nu­it într-un dosar de rezo­nanţă şi, după cum afir­mă mai mulţi juri­ş­ti, fiind în liber­ta­te, poa­te influ­enţa mar­to­rii sau anche­ta. În luna octom­brie 2015, Ghen­a­die Pav­liuc, într-un dosar instru­men­tat, la fel, de Adri­a­na Beţi­şor, l-a tri­mis în arest pen­tru 30 de zile pe Vlad Filat, depu­tat şi lider al PLDM, la soli­ci­ta­rea pro­cu­ro­ri­lor. Ulte­ri­or, el a pre­lun­git man­da­tul de arest pe nume­le par­la­men­ta­ru­lui cu alte 30 de zile.

În decem­brie 2013, Pav­liuc a făcut par­te din com­ple­tul de jude­că­to­ri care l-a con­dam­nat pe Andrei Baş­to­voi, depu­tat în pri­mul Par­la­ment, la nouă ani de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re. Des­pre acest dosar, mai mul­te per­soa­ne, inclu­siv con­dam­na­tul Baş­to­voi, afir­mau că ar fi fost des­chis la coman­dă. Tot Pav­liuc, în mai 2014, a dis­pus „libe­ra­rea de răs­pun­de­re pena­lă cu tra­ge­rea la răs­pun­de­re con­tra­venţio­na­lă” şi amen­da­rea avo­ca­tu­lui Dorin Melin­tea­nu, fiul jude­că­to­ru­lui CA Chi­şi­nău, Iurie Melin­tea­nu, cu doar 3000 de lei, după ce, ante­ri­or, aces­ta a fost prins cu mită în valoa­re de 800 de euro, bani cu care pro­mi­tea să cum­pe­re influ­enţă în insti­tu­ţia unde acti­vea­ză tatăl său. Pro­cu­ro­rii au ata­cat sen­tinţa. Recent, magis­tra­ţii de la Cur­tea de Apel Bălţi au mărit amen­da pe nume­le lui Melin­tea­nu până la 22 mii de lei. Acum, Pav­liuc exa­mi­nea­ză şi un dosar în care figu­rea­ză omul de afa­ce­ri Vio­rel Ţopa. În mai mul­te rân­du­ri, Andrei Năs­ta­se, avo­ca­tul aces­tu­ia, a cerut recu­za­rea lui Pav­liuc, motivându-şi soli­ci­ta­rea prin fap­tul că magis­tra­tul este influ­enţa­bil şi face jocu­ri poli­ti­ce. De mai mul­te ori, însă, CSJ a dis­pus res­pin­ge­rea cere­ri­lor avo­ca­tu­lui.

545-casa-pavliuc22Averea unei familii formată dintr-un judecător şi un medic

Ghen­a­die Pav­liuc şi soţia sa, Caro­li­na Pav­liuc, sunt anga­ja­ţi la stat. El este jude­că­tor, iar ea – medic. Cei doi, din 2011, locu­iesc însă într-o casă par­ti­cu­la­ră afla­tă într-o zonă de eli­tă din sec­to­rul Cio­ca­na, mun. Chi­şi­nău. Casa, con­stru­i­tă în anii 2008 — 2011, pe când Pav­liuc era jude­că­tor şi vice­preşe­din­te la Jude­că­to­ria Don­du­şe­ni, are, în acte­le cadas­tra­le, o supra­fa­ţă de doar 72 m.p., deşi, în rea­li­ta­te, pare mult mai mare. Tot­o­da­tă, în decla­ra­ţia sa cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te, magis­tra­tul susţi­ne că imo­bi­lul are o supra­fa­ţă dub­lă, de 155 m.p. Casa valoa­rea­ză cel puţin patru mili­oa­ne de lei, în timp ce aces­ta scrie în acea decla­ra­ţie că ea are o valoa­re cadas­tra­lă de doar jumă­ta­te de mili­on, preţ cu care nu cum­pe­ri, astăzi, nici măcar un apar­ta­ment de 50 m.p. în Chi­şi­nău. În 2011, când era deja fina­li­za­tă, casa a fost pusă în gaj la Vic­to­ri­a­bank pen­tru un cre­dit de 150 mii de lei, pe care fami­lia Pav­liuc urmea­ză să-l ram­bu­r­se­ze până în 2021. În 2013, soţia sa, Caro­li­na, a con­trac­tat un alt cre­dit de 30 mii de lei, tot de la Vic­to­ri­a­bank.

În 2014, Caro­li­na Pav­liuc a pri­mit drept moş­te­ni­re de la părinţii săi casa aces­to­ra din s. Cor­bu, în care, în momen­tul de faţă, locu­iesc cei doi pen­sio­na­ri. Tot anul tre­cut, deşi deţi­ne o casă de lux din 2011 în Chi­şi­nău, Pav­liuc a ajuns în lis­ta jude­că­to­ri­lor care urmea­ză să pri­meas­că o locu­inţă soci­a­lă, mai exact un apar­ta­ment într-un bloc care se con­stru­ieş­te acum în Chi­şi­nău, spe­cial pen­tru jude­că­to­ri. Preţul pen­tru un m.p. plătit de Pav­liuc este mult sub cel de pia­ţă, de doar 360 de euro. Ast­fel, pen­tru un apar­ta­ment de 67 m.p., Pav­liuc plă­teş­te doar 24 mii de euro. Cei doi soţi, anga­ja­ţi la stat, con­duc o Sko­da Superb Hat­ch­ba­ck, cum­pă­ra­tă şi fabri­ca­tă în 2013, în urma unui con­tract de lea­sing în valoa­re de 14 mii de euro cu Vic­to­ria Lea­sing, dar şi o Maz­da 3 Hat­ch­ba­ck, fabri­ca­tă în 2007 şi cum­pă­ra­tă în 2012. Maşi­na are nume­re per­so­na­li­za­te, K PG 777.

I-am tele­fo­nat lui Ghen­a­die Pav­liuc în biro­ul său de ser­vi­ciu, doar că, pe tot par­cur­sul zilei de mier­cu­ri, nici el, nici gre­fi­e­ra aces­tu­ia, nu a răs­puns la tele­fon. În toa­tă aceas­tă peri­oa­dă, tele­fo­nul mobil al aces­tu­ia a fost deco­nec­tat, robo­tul anunţându-ne în con­ti­nuu că „abo­na­tul este ocu­pat”. Reda­cţia rămâ­ne des­chi­să pen­tru a publi­ca răs­pun­su­ri­le jude­că­to­ru­lui Pav­liuc la între­bă­ri­le ZdG refe­ri­toa­re la banii din care şi-a con­stru­it casa, la stu­di­i­le sale, dar şi la dosa­re­le con­tro­ver­sa­te pe care le-a exa­mi­nat.

Acest arti­col este rea­li­zat în cadrul pro­iec­tu­lui „Con­so­li­da­rea Sta­tu­lui de drept şi asi­gu­ra­rea trans­pa­renţei sis­te­mu­lui jude­că­to­resc”, imple­men­tat de către A.O. “Juri­ş­tii pen­tru drep­tu­ri­le omu­lui” cu supor­tul Civil Rights Defen­ders şi Natio­nal Endow­ment for Demo­cra­cy, care nu influ­enţea­ză în niciun fel subiec­tul şi conţi­nu­tul inves­ti­ga­ţi­i­lor publi­ca­te.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

6 comentarii

 1. Ecaterina Bostanica

  Elec­tric și Fizi­ci­an nici nu tre­bu­ie să fie bun, atun­ci când tre­bu­ie să fie legiu­i­tor. De par­că Filat nu tot fugea de la lec­ții ca să se ocu­pe cu con­tra­ban­da de țigă­ri.

  • Mihail Chetrosu

   Filea în gene­ral nu mer­gea la lec­ții.
   Cică se spu­ne că șeful PLDM a învă­țat de jurist la Uni­ver­si­ta­tea din Iași. Aha, pre­cis! La acea uni­ver­si­ta­te se pre­zen­ta doar de câte­va ori pe an și doar cu o con­di­ție: îi mitu­ia pe pro­fe­so­ri cu banii pe care-i îi făcea din con­tra­ban­da cu țigă­ri.

 2. Hasdeu Hasdeu

  Dacă dosa­re­le le dis­tri­bu­ie ”com­pu­ta­to­rul” alea­to­riu, cum s-a întâm­plat că dosa­re­le de mai sus i-au reve­nit aces­tui ”dvo­iș­nic”? Sim­plu, jude­că­to­rii buni erau împot­mo­li­ți în dosa­re­le cu fur­tu­ri de găi­ni, iar aces­ta, ”dvo­iș­nic” din năs­ca­re, fiind­că abia de le des­cur­ca pe cele cu găi­ni, nu prea era împo­vă­rat, de ace­ea era mai liber când venea vor­ba des­pre vre­un dosar cu ”inte­res”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *