Disidenţi politici de serviciu

Nu îl cunosc per­so­nal şi, pro­ba­bil, nu ar fi tre­bu­it să mă opresc acum la acest subiect. Pen­tru a evi­ta sus­pi­ciu­ni­le, voi spu­ne, chiar de la înce­put, că aces­te rân­du­ri nu sunt des­pre el, ci des­pre un feno­men.

Ieri, de dimi­nea­ţă, ex-directorul Zonei Eco­no­mi­ce Libe­re (ZEL) Bălţi, Marin Cio­ba­nu, acum preşe­din­te al Aso­ci­a­ţi­ei Patro­na­le din Indus­tria Pre­lu­cră­toa­re, a ieşit spil­cu­it din casă, căma­şă albă, cra­va­tă stil modern, cos­tum albastru-diplomat, pan­to­fi extra-fiţoşi, pas sigur… Ieri dimi­nea­ţă, Marin Cio­ba­nu era decis să-şi refa­că, după aproa­pe un an de expec­ta­ti­vă, via­ţa. Într-o con­fe­rinţă de pre­să, oglin­di­tă cu lux de amă­nu­n­te de medi­i­le de infor­ma­re din pro­pri­e­ta­tea coor­do­na­to­ru­lui, fos­tul disi­dent poli­tic a trans­mis închi­nă­ciu­ni pro­fun­de actu­a­lei guver­nă­ri, mai că cerându-şi ier­ta­re pen­tru ieşi­ri­le sale din pri­mă­va­ra tre­cu­tă, când făcea dez­vă­lu­i­ri nău­ci­toa­re des­pre demi­te­rea sa, din moti­ve poli­ti­ce, din fun­cţia de direc­tor ZEL. Ieri, Marin Cio­ba­nu încer­ca să se spe­le de păca­te în faţa actu­a­lei guver­nă­ri, cerşind, par­că, o fun­cţie, vre­un bene­fi­ciu, vre­un post diplo­ma­tic sau alt­ce­va. În repor­ta­je­le puse pe post la tele­vi­ziu­ni­le coor­do­na­to­ru­lui nu s-a spus nimic des­pre cum anu­me Marin Cio­ba­nu a ajuns să-şi facă mea-culpa, dar s-a scos în prim-plan fap­tul că, iată, „încă un susţi­nă­tor al Plat­for­mei DA se ara­tă dez­a­mă­git de lide­rii aces­tei for­ma­ţiu­ni şi îşi decla­ră susţi­ne­rea pen­tru Guver­nul con­dus de Pavel Filip”.

Da, asta a făcut ieri Marin Cio­ba­nu, după ce, pri­mă­va­ra tre­cu­tă, se decla­ra­se disi­dent poli­tic al regi­mu­lui de guver­na­re din R. Mol­do­va, însoţindu-l pe lide­rul Plat­for­mei DA prin Euro­pa, unde zicea că le-a vor­bit unor potenţi­a­li inves­ti­to­ri des­pre rea­li­tă­ţi­le dure din R. Mol­do­va, des­pre guver­na­rea corup­tă şi des­pre nedrep­tă­ţi­le comi­se în cazul său.

Ieri, la acea con­fe­rinţă de pre­să, omul în cos­tum albastru-diplomat recu­noş­tea că ar fi fost „folo­sit” de Plat­for­ma DA (cum oare?), nu mai vedea niciun fel de pro­ble­me ale guver­nă­rii, nu mai cerea demi­sia, nu mai voia ale­ge­ri anti­ci­pa­te, pe care, prin mai 2016, le reven­di­ca, ală­tu­ri de Plat­for­ma DA, în PMAN. Ieri, el vedea în roz rea­li­tă­ţi­le de la noi, sub­li­ni­ind că „inves­ti­ţi­i­le nu vor veni într-o ţară unde nu sunt regu­li cla­re pen­tru busi­ne­ss. Avem numai noi de pier­dut, dacă situ­a­ţia din ţară va fi incer­tă, măci­na­tă de con­flic­te şi dacă nu va exis­ta sta­bi­li­ta­te la nivel poli­tic”.

Aşa cum pos­tu­ri­le TV ale coor­do­na­to­ru­lui au pus mare preţ pe aces­te decla­ra­ţii, înţe­le­gem că nu doar tele­vi­ziu­ni­le, ci şi patro­nii aces­to­ra mizea­ză pe „pute­rea de con­vin­ge­re” a res­pec­ti­vu­lui vor­bi­tor. Dar, de aici înco­lo, îi pri­veş­te cum îşi vor con­strui rela­ţi­i­le cu acest fost disi­dent.

Să reve­nim şi la alţii, care, deo­cam­da­tă, nu au ieşit cu decla­ra­ţii publi­ce, dar des­pre care se zice că, degra­bă, mai aproa­pe de cam­pa­nia par­la­men­ta­ră pen­tru ale­ge­ri­le din 2018, ar putea să o facă. Exact ca şi Marin Cio­ba­nu, care, până ieri, a tăcut o habă de vre­me, Miha­il Gofman şi Ser­giu Sagai­dac lip­sesc în ulti­mul timp din spa­ţi­ul public şi nime­ni nu mai poa­te garan­ta că şi ei nu s-ar putea „pocăi” în scurt timp în faţa pute­rii pe care au detestat-o cu ceva timp în urmă.

Cre­deţi că oame­nii coor­do­na­to­ru­lui nu vor reu­şi să-i îmbra­ce în cos­tu­me albastre-diplomat, să-i înca­lţe în pan­to­fi fiţoşi şi să-i ara­te la tele­vi­zor în toa­tă splen­doa­rea lor? De fapt, voiam să ajung alt­un­de­va. Voiam să ajung la felul în care sunt con­sti­tu­i­te noi­le par­ti­de, la felul în care sunt „con­so­li­da­te” majo­ri­tă­ţi­le par­la­men­ta­re sau curen­te­le de opi­nie de la noi. De obi­cei, în fier­binţe­a­la eve­ni­men­te­lor, oame­nii poli­ti­ci pierd vigi­lenţa şi accep­tă ori­ce fel de „com­bi­na­ţii” nume­ri­ce, uitând de tra­se­is­me, inte­gri­ta­te, corec­ti­tu­di­ne, modes­tie, inte­li­genţă şi res­pon­sa­bi­li­ta­te.

De alt­fel, cum ar tre­bui tra­ta­ţi „disi­denţii” poli­ti­ci de ser­vi­ciu? Dar lide­rii de opi­nie de ser­vi­ciu? Dar jur­na­li­ş­tii de ser­vi­ciu? Dar blo­gge­rii de ser­vi­ciu?


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *