Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

În Judecătorii, cheile de la WC se află în cancelarii

Alo­cu­ţiu­nea depu­ta­tu­lui AMN Ghe­or­ghe SUSARENCO pe mar­gi­nea pro­iec­tu­lui de Hotă­râre a Par­la­men­tu­lui pri­vind buge­tul instanţe­lor jude­că­to­reş­ti, Dis­cu­ţi­i­le  pe mar­gi­nea pro­ble­mei buge­tu­lui une­ia din cele trei pute­ri în stat – jus­ti­ţia – demon­strea­ză cu lux…

Două mâini pentru Vasile Moraru

Vasi­le Mora­ru, din s. Chi­ş­că­re­ni, raio­nul Sân­ge­rei, are 18 ani. Acum 5 luni el a rămas fără ambe­le mâi­ni în timp ce efec­tua niş­te lucră­ri la o maşi­nă de balo­tat paie….

Parlamentul — maşina de vot a Puterii

Vlad Filat, Preşe­din­te PLDM Din dis­cur­sul ros­tit la înche­ie­rea sesiu­nii de primăvară-vară a Par­la­men­tu­lui Pe par­cur­sul acti­vi­tă­ţii actu­a­lu­lui Par­la­ment, dar în spe­cial pe dura­ta aces­tei sesiu­ni, s-a cre­at impre­sia că…

Cu buza ruptă, în barul primarului

Câţi­va tine­ri din satul Mere­ni, Ane­nii Noi, susţin că au fost bătu­ţi de pri­ma­rul şi vice­pri­ma­rul satu­lui chiar în barul aces­to­ra. Ei spun că, în satul lor, se acţio­nea­ză „cu…

Spre UE, prin Bucureşti!

Recen­ta vizi­tă la Chi­şi­nău (7 iulie 2008) a minis­tru­lui român de Exter­ne, Lazăr Comă­ne­scu, a rea­dus în atenţia publi­că rela­ţia moldo-română şi per­spec­ti­ve­le de dezvol­ta­re a unui par­te­ne­ri­at între Bucu­reş­ti…

Nopţile albe şi pelerinii (2)

Lin­tu­la La Poar­ta mănăs­ti­rii ne întâm­pi­nă, bine­vo­itoa­re, sta­reţa mai­ca Mari­na, care ne anu­nţă că a vizi­tat de mul­te ori mănăs­ti­ri­le şi bise­ri­ci­le din Româ­nia. Poves­teş­te isto­ria mănăs­ti­rii de mai­ci din…

Drumurile din R. Moldova, tocătoare de vieţi

In fie­ca­re an pe sose­le si stra­zi este omo­ra­ta popu­la­tia unui sat Daca dru­mu­ri­le nu cores­pund para­me­tri­lor teh­ni­ci, care e vina sofe­ru­lui? Ince­pu­tul in nr. 186. Poli­tis­tii au recu­nos­cut si fap­tul ca…

Articolul 19 impotriva articolului 16

De la 12 iunie, când preşe­din­te­le R. Mol­do­va a îna­in­tat Par­la­men­tu­lui, cu titlu de ini­ţi­a­ti­vă legi­sla­ti­vă, un pro­iect de lege prin care cere modi­fi­ca­rea unui ali­ne­at din art. 16 al…