Platon a fost extrădat și a ajuns aseară la Chișinău. De ce este acuzat?

Veaceslav Platon, învinuit de fraude de 1 miliard de lei a fost extrădat autorităților de la Chișinău. Astăzi, acesta urmează să fie adus la Judecătoria Buiucani din capitală unde i se va aduce la cunoștință învinuirea, așa cum prevede procedura. Anterior, instanța a eliberat mandat de arest pentru 30 de zile pe numele controversatului om de afaceri.

Pro­cu­ro­rii anti­co­ru­pţie şi ofi­ţe­rii Cen­tru­lui Naţio­nal Anti­co­ru­pţie afirmă că Vea­ce­slav Pla­ton a obţi­nut, prin scheme ile­gale, 1 mili­ard de lei de la Banca de Eco­no­mii a Mol­do­vei, în urma unor cre­dite acor­date pen­tru firme con­duse de per­soane inter­puse în noiem­brie 2014. Ilan Şor, care pe atunci con­du­cea insti­tu­ţia finan­ci­ară, i-a fost com­plice. Din această cauză, Pla­ton riscă ani grei de puş­că­rie, fiind acu­zat de escro­che­rie şi spă­lare de bani în pro­porţii deo­se­bit de mari. Reţi­nut în Ucraina în ziua în care auto­ri­tă­ţile de la Chi­şi­nău l-au anu­nţat în cău­tare inter­na­ţio­nală, Pla­ton a fost extră­dat în R. Mol­dova, chiar dacă avo­ca­ţii săi susţineau că extră­da­rea nu poate avea loc, pen­tru că cel supra­nu­mit „rai­de­rul nr. 1 din spa­ţiul CSI” deţine cetă­ţe­nia Ucrai­nei, ţară care, deşi l-a reţi­nut, nu-şi extră­dează cetă­ţe­nii.

Luni, 25 iulie 2016, Vio­rel Morari, şeful Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie, declara că pro­cu­ro­rii au efec­tuat per­che­zi­ţii la 5 agenţi eco­no­mici şi la admi­nis­to­rii aces­tora, la trei insti­tu­ţii finan­ci­are, Vic­to­ri­a­bank, Mol­dova Agro­in­d­bank (MAIB) şi Mol­dind­con­bank, dar şi la com­pa­nia de asi­gu­rări Asito, căreia recent i s-a retras licenţa de acti­vi­tate. Pro­cu­ro­rii au cău­tat docu­mente ce ar demon­stra că Pla­ton a bene­fi­ciat de bani din fra­u­da­rea Băn­cii de Eco­no­mii a Mol­do­vei (BEM). „În pri­vinţa lui a fost eli­be­rat man­dat de arest pen­tru 30 de zile, fiind dat în cău­tare”, anu­nţa Morari.

Aseară, avocatul Ilia Novikov, care a preluat dosarul Platon preciza că există zvonuri că Platon urma să fie extrădat noaptea trecută. „Mâine (azi, n.r.) va avea loc o conferință de presă unde vom discuta împreună cu Andrei Shevchuk mai multe detalii și „cozile politicie” ale acestei istorii. Astăzi, 29 august, s-a strecurat un zvon, că, în pofida tuturor normelor legale, Veaceslav Platon ar putea fi transportat la Chișinău. Dacă mâine acest lucru se va dovedi a fi adevărat atunci asta va fi un semn foarte rău”, scria avocatul.

Mier­curi, 27 iulie 2016, Vio­rel Morari şi Adrian Corci­mari, şef adjunct al Ser­vi­ci­u­lui Pre­ve­nire şi Com­ba­tere a Spă­lă­rii Bani­lor şi Finanţă­rii Tero­ris­mu­lui, CNA, au pre­zen­tat în deta­liu sche­mele prin care Vea­ce­slav Pla­ton ar fi sus­tras, ini­ţial de la Vic­to­ri­a­bank, iar ulte­rior de la BEM, pen­tru a deturna cre­di­tele de la Vic­to­ri­a­bank, sute de mili­oane de lei. „Apro­xi­ma­tiv 1 mili­ard de lei”, zice Vio­rel Morari. Pro­cu­ro­rul a pre­ci­zat că Pla­ton figu­rează în două dosare penale pen­tru escro­che­rie şi spă­lare de bani în pro­porţii deo­se­bit de mari, des­chise în 2015, con­e­xate pe 19 iulie 2016 într-un sin­gur dosar.

Potri­vit celor pre­zen­tate de Morari, schema a fun­cţio­nat în felul urmă­tor: În decem­brie 2011 şi decem­brie 2012, cinci firme, toate con­duse de ucrai­neni, „Semgroup-Systems”, con­dusă de Ole­k­sandr Illi­ushenko, „Infoart Inter­na­tio­nal”, con­dusă de Ole­k­sii Roma­niuk, „Neghina-Com”, con­dusă de Mak­sym Zvi­a­gin, „Cris­tal Impex”, con­dusă de Yurii Mali­kha­tko, şi „Bogdan & CO”, con­dusă de Boh­dan Kuchai, firmă cu sediul în Cău­şeni, ora­şul în care s-a năs­cut Pla­ton, au bene­fi­ciat de cre­dite de la Vic­to­ri­a­bank în sumă de 40 mili­oane de USD şi 123,9 mili­oane de lei. Banii au fost trans­fe­raţi la patru firme off-shore: „Augela Sys­tems”, „Sea­bon Limi­ted”, „Wes­tburn Enter­pri­ses” şi „Cal­don Hol­ding”, firme care au fost impli­cate şi în spă­la­rea celor 20 de mili­arde USD din Rusia prin instanţele de jude­cată din R. Mol­dova. Tranza­cţi­ile au avut loc prin inter­me­diul băn­cii Trasta Komer­c­banka din Leto­nia, unde aveau con­turi cele patru firme off-shore.

„Trans­fe­ru­rile au fost făcute elec­tro­nic. În ambele cazuri, atât al agenţi­lor eco­no­mici care au obţi­nut cre­dite de la Vic­to­ri­a­bank, cât şi al fir­me­lor din off-shore care au bene­fi­ciat de cre­dite, acce­sa­rea a fost făcută de la ace­eaşi adresă IP. Agenţii eco­no­mici care au bene­fi­ciat de cre­di­tul de la Vic­to­ri­a­bank erau ges­tio­naţi de per­soane inter­puse, care, de facto, nu au avut intenţia creă­rii fir­me­lor şi desfă­şu­ră­rii unor acti­vi­tăţi eco­no­mice. Bene­fi­ciar efec­tiv în acest caz, potri­vit pro­be­lor admi­nis­trate în cadrul urmă­ri­rii penale, este Vea­ce­slav Pla­ton”, a decla­rat Vio­rel Morari.

Creditele de la Victoriabank, rambursate cu banii de la BEM
platon foto retinereCa să obţină cre­dite de la Vic­to­ri­a­bank, cei cinci agenţi eco­no­mici con­duşi de cetă­ţeni ucrai­neni au pus în gaj acţiuni de la Mol­dind­con­bank, Asito, imo­bile din Mol­dova şi Fede­ra­ţia Rusă. Cre­di­tele au fost con­trac­tate pen­tru o peri­oadă de patru ani, până în 2015. „Între timp, pen­tru a sus­trage anu­miţi bani de la BEM, două soci­e­tăţi comer­ci­ale, care fac parte din gru­pul Şor, obţin cre­dite în sumă de 53 mili­oane de euro”, pre­ci­zează pro­cu­ro­rul, făcând refe­rire la fir­mele „Pro­vo­li­rom” SRL, con­dusă de o oare­care Ala Lala, şi la „Cari­tas Grup”, fon­dată şi con­dusă ofi­cial de Andrei Nirauţa, o per­soană depen­dentă de dro­guri, dată dis­pă­rută de fami­lia sa, des­pre care ZdG scria ante­rior. Pri­mul fon­da­tor al aces­tei firme a fost repre­zen­tan­tul unui acţio­nar de la BEM, cetă­ţea­nul rus Ale­k­sei Kuche­renko. Aceste firme, după ce au obţi­nut cre­di­tele, au trans­fe­rat banii în off-shoruri. După mai multe tranza­cţii suc­ce­sive, banii ajung la un alt off-shore, care încheie un con­tract de fide­ju­siune (situ­a­ţia când o parte (fide­ju­sor) se obligă faţă de o altă parte (cre­di­tor) să exe­cute inte­gral sau parţial, gra­tuit sau one­ros, obli­ga­ţia debi­to­ru­lui) cu Vic­to­ri­a­bank pen­tru garan­ta­rea res­ti­tu­i­rii împru­mu­tu­ri­lor luate în 2011 şi 2012 de cei cinci agenţi eco­no­mici con­duşi de ucrai­neni afi­li­aţi lui Vea­ce­slav Pla­ton.

„Cre­di­tul urma să fie ram­bu­r­sat până în 2015, dar el este aco­pe­rit un pic mai repede, la sfârşit de 2014”, pre­ci­zează şeful PA. „Ast­fel, cre­di­tul de la Vic­to­ri­a­bank a fost ram­bu­r­sat din banii BEM, care se afla atunci într-o situ­a­ţie pre­cară. Atunci, la BEM au fost pla­sate mij­loace finan­ci­are de la alte două bănci, MAIB şi Mol­dind­con­bank. Banii res­pec­tivi au fost sus­traşi şi cu ei s-a achi­tat cre­di­tul de la Vic­to­ri­a­bank, iar ulte­rior, sta­tul a aco­pe­rit lip­su­rile”, explică pro­cu­ro­rul. „De exem­plu, dacă dvs. aţi avea un cunos­cut infan­til, care nu se orien­tează prea bine, îi acor­daţi o sumă de bani, ca împru­mut. Dar, suma res­pec­tivă, împre­ună cu el, o folo­siţi pen­tru dis­tra­cţii pro­prii. Sau vă cum­pără ceva, sau mer­geţi într-o călă­to­rie, toate achi­tate din banii pe care dvs. i-aţi împru­mu­tat ami­cu­lui. Toate astea pen­tru că, şti­ind că acest cunos­cut are nişte părinţi bogaţi, sau un frate, care, într-o even­tu­a­li­tate, va achita dato­ria. Reiese că banii pe care dvs. i-aţi trans­mis aces­tui cunos­cut i-aţi uti­li­zat tot în folo­sul dvs., ulte­rior invo­când faţă de rudele pri­e­te­nu­lui să vă întoarcă banii pe care i-aţi împru­mu­tat”, explică Morari. „E o pro­ce­dură cla­sică de spă­lare de bani”, explică Adrian Corci­mari. „Pen­tru a deghiza aceste tranza­cţii şi a com­plica afla­rea per­soa­ne­lor din spa­tele lor, toate fir­mele din gru­pul Pla­ton au fost ges­tio­nate de per­soane din Ucraina, de obi­cei din pături social-vulnerabile. La gru­pul Şor s-a făcut uz de per­soane din Fede­ra­ţia Rusă, la fel, inter­puse, pen­tru a deghiza per­soa­nele reale care au ges­tio­nat aceste com­pa­nii off-shore”, a pre­ci­zat Corci­mari.

Altă schemă: Banii de la BEM pentru acţiuni de la Asito şi MAIB
schema morari 1Împre­ună cu Morari, acesta a pre­zen­tat câteva con­tracte de fide­ju­siune prin care Pla­ton ar fi garan­tat, la Vic­to­ri­a­bank, pen­tru fie­care din cei cinci agenţi eco­no­mici care au luat în 2011 şi 2012 cre­dite, că va res­ti­tui banii. „E cum ar fi ca dvs, doi jur­na­li­şti, împru­mu­taţi bani unul de la altul şi eu vin să garan­tez că-i res­ti­tuiţi… Reiese că cel care a garan­tat e şi bene­fi­ci­a­rul cre­di­te­lor res­pec­tive, el fiind obli­gat să res­ti­tuie banii, care până la urmă au fost întorşi din banii BEM”, afirmă Vio­rel Morari. Cei doi ofi­ci­ali de la PA şi CNA au pre­zen­tat şi înche­ieri ale exe­c­u­to­ri­lor judi­ci­ari pri­vind înca­sa­rea în folo­sul unor agenţi eco­no­mici din zone off-shore impli­caţi în schemă, „Wes­tburn Enter­pri­ses” sau Augela Sis­tems, a 740 mili­oane USD şi, res­pec­tiv, a 500 mili­oane USD, în dosa­rul spă­lă­rii celor 20 de mili­arde USD din Rusia prin inter­me­diul instanţe­lor de jude­cată din Mol­dova. „Asta arată legă­tura din­tre cre­di­tele luate de la Vic­to­ri­a­bank şi spă­la­rea de bani prin inter­me­diul instanţe­lor din Mol­dova”, susţine pro­cu­ro­rul.

Cei doi au pre­zen­tat şi altă schemă, simi­lară cu prima, al cărui bene­fi­ciar ar fi, la fel, Vea­ce­slav Pla­ton. Ast­fel, în noiem­brie 2014, „Voxi­mar Com”, con­dusă de un oare­care Ser­giu Istrati, şi „Pro­vo­li­rom”, admi­nis­trată de Ala Lala, obţin de la BEM cre­dite în valoare de 425 mili­oane de lei. „Doi agenţi eco­no­mici iau cre­dite, par­curg un anu­mit drum, iar ulte­rior banii ajung la un sin­gur bene­fi­ciar. Aici, banii au fost în off-shore, apoi la Trasta Comer­c­bank şi apoi iar la firme off-shore, care inves­tesc în com­pa­nia de asi­gu­rări Asito sau achi­zi­ţio­nează un număr de acţiuni de la MAIB. „Ast­fel având loc lega­li­za­rea bani­lor sus­traşi de la BEM. Atât la Asito cât şi la MAIB bene­fi­ci­a­rul efec­tiv a fost Vea­ce­slav Pla­ton, care a urmă­rit dobân­di­rea bani­lor de la BEM”, mai spune pro­cu­ro­rul Morari, menţionând că, în ambele scheme, Ilan Şor, care era în noiem­brie 2014 preşe­dinte al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie al BEM, a fost com­pli­cele lui Pla­ton.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. Iulian Andrei

    Este acuzat că afurat împrună cu Filat și Șor miliardul din sistemul bancar, cum a zis cineva nici o faptă fără răsplată, acum Platon va răspunde în fața justiției.

  2. Viorel Eftodii

    A ajuns pi*arul in Moldova. Acum va intelege ca nu trebuia sa fure aceasta tara, deoarece lacrimile si blestemele poporului il vor ajunge. Locul lui este linga Filat, acolo sa putrezeasca hotii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *