Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

Zooterapie cu Şurik, Şrek şi Lola

Situ­a­tă la numai 13 km de Chi­şi­nău, aceas­tă mică gos­po­dă­rie ţără­neas­că a deve­nit una din­tre cele mai fru­moa­se atra­cţii turis­ti­ce din zonă, şi asta dato­ri­tă „loca­ta­ri­lor” săi pufoşi, colo­ra­ţi, gălă­gi­oşi…

Alex Buretz, caricatura ca formă de educaţie

Cari­ca­tu­ri­le lui Alex, care iau în derâ­de­re atât feno­me­ne şi oame­ni din dome­ni­ul poli­tic, cât şi din cel soci­al, au căpă­tat rapid popu­la­ri­ta­te în rân­du­ri­le inter­nau­ţi­lor. Alex Buretz a reu­şit…

Crenvurștii și viermii coordonatori

Zile­le tre­cu­te opi­nia publi­că a fost bul­ver­sa­tă de o ves­te ori­pi­lan­tă. CNA a anun­țat des­pre cri­ma ali­men­te­lor neco­res­pun­ză­toa­re din gră­di­ni­țe. Inter­cep­tă­ri­le tele­fo­ni­ce și ima­gi­ni­le făcu­te publi­ce pro­bea­ză că pici­lor le-ar…