ONG-urile de media: „Cerem deputatului PDM Vladimir Hotineanu să-și dea demisia din funcția de președinte al Comisiei parlamentare pentru mass-media în urma agresării reporterului Jurnal TV”

Orga­ni­za­ți­i­le negu­ver­na­men­ta­le de media con­dam­nă agre­sa­rea jur­na­liș­ti­lor și îngră­di­rea drep­tu­lui la infor­ma­ție al aces­to­ra, pre­cum și încer­că­ri­le unor dem­ni­tari de a-i inti­mi­da pe repre­zen­ta­ții pre­sei, atunci când încear­că să inves­ti­ghe­ze subiec­te lega­te de corup­ție, abu­zuri de func­ție și alte teme de inte­res public.

Ast­fel, potri­vit repor­ta­ju­lui „Ave­ri­le depu­ta­tu­lui Hoti­nea­nu”, difu­zat de pos­tul Jur­nal TV, sâm­bă­tă, 17 iunie 2017, repor­te­rul care docu­men­ta mate­ri­a­lul a încer­cat să-i adre­se­ze câte­va între­bări pre­șe­din­te­lui Comi­si­ei par­la­men­ta­re pen­tru mass-media, Vla­di­mir Hoti­nea­nu. În loc de răs­puns însă, depu­ta­tul PDM l-a îmbrân­cit și l-a agre­sat ver­bal, adresându-i invec­ti­va „debil”.

„Con­dam­năm ast­fel de acțiuni și le cali­fi­căm drept abu­zi­ve, având în vede­re cali­ta­tea de per­soa­nă publi­că pe care o pre­su­pu­ne sta­tu­tul de ales al popo­ru­lui. Regre­tăm fap­tul că tre­bu­ie să îi amin­tim unui depu­tat că Legea pre­sei ofe­ră repre­zen­tan­ți­lor mass-media drep­tul să obți­nă și să difu­ze­ze infor­ma­ții de inte­res public, iar Codul penal pre­ve­de sanc­țiuni pen­tru împie­di­ca­rea inten­țio­na­tă a acti­vi­tă­ții mass-media și a jur­na­liș­ti­lor.

Con­si­de­răm ten­ta­ti­ve­le de inti­mi­da­re a jur­na­liș­ti­lor incom­pa­ti­bi­le cu sta­tu­tul de pre­șe­din­te al Comi­si­ei par­la­men­ta­re pen­tru cul­tu­ră, edu­ca­ție, cer­ce­ta­re, tine­ret, sport și mass-media. În con­se­cin­ță, îi cerem depu­ta­tu­lui Vla­di­mir Hoti­nea­nu să-și depu­nă demi­sia din func­ția de pre­șe­din­te al aces­tei comi­sii și să-și pre­zin­te scu­ze­le de rigoa­re pen­tru acest com­por­ta­ment inac­cep­ta­bil.

Facem apel, tot­o­da­tă, către con­du­ce­rea Par­ti­dul Demo­crat să se auto­se­si­ze­ze pe mar­gi­nea aces­tui caz și să ia măsuri de res­pon­sa­bi­li­za­re a mem­bri­lor săi, pen­tru a nu admi­te pe vii­tor ast­fel de inci­den­te”, sus­țin ONG-urile media într-o decla­ra­ție.

Sem­na­ta­rii decla­ra­ției sunt: 

Cen­trul pen­tru Jur­na­lism Inde­pen­dent
Aso­ci­a­ția Tele­jur­na­liș­ti­lor Inde­pen­denți
Cen­trul de Inves­ti­ga­ții Jur­na­lis­ti­ce
Aso­ci­a­ția Pre­sei Inde­pen­den­te
Aso­ci­a­ția Pre­sei Elec­tro­ni­ce
Cen­trul „Acces-Info”
Comi­te­tul pen­tru Liber­ta­tea Pre­sei


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

  1. Eugen

    Lasati-o mai moa­le ca sin­gur ii de vina in ceea ce s-a intam­plat. Daca nu-l pro­vo­ca nici nu era sa fie pro­ble­ma.

  2. Vova

    Iarăși ace­leași ONGH-uri care au scos lumea la pro­test , împo­tri­va schim­bă­rii sist­me­u­lui de vot, atunci la ce bun să le atra­gem aten­ția dacă ei sunt niș­te gru­puri poli­ti­za­te ?

  3. Rusi­ne­e­ee! Oare mai poa­te fi con­si­de­rat sal­va­tor de vieti ome­ne­s­ti? In plus, are si o varsta…Vorba aia: omul cand imba­tra­ne­ste, ori che­les­te, ori pros­tes­te.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *