Dodon: „Nu putem spune că în acest sistem poate fi cumpărat deputatul, iar în altul, nu”

Vii­toa­re­le ale­ge­ri par­la­men­ta­re în R. Mol­do­va vor avea loc în baza unui nou sis­tem elec­to­ral, pe când cel actu­al va fi tre­cut în isto­rie. Afir­ma­ți­i­le au fost făcu­te de pre­șe­din­te­le Igor Dodon în cadrul emi­siu­nii „Mol­do­va în direct” de la pos­tul națio­nal de tele­vi­ziu­ne. Șeful sta­tu­lui s-a pro­nun­țat împo­tri­va votu­lui uni­ni­mo­nal și a decla­rat că dacă aces­ta va fi imple­men­tat, va îndem­na cetă­țe­nii să boico­te­ze ale­ge­ri­le.

Între­bat de ce a pro­pus modi­fi­ca­rea sis­te­mu­lui elec­to­ral în acest moment, Dodon a decla­rat că acea­tă ini­ția­ti­vă a enunțat-o și ante­ri­or.

„Am venit din start, ime­di­at după pre­zi­den­ți­a­le. De fapt, aceas­tă idee a fost pro­mo­va­tă de mine și când eram în Par­la­ment, ca lider al PSRM. Am pro­pus să schim­băm în sis­te­mul elec­to­ral mai mul­te ele­men­te pen­tru ca cetă­țe­nii R. Mol­do­va să poa­tă par­ti­ci­pa masiv”, a expli­cat șeful sta­tu­lui.

Șeful sta­tu­lui decla­ră că ple­dea­ză pen­tru ale­ge­ri par­la­men­ta­re anti­ci­pa­te, deo­a­re­ce con­fi­gu­ra­ția actu­a­lă a Par­la­men­tu­lui dife­ră sem­ni­fi­ca­tiv de cea din 2014.

„Unii spun că în sis­te­mul uni­no­mi­nal exis­tă un risc mai mare ca depu­ta­ții să fie cum­pă­ra­ți, să fie influ­en­ța­ți poli­tic. Eu nu sunt cate­goric în care sis­tem este mai sim­plu să influ­en­țe­zi depu­ta­ții. În sis­te­mul pro­por­țio­nal care este acum, pe lis­te de par­tid, noi vedem că 40 de depu­ta­ți care au tre­cut în Par­la­ment pe lis­te de par­tid, au deve­nit depu­ta­ți inde­pen­den­ți și au tre­cut de par­tea altui par­tid. La modul prac­tic, PDM care a acu­mu­lat 15% la ulti­me­le ale­ge­ri par­la­men­ta­re, con­tro­lea­ză acum, ofi­ci­al, 40 de depu­ta­ți. Este un lucru inad­mi­sil. Adi­că să spu­nem că în acest sis­tem poa­te fi cum­pă­rat depu­ta­tul, iar în altul, nu, mare dife­ren­ță între aces­te sis­te­me nu sunt”, a decla­rat Igor Dodon.

Pre­șe­din­te­le a decla­rat în cadrul ace­le­iași emi­siu­ni că PDM a pro­pus intro­du­ce­rea sis­te­mu­lui uni­no­mi­nal, deo­a­re­ce par­ti­dul se află la limi­ta acce­de­rii în urmă­to­rul legi­sla­tiv.

„Sis­te­mul elec­to­ral care este acum nu va mai fi. Acest sis­tem plea­că în isto­rie. Va fi sis­te­mul pro­pus de mine sau cel pro­pus de Vlad Pla­ho­t­niuc. Noi am pro­pus ca din numă­rul total de depu­ta­ţi, jumă­ta­te să fie aleşi pe lis­te de par­tid, iar cea­lal­tă  pe cir­cum­scri­pţii elec­to­ra­le. Aceas­ta ar per­mi­te acce­de­rea în Par­la­ment a lide­ri­lor de opi­nii, etnii, regiu­ni şi de a rezol­va anu­mi­te lacu­ne. Desi­gur, nu tre­bu­ie să admi­tem pro­iec­tul uni­no­mi­nal”, a decla­rat Igor Dodon.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

4 comentarii

 1. andrei

  Ori­cum nu tre­bu­ie de accep­tat sub nicio for­mă ini­ția­ti­va lui Dodon! Tre­bu­ie să avem sis­te­ma uni­no­mi­na­lă doar! Asta e ceea ce va per­mi­te con­tro­lul cetă­țe­ni­lor asu­pra depu­ta­ți­lor!

 2. ciubuc ion

  Dodon este tot Gica con­tra la orice,dar am vazut ca vrea con­sul­tan­ta rusa,pt,ca Dodon vrea vot mixt pt,ca asa este si in Rusia,dar cre­de ca asa nu vor mai putea asa usor sa fie cum­pa­ra­ti de puta­tii ca acum,dar sco­pul lui este ca PSRM sa faca majo­ri­ta­te cu un alt par si a RSSMoldoveneasca,,tid pt,a ajun­ge la putere,a ne retra­ge din acor­dul cu UE si a ne duce ina­poi la la Rusia,ca vre­mea URSS

 3. ivancelgroaznic

  Nici un sis­tem nu va da voie la con­trol depu­tat­si, atit vre­me, kit nu este spus la lezhe, ka nu are voie sa tre­a­ca la alt par­tid, pe timp de man­dat. Doar ashe se pot kon­tro­la.
  greu de spus, cari sis­tem e mai bun, pin nu incher­chi … Dar asta kos­ta timp …

 4. Traian

  Ce con­tea­za cine a pro­pus site­mul, Dodoa­ne? De fapt, tie iti con­vi­ne ori­ca­re, fie cel mixt, fie cel pro­pus de Paho­t­niuc, pen­tru ca sa pute­ti fura. Ati facut soco­te­li si v-ati da sea­ma ca aces­ta este sin­gu­ra meto­da in care pute­ti sa fura­ti votu­ri si sa pare­ti nevi­no­va­ti. Ca in Rusia, ace­la­si sis­tem, ace­ea­si oame­ni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *