Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

Vară toridă la SIS

4 din 24 de ore, pe par­cur­sul lunii iulie, Ser­vi­ci­ul de Gră­ni­ce­ri a trans­mis către SIS lis­te­le stu­denţi­lor care reve­neau în vacanţă din Româ­nia, unde îşi fac stu­di­i­le. Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei,…

Corupţia în 37 scrisori oficiale

Poli­ţia, Pro­cu­ra­tu­ra şi CCCEC – fla­gran­te comu­ne cu lip­să de pro­be De câte­va luni, Zia­rul de Gar­dă expe­di­a­ză scri­so­ri în insti­tu­ţi­i­le ofi­ci­a­le, prin care soli­ci­tă infor­ma­ţii cu pri­vi­re la cazu­ri­le de coru­pţie des­cri­se…

Moldova, un al doilea Belarus

Fără un anga­ja­ment mai puter­nic în regiu­ne din par­tea UE, Euro­pa va deve­ni bipo­la­ră, iar Uniu­nea nu va mai avea un “cerc de pri­e­te­ni” la gra­ni­ţe­le sale. Recent, UE a…

Omagiu limbii române

În fie­ca­re an, Săr­bă­toa­rea Lim­bii Româ­ne îi uneş­te pe cei care au lup­tat pen­tru reve­ni­rea la alfa­be­tul latin şi la lim­ba roma­nă. Scri­i­to­rii recu­nosc că astăzi doar săr­bă­toa­re îi mai…

Sărăcia întreţine corupţia

La fine­le lunii august, ora­şul Şol­dă­neş­ti a fost vizi­tat de echi­pa Zia­ru­lui de Gar­dă, în cadrul cam­pa­niei “Tu poţi opri coru­pţia”. Locu­i­to­rii ora­şu­lui, deşi ne-au rela­tat puţi­ne cazu­ri de coru­pţie,…