Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

De ce Dodon vorbeşte în numele tuturor?

Ieri, proas­pă­tul preşe­din­te, Igor Dodon, a trans­mis un somp­tu­os mesaj de feli­ci­ta­re Patri­ar­hu­lui Kiri­ll al Rusi­ei, cu pri­le­jul împli­ni­rii de către aces­ta a opt ani de la „intro­ni­za­rea” sa în…

În plimbare, la Bruxelles

Rusia e flămân­dă şi goa­lă, la 10 — 15 kilo­me­tri de Mosco­va şi de mari­le cen­tre admi­nis­tra­ti­ve bate vân­tul prin buzu­na­re­le ruşi­lor şi cea­u­ne­le sună a gol. Pes­te jumă­ta­te din Rusie e…

Diseminarea falsului se bazează pe interes

Pe 24 ianu­a­rie, Aso­ci­a­ţia Pre­sei Inde­pen­den­te (API) a orga­ni­zat o nouă şedinţa a Clu­bu­lui de dis­cu­ţii STOP FALS, cu gene­ri­cul „Fal­su­ri­le infor­ma­ţio­na­le: între încăl­ca­re şi san­cţiu­ne”. În cadrul eve­ni­men­tu­lui au…

Copiii emigraţiei

Când i-am rugat pe copi­ii mei să scrie o isto­rie scur­tă des­pre expe­rienţa lor ca emi­granţi, amân­doi au accep­tat ide­ea, iar apoi m-au între­bat: “In English?” Sin­cer nu m-am gân­dit…

Trei zile de falsuri la Moscova

În doar trei zile, atât cât a durat vizi­ta dele­ga­ţi­ei con­du­se de preşe­din­te­le R. Mol­do­va la Mosco­va, Igor Dodon a reu­şit să facă decla­ra­ţii care con­țin fal­su­ri, pro­mi­siu­ni care vin…