SIS confirmă reținerea ex-deputatului democrat într-un dosar de spionaj

Ser­vi­ci­ul de Infor­ma­ții și Secu­ri­ta­te (SIS) con­fir­mă reți­ne­rea la 17 mar­tie a ex-deputatului demo­crat Iurie Bol­bo­cea­nu într-un  dosar în care este învi­nu­it de spi­o­naj și tră­da­re de patrie. Sur­se sigu­re din cadrul anche­tei au decla­rat pen­tru Zia­rul de Gar­dă că este vor­ba des­pre un „caz de spi­o­naj cla­sic”, iar „pro­be sufi­cien­te” au fost acu­mu­la­te, atât în cadrul per­che­zi­ți­i­lor, cât și inves­ti­ga­ți­i­lor pre­li­mi­na­re. De ase­me­nea, sur­sa ZdG a decla­rat că „R. Mol­do­va este țin­ta mai mul­tor acțiu­ni de spi­o­naj, atât din vest, cât și din est”.

La ora 14.00, SIS și Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă vor sus­ți­ne o con­fe­rin­ță de pre­să în care vor fi ofe­ri­te deta­lii des­pre acest dosar, pre­ci­zea­ză sur­sa ZdG.

Ale­xan­dru Gru­din Foto: dubossary.ru

La 19 mar­tie, Newsmaker.md a scris că ex-deputatul din par­tea Par­ti­du­lui Demo­crat, Iurie Bol­bo­cea­nu, a fost reţi­nut vine­ri, 17 mar­tie, de către orga­ne­le de drept, fiind învi­nu­it de spi­o­naj şi de tră­da­re de patrie. Bol­bo­cea­nu ar fi reţi­nut după ce la domi­ci­li­ul lui au avut loc per­che­zi­ţii, umă­ri­rea pena­lă pe nume­le depu­ta­tu­lui fiind por­ni­tă încă în 2016. Din docu­men­te­le cita­te de newsmaker.md rezul­tă că Bol­bo­cea­nu ar fi avut o rela­ţie cu adjunc­tul ata­şa­tu­lui mili­tar al Amba­sa­dei Rusi­ei la Chi­şi­nău, Ale­xan­dr Gru­din.

Con­tac­tat de ZdG, ofi­țe­rul de pre­să al Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le, Eugen Roș­ca a decla­rat că la acest moment nu poa­te con­fir­ma sau infir­ma reți­ne­rea lui Iurie Bol­bo­cean și a decla­rat că insti­tu­ția va reve­ni mai târ­ziu cu infor­ma­ții.

Iurie Bol­bo­cea­nu a figu­rat in cele­brul dosar de coru­pe­re a depu­ta­ti­lor din Par­la­men­tul R. Mol­do­va. La 6 mar­tie 2014 aces­ta s-a retras din frac­țiu­nea par­la­men­ta­ră a Par­ti­du­lui Demo­crat. După pără­si­rea frac­țiu­nii PD, Iurie Bol­bo­cea­nu spu­nea că viziu­ni­le sale nu mai coin­cid cu cele ale frac­țiu­nii și că nu se mai regă­seș­te în acest par­tid. Tot el spu­nea că „eu văd puțin alt­fel diri­ja­rea lucru­ri­lor în R. Mol­do­va. Atun­ci când nu se înde­pli­neș­te nici mini­mul pro­mi­siu­ni­lor elec­to­ra­le, tre­bu­ie să-ți pui un semn de între­ba­re”.

Repre­zen­tan­ții Amba­sa­dei F. Ruse în R. Mol­do­va, pe care i-am între­bat des­pre acu­za­ți­i­le la adre­sa lui Iurie Bol­bo­cea­nu, pre­cum că ar fi avut o legă­tu­ră cu aju­to­rul ata­şa­tu­lui mili­tar al Rusi­ei în Mol­do­va, Ale­xan­dr Gru­din, ne-au soli­ci­tat să tri­mi­tem între­bă­ri­le la adre­sa elec­tro­ni­că a ser­vi­ci­u­lui de pre­să pen­tru a pri­mi ulte­ri­or un răs­puns.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *