Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

Educaţia tehnică germană

Potenţi­a­lul edu­ca­ţio­nal, medi­cal şi teh­nic al unei ţări repre­zin­tă cu cer­ti­tu­di­ne pilo­nii de bază ai bunăs­tă­rii unei soci­e­tă­ți. În cadrul învă­țămân­tu­lui supe­ri­or, pre­gă­ti­rea medi­ci­lor şi ingi­ne­ri­lor pre­zin­tă pro­ba­bil cele mai…

Deținuții care nu se mai întorc în închisori

Mun­ca și ati­tu­di­nea îi aju­tă să se sim­tă mai libe­ri și să se schim­be din inte­ri­or Recent, în supli­men­tul „Obiec­tiv Euro­pean” s-a rela­tat des­pre modul în care se impli­că Nor­ve­gia…

Cum salvăm copiii?

Cre­a­ti­vi­ta­tea şi curi­o­zi­ta­tea copi­i­lor sunt fireş­ti, dar ener­gia lor depă­şeş­te, dese­o­ri, capa­ci­ta­tea adulţi­lor de a acţio­na prompt. Pen­tru cei mici, medi­ca­men­te­le par bom­bo­a­ne, vase­le cu lichi­de fier­binţi le atrag atenţia…

Prima călătorie

Par­că cu de-a sila și, totuși, nesi­lit de nime­ni, a ajuns tata în Spa­nia. El, care era dor­nic să vadă locu­ri­le ace­lea „ca-n poves­te”, tot­o­da­tă nu putea fi dez­li­pit de…